Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

súťaž

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE - #Follow Majka a Linda

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Súťaž NIVEA #Follow Majka a Linda


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Súťaž NIVEA #Follow Majka a Linda“ (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený alebo dopĺňaný len formou písomných dodatkov.

 

 

Zadávateľom súťaže je:
Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 380 824,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B
(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:
Etnetera a.s.
so sídlom: Hornofova 217, 164 00 Praha 6, Česká republika
Vedená u Mestského súdu v Prahe spisová značka B 11168
IČ: 25103814
(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

Technickým správcom je:


Lion Teleservices SK, spol. s r.o.,
IČO: 36 386 723
so sídlom: Murgašova 2, 010 01 Žilina,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 11712/L

(ďalej len „technický správca“)

 

I. Termín a miesto konania súťaže:
1. Súťaž prebieha v termíne od 31. 5. 2017 00:00:00 hod. do 20. 7. 2017 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“).

Súťaž je v dobe konania súťaže, najmä pre účely vyhodnotenia súťaže o vedľajšie výhry, rozdelená do 5 samostatne vyhodnocovaných súťažných kôl po 10 kalendárnych dňoch, a to nasledovne:
1. kolo: od 31. 5. 2017 00:00:00 hod. do 9. 6. 2017 23:59:59 hod.
2. kolo: od 9. 6. 2017 00:00:00 hod. do 18. 6. 2017 23:59:59 hod
3. kolo: od 19. 6. 2017 00:00:00 hod. do 28. 6. 2017 23:59:59 hod
4. kolo: od 29. 6. 2017 00:00:00 hod. do 9. 7. 2017 23:59:59 hod
5. kolo: od 10. 7. 2017 00:00:00 hod. do 20. 7. 2017 23:59:59 hod
(ďalej len „súťažné kolo“ alebo spoločne „súťažné kolá“)

 

 

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, zadávateľom alebo technickým správcom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 


III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:


1. V súťaži sa hrá o tieto výhry:


Hlavná výhra:

Ľubovoľné 2 letenky po Európe v súhrnnej hodnote max. 1.100 € vr. DPH
Výhra má podobu voucheru v hodnote 1.100 € vr. DPH na nákup leteniek (ev. ďalších služieb, viď ďalej) prostredníctvom spoločnosti STUDENT AGENCY s.r.o.. Čerpaním výhry výherca vstupuje do zmluvného vzťahu so spoločnosťou STUDENT AGENCY s.r.o., teda práva a povinnosti výhercu pri čerpaní obsahu výhry (vr. eventuálnej reklamácie) sa riadia uvedeným zmluvným vzťahom. Výhru je nutné vyčerpať (tzn. voucher uplatniť a zároveň i kompletne skonzumovať služby, na ktorých čerpanie bol voucher uplatnený) najneskôr do dátumu uvedeného na príslušnom voucheri. Po uplynutí tejto doby (resp. tohto dátumu) nárok na uplatnenie voucheru a konzumáciu služieb spoločnosti STUDENT AGENCY s.r.o.(ev. jej dodávateľov) bez náhrady zaniká. 
Letenky obsahujú rovnako spiatočný let, čo je nutné zohľadniť (s ohľadom na max. cenu), pri ich výbere. Výhru možno čerpať iba tým spôsobom, že obe letenky budú využité na ten istý let do tej istej cieľovej destinácie (tam i späť). V prípade nevyčerpania celej hodnoty voucheru na uvedené letenky možno jeho zostávajúcu hodnotu uplatniť na vybrané služby spoločnosti STUDENT AGENCYs.r.o.. Bližšie informácie o výhre budú výhercovi oznámené v rámci informovania výhercu. 
Do súťaže je vložený celkom 1 ks tejto výhry. 
Túto výhru získa 1 oprávnený výherca. 
(ďalej tiež ako „hlavná výhra“)

Vedľajšia výhra:

Balíček produktov Nivea

Zloženie príslušného balíčka produktov Nivea je rozličné pre každé jednotlivé súťažné kolo:

1. Kolo: 
1x Sprej antiperspirant Invisible for black and white clear 100 ml 
1x Ošetrujúci sprchový gél Creme Care 50 ml 
1x NIVEA Care 50 ml 
1x Ošetrujúci šampón Hairmilk pre jemné vlasy 50 ml 
1x Osviežujúce čistiace pleťové obrúsky 3v1 
1x Regeneračný lak na vlasy Care & hold 75 ml 

2. Kolo: 
1x NIVEA SUN Hydratačné sprej na opaľovanie OF 30+ 
1x Labello Balzam na pery Sun Protection 
1x Osviežujúci mlieko po opaľovaní do sprchy 

3. Kolo: 
1x NIVEA Sprej antiperspirant: letná limitovaná edícia - podľa vlastného výberu (vôňa Flower Time alebo Fresh Me Up alebo Hello Sunshine) 
1x NIVEA Sprchový gél limitovaná edícia - podľa vlastného výberu 

4. Kolo: 
1x NIVEA Micelárny čistiace pleťové obrúsky 3v1 
1x Upokojujúca ošetrujúca micelárna voda 400 ml 

5. Kolo: 
1x NIVEA Telové mlieko s olejom – podľa vlastného výberu 

(ďalej tiež ako „vedľajšia výhra“)

Do súťaže je vložených celkom 100 ks vedľajšej výhry (20 ks do každého súťažného kola).
Vedľajšiu výhru získa v každom súťažnom kole 20 výhercov.

(hlavná výhra a vedľajšia výhra ďalej spolu len „výhry“)

2. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom v súťaži o hlavnú výhru, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú súťažiaci zadal do registračného formulára (ide teda o e-mailovú adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára na súťažnom webe). Súťažiaci v rámci uvedenej e-mailovej správy bude informovaný o ďalších detailoch čerpania výhry, vrátane jej odovzdania. Zadávateľ je oprávnený od výhercu požadovať dodatočné informácie, popr. odpoveď na výhernú správu. Doručiť zadávateľovi (popr. ním určenej osobe) odpoveď na výhernú správu je výherca povinný do 5 dní odo dňa odoslania výhernej správy zadávateľom (popr. ním určenou osobou). V prípade nedodržania termínu zaslania odpovede s oprávnene požadovanými informáciami prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, a to bez nároku na náhradu.

3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom v súťaži o vedľajšiu výhru, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú súťažiaci zadal do registračného formulára (ide teda o e-mailovú adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára na súťažnom webe). Súčasťou informačného e-mailu bude výzva na zaslanie adresy na doručovanie na území Slovenskej republiky, na ktorú bude výhra každému výhercovi doručená najneskôr do 30 pracovných dní od okamihu oznámenia tejto adresy. Doručiť zadávateľovi (popr. ním určenej osobe) odpoveď na výhernú správu je výherca povinný do 5 dní odo dňa odoslania výhernej správy zadávateľom (popr. ním určenou osobou). V prípade nedodržania termínu zaslania odpovede s adresou na doručenie výhry zo strany súťažiaceho prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, a to bez nároku na náhradu.

4. Vedľajšie výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v e-mailovej odpovedi na oznamovací e-mail o výhre, a to do 30 dní od skončenia súťaže.


5. Usporiadateľ, zadávateľ ani technický správca nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže.


6. Výherca hlavnej výhry nie je povinný čerpať výhru sám a je oprávnený ju odovzdať inej (tretej) osobe, ktorá nastupuje do práv výhercu, pričom táto osoba musí splniť podmienku minimálneho veku stanovenú pravidlami a riadiť sa podmienkami týchto pravidiel, ktoré sa z povahy veci na ňu vzťahujú (predovšetkým ustanovenia o čerpaní výhier). Prevod výhry na tretiu osobu je výherca povinný zadávateľovi súťaže hodnoverne preukázať s tým, že je povinný osobu, ktorá za neho výhru čerpá, zaviazať aj k dodržiavaniu ustanovení týchto pravidiel súťaže. Pre účely týchto pravidiel súťaže, ak je v nich uvedené označenie súťažiaci, výherca, účastník atp. sa za tieto osoby považuje aj právny nástupca výhercu.


7. Usporiadateľ, zadávateľ a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz) za účelom zistenia identity a veku súťažiaceho. Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, zadávateľa alebo technického správcu požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné účely. Súťažiaci je povinný reagovať na výzvy usporiadateľa, popr. zadávateľa alebo technického správcu najneskôr v lehote troch kalendárnych dní.

8. Svojou účasťou v súťaži sa súťažiaci (popr. právny nástupca výhercu) zaväzuje pre prípad, že by sa súťažiaci stal výhercom v súťaži, poskytnúť zadávateľovi súťaže ním urobenú fotodokumentáciu (ďalej len ako „fotodokumentácia“) z cesty po Európe, ktorú v rámci čerpania výhry absolvoval. Fotodokumentáciou sa pre účely predchádzajúcej vety rozumie výhercom (jeho nástupcom) urobená min. 1 tzv. selfie fotografia s veľkosťou minimálne 2 MB/1 fotografie. Odoslaním fotodokumentácie výherca (príp. jeho právny nástupca výhercu) vyhlasuje, že je autorom fotodokumentácie. Rovnako tak súťažiaci (výherca/právny nástupca výhercu) ďalej v súvislosti s uvedeným udeľuje zadávateľovi bezplatnú, nevýhradnú licenciu k ním urobenej a zadávateľovi následne poskytnutej fotodokumentácii, a to na všetky spôsoby jej použitia, najmä na zverejnenie na oficiálnej FB stránke Nivea, súťažnom webe či iných webových stránkach, komunikačných kanáloch či materiáloch, a na reklamné, propagačné a marketingové účely zadávateľa, vrátane verejného rozširovania a použitia fotodokumentácie v médiách a jej uvedením na verejnosti , a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) počas doby trvania majetkových práv autora. Zadávateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť fotodokumentáciu pre svoje potreby v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. (autorský zákon) v platnom znení (ďalej len „autorský zákon“). Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie s fotodokumentáciou (napr. jej úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas súťažiaceho, výherca (popr. jeho právny nástupca) vyhlasuje, že bol tento súhlas výslovne udelený odoslaním fotodokumentácie zadávateľovi podľa jeho pokynov. Zadávateľ je oprávnený poskytnúť k fotodokumentácii sublicenciu, a ďalej túto licenciu postúpiť tretím osobám, a to kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia. Výherca (popr. jeho právny nástupca) odoslaním fotodokumentácie do súťaže vyslovene potvrdzuje, že je oprávnený udeliť vyššie uvedenú licenciu, a že je zároveň oprávnený vo svojom mene, v mene prípadného skutočného autora diela i v mene osôb prípadne zachytených vo fotodokumentácii, vyššie uvedený súhlas udeliť. V prípade, ak sa preukáže, že výherca (príp. Jeho právny nástupca) nie je autorom fotodokumentácie (a ani neusporiadal autorské práva k fotodokumentácii) či neusporiadal práva osôb v fotodokumentácii zobrazených či osôb, ktorých práva by mohli byť použitím fotodokumentácie akokoľvek dotknuté, zaväzuje sa tento nahradiť usporiadateľovi, zadávateľovi, či technickému správcovi všetku škodu, či nahradiť ujmu, ktorá mu v súvislosti s uvedeným konaním vznikla.


9. Výherca popr. jeho právny nástupca má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím fotodokumentácie zadávateľovi a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúcich ochranu autorského práva. Každý výherca (príp. jeho právny nástupca) odoslaním fotodokumentácie potvrdzuje, že fotodokumentácia odoslaná zadávateľovi je jeho pôvodným výtvorom, že si na vlastnú zodpovednosť a náklady zabezpečil práva skutočného autora fotodokumentácie v rozsahu pravidiel tejto súťaže, a teda nejde o porušenie akýchkoľvek autorských práv. Zároveň sa výherca, popr. jeho právny nástupca zaväzuje, že použitím fotodokumentácie nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, napr. práva tretích osôb zobrazených vo fotodokumentácii, práva majiteľov vecí či ochranných známok uvedených vo fotodokumentácii, a pod. Všetky potrebné súhlasy dotknutých osôb súvisiace s odoslaním fotodokumentácie zadávateľovi si musí výherca (popr. jeho právny nástupca) zabezpečiť na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak sa zistí, že výherca (popr. jeho právny nástupca) svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Výherca (popr. jeho právny nástupca) je povinný usporiadateľovi alebo zadávateľovi uhradiť akúkoľvek škodu v prípade porušenia licenčných podmienok, stanovených v týchto pravidlách, a zároveň mu zaniká právo na príslušnú výhru.

 

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:


1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde:

a. si pozrie súťažné video určené pre konkrétne súťažné kolo, a na základe zistených skutočností z tohto súťažného videa odpovie na súťažnú otázku (ďalej len „súťažná úloha“). Po splnení súťažnej úlohy (pozri predchádzajúca veta) sa súťažiacemu zobrazí registračný formulár do súťaže. Pozn. pre každé súťažné kolo je pripravené odlišné súťažné video, ku ktorému sa viaže originálna súťažná otázka.

b. Súťažiaci (v prípade záujmu o účasť v súťaži) následne úplne a pravdivo vyplní zobrazený registračný formulár, a to v rozsahu:
a) pohlavie,
b) meno, priezvisko,
c) e-mailová adresa,
d) dátum narodenia,
(ďalej len „registračný formulár“)

c. Súťažiaci následne potvrdí súhlas s pravidlami súťaže a so spracúvaním svojich osobných údajov, a takto riadne vyplnený registračný formulár odošle zadávateľovi (resp. technickému správcovi) súťaže. Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného súťažného formulára zadávateľovi súťaže (resp. technickému správcovi) (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

2. Jeden súťažiaci má možnosť zapojiť sa do súťaže i opakovane a opakovane sa tiež registrovať prostredníctvom registračného formulára (pričom je povinný použiť totožné kontaktné údaje). Pre účely vyhodnotenia súťaže bude braná do úvahy vždy posledná registrácia, ktorej prostredníctvom sa súťažiaci zaregistruje.

3. Určenie výhercov

a. V súťaži sa udeľuje celkom 1 hlavná výhra a 100 vedľajších výhier (pozri čl. III. bod 1 týchto pravidiel).
b. Výherca hlavnej výhry bude určený nasledujúcim spôsobom. Výherca hlavnej výhry bude vybraný výhradne zo súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže, platne sa zúčastnili súťaže v každom zo súťažných kôl a zároveň v každom z uvedených súťažných kôl zodpovedali príslušnú súťažnú otázku objektívne správne. Objektívne správnu odpoveď na súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne zadávateľ súťaže. V prípade, ak by žiadny súťažiaci nezodpovedal všetky súťažné otázky objektívne správne, bude výherca hlavnej výhry vybraný vždy zo skupiny súťažiacich s najvyšším počtom správnych odpovedí v rámci všetkých súťažných kôl. Jeden výherca hlavnej výhry potom bude do 30 pracovných dní od skončenia súťaže z vyššie uvedených súťažiacich vyžrebovaný technickým správcom súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

c. Výhercovia vedľajšej výhry v každom súťažnom kole budú určení nasledujúcim spôsobom. Výhercovia vedľajšej výhry v konkrétnom súťažnom kole budú vybraní výhradne zo súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže stanovené týmito pravidlami, najmä sa do súťaže v rámci konkrétneho súťažného kola platne zaregistrovali a zároveň zodpovedali pre dané súťažné kolo príslušnú súťažnú otázku objektívne správne. Objektívne správnu odpoveď na súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne zadávateľ súťaže. V prípade, ak by žiadny súťažiaci (popr. taký počet súťažiacich, ktorý by nedosahoval počet vedľajších výhier pridelených pre dané súťažné kolo) nezodpovedal súťažnú otázku objektívne správne, budú výhercovia vedľajšej výhry vybraní vždy zo skupiny súťažiacich, ktorí sa do súťaže v rámci príslušného súťažného kola platne zapojili (resp. najprv bude maximálny počet výhercov vybraný z tých súťažiacich, ktorí zodpovedali súťažnú otázku objektívne správne, a ak počet týchto výhercov nepresiahne počet 20, zvyšok výhercov bude vybraný zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže v rámci príslušného súťažného kola platne zapojili, bez toho, aby správne zodpovedali súťažnú otázku). Dvadsať výhercov vedľajšej výhry potom bude do 30 pracovných dní od skončenia príslušného súťažného kole z uvedených súťažiacich vyžrebovaných technickým správcom súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.


d. V jednom súťažnom kole môže vyhrať ten istý súťažiaci iba jednu vedľajšiu výhru. V prípade, ak sa súťaže zúčastní menej súťažiacich, než je výhier v súťaži (popr. ak súťažné podmienky pre zisk nároku na výhru splní menej súťažiacich, než je výhier v súťaži), nerozdané výhry prepadajú zadávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. Jeden súťažiaci tak môže v súťaži získať max. 1 výhru hlavnú a 5 vedľajších výhier.

e. Bez toho, aby bola obmedzená platnosť predchádzajúceho odstavca, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje i do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do odpovede na výhernú správu rovnakú adresu bydliska, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru v konkrétnom súťažnom kole získať iba jeden člen; v prípade viac členov rodiny zapojených do konkrétneho súťažného kole sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol skôr (tzn. tomu, ktorý bol v rámci tohto súťažného kole vyžrebovaný skôr, prípadne ak uvedený okamih nebude možné určiť, potom tomu, ktorý sa skôr do súťaže registroval).

 

V. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:


1. Odoslaním vyplneného registračného formulára a potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia, či už sami alebo prostredníctvom technického správcu ako sprostredkovateľa, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje súťažiaceho, najmä pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a e-mail za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier a tiež zaradenia do databázy klientov, ktorú by následne po dobu svojej existencie zadávateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách zadávateľa a jeho obchodných partnerov, vykonávanie marketingových analýz a pod., pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú, resp. až do odvolania tohto súhlasu. Súťažiaci súhlasí s cezhraničným prenosom osobných údajov poskytnutých v rámci registračného formulára. Takisto súťažiaci udeľuje usporiadateľovi, zadávateľovi a technickému správcovi súhlas na prípadné zverejnenie ním poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch zadávateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska súťažiaceho. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách zadávateľa počas doby jeho existencie, ako aj so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca sú povinní pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto zákona.

2. Odoslaním registračného formulára súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

 


VI. Záverečné ustanovenia:


1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidlá.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné.

4. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.

5. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dať elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa, usporiadateľa či technického správcu o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka je dôkazné bremeno na účastníkovi.

6. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Zadávateľ, usporiadateľ alebo technický správca týmto nepreberajú voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa, usporiadateľa alebo technického správcu než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

8. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese sídla usporiadateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidlá.