Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

pravidlá súťaže

Súťaž o balíček výrobkov NIVEA Body Q10

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„NIVEA balíček výrobkov NIVEA Body Q10“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „NIVEA balíček výrobkov NIVEA Body Q10“ (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený len formou písomných dodatkov.

 

Zadávateľom súťaže je:

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
IČO: 31 380 824
so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:
Etnetera a.s. 
IČ: 25103814
so sídlom: Hornofova 217, 164 00 Praha 6, Česká republika
vedená u Mestského súdu v Prahe spisová značka B 11168

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)


Technickým správcom je:


Lion Teleservices SK, spol. s r.o.
IČO: 36 386 723
so sídlom: Murgašova 2, 010 01 Žilina, Slovenská republika
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 11712/L 

(ďalej len „technický správca“)

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 23. 3. 2018 00:00:00 hod. do 13. 5. 2018 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“). 

 

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa aj ďalšie podmienky tejto súťaže (ďalej len „záujemca“). Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupca. Túto skutočnosť je zadávateľ (popr. usporiadateľ či technický správca) súťaže oprávnený kedykoľvek overiť, a keď zistí, že takému súťažiacemu nebol súhlas zákonným zástupcom udelený, a to ani dodatočne, daného záujemcu do súťaže nezaradí resp. je oprávnený súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť, pokiaľ bol tento do súťaže zaradený (viď. ods. 4 tohto článku týchto pravidiel súťaže). Zadávateľ (popr. usporiadateľ či technický správca) je zároveň v rámci tohto overovania splnenia podmienok tejto súťaže oprávnený si kedykoľvek vyžiadať poskytnutie súhlasu zákonného zástupcu v písomnej forme a záujemca resp. súťažiaci je povinný predložiť zadávateľovi (popr. usporiadateľovi či technickému správcovi) tento písomný súhlas zákonného zástupca. Ak nepredloží záujemca súťaže resp. súťažiaci písomný súhlas zákonného zástupcu do 4 dní odo dňa odoslania žiadosti, nebude do súťaže zaradený resp. bude zo súťaže vylúčený.

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže a ktorá sa súčasne do súťaže platne zaregistruje (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  V prípade, ak takáto osoba bude v rozpore s predchádzajúcou vetou tohto odseku týchto pravidiel súťaže do súťaže zaradená, napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií, ktoré poskytla a zároveň splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití príp. ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený aj v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

1. V súťaži sa hrá o: 

Hlavná výhra:

1 x 1 balíček produktov NIVEA Body Q10 obsahujúci:

- NIVEA Spevňujúce telové mlieko Q10 + vitamín C (400 ml)
- NIVEA Osviežujúce telové mlieko na nohy Q10 + mentol (200 ml)
- NIVEA Spevňujúci telový olej Q10 (200 ml)
- NIVEA Spevňujúci gél proti celulitíde Q10 plus (200 ml)
- NIVEA Krém na ruky Anti-age care Q10 (100 ml)
a osobná konzultácia s výživovým špecialistom Borisom Bajerom (súčasťou konzultácie je tréningový plán a jedálniček na mieru)

a. Rozhodnutie, či bude výherca čerpať túto časť hlavnej výhry, je výhradne na voľbe výhercu.
b. Ak sa výherca rozhodne pre využitie možnosti konzultácie, potom bude mať čerpanie tejto časti hlavnej výhry nasledujúci priebeh: 
i. prvá návšteva prebehne za účasti lekára, ktorý od výhercu zistí potrebné informácie, ktoré budú potrebné na zostavenie nutričného tréningového plánu priamo Vám na mieru.
ii. po konzultácii sa urobia všetky potrebné merania, ktoré pomôžu k naplánovaniu krátkodobých i dlhodobých cieľov výhercu.
iii. na základe spracovanie výsledkov merania a anamnézy výhercu lekár a odborník na výživu zostavia výhercovi nutričný plán. Po konzultácii s odborníkmi na pohyb – certifikovanými trénermi a fyzioterapeutmi z Hamilton Fitness Club – potom i tréningový plán na mieru.
iv. všetky plány a výsledky merania budú výhercovi na mieste podrobne vysvetlené a zároveň odoslané v elektronickej podobe na ním poskytnutú e-mailovú adresu.

(ďalej tiež ako „hlavná výhra“)


Vedľajšia výhra:

99 x 1 balíček produktov NIVEA Body Q10 obsahujúci:
- NIVEA Spevňujúce telové mlieko Q10 + vitamín C (400 ml)
- NIVEA Osviežujúce telové mlieko na nohy Q10 + mentol (200 ml)
- NIVEA Spevňujúci telový olej Q10 (200 ml)
- NIVEA Spevňujúci gél proti celulitíde Q10 plus (200 ml)
- NIVEA Krém na ruky Anti-age care Q10 (100 ml)


(ďalej ako „vedľajšia výhra“)

(hlavná a vedľajšia výhra spoločne ďalej ako “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 1 ks hlavnej výhry a 99 ks vedľajšej výhry.

2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v registračnom formulári, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.

3. Skutočnosť, že bol účastník súťaže vyžrebovaný ako výherca výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú súťažiaci zadal do registračného formulára (ide teda o e-mailovú adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára na súťažnom webe). Výhra bude každému výhercovi zaslaná na adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže. V tomto informačnom e-maile môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je vyžrebovaný výherca povinný rešpektovať.

4. Usporiadateľ ani zadávateľ, ani technický správca nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

5. Usporiadateľ, zadávateľ a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia identity a veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, zadávateľa alebo technického správcu požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné účely. 

6. V prípade, ak sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov súťaže splní podmienky potrebné pre získanie výhry), než je výhier v súťaži, nepoužité výhry prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.

 


IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

1. Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde: 
a. Vyplní úplne a pravdivo v registračnom formulári svoje osobné údaje, a to v rozsahu: 
a) pohlavie, 
b) meno, priezvisko, 
c) e-mailová adresa, 
d) adresa,
e) odpoveď na tri súťažné otázky na tému výrobky Nivea Q10 (ďalej len „súťažná otázka“).

 (ďalej len „registračný formulár“)

b. následne potvrdí svoj záujem o účasť v súťaži , udelí svoj súhlas s pravidlami súťaže (tým účastník rovnako tak potvrdí, že je starší ako 16 rokov) a so spracúvaním svojich osobných údajov, a takto riadne vyplnený formulár odošle pomocou jeho funkčnosti zadávateľovi súťaže. Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného súťažného formulára zadávateľom súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).
2. Jeden súťažiaci má možnosť zapojiť sa do súťaže i opakovane a opakovane sa tiež registrovať prostredníctvom registračného formulára (pričom je zásadne povinný použiť totožné kontaktné údaje). Pre účely vyhodnotenia súťaže bude braná do úvahy vždy posledná registrácia, prostredníctvom ktorej  sa súťažiaci zaregistruje.
3. Objektívne správnu odpoveď na súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne zadávateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná za jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku. 

 

4. Určenie výhercov: 

a. V súťaži sa udeľuje 1 hlavná výhra a 99 vedľajších výhier (pozri čl. III. odst. 1 týchto pravidiel). 

b. Súťaž má celkom 1 výhercu hlavnej výhry, ktorý bude určený na základe žrebovania  vykonaného technickým správcom súťaže. Toto žrebovanie prebehne do 30 dní po uplynutí doby konania súťaže, pričom bude žrebované zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže úspešne registrovali, správne odpovedali na tri súťažné otázky a splnili ostatné podmienky súťaže.  O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

c. Súťaž má celkom 99 výhercov vedľajšej výhry, ktorí budú určení na základe žrebovania  vykonaného technickým správcom súťaže. Toto žrebovanie prebehne do 30 dní po uplynutí doby konania súťaže, pričom bude žrebované zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže úspešne registrovali, správne odpovedali na tri súťažné otázky a splnili ostatné podmienky súťaže, a to po vyžrebovaní výhercu hlavnej výhry (ten bude tak, v súlade s písm. d. tohto odstavca z losovania o vedľajšie výhry vyradený).   O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol. 
d. Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.

e. V prípade, ak dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto sa do súťaže zapojil skôr.

 

V. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

1. Odoslaním vyplneného registračného formulára na súťažnom webe a potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov záujemca udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia, či už sami alebo prostredníctvom  technického správcu ako sprostredkovateľa, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje záujemcu, najmä pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a e-mail za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier, a tiež zaradenia do marketingovej databázy klientov , ktorú by následne po dobu svojej existencie zadávateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách zadávateľa a jeho obchodných partnerov, vykonávanie marketingových analýz a pod., pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú, resp. až do odvolania tohto súhlasu. 
Súťažiaci súhlasí s cezhraničným prenosom osobných údajov poskytnutých v rámci registračného formulára. Takisto súťažiaci udeľuje usporiadateľovi, zadávateľovi a technickému správcovi súhlas na prípadné zverejnenie ním poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch zadávateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska súťažiaceho. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách zadávateľa počas doby jeho existencie, ako aj so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Záujemca resp. súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracúvanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca sú povinní pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto zákona. 

2. Odoslaním registračného formulára záujemca resp. súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

 

VI. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach a otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodu. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarili v rámci súťaže priradiť konkrétnemu výhercovi, ako aj výhry, ktoré nebolo možné doručiť výhercovi v súlade s týmito pravidlami súťaže, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití, 

4. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.

5. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa, usporiadateľa či technického správcu o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

6. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Zadávateľ, usporiadateľ alebo technický správca týmto nepreberajú voči záujemcom resp. súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa, usporiadateľa alebo technického správcu než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

7. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov definitívne a bez možnosti odvolania rozhoduje zadávateľ súťaže.

8. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok tejto súťaže je povinný splnenie týchto podmienok preukázať účastník súťaže. 

9.Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

10. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese sídla usporiadateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.