Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

peny

NIVEA testovanie Telové peny

Iba pre členov NIVEA klubu

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„NIVEA testovanie Telové peny –  iba pre členov NIVEA klubu“


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „NIVEA testovanie Telové peny –  iba pre členov NIVEA klubu“ (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený len formou písomných dodatkov.

Zadávateľom súťaže je:

Beiersdorf Slovakia, s. r. o.
so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 380 824,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

 

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:
Etnetera a. s.
so sídlom: Hornofova 217, 164 00 Praha 6, Česká republika
Vedená u Mestského súdu v Prahe spisová značka B 11168
IČ: 25103814

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

Technickým správcom je:

Lion Teleservices SK, spol. s r. o.
so sídlom: Murgašova 2, 010 01 Žilina
IČO: 36 386 723
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 11712/L 

(ďalej len „technický správca“)

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 21. 5. 2018 00:00:00 hod do 3. 6. 2018 23:59:59  hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“). 

 

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ktorá je v okamihu registrácie do súťaže registrovaným členom klubu NIVEA www.nivea.sk/klub (a zostane ním po celú dobu konania súťaže), ktorá spĺňa aj ďalšie podmienky tejto súťaže (ďalej len „záujemca“). 

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže a ktorá sa súčasne v dobe konania súťaže zapojí aspoň do jednej čiastkovej súťaže zadávateľa súťaže, v rámci ktorej je možné zbierať je možné zbierať body do tejto celoročnej súťaže, tak ako je uvedené ďalej v týchto pravidlách súťaže ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  V prípade, ak takáto osoba bude v rozpore s predchádzajúcou vetou tohto odseku týchto pravidiel súťaže do súťaže zaradená, účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený.

 

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

1. V súťaži sa hrá o Telovú penu NIVEA podľa vlastného výberu:

Výživná telová pena 200 ml
Osviežujúca telová pena s uhorkou a s vôňou čaju matcha 200 ml
Rozmaznávajúca telová pena s divou malinou a s vôňou bieleho čaju 200 ml


(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 100 ks výhry, s tým, že voľba výhry je súčasťou registrácie. Neskoršia úprava výhry nie je možná. 

Každý výherca v súťaži získa 1 ks výhry.

2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v registračnom formulári, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.

3. Skutočnosť, že bol účastník súťaže vyžrebovaný ako výherca výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, s ktorou sa účastník do súťaže zapojil (resp., ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu). Výhra bude každému výhercovi zaslaná na adresu, , ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže. V tomto informačnom e-maile môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je vyžrebovaný výherca povinný rešpektovať.

4. Usporiadateľ ani zadávateľ, ani technický správca nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

5. Usporiadateľ, zadávateľ a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia identity a veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, zadávateľa alebo technického správcu požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu.

6. V prípade, ak sa do súťaže v dobe konania súťaže platne zapojí menej účastníkov (resp. bude do vyhodnotenia súťaže zaradených menej účastníkov), než je výhier v súťaži, poprípade nebude možné všetky výhry rozdeliť z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami či právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. 

 

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde: 

a. Prihlási sa do svojho členského účtu klubu NIVEA, kde v registračnom formulári do tejto súťaže zvolí z ponuky jednu Telovú penu NIVEA, ktorú preferuje pre prípad, že sa stane výhercom výhry (tzn. preferovanú výhru); 
b. Udelí súhlas so spracúvaním osobných podľa čl. V. odst. 1 v rozsahu pohlavie, meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa a preferovaná výhra z reg. formulára (ďalej a vyššie len „registračný formulár“), a takto riadne vyplnený registračný formulár odošle, pomocou funkčnosti webovej stránky, resp. tlačidla odoslať, technickému správcovi súťaže.
c. Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného súťažného formulára technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

2. Každý účastník sa môže do súťaže zapojiť iba raz. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho sa na jeho ďalšie účasti už neprihliada.

3. Určenie výhercov: 
a. V súťaži sa udeľuje 100 výhier (pozri čl. III. odst. 1 týchto pravidiel). 
b. Súťaž má celkom 100 výhercov, ktorí sú určení na základe žrebovania  vykonaného technickým správcom súťaže. Toto žrebovanie prebehne do 30 dní po uplynutí doby konania súťaže, pričom bude žrebované zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže úspešne registrovali a splnili ostatné podmienky súťaže.  O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol. 
c. Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.
d. V prípade, ak dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto bol vyžrebovaný skôr. 

 

V. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

1. Odoslaním vyplneného registračného formulára na súťažnom webe a potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov záujemca udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia, či už sami alebo prostredníctvom  technického správcu ako sprostredkovateľa, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje záujemcu, tzn. v rozsahu pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a e-mail za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier, a tiež zaradenia do marketingovej databázy klientov , ktorú by následne po dobu svojej existencie zadávateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách zadávateľa, vykonávanie marketingových analýz a pod., pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú, resp. až do odvolania tohto súhlasu. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s. r. o., so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 31 380 824, kontakt: t.č.: +421 650 111 220, e-mail:  info@NIVEA.sk.  Právnym základom, na ktorom spracúvame osobné údaje záujemcov/ účastníkov resp. výhercov  je ich dobrovoľne udelený súhlas. Osobné údaje sú spracúvané počas doby konania súťaže až do okamihu odovzdanie všetkých výhier v súťaži resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom e-mailu na adresu infonivea.sk, ktorým dôjde k ukončeniu spracúvania osobných údajov za týmto účelom a k ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. Ďalej bude spracúvaný iba nevyhnutný obmedzený rozsah údajov po dobu 3 rokov pre účely ochrany prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok), z titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ďalej v prípade tých výhercov, u ktorých to prikazuje osobitný právny predpis. Podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia , v ktorom sú tiež uvedené práva účastníka, spôsob ich uplatnenia, orgán dozoru, spôsob, akým môže byť odvolaný súhlas ku spracúvaniu osobných údajov a podané námietky proti priamemu marketingu a ďalšie nevyhnutné informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane práva na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republike. 


2. Odoslaním registračného formulára záujemca resp. súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

 

VI. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach a otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodu. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

2. Účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený v prípade, ak usporiadateľ, technický správca príp. zadávateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo týmito pravidlami súťaže zo strany niektorého účastníka alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi ku získaniu výhry. 

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

4. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarili v rámci súťaže priradiť konkrétnemu výhercovi, ako aj výhry, ktoré nebolo možné doručiť výhercovi v súlade s týmito pravidlami súťaže, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití, 

5. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.

6. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa, usporiadateľa či technického správcu o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

7. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Zadávateľ, usporiadateľ alebo technický správca týmto nepreberajú voči záujemcom resp. súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa, usporiadateľa alebo technického správcu než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

8. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov definitívne a bez možnosti odvolania rozhoduje zadávateľ súťaže.

9. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok tejto súťaže je povinný splnenie týchto podmienok preukázať účastník súťaže. 

10.Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

11. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese sídla usporiadateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.