Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

vzorky Q2

NIVEA balíček plný vzoriek

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„NIVEA balíček plný vzoriek –  iba pre členov NIVEA klubu“


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „NIVEA balíček plný vzoriek –  iba pre členov NIVEA klubu“ (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený len formou písomných dodatkov.

Zadávateľom súťaže je:

Beiersdorf Slovakia, s. r. o.
so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 380 824
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:
Etnetera a. s.
so sídlom: Hornofova 217, 164 00 Praha 6, Česká republika
Vedená u Mestského súdu v Prahe, spisová značka B 11168
IČ: 25103814

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)


Technickým správcom je:

Lion Teleservices SK, spol. s r. o.
so sídlom: Murgašova 2, 010 01 Žilina
IČO: 36 386 723
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 11712/L 

(ďalej len „technický správca“)

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 5. 6.  2018 00:00:00 hod do 17. 6. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“). 

 

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ktorá je v okamihu registrácie do súťaže registrovaným členom klubu NIVEA www.nivea.sk/klub (a zostane ním po celú dobu konania súťaže), ktorá spĺňa aj ďalšie podmienky tejto súťaže (ďalej len „záujemca“). 

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže a ktorá sa súčasne v dobe konania súťaže do súťaže platne zaregistruje (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
4. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  V prípade, ak takáto osoba bude v rozpore s predchádzajúcou vetou tohto odseku týchto pravidiel súťaže do súťaže zaradená, účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený.

 


III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

1. V súťaži sa hrá o nasledujúcu výhru „NIVEA balíček“ obsahujúci vzorky produktov:

2 x NOVINKA Osviežujúce telové mlieko na nohy Q10, 4 ml
2 x Vypĺňajúci denný krém cellular anti-age, 1,5 ml ALEBO 2 x Antioxidačný denný krém Urban Skin, 2 ml a Minútová detoxikačná maska Urban Skin, 4 ml   (druh tejto vzorky bude určený jednostranne zadávateľom súťaže podľa veku výhercu, tzn. podľa zamerania výrobkov, či je pre výhercu vhodné zameranie výrobkov, podľa rozdelenia výrobkov zadávateľa, 40 + alebo 40 -)
2 x Ošetrujúci šampón Hairmilk Natural Shine, 9 ml + kondicionér Hairmilk Natural Shine, 9 ml 
1 x Sprchová emulzia na intímnu hygienu fresh, 50 ml


(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 1000 ks výhry. 

Každý výherca v súťaži získa 1 ks výhry.

2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v rámci členského účtu NIVEA klubu, prípadne do registračného formulára. 

3. Skutočnosť, že bol účastník súťaže vyžrebovaný ako výherca výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, s ktorou sa účastník do súťaže zapojil (resp., ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu). Výhra bude každému výhercovi zaslaná na adresu, , ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže. V tomto informačnom e-maile môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je vyžrebovaný výherca povinný rešpektovať.

4. Usporiadateľ ani zadávateľ, ani technický správca nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

5. Usporiadateľ, zadávateľ a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia identity a veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, zadávateľa alebo technického správcu požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu.

6. V prípade, ak sa do súťaže v dobe konania súťaže platne zapojí menej účastníkov (resp. bude do vyhodnotenia súťaže zaradených menej účastníkov), než je výhier v súťaži, poprípade nebude možné všetky výhry rozdeliť z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami či právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. 

 

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

1. Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde: 
a. Prihlási sa do svojho členského účtu klubu NIVEA,
b. Ak záujemca nevyplnil v rámci členského účtu v NIVEA klubu nepovinné údaje vek a adresu je povinný tieto údaje v rámci registrácie do súťaže do príslušného registračného formulára doplniť (ďalej a vyššie len „registračný formulár“),
c. Potvrdí svoj záujem o účasť v súťaži, udelí súhlas s týmito pravidlami a so spracúvaním osobných podľa čl. V. odst. 1 v rozsahu pohlavie, meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa, vek a údaje o účasti v súťaži a súťažnom výsledku,
d. A takto riadne vyplnený registračný formulár odošle, pomocou funkčnosti webovej stránky, resp. tlačidla odoslať, technickému správcovi súťaže.
Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného súťažného formulára technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

2. Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže aj opakovane, avšak v prípade, že tak urobí, tak dôjde k automatickému vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže. Pre účely vyhodnotenia súťaže sa bude brať do úvahy výlučne jeho posledná registrácia,  

3. Určenie výhercov: 
a. V súťaži sa udeľuje 1000 výhier (pozri čl. III. odst. 1 týchto pravidiel). 
b. Súťaž má celkom 1000 výhercov, ktorí sú určení na základe žrebovania  vykonaného technickým správcom súťaže. Toto žrebovanie prebehne do 30 dní po uplynutí doby konania súťaže, pričom bude žrebované zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže úspešne registrovali a splnili ostatné podmienky súťaže.  O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol. 
c. Každý výherca získa 1 ks výhry. 
d. Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.
e. V prípade, ak dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto bol vyžrebovaný skôr. 

 

V. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

1. Odoslaním vyplneného registračného formulára na súťažnom webe a potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov záujemca/účastník udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ ako prevádzkovateľ, či už sám alebo prostredníctvom  zadávateľa a technického správcu ako sprostredkovateľov, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje záujemcu príp. osobné údaje zo svojho členského účtu NIVEA klubu, tzn. v rozsahu pohlavie, meno, priezvisko, adresu bydliska a e-mail. Osobné údaje budú spracúvané za účelom realizácie a organizácie súťaže a jej vyhodnotenia ( s tým, že údaje o účasti a výsledku súťažiaceho v tejto súťaži budú rovnako tak zahrnuté do aktivít a spracúvané v rámci NIVEA klubu a podľa jeho podmienok) vrátane doručenia výhier. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mailových adresách:  Osobneudaje.Slovakia@Beiersdorf.com
Dpo.Slovakia@Beiersdorf.com

2. Sprostredkovateľmi sú usporiadateľ súťaže a technický správca. Právnym základom spracúvania osobných údajov je dobrovoľný súhlas záujemcu. Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania súťaže až do okamihu odovzdania všetkých výhier v súťaži, prípadne do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Účastník súťaže môže svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, v dôsledku čoho dôjde k ukončeniu spracúvania osobných údajov a za týmto účelom aj k ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. Ďalej bude spracúvaný len obmedzený rozsah osobných údajov, a to po dobu 3 rokov za účelom ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok), z titulu oprávneného záujmu zadávateľa a  v prípade, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis. Podmienky spracúvania osobných údajov, informácie o právach účastníkov, spôsobe ich uplatnenia, orgáne dozoru, spôsobe, akým môže byť odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov, informácie o podaní námietok proti priamemu marketingu a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane práva podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia


2. Odoslaním registračného formulára záujemca resp. súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

 

VI. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach a otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodu. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

2. Účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený v prípade, ak usporiadateľ, technický správca príp. zadávateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo týmito pravidlami súťaže zo strany niektorého účastníka alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi ku získaniu výhry. 

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

4. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarili v rámci súťaže priradiť konkrétnemu výhercovi, ako aj výhry, ktoré nebolo možné doručiť výhercovi v súlade s týmito pravidlami súťaže, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití, 

5. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.

6. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa, usporiadateľa či technického správcu o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

7. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Zadávateľ, usporiadateľ alebo technický správca týmto nepreberajú voči záujemcom resp. súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa, usporiadateľa alebo technického správcu než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

8. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov definitívne a bez možnosti odvolania rozhoduje zadávateľ súťaže.

9. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok tejto súťaže je povinný splnenie týchto podmienok preukázať účastník súťaže. 

10.Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

11. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese sídla usporiadateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.