Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

Vyhrajte poukaz na letnú dovolenku!

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O POUKAZ NA LETNÚ DOVOLENKU

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Vyhrajte poukaz na letnú dovolenku“

Nižšie sú uvedené úplne pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Vyhrajte poukaz na letnú dovolenku“ (ďalej len „súťaž").

 

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCA A PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Riznerova 5, Bratislava 1,
IČO 31 380 824,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7685/B

 

(ďalej len „organizátor“). 

Technickým správcom a prevádzkovateľom súťaže je spoločnosť Lion Teleservices CZ,  a. s.,
Erno Košťála 870, 53012 Pardubice 4, Czech Republic,
IČ: 261 50 450,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Hradci Králové, oddíl B., vložka č. 2398

(ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).

Originál úplných pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže uložený v sídle organizátora.

 

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

 

1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.5.2017 00:00:00 hod. do 31.5.2017 23:59:59 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na celom území Slovenskej republiky, konkrétne prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na doméne www.NOTINO.sk (ďalej len „E-shop“).

 

 

III. PRINCÍP A PODMIENKY SÚŤAŽE

 

1. Súťaž sa vzťahuje na výrobky predávané pod ochrannou známkou NIVEA (ďalej len „súťažné výrobky“).

2. Účastník sa zapojí do súťaže o výhry tým, že v dobe konania súťaže:

- prostredníctvom E-shopu jednorazovo zakúpi výrobky NIVEA, v  hodnote nad 5,99 EUR (ďalej len „súťažný nákup“) - bez ohľadu na hodnotu ďalších výrobkov uvedených na doklade o súťažnom nákupe
- uschová si pokladničný doklad preukazujúci vykonanie súťažného nákupu (ďalej len „doklad“) 
- a zaregistruje sa vyplnením súťažného formulára  (vrátane uvedenia požadovaných údajov z dokladu)  v dobe konania súťaže na webovej stránke www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“).

3. Pri každej webovej registrácii na súťažnom webe sú organizátorom evidované tieto informácie:

a. číslo mobilného telefónu účastníka súťaže
b. e-mailová adresa
c. meno a priezvisko
d. dátum narodenia
e. pohlavie
f. dátum nákupu
g. číslo dokladu súťažného nákupu
h. presný dátum a čas prijatia registrácie    

4. Súťažiaci je povinný uschovať si ku každej registrácii originál pokladničného dokladu - dokladu o zaplatení súťažného nákupu za účelom vydania výhry. Ak súťažiaci nepredloží na požiadanie organizátora alebo prevádzkovateľa súťaže originál dokladu spĺňajúci podmienky týchto pravidiel, t.j. so zhodným číslom dokladu uvedenom v súťažnom webovom formulári, bude zo súťaže vyradený. Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať každého výhercu, aby mu doklad zaslal na organizátorom určenú adresu a v organizátorom určenom termíne, a to na náklady výhercu. Výherca je povinný doložiť doklady ku všetkým svojim registráciám do súťaže, či už výherným, alebo nevýherným. V prípade vrátenia ktoréhokoľvek súťažného výrobku v zákonnej lehote 14 dní (t.j. v dôsledku odstúpenia od odpovedajúcej kúpnej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri príslušnom súťažnom nákupe, na ktorého základe sa súťažiaci zaregistroval do súťaže) nárok na výhru automaticky zaniká. Na preukázanie súťažného nákupu nie je možné použiť doklad s ručne vyplnenými údajmi.

5. Organizátor ani prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za chybné doručenie alebo nedoručenie registrácie prostredníctvom súťažného formulára na súťažnom webe, ak bude spôsobené technickou poruchou na strane tretích osôb.

 

 

IV. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE


1. Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba  staršia ako 18 rokov, alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla plnoletosť uzatvorením manželstva s trvalým bydliskom a s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len "účastník"). 

2. Za súťažiaceho v súťaži o výhry sa považuje osoba, ktorá splnila všetky podmienky pre zapojenie do súťaže, tzn. okrem iného vykonala súťažný nákup a vykonala registráciu na súťažnom webe prostredníctvom súťažného formulára. Súťaže je možné sa zúčastniť opakovane, vždy s novými údajmi z dokladu. Údaje z dokladu je možné zaslať vždy iba jedenkrát; v opačnom prípade budú obidve (alebo viac) registrácii s rovnakými údajmi z dokladu zo súťaže vyradené. V rámci jednej registrácie sa súťažnom webe je možné zaslať údaje výlučne z jedného dokladu. 

3. Zamestnanci organizátora ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

 

 

V. URČENIE VÝHERCOV

  • Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže, vyžrebovaný výherca.  
  • Žrebovanie uskutočnia zástupcovia organizátora, a to v priebehu 
  • 7 pracovných dní nasledujúcich po ukončení súťaže
  • Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.
  • Každý výherca bude o svojej výhre informovaný prevádzkovateľom súťaže okamžite po určení výhercov, najneskôr do 16 dní odo dňa, kedy prebehlo príslušné žrebovanie, a to prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo, ktoré bolo zaregistrované prostredníctvom súťažného formulára. 
  • Ak nebude možné výhercu kontaktovať v uvedenej 16 - dňovej lehote, pričom budú urobené minimálne 3 pokusy, bude na jeho miesto vyžrebovaný ďalší výherca.

 

 

VI.  VÝHRY V SÚŤAŽI A ICH DORUČENIE

1. Výhrou v súťaži je: Poukaz na zájazd podľa vlastného výberu v letnej sezóne 2017 v hodnote 1500,- €.

2. Poukaz je možné použiť na nákup dovolenky v letnej sezóne 2017 na pobočkách Cestovnej kancelárie FISCHER, a.s. (ďalej len „CK“). Poukaz je nutné uplatniť do 31.5.2018.

3. Za uplatnenie sa považuje podpis zmluvy v CK. Poukaz je neprenosný a môže ho využiť výhradne výherca na ktorého meno je vystavený. Poukaz je uplatniteľný pri jednej zmluve na zájazd, počet cestujúcich nie je obmedzený.

4. Podmienky zájazdu a využitie výhry sa riadi podmienkami CK zverejnenými na www.fischer.sk. Súčasťou zájazdu sú považované len služby ustanovené zmluvou o zájazde. Súčasťou výhry nie je cestovné poistenie.

5. V prípade vyššej ceny zvoleného zájazdu je možné poukaz použiť ako zľavu do výšky hodnoty 1500,- €. V prípade výberu zájazdu v nižšej hodnote ako je hodnota poukazu, nebude rozdiel výhercovi vyplatený ani iným spôsobom kompenzovaný.

6. Výherca berie na vedomie, že organizátor nezodpovedá za výhru, resp. zájazd, predovšetkým však jeho realizáciu. Výherca zodpovedá za svoj zdravotný stav ako aj zdravotný stav osôb, ktoré ho prípadne budú sprevádzať a preberá všetku zodpovednosť spojenú s cestou v zahraničí.

7. Organizátor ako aj prevádzkovateľ súťaže nepreberajú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a ujmy účastníka či jeho sprievodu spôsobené v mieste realizácie výhry, či pri realizácii výhry. Prevádzkovateľ nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za škodu ani ujmu spôsobenú výhercom alebo jeho sprievodom, alebo za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú výherca či jeho sprievod utrpí behom zájazdu.

8. Výherca sa zaväzuje dodržovať všetky podmienky účasti na zájazde a pokyny CK.

 

 

VII. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Účasťou v súťaži ďalej súhlasí každý účastník, aby organizátor spracúval ako prevádzkovateľ, či už sám alebo prostredníctvom prevádzkovateľa súťaže ako sprostredkovateľa všetky vyššie špecifikované údaje za účelom vytvorenia databázy klientov,  obsahujúcej poskytnuté údaje, ktorú by následne po dobu svojej existencie organizátor využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú najmä adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách organizátora a jeho obchodných partnerov a vykonávanie marketingových analýz.

Zároveň v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých v tejto súťaži, t.j. meno, priezvisko, adresa, číslo mobilného telefónu, e-mail, údaje o účasti v súťaži spoločnosťami Beiersdorf Slovakia s.r.o., so sídlo na Riznerovej 5, 811 01 Bratislava 1, IČ: 2020303318 a Cestovnou kanceláriou FISCHER, a.s., so sídlom Praha 4 – Nusle, Na Strži 65/1702, PS%C 14062, IČ: 261 41 647, ako správcom za účelom ďalšieho marketingového spracovania, tj. ponuky obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách správcu, zahrnujúcu i zasielanie obchodných oznamov prostredníctvom SMS správ, e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov, a to na dobu neurčitú, resp. do vyjadrenia nesúhlasu účastníka s ďalším spracovávaním osobných údajov.

Takisto udeľuje účastník organizátorovi a prevádzkovateľovi súťaže súhlas na prípadné zverejnenie poskytnutých údajov v propagačných materiáloch organizátora, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách organizátora po dobu jeho existencie, a to na účastníkom uvedenú korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu, a takisto aj prostredníctvom SMS správy.

Rovnako účastník súhlasí s tým, aby organizátor zasielal aj informácie o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách svojich obchodných partnerov. Berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracúvanie môže účastník kedykoľvek odvolať – a to písomne doporučeným listom adresovaným prevádzkovateľovi súťaže alebo organizátorovi, telefonicky prostredníctvom Modrej infolinky NIVEA (t.č. 041/700 17 80), alebo aj prostredníctvom e-mailu. Účastník si je vedomý, že organizátor a prevádzkovateľ súťaže sú povinní pri spracúvaní údajov postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a že ako dotknutá osoba má práva bližšie špecifikované v § 28 a 29 tohto zákona. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať. 

Účasťou v súťaži udeľuje účastník v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení súhlas s použitím svojho telefónneho čísla a e-mailovej adresy na obchodné a marketingové účely organizátora alebo prevádzkovateľa súťaže, najmä na účely zasielania obchodných oznamov. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať.

 

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Organizátor je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto urobené písomne vo forme dodatku k pravidlám, zverejnenom na súťažnom webe.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného druhu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, ak mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako i vymáhanie účasti v súťaži či výhier súdnou cestou nie je možné.

3. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

4. Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

5. Pri nesplnení či porušení súťažných podmienok bude účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Rovnako bude účastník vylúčený zo súťaže v prípade, že organizátor či prevádzkovateľ súťaže zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla súťažiacemu k získaniu výhry. 

6. Prevádzkovateľ súťaže neručí za stratu alebo nedoručenie ním (doporučene) odoslaných zásielok alebo zásielok (doporučene) zasielaných výhercovi v súvislosti s touto súťažou. Prevádzkovateľ súťaže ani organizátor neručia za nedoručenie registrácie na webových stránkach, rovnako ako za chyby či poruchy na strane poskytovateľov webových služieb.

7. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru. 

8. Pri akomkoľvek porušení pravidiel súťaže si organizátor vyhradzuje právo daného účastníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

9. Listina s menami výhercov bude k dispozícii u organizátora alebo ním poverených osôb.

10. Výherca, ktorý výhru akceptuje, berie na vedomie, že výhra je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.   

11. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

12. Vzťahy medzi súťažiacim a organizátorom alebo prevádzkovateľom súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného.

 

V Bratislave 30. apríla 2017