additional script:

Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže o rekonštrukciu kúpeľne

 

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„VYHRAJTE REKONŠTRUKCIU KÚPEĽNE“
- Pre Slovenskú republiku –


Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej súťaže s názvom „VYHRAJTE REKONŠTRUKCIU KÚPEĽNE“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

 

 

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, Bratislava 1, IČO 31 380 824, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7685/B (ďalej len „organizátor“). Technickým správcom súťaže je spoločnosť Lion Teleservices SK, spol. s r.o., so sídlom Murgašova 2, 010 01 Žilina 1, IČO: 36 386 723, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 11712/L (ďalej len „technický správca“).

Originál úplných pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže uložený v sídle organizátora.

 

2. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.3.2018 00:00:00 hod. do 31.3.2018 23:59:59: hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“), prostredníctvom všetkých kamenných predajní dm drogérie na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže). Súťaž sa vzťahuje na všetku kozmetiku dovážanú a predávanú organizátorom pod ochrannou známkou NIVEA (ďalej len „výrobky NIVEA“).

 

3. PRINCÍP A PODMIENKY SÚŤAŽE

Spotrebiteľ sa súťaže o výhry zúčastní tak, že v dobe konania súťaže:
- prostredníctvom ktorejkoľvek kamennej predajne dm drogérie na území Slovenskej republiky jednorazovo zakúpi výrobky NIVEA v celkovej hodnote minimálne 11,99 EUR (ďalej len „súťažný nákup“) – bez ohľadu na hodnotu ďalších výrobkov uvedených na doklade o súťažnom nákupe,

- uschová si pokladničný doklad preukazujúci vykonanie súťažného nákupu (ďalej len „doklad“)
- a zaregistruje sa vyplnením súťažného formulára (vrátane uvedenia požadovaných údajov z dokladu) v dobe konania súťaže na webovej stránke www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“)

Pri každej webovej registrácii na súťažnom webe sú organizátorom evidované tieto informácie:

- číslo mobilného telefónu účastníka súťaže
- e-mailová adresa súťažiaceho
- meno a priezvisko súťažiaceho
- dátum a miesto nákupu
- číslo dokladu súťažného nákupu
- presný dátum a čas prijatia registrácie na súťažnom webe
(ďalej spoločne len „údaje“)

Súťažiaci je povinný uschovať si ku každej registrácii originál dokladu – pokladničného dokladu o zaplatení súťažného nákupu za účelom vydania výhry. Ak súťažiaci nepredloží na požiadanie organizátora alebo technického správcu originál dokladu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel, tj. so zhodným číslom dokladu uvedenom v súťažnom webovom formulári, bude zo súťaže vyradený. Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať každého výhercu, aby mu doklad zaslal na organizátorom určenú adresu do 5 pracovných dní odo dňa odoslania výhernej správy, a to na náklady výhercu. Výherca je povinný doložiť doklady ku všetkým svojim registráciám do súťaže, či už výherným, alebo nevýherným.

Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel je možné použiť výhradne doklady o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice, z ktorých bude jednoznačne vyplývať nákup výrobku či výrobkov NIVEA v zodpovedajúcej minimálnej hodnote. Na preukázanie súťažného nákupu nie je možné použiť doklad s ručne vyplnenými údajmi.

Organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie alebo nedoručenie registrácie prostredníctvom súťažného formulára na súťažnom webe, ak bude spôsobené technickou poruchou na strane tretích osôb.

 

4. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla plnoletosť uzatvorením manželstva, s trvalým bydliskom a s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len "súťažiaci").

Za súťažiaceho v súťaži o výhry sa považuje osoba, ktorá splnila všetky podmienky pre zapojenie do súťaže, tzn. okrem iného vykonala súťažný nákup a vykonala registráciu na súťažnom webe prostredníctvom súťažného formulára. Súťaže je možné sa zúčastniť opakovane, vždy s novými údajmi z dokladu. Údaje z dokladu je možné zaslať vždy iba jedenkrát; v opačnom prípade budú obidve (alebo viac) registrácii s rovnakými údajmi z dokladu zo súťaže vyradené. V rámci jednej registrácie sa súťažnom webe je možné zaslať údaje výlučne z jedného dokladu.

Zamestnanci organizátora ako aj osoby im blízke sú z účasti na súťaži vylúčení. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

 

5. VÝHRY V SÚŤAŽI A ICH DORUČENIE

Do súťaže sú vložené 3 (tri) kusy výhry, konkrétne tri POUKAZY NA REKONŠTRUKCIU KÚPEĽNE OD SPOLOČNOSTI SIKO KÚPEĽNE, a.s., každý v hodnote 3 333 EUR (ďalej len „výhra“ alebo aj „poukaz“).

Poukaz je možné použiť na nákup kúpeľňového tovaru a súvisiacich služieb na kúpeľne výhradne podľa ponuky obchodnej spoločnosti SIKO KÚPEĽNE a.s., IČO: 43 864 074, so sídlom Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava, zapís. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , vložka č.: 4338/B, (ďalej len „SIKO“). Poukaz je takisto možné použiť iba na nákup kúpeľňového tovaru SIKO. Poukaz je nutné uplatniť do 30.6.2018.

Za uplatnenie poukazu sa považuje podpis zmluvy so SIKO a dohodnutie konkrétneho termínu realizácie. Realizácia musí prebehnúť najneskôr do 31.12.2018, alebo do termínu stanovenom po individuálnej dohode so SIKO. Poukaz je neprenosný a môže ho využiť výhradne výherca na ktorého meno je vystavený. Poukaz je uplatniteľný na jednu kúpnu zmluvu (resp. zmluvu o dielo).

Podmienky využitia výhry a ponuka tovaru a služieb sa riadia podmienkami SIKO zverejnených na https://www.siko.sk/. V prípade vyššej ceny dohodnutého plnenia zmluvy je možné použiť poukaz ako zľavu až do výšky hodnoty poukazu, tj. do výšky hodnoty 3 333,- EUR. V prípade výberu plnenia zmluvy v nižšej hodnote než je hodnota poukazu, nebude rozdiel výhercovi nijako vyplatený ani nijako kompenzovaný.
Výherca berie na vedomie, že organizátor nezodpovedá za výhru, resp. realizáciu a plnenie zmluvy. Organizátor ani prevádzkovateľ súťaže nepreberajú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a ujmy výhercu a iných osôb vzniknuté v mieste realizácie výhry alebo pri realizácii výhry. Organizátor nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za škodu ani ujmu na zdraví spôsobenú SIKO. Výherca sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky zmluvy so SIKO.

6. URČENIE VÝHERCOV

Po ukončení súťaže budú zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže, vyžrebovaní traja výhercovia.

- Žrebovanie uskutoční zástupca organizátora súťaže, a to v priebehu 7 pracovných dní nasledujúcich po ukončení súťaže.
- Výherca bude o svojej výhre informovaný organizátorom súťaže okamžite po prebehnutom žrebovaní, najneskôr do 16 dní po ukončení žrebovania, a to
prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo, ktoré bolo zaregistrované cez súťažný formulár na súťažnom webe.
- Výhra bude výhercovi zaslaná poštou po overení jeho nároku na výhru.
- V prípade, ak sa s výhercom nepodarí skontaktovať, prechádza výhra na náhradného výhercu, ktorý bude určený v rámci dodatočného žrebovania.
- Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže.
- V prípade, ak dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto sa do súťaže zapojil skôr.

 

7. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasťou v súťaži ďalej každý súťažiaci súhlasí, aby organizátor ako aj technický správca, či už sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa spracúvali všetky vyššie špecifikované údaje za účelom vytvorenia databázy klientov, obsahujúcej poskytnuté údaje, ktorú by následne po dobu svojej existencie organizátor využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú najmä adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách organizátora a jeho obchodných partnerov a vykonávanie marketingových analýz. 

Každý súťažiaci takisto udeľuje organizátorovi a technickému správcovi súhlas na prípadné zverejnenie poskytnutých údajov v propagačných materiáloch organizátora, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa. Každý súťažiaci súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách organizátora po dobu jeho existencie, a to na účastníkom uvedenú korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu, a takisto aj prostredníctvom SMS správy.

Rovnako každý súťažiaci súhlasí s tým, aby organizátor zasielal aj informácie o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách svojich obchodných partnerov. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracúvanie môže súťažiaci kedykoľvek odvolať – a to písomne doporučeným listom adresovaným prevádzkovateľovi súťaže, telefonicky prostredníctvom Modrej infolinky NIVEA (t.č. 041/700 17 80), alebo aj prostredníctvom e-mailu. Súťažiaci si je vedomý, že organizátor a technický správca sú povinní pri spracúvaní údajov postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a že ako dotknutá osoba má práva bližšie špecifikované v § 28 a 29 tohto zákona. Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať.

Každý výherca berie na vedomie, že organizátor v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení poskytuje údaje špecifikované v bode 3 týchto pravidiel súťaže (t.j. svoje meno a priezvisko) tretej strane – obchodnej spoločnosti SIKO, a to na ich použitie v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora ako aj spoločnosti SIKO KÚPEĽNE, a.s. v súvislosti s prezentáciou tejto súťaže a ich výrobkov.

Výherca súťaže udeľuje svoj súhlas s tým, že organizátor, technický správca a obchodná spoločnosť SIKO majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora ako aj spoločnosti SIKO KÚPEĽNE, a.s. v súvislosti s prezentáciou tejto súťaže a ich výrobkov. Rovnako tak každý výherca udeľuje súhlas organizátorovi, technickému správcovi a obchodnej spoločnosti SIKO aj na vyhotovovanie a zverejňovanie údajov o výhercoch súťaže prostredníctvom obrazových a zvukových záznamov. Tento súhlas výherca udeľuje na dobu 5 rokov od ukončenia súťaže. Obrazové a zvukové záznamy môžu byť vyhotovené aj počas odovzdávania výhier.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Organizátor je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto urobené písomne vo forme dodatku k pravidlám, zverejnenom na súťažnom webe.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného druhu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, ak mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako i vymáhanie účasti v súťaži či výhier súdnou cestou nie je možné.

3. Organizátor a technický správca súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

4. Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

5. Pri nesplnení či porušení súťažných podmienok bude účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Rovnako bude účastník vylúčený zo súťaže v prípade, že organizátor či prevádzkovateľ súťaže zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla súťažiacemu k získaniu výhry.

6. Prevádzkovateľ súťaže neručí za stratu alebo nedoručenie ním (doporučene) odoslaných zásielok alebo zásielok (doporučene) zasielaných výhercovi v súvislosti s touto súťažou.Prevádzkovateľ súťaže ani organizátor neručia za nedoručenie registrácie na webových stránkach, rovnako ako za chyby či poruchy na strane poskytovateľov webových služieb. 

7. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.

8. Pri akomkoľvek porušení pravidiel súťaže si organizátor vyhradzuje právo daného účastníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

9. Listina s menami výhercov bude k dispozícii u organizátora alebo ním poverených osôb.

10. Výherca, ktorý výhru akceptuje, berie na vedomie, že výhra je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.

11. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

12. Vzťahy medzi súťažiacim a organizátorom alebo prevádzkovateľom súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného.

V Bratislave 1. 2. 2018