Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže NIVEA Real Madrid

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
NIVEA Real Madrid


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „NIVEA Real Madrid“ (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený alebo dopĺňaný len formou písomných dodatkov.

 

Zadávateľom súťaže je:

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.

so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 380 824
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B
(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

 

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:

Etnetera a.s.
so sídlom: Hornofova 217, 164 00 Praha 6, Česká republika
IČ: 25103814
Vedená u Mestského súdu v Prahe spisová značka B 11168
(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

Technickým správcom je:

Lion Teleservices SK, spol. s r.o.
so sídlom: Murgašova 2, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36 386 723
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 11712/L
(ďalej len „technický správca“)

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 6. 3. 2018 7:00:00 hod do 9. 3. 2018 12:00:00 hod vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.facebook.com/niveacrsr (ďalej len „súťažný web“).

3. Súťaž bude vyhodnocovaná po uplynutí doby konania súťaže.

 


II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu, staršia ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“), ktorá má po celú dobu konania súťaže aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „facebook“).
Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupca. Túto skutočnosť je zadávateľ (popr. usporiadateľ či technický správca) súťaže oprávnený kedykoľvek overiť, a keď zistí, že takému súťažiacemu nebol súhlas zákonným zástupcom udelený, a to ani dodatočne, je oprávnený súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť. Zadávateľ (popr. usporiadateľ či technický správca) je zároveň oprávnený si kedykoľvek vyžiadať poskytnutie súhlasu zákonného zástupcu v písomnej forme a súťažiaci je povinný predložiť zadávateľovi (popr. usporiadateľovi či technickému správcovi) tento písomný súhlas zákonného zástupca. Ak nepredloží súťažiaci písomný súhlas zákonného zástupca do 4 dní odo dňa odoslania žiadosti, bude zo súťaže vylúčený.

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu s usporiadateľom, zadávateľom alebo technickým správcom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

1. V súťaži sa hrá o túto výhru (balíček obsahujúci):

1x športová taška Real Madrid
1x futbalová lopta Real Madrid

(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 5 ks výhry.

Každý oprávnený výherca v súťaži získa 1 ks výhry.

2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v odpovedi na výhernú správu.

3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom súkromnej správy na facebook na daný osobný profil, s ktorým sa účastník do súťaže zapojil (ďalej len „výherná správa“). Súťažiaci je povinný na túto výhernú správu odpovedať prostredníctvom funkčnosti facebookových správ, a v rámci tejto odpovedi uviesť svoje meno, priezvisko, vek a adresu a e-mailovú adresu. Odoslaním tejto odpovedi udeľuje súťažiaci zadávateľovi tiež svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, a to v rozsahu uvedenom v čl. V. ods. 1. pravidiel. V prípade, ak výherca túto svoju kompletnú odpoveď na facebookovú správu nedoručí zadávateľovi do 5 dní odo dňa odoslania výhernej správy zadávateľom, stráca nárok na výhru, a tá prepadá v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom užití. Výhra bude každému výhercovi odoslaná najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia odpovede na výhernú správu na adresu, ktorú výherca zadávateľovi oznámil. Súčasťou výhernej správy môžu byť bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.

4. Usporiadateľ ani zadávateľ ani technický správca nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže.

5. Usporiadateľ, zadávateľ a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia identity a veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, zadávateľa alebo technického správcu požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné účely.

6. V prípade, ak sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej účastníkov, než je výhier v súťaži, nepoužité výhry prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.

7. Každý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť výhradne s jedným autentickým facebookovým profilom. V prípade porušenia tejto povinnosti je zadávateľ oprávnený takého súťažiaceho bez náhrady zo súťaže vylúčiť.

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže:

2. Navštívi súťažný web (oficiálnu facebookovú stránku NIVEA), kde bude v dobe konania súťaže umiestnený súťažný post (fotografia), na ktorej bude zachytených niekoľko futbalových hráčov a facebookových emotikonov. Súťažiaci do komentára pod súťažný post (fotografiu) napíše svoju odpoveď/tip na súťažnú otázku: "Pod akým emotikonom sa skrýva futbalová lopta?", popr. rovnaký emotikon v komentári ako odpoveď, priamo použije (ďalej len "súťažná odpoveď"). Jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne zadávateľ súťaže (táto ním určená odpoveď bude rozhodujúca pre zaradenie konkrétnych súťažiacich do vyhodnotenia súťaže, viď čl. IV. odst. 3, bod b.), ktorý túto určil už pred začiatkom súťaže.

a. Nahraním svojej odpovede do komentára na súťažný web súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže, a zároveň potvrdzuje (popr. udeľuje) zadávateľovi súťaže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov z facebookového profilu v rozsahu meno a priezvisko a ďalej s použitím jeho podobizne a prejavov osobnej povahy podľa čl. V. ods. 2. pravidiel súťaže.
b. Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom úspešného nahratia súťažnej odpovedi, (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

3. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť iba raz s jedným súťažným komentárom. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho sa k jeho ďalším účastiam už neprihliada. Zároveň už raz zaregistrované súťažné komentáre nie je možné akokoľvek meniť či upravovať. Táto úprava súťažného komentára sa považuje za nový súťažný komentár a tým i za opakovanú účasť v súťaži, k týmto úpravám pôvodného súťažného komentára sa neprihliada. Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať rovnako iba raz.

4. Určenie výhercov:
a) V súťaži sa udeľuje 5 výhier (pozri čl. III. ods. 1 pravidiel).
b) Súťaž má celkom 5 výhercov, ktorí sú určení na základe žrebovania vykonaným technickým správcom súťaže. Toto žrebovanie prebehne do 30 dní po uplynutí doby konania súťaže, pričom bude losované zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže úspešne registrovali a splnili ostatné podmienky súťaže. O losovaní bude vyhotovený písomný protokol.
c) Súťaž bude vyhodnotená do 30 pracovných dní od jej ukončenia a o vyhodnotení bude vyhotovený písomný protokol.
d) Za celú dobu konania súťaže môže vyhrať ten istý súťažiaci iba jednu výhru.
e) V prípade, že sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky pre zisk výhry), než je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití .

 

V. Spracovanie a ochrana osobných údajov:

1. Vykonaním súťažnej registrácie a potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov (aj v rámci odpovede na výhernú správu) súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia, či už sami alebo prostredníctvom technického správcu ako sprostredkovateľa, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje súťažiaceho, najmä pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a e-mail za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier a tiež zaradenia do databázy klientov, ktorú by následne po dobu svojej existencie zadávateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách zadávateľa a jeho obchodných partnerov, vykonávanie marketingových analýz a pod., , pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú, resp. až do odvolania tohto súhlasu. Súťažiaci súhlasí s cezhraničným prenosom osobných údajov poskytnutých v rámci tejto súťaže. Takisto súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca udeľuje usporiadateľovi, zadávateľovi a technickému správcovi súhlas na prípadné zverejnenie ním poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch zadávateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska súťažiaceho. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách zadávateľa počas doby jeho existencie, ako aj so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník, popr. jeho zákonný zástupca berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca sú povinní pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba, má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto zákona.

2. Odoslaním registračného formulára súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.VI. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá, ak si to vyžiadajú okolnosti súťaže. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou www.NIVEA.sk/sutaze-a-pravidla.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, ak mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarilo v rámci súťaže prideliť konkrétnemu výhercovi, prípadne ich nebolo možné výhercovi v súlade s pravidlami súťaže doručiť, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže.

4. Usporiadateľ súťaže a zadávateľ súťaže nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou. Zadávateľ ani usporiadateľ týmto nepreberajú voči súťažiacim žiadne záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa alebo usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

5. Usporiadateľ súťaže a zadávateľ súťaže nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa či usporiadateľa o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

6. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje zadávateľ (popr. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa) súťaže.

7. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, u ktorého bude mať oprávnené podozrenie na spáchaní podvodného či nekalého jednania, a to i prostredníctvom tretích osôb.

8. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

9. Táto súťaž nie nijakým spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo inak pridružená k sociálnej sieti facebook. Účastníci berú na vedomie, že poskytujú svoje údaje zadávateľovi a usporiadateľovi súťaže, a nie sociálnej sieti facebook.

10. Účasťou v súťaži berú súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú žiadne nároky voči sociálnej sieti facebook, resp. že sociálna sieť facebook v danom prípade nepreberá voči súťažiacim žiadne záväzky.

11. Originál úplných pravidiel súťaže bude po celú dobu konania súťaže uložený na adrese sídla zadávateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou www.NIVEA.sk/sutaze-a-pravidla.