Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

vianočná súťaž

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NIVEA VIANOCEÚčelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „NIVEA Vianoce“
(ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tieto pravidlá môžu byť menené len formou písomných dodatkov.

Zadávateľom súťaže je:
Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 3 80 8 24
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B
(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:
Etnetera a.s.
so sídlom: Hornofova 217, 164 00 Praha 6, Česká republika
Zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka B 11168
IČ: 25103814
(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

I. Termín a miesto konania súťaže:
1. Súťaž prebieha v termíne od 1. 12. 2016 00:00:00 hod do 8. 1. 2017 23:59:59 hod vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“).

Súťaž je pre účely zapojenia a svojho vyhodnotenia rozdelená do šiestich samostatne vyhodnocovaných súťažných týždňov:

I. herný týždeň: 1. 12. 2016 00:00:00 hod. – 4. 12. 2016 23:59:59 hod.
II. herný týždeň: 5. 12. 2016 00:00:00 hod. – 11. 12. 2016 23:59:59 hod.
III. herný týždeň: 12. 12. 2016 00:00:00 hod. – 18. 12. 2016 23:59:59 hod.
IV. herný týždeň: 19. 12. 2016 00:00:00 hod. – 25. 12. 2016 23:59:59 hod.
V. herný týždeň: 26. 12. 2016 00:00:00 hod. – 1. 1. 2017 23:59:59 hod.
VI. herný týždeň: 2. 1. 2017 00:00:00 hod. – 8. 1. 2017 23:59:59 hod.
(ďalej len „herný týždeň“ alebo spoločne ako „herné týždne“)

II. Účastníci súťaže:
1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu, staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“), ktorá má po celú dobu konania súťaže aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Facebook“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom a zadávateľom, a taktiež v obdobnom vzťahu k všetkým s nimi spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, a tiež sú vylúčené osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

1. V súťaži sa hrá o túto výhru:

Personalizovaný NIVEA Creme, 150 ml

(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 300 ks výhry.

Každý výherca v súťaži môže získať iba 1 ks výhry.

2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v rámci súťažnej registrácie, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.

3.Súťaž bude vyhodnotená nasledujúcim spôsobom:
• Najneskôr do 30 dní od skončenia súťaže prebehne losovanie pre každý jednotlivý herný týždeň.
• Každý herný týždeň bude vylosovaných 50 výhercov, ktorí sa úspešne registrovali a splnili všetky ostatné podmienky súťaže.


4. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu,prostredníctvom ktorej sa účastník súťaže do súťaže zapojil. Výhra bude každému výhercovi zaslanánajneskôr do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže na adresu, ktorú uviedol zadávateľovi súťažev registračnom formulári. Súčasťou informačného e-mailu môžu byť uvedené bližšie informácie ainštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.

5. Usporiadateľ ani zadávateľ nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže.

6. Usporiadateľ i zadávateľ si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa či zadávateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné marketingové účely.

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:
1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže:

a. si na súťažnom webe vyberie jeden z ponúkaných motívov prebalu na výrobok NIVEA Creme 150 ml, alebo nahrá ním vytvorenú fotografiu (resp. fotografiu, ku ktorej si na vlastnú zodpovednosť a náklady zabezpečil práva na jej použitie na uvedený účel od skutočného autora), ktorá má byť na prebale zobrazená (ďalej len „fotografia“) a vyberie si z ponuky text pre prebal.

Fotografie môžu byť nahraté iba vo formáte JPG, PNG, GIF, BMP, s minimálnou veľkosťou 1000 x 1000 pixelov.

Do súťaže (pre účely vyobrazenia na prebale) nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä fotografie, ktoré:
• nabádajú na vystavovanie sa nebezpečným situáciám;
• sú v rozpore s dobrými mravmi;
• zobrazujú činnosti akýmkoľvek spôsobom nebezpečné alebo ohrozujúce zdravie;
• akýmkoľvek spôsobom porušujú či ohrozujú všeobecne uznávané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo sú inak v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
• obsahujú náboženský alebo politický podtext;
• majú vulgárny, rasistický alebo inak všeobecne neprijateľný obsah;
• zmieňujú či obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom zadávateľa súťaže.

Zadávateľ, resp. usporiadateľ, so súhlasom zadávateľa súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia fotografií. Do súťaže nebudú zaradené fotografie, ktoré nebudú spĺňať len okrajovo či čiastočne stanovené podmienky súťaže.

b. následne si vyberie účastník knihu z odporúčaného zoznamu knihu (zoznam je uverejnený na súťažnom webe) (ďalej len „súťažná kniha“), ktorú daruje na projekt podporujúci rozvoj čítania deťom pod názvom Celé Slovensko číta deťom (viď nižšie)
c. potom vyplní svoje osobné údaje, a to v rozsahu:
a. pohlavie,
b. meno, priezvisko,
c. e-mailová adresa,
d. dátum narodenia,
e. ulica, p. č., PSČ, mesto,
(ďalej len „registračný formulár“)

d. následne potvrdí súhlas s pravidlami súťaže a so spracúvaním osobných údajov, a takto riadne vyplnený formulár odošle pomocou rozhrania súťažného webu, resp. tlačidla odoslať, zadávateľovi, resp. usporiadateľovi súťaže. Súťažiaci je registrovaný do súťaže okamihom doručenia v súlade s týmito pravidlami vyplneného súťažného formulára zadávateľovi, resp. usporiadateľovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“). Súťažiaci je však zaradený do vyhodnotenia súťaže až okamihom doručenia ním vložených súťažných kníh do súťaže na adresu NIVEA, P.O.BOX 15, 010 15 Žilina 15.

e. Po úspešnom vykonaní súťažnej registrácie sa súťažiacemu zobrazí informačné okienko, v ktorom budú popísané jednotlivé podmienky pre vloženie súťažiacim zvolených súťažných kníh do súťaže – konkrétne ide o nasledujúce 2 spôsoby zapojenia sa do súťaže:

a. Zakúpenie si niektorej súťažnej knihy zo zoznamu kníh uvedeného na súťažnom webe, a to on-line cez webovú stránku www.bux.sk, ktoré súťažiaci urobí podľa inštrukcií uvedených na súťažnom webe a jej následné darovanie zadávateľovi súťaže. Ako doručovaciu adresu pre doručenie súťažnej knihy potom súťažiaci priamo uvedie nasledovnú adresu: NIVEA, P.O.BOX 15, 010 15 Žilina 15, teda súťažná kniha bude doručená na uvedenú adresu priamo e-shopom; alebo
b. Darovaním vlastnej súťažnej knihy (tej, ktorú súťažiaci už dlhšie vlastní resp. zakúpenej špeciálne pre túto súťaž) z kníh uvedených v zozname kníh na súťažnom webe, a jej odoslaním na adresu: NIVEA, P.O.BOX 15, 010 15 Žilina 15.

2. Pre obidva spôsoby zapojenia sa do súťaže platí, že súťažiaci dobrovoľne súťažnú knihu bezodplatne daruje zadávateľovi súťaže a zadávateľ súťaže súťažnú knihu prijíma do výlučného vlastníctva. Súťažiaci sa nebude domáhať vrátenia daru v prípade, ak nebude výhercom. 

3. V prípade, ak súťažná kniha nebude z akýchkoľvek dôvodov doručená na adresu NIVEA, P.O.BOX 15, 010 15 Žilina 15, súťažiaci nemá voči zadávateľovi, resp. usporiadateľovi súťaže nárok na náhradu škody, ktorá by mu tým mohla vzniknúť. 

4. Pre riadne splnenie podmienok v súťaži, resp. včasné zapojenie do súťaže je nevyhnutné, aby úspešne registrovaní súťažiaci:
- v prípade vloženia súťažnej knihy do súťaže podľa vyššie uvedeného bodu a.), si záväzne objednali a zaplatili (za okamih zaplatenia sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na bankový spoločnosti IKAR, a.s.) zvolenú súťažnú knihu v dobe konania súťaže.
- v prípade vloženia súťažnej knihy do súťaže podľa vyššie uvedeného bodu b.), odoslali v dobe konania súťaže zvolenú súťažnú knihu na vyššie uvedenú adresu prostredníctvom poskytovateľa doručovacích služieb. Rozhodujúcim pre posúdenie doby konania súťaže bude dátum uvedený na poštovej pečiatke.

Určenie výhercov:
a. V súťaži sa udeľuje celkom 300 výhier (viď čl. III. bod. 1 týchto pravidiel).
b. Súťaž má teda celkom 300 výhercov, ktorí sú určení na základe žrebovania vykonaného zadávateľom súťaže. Toto žrebovanie sa uskutoční pre každý jednotlivý herný týždeň do 30 dní od skončenia súťaže. Pre každý príslušný herný týždeň budú výhercovia vždy žrebovaní zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže v príslušný herný týždeň úspešne registrovali a splnili ostatné podmienky súťaže, najmä do súťaže vložili v dobe konania súťaže súťažnú knihu spôsobom a za podmienok stanovených týmito pravidlami. V každom hernom týždni bude vyžrebovaných 50 výhercov. Za všetkých 6 herných týždňov bude celkom vyžrebovaných 300 výhercov. V prípade, ak by sa v daný herný týždeň do súťaže platne zapojilo menej súťažiacich ako je pre daný herný týždeň určených výhier v súťaži, nerozdelené výhry prepadajú v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.
c. Každý oprávnený výherca získa ako výhru jeden personalizovaný NIVEA Creme, 150 ml uvedený v č. III. bode 1 týchto pravidiel.
d. Ten istý súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.


V. Spracovanie a ochrana osobných údajov a prejavov osobnej povahy:


1. Odoslaním súťažného formulára a potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov zároveň súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je obchodná spoločnosť Lion Teleservices SK, spol. s r.o., Murgašova 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 723, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje súťažiaceho, najmä jeho pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a e-mail (viď čl. IV pravidiel súťaže) za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier a tiež zaradenia do databázy klientov, ktorú by následne po dobu svojej existencie usporiadateľ a zadávateľ využívali pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách usporiadateľa a jeho obchodných partnerov, vykonávanie marketingových analýz a pod., realizácie súťaže a odovzdania výhier, pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú, resp. až do odvolania tohto súhlasu. Súťažiaci súhlasí s cezhraničným prenosom osobných údajov poskytnutých v rámci registračného formulára na súťažnom webe. Takisto súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas na prípadné zverejnenie ním poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch usporiadateľa a zadávateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska súťažiaceho. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách usporiadateľa a zadávateľa počas doby jeho existencie, ako aj so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Súťažiaci zároveň súhlasí s tým, aby mu usporiadateľ a zadávateľ zasielali aj informácie o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách svojich obchodných partnerov. Berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ a zadávateľ sú povinní pri spracúvaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba, má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto zákona.

2. Účastník súťaže výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ a zadávateľ majú v zmysle § 11 a § 12 zákona č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

VI. Súťažné dielo:


Súťažiaci vyhotovením súťažného diela nesmie porušovať právne predpisy či právom chránené záujmy tretích osôb, a ani nabádať k ich porušovaniu.

Súťažné dielo musí byť vyhotovené v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne, spĺňať pravidlami stanovené podmienky súťaže, ako ani súťažné diela, ktoré zaslali účastníci nespĺňajúci podmienky účasti v súťaži. Zadávateľovi, resp. usporiadateľovi so súhlasom zadávateľa súčasne prináleží právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také diela, ktorých uvedením na verejnosť, rozmnožením alebo iným verejným rozširovaním by porušil jemu alebo usporiadateľovi uložené zákonné či zmluvné povinnosti, alebo ktorých uvedenie na verejnosť, rozmnoženie alebo iné verejné rozširovanie by bolo v rozpore so záujmami zadávateľa alebo usporiadateľa. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel.

Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné diela, ktoré:
- nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní súťaže;
- nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
- vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiteľovi súhlas na použitie diela v rámci tejto súťaže;
- nabádajú na vystavovanie sa nebezpečným situáciám;
- sú v rozpore s dobrými mravmi;
- zobrazujú činnosti akýmkoľvek spôsobom nebezpečné alebo ohrozujúce zdravie;
- akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo ohrozujú všeobecne uznávané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, alebo sú inak v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
- obsahujú náboženský alebo politický podtext;
- majú vulgárny, rasistický alebo inak všeobecne neprijateľný obsah;
- zmieňujú alebo obsahujú referencie na konkurenčné produkty k produktom zadávateľa súťaže.

Účastník sa zaslaním súťažného diela zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti usporiadateľa či zadávateľa súťaže preukázať:
- písomným čestným vyhlásením, že súťažné dielo ním zaradené do súťaže vyhotovil osobne (alebo si na vlastnú zodpovednosť a náklady zabezpečil práva skutočného autora súťažného diela) a že má neobmedzené právo poskytovať iným osobám licenciu na užívaniu súťažného diela všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu,
- písomným súhlasom osoby či osôb zachytených v súťažnom diele zaradenom do súťaže, že súhlasia so zachytením svojej osoby v tomto diele, so zaradením súťažného diela do súťaže a že súhlasia s uvedením súťažného diela na verejnosti a jeho verejným rozširovaním v neobmedzenom rozsahu podľa týchto pravidiel.
V prípade, ak súťažiaci toto nesplní, je zadávateľ, resp. usporiadateľ s predchádzajúcim súhlasom zadávateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže.

VII. Licenčné oprávnenia:

Zaslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci udeľuje zadávateľovi bezplatný súhlas na užívanie súťažného diela (ďalej len „licencia“), na základe ktorého je zadávateľ oprávnený súťažné dielo ako autorské dielo a všetky jeho prípadné súčasti využívať najmä jeho zverejnením na oficiálnych stránkach NIVEA, oficiálnej facebookovej stránke NIVEA alebo na iných webových stránkach, komunikačných kanáloch či materiáloch, a jeho použitím na reklamné, propagačné a marketingové účely zadávateľa v zmysle verejného rozširovania a použitia súťažného diela v médiách a jeho uvedením na verejnosti, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv autora. Zadávateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné dielo pre svoje potreby v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorským zákonom v platnom znení (ďalej len „autorský zákon“). Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie použitie súťažného diela (napr. jeho úprava, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas súťažiaceho, súťažiaci vyhlasuje, že tento súhlas výslovne udelil zaslaním súťažného diela do súťaže s priloženými osobnými údajmi. Zadávateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu na súťažné dielo a ďalej túto licenciu postúpiť tretím osobám, a to kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia. Súťažiaci účasťou v súťaži a zaslaním súťažného diela do súťaže vyslovene potvrdzuje, že je oprávnený udeliť vyššie uvedenú licenciu, a že je zároveň oprávnený vo svojom mene, v mene prípadného skutočného autora diela i v mene osôb prípadne zachytených v súťažnom diele vyššie uvedený súhlas udeliť. Ak sa v priebehu súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak, zodpovedá súťažiaci za všetku škodu vzniknutú v tejto súvislosti zadávateľovi a zaväzuje sa všetku škodu bez zbytočného odkladu uhradiť. Vyššie uvedené znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla zadávateľovi akákoľvek škoda (napr. uložením povinnosti poskytnúť primerané zadosťučinenie alebo uložením pokuty) alebo iné náklady, je súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť.

Účastník súťaže nesie plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela zadávateľovi a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúcich ochranu autorského práva. Každý súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že súťažné dielo zaslané do súťaže je jeho pôvodným výtvorom, že si na vlastnú zodpovednosť a náklady zabezpečil práva skutočného autora súťažného diela v rozsahu pravidiel tejto súťaže, a teda nejde o porušenie akýchkoľvek autorských práv. Zároveň sa účastník súťaže zaväzuje, že použitím súťažného diela nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, napr. práva tretích osôb zobrazených v súťažnom diele, práva majiteľov vecí či ochranných známok uvedených v súťažnom diele, a pod. Všetky potrebné súhlasy dotknutých osôb súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí účastník súťaže zabezpečiť na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak sa zistí, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie osobne zodpovedný. Účastník súťaže je povinný usporiadateľovi alebo zadávateľovi uhradiť akúkoľvek škodu v prípade porušenia licenčných podmienok, stanovených v týchto pravidlách, a zároveň mu zaniká právo na príslušnú výhru.

VIII. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá, ak si to vyžiadajú okolnosti súťaže. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou očíslovaných dodatkov, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, ak mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarilo v rámci súťaže prideliť konkrétnemu výhercovi, prípadne ich nebolo možné výhercovi v súlade s pravidlami súťaže doručiť, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže.

4. Usporiadateľ súťaže a zadávateľ súťaže nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou. Zadávateľ ani usporiadateľ týmto nepreberajú voči súťažiacim žiadne záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa alebo usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

5. Usporiadateľ súťaže a zadávateľ súťaže nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa či usporiadateľa o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

6. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

7. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Účastníci berú na vedomie, že poskytujú svoje údaje zadávateľovi a usporiadateľovi súťaže a nie sociálnej sieti Facebook.

8. Zapojením sa do súťaže berú súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú žiadne nároky voči sociálnej sieti Facebook, resp. že sociálna sieť Facebook je od akýchkoľvek záväzkov v danom prípade úplne oslobodená.