Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

Medvedík NIVEA

ZOZNÁMTE SA S MEDVEDÍKOM NIVEA

o projektu

INTEGRAČNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE MATERSKÉ ŠKOLY MEDVEDÍK NIVEA.

Už od roku 2002 sa deti vo viac než 100 vybraných materských školách stretávajú v Integračnom vzdelávacom programe Medvedík NIVEA so sympatickým malým kamarátom. Prichádza, aby ich prirodzene, s humorom a hravo viedol k učeniu a poznávaniu, riešeniu zábavných úloh, k tvorbe niečoho pekného a schopnosti vzájomne sa dohovoriť.

Program vychádza z aktuálnych požiadaviek na predškolské vzdelávanie, je založený na súčasných vedeckých poznatkoch o vývoji dieťaťa, rešpektuje jeho potreby i záujmy. Bol vytvorený plne v súlade s koncepciou záväzného kurikulárneho dokumentu pre predškolské vzdelávanie a Rámcového vzdelávacieho programu pre predškolské vzdelávanie. Podporuje u predškolských detí individuálne rozvojové možnosti a pomocou hier a zmysluplne navodených tvorivých činností nenásilne ovplyvňuje ich vzťah k poznávaniu a učeniu.

Je spracovaný v spolupráci s odborníkmi v oblasti predškolskej pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Gesciu nad projektom prevzala doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Medvedíkovi NIVEA dal jedinečnú podobu akademický maliar Gabriel Filcík.

Medvedík NIVEA

Hlavnú pozornosť venuje deťom, ktoré v príprave na prechod z materskej školy do prvej triedy potrebujú pomoc. Pripravuje premyslenú vzdelávaciu ponuku pre deti s drobnými nedostatkami, oneskoreným vývojom a špecifickými vzdelávacími potrebami, ktoré majú odloženú školskú dochádzku.

Medvedík NIVEA

Každý školský rok sprevádzajú a všetky materiály programu Medvedík NIVEA zjednocujú nosné témy, je členený do dvoch na seba voľne nadväzujúcich fáz (jeseň/zima, jar/leto) a účasť v ňom je úplne dobrovoľná. Všetky materiály a pomôcky sú poskytované materským školám zadarmo.

Program Medvedík NIVEA každoročne prináša zaujímavú a motivujúcu vzdelávaciu ponuku, založenú na individuálnej voľbe, záujme a aktívnej účasti dieťaťa. Získal dôveru a obľubu nielen u detí a pedagógov, ale i rodičov.

PRE DETI

Predstavuje pre dieťa prirodzenú motiváciu na ceste od zážitku k poznaniu a svojím etickým dosahom prispieva k jeho celkovej kultivácii a socializácii. Vyvoláva záujem o poznanie a tvorivú činnosť, rozvíja reč a samostatné myslenie, učí preverovať a hodnotiť vlastné schopnosti, jednať a spolupracovať s druhými.

PRE PEDAGÓGOV

Pedagógom ponúka metodickú pomoc pri diagnostike predškolského dieťaťa, plánovaní a realizácii individualizovaného výchovného pôsobenia, ktoré smeruje k tvorbe kľúčových kompetencií v príprave na školu.

PRE RODIČOV

Rodičom poskytuje možnosť zapojiť sa vo voľnom čase do hry detí a na činnostiach s pomôckami doma sledovať pokrok dieťaťa, spolupracovať s učiteľkou a podieľať sa na príprave materiálov.

Vážení predškolskí pedagógovia,

pani učiteľky, pani riaditeľky, páni učitelia, páni riaditelia!

Dovoľte nám, aby sme vám priblížili Integračný a vzdelávací program Medvedík NIVEA, ktorý prirodzene stimuluje deti k hre a tvorivým činnostiam, v ktorých sa zároveň učia preverovať a hodnotiť vlastné sily a schopnosti. V súlade s Rámcovým vzdelávacím programom pre predškolskú výchovu napĺňa nasledujúce hlavné ciele.

Pre materské školy

bludiště

HLAVNÉ CIELE:

Integračné – poskytuje dlhodobú citlivú podporu deťom predškolského veku, pomoc deťom s odloženou školskou dochádzkou a špecifickými vzdelávacími potrebami – od problémov s neznalosťou jazyka, cez odlišnosti v sociokultúrnom zázemí a vývojovom oneskorení až k skutočnému fyzickému hendikepu.

Vzdelávacie – kladú dôraz na rozvoj individuálnych schopností dieťaťa, rozvíjajú činnosť dieťaťa v kolektíve, rodine a podporujú voľnočasové aktivity.

Výchovné – učia dieťa komunikovať, spolupracovať a overovať si získané znalosti. Zameriavajú sa na položenie základu etickej výchovy, ktorá úzko súvisí s adaptačným procesom.

PROGRAM SA PROFILUJE AKO PONUKA, KTORÁ PRINÁŠA:

Pedagógom – metodickú pomoc pri realizácii kľúčových kompetencií v oblasti diagnostiky, vzdelávania a osobnostného rozvoja dieťaťa.

Deťom – prirodzenú motiváciu na ceste od poznania k prežitku. Svojím etickým dosahom prispieva k ich všeobecnej kultivácii a humanizácii.

Rodičom – možnosť sledovať deti pri plnení úloh počiatočného vzdelávania. Vychádza z tzv. rodičovského desatora, ktoré by im malo pomôcť orientovať sa v tom, čo má ich dieťa pred vstupom do prvej triedy vedieť a poznať.

Program pro materské školy

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU:

Každý školský rok obsahuje aktuálne nosné témy, ku ktorým sa viažu všetky materiály.

Je členený do dvoch fáz (jeseň/zima a jar/leto), ktoré na seba voľne nadväzujú. Pred začiatkom každej fázy sú všetky materiály pod dohľadom odborníkov z oblasti predškolskej výchovy testované vo vybraných materských školách.

Súbor materiálov pre pedagóga i deti tvorí prekomponovaný celok, kde sú úlohy (vo viac vrstvách) metodicky usporiadané a odstupňované podľa obťažnosti.

Obsahuje nezáväzné metodické odporúčania pre pedagógov.

ÚČASŤ V PROJEKTE:

  • Je zcela dobrovolná.
  • Veškeré materiály a pomůcky jsou poskytovány mateřským školám zdarma.
  • Podmínkou účasti je vyplnění závazné přihlášky a zpětného hodnotícího dotazníku.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Bohužiaľ, do programu nemožno vstupovať počas školského roku. Obe jeho fázy na seba nadväzujú a deti v priebehu programu postupujú od jednoduchých úloh k zložitejším. Pošlite nám, prosím, vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mail, názov materskej školy a adresa) na e-mailovú adresu medvedik@nivea.sk. Radi vám zašleme odkaz pre vyplnenie záväznej prihlášky pred začiatkom nového školského roka.

Vyplnenie a včasné doručenie záväznej prihlášky do projektu Medvedík NIVEA je pre nás veľmi dôležité. Potrebujeme:

a) Súhlas s účasťou v programe - pre každý školský rok zasielame s odkazom pre vyplnenie záväznej prihlášky do rúk riaditeľky MŠ. Iba v jej kompetencii je rozhodnúť, či sa materská škola programu zúčastní.

b) Vedieť základné informácie – presný názov materskej školy a jej doručovaciu adresu, meno a priezvisko kontaktnej osoby (vrátane telefónu alebo e-mailu) a hlavne počet detí predškolského veku, ktoré sa programu zúčastnia.

Bohužiaľ, ak vyššie uvedené informácie nedostaneme včas, nemôžeme materskú školu do programu zaradiť.

Je to veľmi jednoduché. Po vašom zaradení do programu Medvedík NIVEA vám z účasti vyplývajú iba dve povinnosti:

1) Prostredníctvom odkazu, ktorý od nás dostanete v ponukovom liste, vyplniť a včas nám zaslať záväznú prihlášku do programu – informácie, obsiahnuté v prihláške sú pre nás dôležité pre výrobu a včasnú distribúciu materiálov a herných pomôcok.

2) Po ukončení programu nám včas zaslať vyplnený spätný hodnotiaci dotazník – spätná väzba od vás je pre nás veľmi dôležitá a pomáha nám pri príprave programu na nový školský rok. Zároveň môžete, v prípade záujmu, materskú školu predbežne prihlásiť a v programe pokračovať.

Samozrejme, do projektu môže materská škola znovu vstúpiť. Bude však už považovaná za novú MŠ. Znamená to, že nás musí kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: medvedik@nivea.sk a požiadať o znovuzaradenie do projektu. Pre túto škôlku platia štandardné podmienky ako pre novú materskú školu. Pošle nám kontaktné údaje, t.j. presnú adresu MŠ, kontaktnú osobu, telefón a e-mail. Potom je zaradená do poradovníka MŠ, ktoré čakajú, kým sa v projekte uvoľní miesto. Keď je táto MŠ na rade, o zaradení do projektu ju informuje koordinátorka projektu a pošle materskej škole ponukový list s odkazom pre vyplnenie záväznej prihlášky do projektu.

Vzhľadom na to, že je o projekt mimoriadny záujem a účasť MŠ je limitovaná na 100, je potrebné rešpektovať skutočnosť, že do projektu možno prihlásiť vždy jednu triedu z prihlásenej MŠ. Projekt je koncipovaný pre deti 5-6-ročné a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Nie je vhodný pre mladšie deti.

Bohužiaľ, potom bude MŠ z projektu vyradená. O tejto skutočnosti budete informovaní prostredníctvom e-mailu.

Počet účastníkov v programe je obmedzený na 100 materských škôl z celého Slovenska.
V súčasnej dobe je kapacita programu naplnená.
Zaradenie nových účastníkov je teda možné iba v dvoch prípadoch:

1) Zaradená MŠ sama požiada o vyradenie z programu.
2) Zaradená MŠ je vyradená z dôvodu nezaslania záväznej prihlášky alebo spätného hodnotiaceho dotazníka v požadovanom termíne.

V oboch týchto prípadoch ponúkame účasť novým záujemcom, ktorých žiadosti o zaradenie archivujeme. Žiadosť o zaradenie do programu posielajte na e-mailovú adresu: medvedik@nivea.sk.
Nezabudnite, prosím, v e-maili uvádzať:

• Názov materskej školy

• Adresu

• Kontaktnú osobu

• E-mailové a telefonické spojenie

Elektronicky.

Pre odoslanie záväznej prihlášky použijete odkaz, ktorý dostanete v ponukovom liste. List posielame k rukám riaditeľov/riaditeliek MŠ vždy na začiatku septembra.

Na odoslanie spätného hodnotiaceho dotazníka použijete odkaz, ktorý dostane pedagóg, zodpovedný za prácu s programom počas školského roku, v liste spolu s materiálmi pre druhé kolo.

MŠ, ktoré sú členmi uzavretej skupiny Medvedík NIVEA na Facebooku, nájdete oba odkazy v sekcii „Viac informácií o projekte“.