Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

súťaž

NIVEA Expertný micelárny rad

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
NIVEA Expertný micelárny rad
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „NIVEA Expertný micelárny rad“ (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený alebo dopĺňaný len formou písomných dodatkov.

Zadávateľom súťaže je:

Beiersdorf Slovakia, s. r. o.
so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 380 824,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

 

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:

Etnetera a. s.
so sídlom: Hornofova 217, 164 00 Praha 6, Česká republika
Vedená u Mestského súdu v Prahe spisová značka B 11168
IČ: 25103814

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)


Technickým správcom je:


Lion Teleservices SK, spol. s r. o.

so sídlom: Murgašova 2, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36 386 723
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 11712/L 

(ďalej len „technický správca“)

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 20. 5. 2018 00:00:01 hod do 3. 6. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou https://www.instagram.com/nivea_czsk - oficiálna instagramová stránka NIVEA (ďalej len „súťažný web“). 

 

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“), “), ktorá má po celú dobu trvania súťaže (resp. až do vysporiadania výhier) aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram (ďalej len ako „instagram“), a ktorá spĺňa podmienky sociálnej siete Instagram.

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu so zadávateľom, usporiadateľom alebo technickým správcom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, ak zadávateľ alebo usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

1. V súťaži sa hrá o túto výhru:

- 1x Expertná micelárna voda 400 ml
- 1x Expertný odličovač očí 125 ml
- 1x Expertné odličovacie micelárne obrúsky 20 ks


(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 20 ks výhry. 

Každý oprávnený výherca v súťaži získa 1 ks výhry.


2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v rámci odpovede na výhernú správu, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.

3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom v súťaži, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom súkromnej instagramovej správy na jeho osobný profil (ďalej len „informačná správa o výhre“), s ktorým sa účastník do súťaže zapojil. Súťažiaci je povinný na túto výhernú správu odpovedať, a v rámci tejto odpovedi uviesť svoje meno, priezvisko, vek a adresu a e-mailovú adresu. Odoslaním tejto odpovedi udeľuje súťažiaci zadávateľovi, usporiadateľovi a technickému správcovi tiež svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, a to v rozsahu uvedenom v čl. V. ods. 1. pravidiel. V prípade, ak výherca túto svoju kompletnú odpoveď na instagramovú správu nedoručí zadávateľovi do 5 dní odo dňa odoslania výhernej správy zadávateľom, stráca nárok na výhru, a tá prepadá v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. Výhra bude každému výhercovi odoslaná najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia odpovede na výhernú správu na adresu, ktorú výherca zadávateľovi oznámil. Súčasťou výhernej správy môžu byť bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.

4. Usporiadateľ ani zadávateľ ani technický správca nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže.

5. Usporiadateľ, zadávateľ a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia identity a veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, zadávateľa alebo technického správcu požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné účely. 

6. V prípade, ak sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej účastníkov, než je výhier v súťaži, nepoužité výhry prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.
7. Každý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť výhradne s jedným autentickým instagramovým profilom. V prípade porušenia tejto povinnosti je zadávateľ oprávnený takého súťažiaceho bez náhrady zo súťaže vylúčiť.

 

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže: 

a. Vytvorí súťažné dielo, fotografiu, kde bude zachytený okamih „Ako najlepšie si súťažiaci vychutnávajú život v meste“ (pozri čl. VI. Pravidiel) (ďalej len „súťažné dielo“ alebo „súťažná fotografia“),

b. Prihlási sa do svojho instagramového profilu a prostredníctvom neho nahrá na sociálnu sieť Instagram súťažné dielo, ktoré označí jednak „hashtagom“ #meoriginal, tak i tagom @nivea_czsk. 

c. Nahraním svojej súťažnej fotografie na svoj instagramový profil súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže, a zároveň potvrdzuje (popr. udeľuje) zadávateľovi súťaže tiež svoj súhlas s pravidlami súťaže, použitím jeho podobizne a prejavov osobnej povahy podľa čl. V. ods. 2. a udeľuje licenciu podľa čl. VII. úplných pravidiel súťaže. 

d. Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom úspešného nahrania súťažného diela, spĺňajúceho všetky podmienky súťaže, na sociálnu sieť Instagram (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

Súťažné dielo nahrané súťažiacim do súťaže musí spĺňať nasledovné technické podmienky:
a. Súťažné dielo musí  zodpovedať téme uvedenej v zadaní,
b. Súťažné dielo môže byť zaslané iba vo formáte, ktorý povoľujú všeobecné pravidlá pre vkladanie fotiek na Instagram.

Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela nahrané do súťaže mimo dobu konania súťaže, alebo súťažné diela vytvorené v rozpore s pravidlami súťaže, a ani diela, ktoré budú svojou formou či obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať či ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Súťažné diela vytvorené v rozpore s týmito pravidlami či diela týmto pravidlám odporujúce akýmkoľvek spôsobom budú usporiadateľom, so súhlasom zadávateľa, zo súťaže vylúčené bez uvedenia dôvodu a stanovenej náhrady.
2. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť opakovane s viacerými súťažnými dielami, avšak výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba jednu počas doby konania súťaže.


3. Určenie výhercov: 

a) V súťaži sa udeľuje 20 výhier  (pozri čl. III. ods. 1 týchto pravidiel). 

b)   Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:
Najneskôr do 30 dní do skončenia súťaže zasadne porota zložená zo zástupcov zadávateľa súťaže (popr. i osôb zadávateľom poverených).

Táto porota zo všetkých súťažných diel, ktoré boli do  súťaže v dobe jej trvania platne nahrané, vyberie 20 víťazných súťažných diel (ktoré najlepšie splnili všetky podmienky tejto súťaže). Rozhodnutie poroty je konečné, bez možnosti odvolania či iného opravného prostriedku, s tým, že o zasadnutí poroty bude vytvorený oficiálny zápis.

Kritérium rozhodovania poroty bude najmä: dodržanie podmienok súťaže, originalita v pochopení témy a kreativita, a ďalej (ako doplnkové kritérium) kvalita spracovania diela.

Výhercom v súťaži sa tak stane 100 súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami a ich súťažné dielo bude zároveň porotou vybrané medzi 100 najlepších diel, ktoré boli do súťaže zaradené (ďalej jen „výherca“).

c) Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru. 

d)  V prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa   považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode), a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen počas doby konania súťaže; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto sa do súťaže zapojil najskôr.

 

V. Spracovanie a ochrana osobných údajov a prejavov osobnej povahy:

1. Vykonaním súťažnej registrácie a potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov (aj v rámci odpovede na výhernú správu) súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia, či už sami alebo prostredníctvom  technického správcu ako sprostredkovateľa, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje súťažiaceho, najmä pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a e-mail za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier a tiež zaradenia do databázy klientov, ktorú by následne po dobu svojej existencie zadávateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách zadávateľa alebo jeho obchodných partnerov, vykonávanie marketingových analýz a pod., pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú, resp. až do odvolania tohto súhlasu. Súťažiaci súhlasí s cezhraničným prenosom osobných údajov poskytnutých v rámci tejto súťaže. Takisto súťažiaci udeľuje usporiadateľovi, zadávateľovi a technickému správcovi súhlas na prípadné zverejnenie ním poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch zadávateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska súťažiaceho. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách zadávateľa počas doby jeho existencie, ako aj so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca sú povinní pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba, má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto zákona. 

2. Odoslaním registračného formulára súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

VI. Súťažné dielo:

Súťažiaci vyhotovením súťažného diela nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy či právom chránené záujmy tretích osôb, a ani nabádať k ich porušovaniu.

Súťažné dielo musí byť vyhotovené v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne, spĺňať pravidlami stanovené podmienky súťaže, ako ani súťažné diela, ktoré zaslali účastníci nespĺňajúci podmienky účasti v súťaži. Zadávateľovi, resp. usporiadateľovi so súhlasom zadávateľa súčasne prináleží právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také diela, ktorých uvedením na verejnosť, rozmnožením alebo iným verejným rozširovaním by porušil jemu alebo usporiadateľovi uložené zákonné či zmluvné povinnosti, alebo ktorých uvedenie na verejnosť, rozmnoženie alebo iné verejné rozširovanie by bolo v rozpore so záujmami zadávateľa alebo usporiadateľa. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel.

Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné diela, ktoré:
- nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní súťaže;
- nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
- vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiteľovi súhlas na použitie diela v rámci tejto súťaže;
- nabádajú na vystavovanie sa nebezpečným situáciám;
- sú v rozpore s dobrými mravmi;
- zobrazujú činnosti akýmkoľvek spôsobom nebezpečné alebo ohrozujúce zdravie;
- akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo ohrozujú všeobecne prijímané pravidla spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, alebo sú inak v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
- obsahujú nábožensky alebo politický podtext;
- majú vulgárny, rasistický alebo inak všeobecne neprijateľný obsah;
- zmieňujú alebo obsahujú referencie na konkurenčné produkty k produktom zadávateľa súťaže.

Účastník sa zaslaním súťažného diela zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti usporiadateľa či zadávateľa súťaže preukázať: 
- písomným čestným vyhlásením, že súťažné dielo ním zaradené do súťaže vyhotovil osobne (alebo si na vlastnú zodpovednosť a náklady zabezpečil práva skutočného autora súťažného diela) a že má neobmedzené právo poskytovať iným osobám licenciu na užívaniu súťažného diela všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu, 
- písomným súhlasom osoby či osôb zachytených v súťažnom diele zaradenom do súťaže, že súhlasia so zachytením svojej osoby v tomto autorskom diele, so zaradením súťažného diela do súťaže a že súhlasia s uvedením súťažného diela na verejnosti a jeho verejným rozširovaním v neobmedzenom rozsahu podľa týchto pravidiel. 
V prípade, ak súťažiaci toto nesplní, je zadávateľ, resp. usporiadateľ s predchádzajúcim súhlasom zadávateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže.


 VII. Licenčné oprávnenia:


Zaslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca udeľuje zadávateľovi bezplatný súhlas na užívanie súťažného diela (ďalej len „licencia“), na základe ktorého je zadávateľ oprávnený súťažné dielo ako autorské dielo a všetky jeho prípadné súčasti využívať najmä jeho zverejnením na oficiálnych stránkach NIVEA, oficiálnej facebookovej stránke NIVEA alebo na iných webových stránkach, komunikačných kanáloch či materiáloch, a ďalej jeho použitím na reklamné, propagačné a marketingové účely zadávateľa, vrátane verejného rozširovania a použitia súťažného diela v médiách a jeho uvedením na verejnosti, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) počas doby trvania majetkových práv autora. Zadávateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné dielo pre svoje potreby  v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorským zákonom v platnom znení (ďalej len „autorský zákon“). Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie použitie súťažného diela (napr. jeho úprava, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas súťažiaceho, súťažiaci vyhlasuje, že tento súhlas výslovne udelil zaslaním súťažného diela do súťaže, t.j. súťažnou registráciou. Zadávateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu na súťažné dielo a ďalej túto licenciu postúpiť tretím osobám, a to kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia. Súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca účasťou v súťaži a zaslaním súťažného diela do súťaže vyslovene potvrdzuje, že je oprávnený udeliť vyššie uvedenú licenciu, a že je zároveň oprávnený vo svojom mene, v mene prípadného skutočného autora diela i v mene osôb prípadne zachytených v súťažnom diele vyššie uvedený súhlas udeliť. Ak sa v priebehu súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak, zodpovedá súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca za všetku škodu vzniknutú v tejto súvislosti zadávateľovi, usporiadateľovi či technickému správcovi a zaväzuje sa všetku škodu bez zbytočného odkladu v plnom rozsahu uhradiť. Vyššie uvedené znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla zadávateľovi, usporiadateľovi či technickému správcovi akákoľvek škoda (napr. uložením povinnosti poskytnúť primerané zadosťučinenie alebo uložením pokuty) alebo iná ujma, je súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca povinný ich v plnom rozsahu uhradiť.

Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela zadávateľovi a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúcich ochranu autorského práva. Každý súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že súťažné dielo zaslané do súťaže je jeho pôvodným výtvorom, že si na vlastnú zodpovednosť a náklady zabezpečil práva skutočného autora súťažného diela v rozsahu pravidiel tejto súťaže, a teda nejde o porušenie akýchkoľvek autorských práv. Zároveň sa účastník súťaže, popr. jeho zákonný zástupca zaväzuje, že použitím súťažného diela nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, napr. práva tretích osôb zobrazených v súťažnom diele, práva majiteľov vecí či ochranných známok uvedených v súťažnom diele, a pod. Všetky potrebné súhlasy dotknutých osôb súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí účastník súťaže zabezpečiť na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak sa zistí, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Účastník súťaže, popr. jeho zákonný zástupca je povinný usporiadateľovi alebo zadávateľovi uhradiť akúkoľvek škodu v prípade porušenia licenčných podmienok, stanovených v týchto pravidlách, a zároveň mu zaniká právo na príslušnú výhru.  
VIII. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarilo v rámci súťaže prideliť konkrétnemu výhercovi, prípadne ich nebolo možné výhercovi v súlade s pravidlami súťaže doručiť, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže.  

4. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou. Zadávateľ ani usporiadateľ týmto nepreberajú voči súťažiacim žiadne záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa alebo usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

5. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa, usporiadateľa či technického správcu o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

6. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Zadávateľ, usporiadateľ alebo technický správca týmto nepreberajú voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa, usporiadateľa alebo technického správcu než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

8. Táto súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo inak pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram. Účastníci súťaže sú si vedomí, že poskytujú informácie zadávateľovi či usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram.

9. Účasťou v súťaži berú súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú žiadne právne nároky voči elektronickej sociálnej sieti Instagram a že elektronická sociálna sieť Instagram v tejto súvislosti nepreberá voči súťažiacim žiadne záväzky.

10. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese usporiadateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.