Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

diagnostika vlasov

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE - DIAGNOATIKA VLASOV

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Súťaž NIVEA Diagnostika vlasov


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Súťaž NIVEA Diagnostika vlasov“ (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený len formou písomných dodatkov.

 

 

Zadávateľom súťaže je:

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.

so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 380 824,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B
(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:
Etnetera a.s.
so sídlom: Hornofova 217, 164 00 Praha 6, Česká republika
Vedená u Mestského súdu v Prahe spisová značka B 11168
IČ: 25103814
(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

Technickým správcom je:

Lion Teleservices SK, spol. s r.o.,
IČO: 36 386 723
so sídlom: Murgašova 2, 010 01 Žilina,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 11712/L

(ďalej len „technický správca“)

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 17. 7. 2017 00:00:00 hod. do 31. 8. 2017 23:59:59 hod vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“).

Súťaž je v dobe svojho konania rozdelená do 2 samostatne vyhodnocovaných súťažných kôl, a to nasledovne:

1. kolo: od 17. 7. 2017 00:00:00 hod. do 31. 7. 2017 23:59:59 hod.
2. kolo: od 1. 8. 2017 00:00:00 hod. do 31. 8. 2017 23:59:59 hod.
(ďalej len „súťažné kolo“ alebo spoločne „súťažné kolá“)

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

1. V súťaži sa hrá o balíček produktov NIVEA pre starostlivosť na vlasy v nasledujúcom zložení:

NIVEA šampón a NIVEA kondicionér (podľa odporúčanej starostlivosti pre vlasy vychádzajúcej z výsledku krátkeho testu, viď nižšie)
(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 60 ks výhry.

Každý oprávnený výherca v súťaži získa 1 ks výhry (tzn. 1 ks šampónu+ 1 ks kondicionéru).


2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v registračnom formulári, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.

3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú súťažiaci zadal do registračného formulára (ide teda o e-mailovú adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára na súťažnom webe). Zadávateľ je oprávnený od výhercu požadovať dodatočné informácie, popr. odpoveď na výhernú správu. Doručiť zadávateľovi (popr. ním určenej osobe) odpoveď na výhernú správu je výherca povinný do 5 dní odo dňa odoslania výhernej správy zadávateľom (popr. ním určenou osobou). V prípade nedodržania termínu zaslania odpovede s oprávnene požadovanými informáciami prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, a to bez nároku na náhradu.

4. Usporiadateľ ani zadávateľ ani technický správca nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže.

5. Usporiadateľ i zadávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa či zadávateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné marketingové účely.

 

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde:
a. splní súťažnú úlohu spočívajúcu v zapojení sa do výskumu zadávateľa, resp. v zodpovedaní 3 dotazníkových otázok:
“Akú farbu vlasov máte?", pričom účastník vždy zvolí jednu z možných odpovedí (prírodnú farbu/ farbené vlasy/ zosvetlené vlasy)
“Aký typ vlasov máte?”, pričom účastník vždy zvolí jednu z možných odpovedí (jemné/ normálne/ hrubé)
“Aké dlhé vlasy máte?”, pričom účastník vždy zvolí jednu z možných odpovedí (krátke/ stredne dlhé/ dlhé)

(ďalej len „súťažná úloha“),

z kombinácií odpovedí na zmienené 3 otázky bude následne vyhodnotená odporúčaná starostlivosť pre vlasy: NIVEA šampón a NIVEA kondicionér. Odporúčané výrobky sa stávajú eventuálnou výhrou pre daného účastníka súťaže.

V prípade záujmu o účasť v súťaži musí účastník potvrdiť účasť kliknutím na tlačidlo SÚŤAŽ.

b. následne úplne a pravdivo vyplní registračný formulár, a to v rozsahu:
a) pohlavie,
b) meno, priezvisko,
c) e-mailová adresa,
d) dátum narodenia,
e) ulica, p. č., PSČ, mesto,
(ďalej len „registračný formulár“)

c. následne potvrdí súhlas s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov, a takto riadne vyplnený formulár odošle pomocou jeho funkčnosti zadávateľovi súťaže. Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného súťažného formulára (spolu s odpoveďami na uvedené otázky, resp. splneným súťažnej úlohy) usporiadateľovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

2. Jeden súťažiaci má možnosť zapojiť sa do súťaže i opakovane a opakovane sa tiež registrovať prostredníctvom registračného formulára (pri čom je zásadne povinný použiť totožné kontaktné údaje). Pre účely vyhodnotenia súťaže bude braná do úvahy vždy posledná registrácia, ktorej prostredníctvom sa súťažiaci zaregistruje.

3. Určenie výhercov:

a) V súťaži sa udeľuje 60 výhier výher (pozri čl. III. odst. 1 týchto pravidiel), ), 30 v každom súťažnom kole.

b) Súťaž má celkom 60 výhercov, ktorí sú určení na základe losovania vykonaného usporiadateľom súťaže. Losovanie prebehne do 30 dní po uplynutí doby konania súťaže, pričom výhercovia budú losovaní separátne pre každé jednotlivé súťažné kolo (vždy 30 výhercov – najprv pre prvé, a potom pre druhé súťažné kolo) a to vždy zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže úspešne registrovali v priebehu daného súťažného kola a zároveň úplne splnili súťažnú úlohu (zodpovedali všetky otázky dotazníka) a ostatné podmienky súťaže.

c) Každý výherca získa jeden NIVEA šampón a NIVEA kondicionér podľa odporúčanej starostlivosti na starostlivosť o vlasy vychádzajúcej z krátkeho výskumu vykonaného v rámci súťažnej úlohy, resp. súťažného registračného formulára.

d) Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.

e) Bez toho, aby bola obmedzená platnosť predchádzajúceho odstavca, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje i do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do odpovede na výhernú správu rovnakú adresu bydliska, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru v konkrétnom súťažnom kole získať iba jeden člen; v prípade viac členov rodiny zapojených do konkrétneho súťažného kola sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol skôr (tzn. tomu, ktorý bol v rámci tohto súťažného kole vyžrebovaný skôr, prípadne ak uvedený okamih nebude možné určiť, potom tomu, ktorý sa skôr do súťaže registroval).

 

V. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

1. Odoslaním vyplneného registračného formulára a potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia, či už sami alebo prostredníctvom technického správcu ako sprostredkovateľa, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje súťažiaceho, najmä pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a e-mail za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier a tiež zaradenia do databázy klientov, ktorú by následne po dobu svojej existencie zadávateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách zadávateľa a jeho obchodných partnerov, vykonávanie marketingových analýz a pod., pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú, resp. až do odvolania tohto súhlasu. Súťažiaci súhlasí s cezhraničným prenosom osobných údajov poskytnutých v rámci registračného formulára. Takisto súťažiaci udeľuje usporiadateľovi, zadávateľovi a technickému správcovi súhlas na prípadné zverejnenie ním poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch zadávateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska súťažiaceho. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách zadávateľa počas doby jeho existencie, ako aj so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca sú povinní pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto zákona.

2. Odoslaním registračného formulára súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

 

VI. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidlá.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné.

4. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.

5. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dať elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa, usporiadateľa či technického správcu o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka je dôkazné bremeno na účastníkovi.

6. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Zadávateľ, usporiadateľ alebo technický správca týmto nepreberajú voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa, usporiadateľa alebo technického správcu než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

8. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese sídla usporiadateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidlá.