súťaž

NIVEA súťaž o zájazd pre celú rodinu

Úplné pravidlá súťaže
NIVEA súťaž o zájazd pre celú rodinu

- pre Slovenskú republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „NIVEA súťaž o zájazd pre celú rodinu“ (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel či podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.7685/B, IČO: 31 380 824 (ďalej a vyššie tiež len ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion, s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo aj ako „organizátor súťaže“)

Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo aj ako „technický správca súťaže“).

Originál Úplných pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže zverejnený na https://www.nivea.sk/súťaze-a-pravidlá.

I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 11. 6. 2018 00:00:00 hod. do 8. 7. 2018 23:59:59 hod. (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), výhradne prostredníctvom webových stránok www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“).

II. Účastníci súťaže:

1) Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 18 rokov s adresou pre doručovanie a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak spĺňa ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej len „záujemca“). 

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi či technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízke osoby sú považované osoby uvedené v § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“

3) Účastníkom súťaže sa stane osoba (záujemca), ktorá spĺňa podmienky stanovené v tomto článku týchto pravidiel a ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne zaregistruje (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4) Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, ak takáto osoba bude v rozpore s predchádzajúcou vetou tohto odseku týchto pravidiel do súťaže zaradená, účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený.  

III. Účasť v súťaži:

1) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v dobe a mieste konania súťaže navštívi súťažný web, na ktorom: 
o vyplní úplne a pravdivo do registračného formulára nasledujúce požadované údaje: 
e-mailovú adresu,
meno a priezvisko,
adresu na území Slovenskej republiky,
pohlavie;
o zároveň v registračnom formulári uvedie svoju odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď“) na túto uvedenú súťažnú otázku: „Koľko rozdielov nájdete medzi obrázkami?“ (ďalej len „súťažná otázka“);
o potvrdí, že je starší ako 18 rokov;
o a súčasne potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracúvania osobných údajov stlačením príslušného tlačidla [odoslať].  

2) Záujemca je do súťaže registrovaný a stáva sa súťažiacim v okamihu doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára (vrátane odpovede na súťažnú otázku) technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).

3) Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť aj opakovane, avšak ak tak urobí, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže; pre účely vyhodnotenia súťaže sa teda bude brať do úvahy vždy iba jeho posledná registrácia


4) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie je zodpovedný za chybné doručenie alebo nedoručenie registrácie prostredníctvom formulára na súťažnom webe.

 


IV. Určenie výhercov:


1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v dobe jej konania platne zaregistrovali a súčasne správne odpovedali na položenú súťažnú otázku, vyžrebovaných 30 výhercov vedľajšej výhry a jeden výherca hlavnej výhry. Žrebovanie prebehne tak, že najskôr bude vyžrebovaný 1 výherca hlavnej výhry, a následne 30 výhercov vedľajšej výhry.  

2) Žrebovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Objektívne správnu odpoveď na súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná za jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku.

4) Vyžrebovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od vykonania žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný výherca, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, príp. či doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. doklad preukazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho). V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, príp. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Ak súťažiaci v stanovenej lehote nedoručí usporiadateľovi či organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, príp. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu.

5) V prípade, ak sa nepodarí vyžrebovaného účastníka bez zavinenia usporiadateľa, organizátora či technického správcu kontaktovať, príp. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora či technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (resp. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy.

6) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru počas celej súťaže. V prípade, ak dvaja a viacerí súťažiacich majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu bydliska, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže hlavnú výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný) skôr.

7) V prípade, ak sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej účastníkov (resp. menej účastníkov splní podmienky pre zisk výhry), než je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.V. Výhry v súťaži:

1. V súťaži sa hrá o tieto výhry:  

Hlavná výhra: 


Poukaz na zájazd - rodinnú dovolenku v Turecku pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 12 rokov 

- hlavnou výhrou je poukaz na nižšie vymedzený zájazd, ktorý je výherca (prípadne osoba, ktorej výherca výhru daruje - táto osoba však musí byť staršia ako 18 rokov)  uplatniť (uzatvoriť zmluvu o zájazde na realizáciu zájazdu s nižšie vymedzenou cestovnou kanceláriou) a realizovať ju výhradne v nižšie uvedenej dobe (ďalej len „poukaz“); 


hlavnú výhru je možné uplatniť iba na týždenný letecký pobytový zájazd all inclusive v Turecku, pobytové miesto Alanya-Konakli, hotel Palmeras Beach, v termíne od 13. 9. do 20. 9. 2018 s odletom z Bratislava alebo Košíc, do cestovnej kancelárie GLOBTOUR GROUP a.s., IČO: 35894172.

- zájazd je určený pre 2 dospelé osoby a 2 deti do veku 12 rokov 

- práva a povinnosti osôb čerpajúcich zájazd sa riadia dojednanou zmluvou o zájazde a všeobecnými podmienkami cestovnej kancelárie GLOBTOUR GROUP a.s.

- do súťaže je vložený 1 ks tejto výhry, ktorý získa 1 výherca 1 hlavnej výhry.

- obsah poukazu je striktne stanovený a výherca (príp. Osoba, ktorá za neho výhru čerpá) nemôže požadovať viac (napr. nemôže požadovať dopravu na letisko, vreckové, stravné atp.)

- termín zájazdu nemožno meniť. Organizátor, usporiadateľ ani usporiadateľ zájazdu nepreberajú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a ujmy účastníka zájazdu vzniknuté v mieste realizácie zájazdu.  


(ďalej tiež ako „hlavná výhra“)


Vedľajšia výhra: 


OLEJ NA OPAĽOVANIE V SPREJI PODPORUJÚCI ZHNEDNUTIE OF 30, 200 ml a MLIEKO PO OPAĽOVANÍ PREDLŽUJÚCE OPÁLENIE, 200 ml (ďalej tiež ako „vedľajšia výhra“)

do súťaže je vložených 30 ks vedľajšej výhry. Každý oprávnený výherca získa 1 ks vedľajšej výhry


(hlavná výhra a vedľajšie výhry ďalej súhrnne tiež ako „výhra“ alebo „výhry“)

VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže a rovnako tak súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov.

2) Osobné údaje záujemcu budú spracúvané nasledovným spôsobom:
prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je usporiadateľ;
účelom spracúvania údajov je realizácia, organizácia, vedenie, vyhodnotenie a kontrola súťaže a odovzdanie výhier;
právnym základom spracúvania je súhlas záujemcu so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, pričom tento súhlas je nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, bude účasť súťažiaceho v súťaži ukončená;
doba spracúvania osobných údajov je doba od okamihu začatia súťaže až do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže. Následne budú uchovávané iba nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (pre podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov pozri dokument „Politika ochrany súkromia“);
rozsah spracúvania osobných údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vr. odpovede na súťažnú otázku, ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 18 rokov, 
viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente „Politika ochrany súkromia“.  

3) Záujemcovia, (resp. účastníci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka bezplatne účastníkom uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že môžu byť urobené a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.  

VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, ako na tú, ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže v prípade, ak usporiadateľ, organizátor či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým táto osoba dopomohla danému účastníkovi ku získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže dobu konania súťaže predĺžiť alebo ju skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel bude vykonaná formou písomných a číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. 

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto vyvrátiť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

7) Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.  

8) Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/súťaze-a-pravidlá


V Bratislave dňa: 7.6.2018