súťaž

NIVEA súťaž o „Letný balíček“

Úplné pravidlá súťaže
NIVEA súťaž o „Letný balíček“
- pre Slovenskú republiku -
Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „NIVEA súťaž o Letný balíček“ (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel či podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7685/B, IČO: 31 380 824 (ďalej a vyššie tiež len ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion, s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo aj ako „organizátor súťaže“)

Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pre s.r.o., sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel: C, vložka č. 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo aj ako „technický správca súťaže“).

Originál Úplných pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže zverejnený na https://www.nivea.sk/súťaze-a-pravidlá.

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 12. 7. 2018 00:00:00 hod. do 19. 7. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.facebook.com/niveacrsr (ďalej len „súťažný web“). 

3. Súťaž bude vyhodnocovaná po uplynutí doby konania súťaže.

 

II. Účastníci súťaže:

1) Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s adresou pre doručovanie a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v okamihu registrácie do súťaže až do okamihu odovzdanie výhier v súťaži má aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook, spĺňa podmienky sociálnej siete Facebook a súčasne spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej len „záujemca“). 

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi či technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízke osoby sú považované osoby uvedené v § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

3) Účastníkom súťaže sa stane osoba (záujemca), ktorá spĺňa podmienky stanovené v tomto článku týchto pravidiel a ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne zaregistruje (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4) Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, ak takáto osoba bude v rozpore s predchádzajúcou vetou tohto odseku týchto pravidiel do súťaže zaradená, účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený.  

 

III. Účasť v súťaži:

1) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že:

a) V dobe a mieste konania súťaže navštívi súťažný web, na ktorom bude v rámci súťažného postu umiestnená fotografia (ďalej len „súťažné fotografie“),

b) Prihlási sa do svojho facebookového profilu a prostredníctvom neho zverejní príspevok (komentár) pod súťažnú fotografiu obsahujúcu odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď“) na tu uvedenú súťažnú otázku: „Koľko produktov NIVEA je zachytených na fotografii?“ ďalej len „súťažná otázka“),

Zverejnením svojej súťažnej odpovede zájemca súhlasí s pravidlami súťaže, a zároveň potvrdzuje, že je starší akolo 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. týchto pravidiel súťaže.

c) Záujemca je zaradený do súťaže a stáva sa súťažiacim v okamihu úspešného nahrania súťažnej odpovede, spĺňajúcej všetky podmienky súťaže do komentára súťažného postu na súťažnom webe  (ďalej len „súťažná registrácia“).

2.) Súťaže sa môže účastník súťaže zúčastniť výlučne iba s jednou súťažnou odpoveďou. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho v súťaži, sa na jeho ďalšie účasti v súťaži nebude prihliadať. Zároveň už raz zaregistrované súťažné odpovede nie je možné akokoľvek meniť ani upravovať. Úprava súťažnej odpovede by sa považovala za novú súťažnú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v súťaži (tzn. k takýmto úpravám pôvodnej súťažnej odpovede sa neprihliada).

3.) Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorý spĺňa podmienky sociálnej siete Facebook. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci a všetky ním do súťaže odoslané súťažné odpovede zo súťaže vylúčené bez akejkoľvek náhrady.  

4.) Každý súťažiaci môže v súťaži získať iba jednu výhru. V prípade, ak dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto sa do súťaže zapojil skôr.

5.) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie je zodpovedný za chybné doručenie alebo nedoručenie registrácie prostredníctvom formulára na súťažnom webe.


IV. Určenie výhercov:


1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v dobe jej konania platne zaregistrovali a súčasne správne odpovedali na položenú súťažnú otázku, vybratých podľa okamihu zverejnenia súťažných odpovedí 20 súťažiacich, ktorí sa pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok stanovených týmito pravidlami stanú výhercami v súťaži. Výhercami sa tak v súlade s predchádzajúcou vetou stane 10 súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže a svoju správnu súťažnú odpoveď zverejnia medzi 10 prvými súťažiacimi so správnou odpoveďou na súťažnú otázku v dobe konania súťaže a 10 súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže a svoju správnu súťažnú odpoveď zverejnili medzi 10 poslednými súťažiacimi so správnou odpoveďou na súťažnú otázku v dobe konania súťaže. Súťaž tak má max. 20 výhercov.  

2) Objektívne správnu odpoveď na súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná za jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku.

3) Vybratý súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od konca súťaže, a to prostredníctvom facebookového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď). V rámci výhernej správy bude vybraný výherca, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výherný správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa, výber voliteľného produktu vo výhre), popr. o doručení dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr preukaz preukazujúcu totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho). Súčasne bude vybratý súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontroly požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Ak súťažiaci v stanovenej lehote, t.j. do 5 pracovných dní, nedoručí usporiadateľovi či organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akékoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jeho ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý spnil podmienky súťaže a v poradí nasledoval za pôvodne vybratým súťažiacim (a ak to nie je možné, potom súťažiacemu, ktorý splnil podmienky súťaže a predchádzal prvého z posledných 10 súťažiacich so správnou odpoveďou na súťažnú otázku).

4) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej  republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

5) V prípade, ak sa nepodarí vybraného účastníka bez zavinenia usporiadateľa, organizátora či technického správcu kontaktovať, popr. výherca bez zavinenia usporiadateľa, organizátora či technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému, podľa odst. 3) vybranému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskoreniu či stratu počas prepravy.

6) V prípade, ak sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej účastníkov (resp. menej účastníkov splní podmienky pre zisk výhry), ako je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.V. Výhry v súťaži:


1. V súťaži sa hrá o tento letný balíček obsahujúci nasledujúce produkty usporiadateľa súťaže:  

- Sprej Antiperspirant Fabulous Flower 150 ml
- Osviežujúci sprchový gél Fabulous Hibiscus 250 ml
- NIVEA Soft svieži hydratačný krém Happy Exotic 100 ml
- NIVEA Soft svieži hydratačný krém Berry Charming 100 ml
- NIVEA Soft svieži hydratačný krém Chilled Oasis 100 ml
- Suchý šampón pre tmavší tón vlasov 200 ml alebo Suchý šampón pre svetlejší tón vlasov 200 ml
(ďalej tiež ako „výhra“)

- Do súťaže sú vložených 20 ks výhry. Každý oprávnený výherca získa 1 ks výhry.

VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže a rovnako tak súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov.

2) Osobné údaje záujemcu budú spracúvané nasledovným spôsobom:
prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je usporiadateľ;
účelom spracúvania údajov je realizácia, organizácia, vedenie, vyhodnotenie a kontrola súťaže a odovzdanie výhier;
právnym základom spracúvania je súhlas záujemcu so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, pričom tento súhlas je nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, bude účasť súťažiaceho v súťaži ukončená;
doba spracúvania osobných údajov je doba od okamihu začatia súťaže až do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže. Následne budú uchovávané iba nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (pre podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov pozri dokument „Politika ochrany súkromia“);
rozsah spracúvania osobných údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vr. odpovede na súťažnú otázku, ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov, 
viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente „Politika ochrany súkromia“.  

3) Záujemcovia, (resp. účastníci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka bezplatne účastníkom uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že môžu byť urobené a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.  


VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, ako na tú, ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže v prípade, ak usporiadateľ, organizátor či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým táto osoba dopomohla danému účastníkovi ku získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže dobu konania súťaže predĺžiť alebo ju skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel bude vykonaná formou písomných a číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. 

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto vyvrátiť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

7) Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.  

8) Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/súťaze-a-pravidlá


V Bratislave dňa: 10.7.2018