súťaž

NIVEA súťaž o „Letný balíček“

Úplné pravidlá súťaže

NIVEA súťaž o „Letný balíček“
- pre Slovenskú republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „NIVEA súťaž o Letný balíček“ (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel či podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7685/B, IČO: 31 380 824 (ďalej len ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion, s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo aj ako „organizátor súťaže“)

Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pre s.r.o., sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel: C, vložka č. 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo aj ako „technický správca súťaže“).

Originál Úplných pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže zverejnený na https://www.nivea.sk/súťaze-a-pravidlá.

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 13. 7. 2018 00:00:00 hod. do 26. 7. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) výlučne prostredníctvom sociálnej siete Instagram (ďalej tiež aj ako „súťažný web“)

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou https://www.instagram.com/nivea_czsk - oficiálna instagramová stránka NIVEA (ďalej len „súťažný web“). 

II. Účastníci súťaže:

1) Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s adresou pre doručovanie a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v okamihu registrácie do súťaže až do okamihu odovzdanie výhier v súťaži má aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram, spĺňa podmienky sociálnej siete Instagram a súčasne spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej len „záujemca“). 

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi či technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízke osoby sú považované osoby uvedené v § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

3) Účastníkom súťaže sa stane osoba (záujemca), ktorá spĺňa podmienky stanovené v tomto článku týchto pravidiel a ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne zaregistruje (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4) Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, ak takáto osoba bude v rozpore s predchádzajúcou vetou tohto odseku týchto pravidiel do súťaže zaradená, účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený.  

 

III. Účasť v súťaži:

Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že: 

.
a) Prihlási sa do svojho instagramového profilu a jeho prostredníctvom nahrá v dobe konania súťaže na sociálnej sieti Instagram súťažné dielo / fotografiu na tému: „Letné nálady”, na ktorej bude zachytený záujemca (fotografia musí mať letnú tematiku) (ďalej len ako „súťažné fotografie“ alebo „súťažné dielo“), ktorou označí tagom @nivea_CZSK a „hashtagom“ #letonavlastnejkozi. 
b) Nahraním svojej súťažnej fotografie na svoj instagramový profil (s príslušným tagom a hashtagom) záujemca súhlasí s pravidlami súťaže, a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje mu svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. pravidiel a súčasne aj oprávnenie na využitie súťažného diela (pod)licenciu podľa čl. VIII. úplných pravidiel súťaže.
c) Záujemca je zaradený do súťaže a stáva sa súťažiacim v okamihu úspešného nahrania súťažného diela, spĺňajúceho všetky podmienky súťaže na súťažný web (ďalej len „súťažná registrácia“).

1. Súťažné dielo nahraté súťažiacim do súťaže musí spĺňať nasledovné technické podmienky:
a. Súťažné dielo musí  spĺňať podmienky tejto súťaže,
b. Súťažné dielo môže byť zaslané iba vo formáte, ktorý povoľujú všeobecné pravidlá pre vkladanie fotiek na sociálnej sieti Instagram.

Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela nahraté do súťaže mimo doby konania súťaže, alebo súťažné diela vytvorené v rozpore s týmito pravidlami súťaže, a ani diela, ktoré budú svojou formou či obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať či ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Súťažné diela vytvorené v rozpore s týmito pravidlami či diela akýmkoľvek spôsobom odporujúce týmto pravidlám budú usporiadateľom, so súhlasom zadávateľa, zo súťaže vylúčené bez  stanovenej náhrady.
2. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť opakovane s viacerými súťažnými dielami, avšak výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba jednu počas celej doby konania súťaže. 
3. Každý súťažiaci môže v súťaži získať iba jednu výhru. V prípade, ak dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto sa do súťaže zapojil skôr.
4. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie je zodpovedný za chybné doručenie alebo nedoručenie registrácie prostredníctvom formulára na súťažnom webe.

IV. Určenie výhercov:

1) Výhercovia v súťaži budú určení nasledovným spôsobom: 
- najneskôr do 30 dní po skončení doby konania súťaže zasadne porota zložená zo zástupcov usporiadateľa súťaže, prípadne zložená z osôb poverených usporiadateľom súťaže (ďalej len „porota“), 
- táto porota zo všetkých súťažných diel, ktoré boli počas doby konania súťaže do súťaže platne nahraté (registrované), vyberie 10 víťazných súťažných diel, ktoré najlepšie splnili všetky podmienky tejto súťaže. Rozhodnutie poroty je konečné, bez možnosti odvolania sa voči tomuto rozhodnutiu, či uplatneniu iného opravného prostriedku. Zo zasadnutia poroty bude vyhotovený písomný záznam. 

2) Kritériom pre rozhodovanie poroty o víťazných súťažných dielach bude predovšetkým splnenie nasledovných podmienok: dodržanie podmienok súťaže, originalita pri pochopení súťažnej témy , kreativita a ďalej ako doplnkové kritérium kvalita spracovania súťažného diela. Výhercami v súťaži sa tak stane 10 súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky tejto súťaže, stanovené týmito pravidlami súťaže, a ich súťažné dielo bude zároveň vybraté porotou medzi 10 najlepšími dielami spomedzi všetkých súťažných diel, ktoré boli do súťaže v dobe jej konania zaradené (ďalej tiež ako „výherca“). 

3) Rozhodnúť o tom, či súťažné dielo spĺňa podmienky tejto súťaže, je oprávnený výlučne usporiadateľ súťaže.

4) Ten súťažiaci, ktorého súťažné dielo bolo vybraté porotou ako víťazné súťažné dielo, bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od vyhodnotenia súťaže, a to prostredníctvom instagramového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (tzn. prostredníctvom ktorého nahral svoje súťažné dielo). V rámci výhernej správy bude tento súťažiaci v stanovenej lehote požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie dodatočných relevantných informácií (meno, priezvisko, adresa, výber voliteľného produktu vo výhre), prípadne o doručenie dokladov, preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. doklad totožnosti za účelom zistenia veku súťažiaceho), a to do 5 dní od odoslania výhernej správy. V tomto prípade bude súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení jeho odpovede o požadovaných informáciách  na výhernú správu, resp. po kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. V prípade, ak súťažiaci v stanovenej lehote, t.j. do 5 pracovných dní, nedoručí usporiadateľovi či organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akékoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jeho ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorého súťažné dielo bolo pre tento účel vybraté porotou ako náhradné víťazné súťažné dielo. 

5) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej  republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

6) V prípade, ak sa nepodarí účastníka, ktorého súťažné dielo bolo vybraté porotou ako víťazné súťažné dielo, bez zavinenia usporiadateľa, organizátora či technického správcu kontaktovať, popr. výherca bez zavinenia usporiadateľa, organizátora či technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorého súťažné dielo bolo vybraté porotou ako náhradné víťazné súťažné dielo. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskoreniu či stratu počas prepravy.

7) V prípade, ak sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej účastníkov (resp. menej účastníkov splní podmienky pre zisk výhry), ako je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

V. Výhry v súťaži:

1. V súťaži sa hrá o tento letný balíček obsahujúci nasledujúce produkty usporiadateľa súťaže:  

- Sprej Antiperspirant Fabulous Flower 150 ml
- Osviežujúci sprchový gél Fabulous Hibiscus 250 ml
- NIVEA Soft svieži hydratačný krém Happy Exotic 100 ml
- NIVEA Soft svieži hydratačný krém Berry Charming 100 ml
- NIVEA Soft svieži hydratačný krém Chilled Oasis 100 ml
- Suchý šampón pre tmavší tón vlasov 200 ml alebo Suchý šampón pre svetlejší tón vlasov 200 ml
(ďalej tiež ako „výhra“)

- Do súťaže je vložených 10 ks výhry. Každý oprávnený výherca získa 1 ks výhry.

VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže a rovnako tak súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov.

2) Osobné údaje záujemcu budú spracúvané nasledovným spôsobom:
prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je usporiadateľ;
účelom spracúvania údajov je realizácia, organizácia, vedenie, vyhodnotenie a kontrola súťaže a odovzdanie výhier;
právnym základom spracúvania je súhlas záujemcu so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, pričom tento súhlas je nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, bude účasť súťažiaceho v súťaži ukončená;
doba spracúvania osobných údajov je doba od okamihu začatia súťaže až do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže. Následne budú uchovávané iba nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (pre podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov pozri dokument „Politika ochrany súkromia“);
rozsah spracúvania osobných údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vr. odpovede na súťažnú otázku, ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov, 
viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente „Politika ochrany súkromia“.  

3) Záujemcovia, (resp. účastníci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka bezplatne účastníkom uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že môžu byť urobené a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.  

 

VI. Súťažné dielo:

Súťažiaci vyhotovením súťažného diela nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy či právom chránené záujmy tretích osôb, a ani nabádať k ich porušovaniu.

Súťažné dielo musí byť vyhotovené v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne, spĺňať pravidlami stanovené podmienky súťaže, ako ani súťažné diela, ktoré zaslali účastníci nespĺňajúci podmienky účasti v súťaži. Zadávateľovi, resp. usporiadateľovi so súhlasom zadávateľa súčasne prináleží právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také diela, ktorých uvedením na verejnosť, rozmnožením alebo iným verejným rozširovaním by porušil jemu alebo usporiadateľovi uložené zákonné či zmluvné povinnosti, alebo ktorých uvedenie na verejnosť, rozmnoženie alebo iné verejné rozširovanie by bolo v rozpore so záujmami zadávateľa alebo usporiadateľa. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel.

Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné diela, ktoré:
- nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní súťaže;
- nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
- vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiteľovi súhlas na použitie diela v rámci tejto súťaže;
- nabádajú na vystavovanie sa nebezpečným situáciám;
- sú v rozpore s dobrými mravmi;
- zobrazujú činnosti akýmkoľvek spôsobom nebezpečné alebo ohrozujúce zdravie;
- akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo ohrozujú všeobecne prijímané pravidla spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, alebo sú inak v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
- obsahujú nábožensky alebo politický podtext;
- majú vulgárny, rasistický alebo inak všeobecne neprijateľný obsah;
- zmieňujú alebo obsahujú referencie na konkurenčné produkty k produktom zadávateľa súťaže.

Súťažiaci sa zaslaním súťažného diela zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti usporiadateľa či zadávateľa súťaže preukázať: 
- písomným čestným vyhlásením, že súťažné dielo ním zaradené do súťaže vyhotovil osobne (alebo si na vlastnú zodpovednosť a náklady zabezpečil práva skutočného autora súťažného diela) a že má neobmedzené právo poskytovať iným osobám licenciu na užívaniu súťažného diela všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu. 
V prípade, ak súťažiaci toto nesplní, je zadávateľ, resp. usporiadateľ s predchádzajúcim súhlasom zadávateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže.
Odoslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci vyhlasuje a zaväzuje sa kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti zadávateľa či usporiadateľa súťaže preukázať písomným čestným vyhlásením, že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva k používaniu súťažného diela všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu, so zaradením súťažného diela do tejto súťaže, a že súhlasí so zverejnením súťažného diela v neobmedzenom rozsahu podľa ustanovení týchto pravidiel. V prípade, že súťažiaci toto nesplní, je zadávateľ prípadne usporiadateľ súťaže s predchádzajúcim súhlasom zadávateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže. 

Zadávateľ, resp. usporiadateľ súťaže so súhlasom zadávateľa súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel. Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú čo i len čiastočne spĺňať podmienky tejto súťaže, ani súťažné diela, ktoré odoslali osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v tejto súťaži.  

 

 VII. Licenčné oprávnenia:

Nahratím súťažného diela do súťaže (na sociálnu sieť Instagram) súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca udeľuje zadávateľovi bezplatný súhlas na užívanie súťažného diela (ďalej len „licencia“), na základe ktorého je zadávateľ oprávnený súťažné dielo ako autorské dielo a všetky jeho prípadné súčasti využívať najmä jeho zverejnením na oficiálnych stránkach NIVEA, oficiálnej facebookovej stránke NIVEA alebo na iných webových stránkach, komunikačných kanáloch či materiáloch, a ďalej jeho použitím na reklamné, propagačné a marketingové účely zadávateľa, vrátane verejného rozširovania a použitia súťažného diela v médiách a jeho uvedením na verejnosti, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) počas doby trvania majetkových práv autora. Zadávateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné dielo pre svoje potreby  v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorským zákonom v platnom znení (ďalej len „autorský zákon“). Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie použitie súťažného diela (napr. jeho úprava, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas súťažiaceho, súťažiaci vyhlasuje, že tento súhlas výslovne udelil zaslaním súťažného diela do súťaže, t.j. súťažnou registráciou. Zadávateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu na súťažné dielo a ďalej túto licenciu postúpiť tretím osobám, a to kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia. Súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca účasťou v súťaži a zaslaním súťažného diela do súťaže vyslovene potvrdzuje, že je oprávnený udeliť vyššie uvedenú licenciu, a že je zároveň oprávnený vo svojom mene, v mene prípadného skutočného autora diela i v mene osôb prípadne zachytených v súťažnom diele vyššie uvedený súhlas udeliť. Ak sa v priebehu súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak, zodpovedá súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca za všetku škodu vzniknutú v tejto súvislosti zadávateľovi, usporiadateľovi či technickému správcovi a zaväzuje sa všetku škodu bez zbytočného odkladu v plnom rozsahu uhradiť. Vyššie uvedené znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla zadávateľovi, usporiadateľovi či technickému správcovi akákoľvek škoda (napr. uložením povinnosti poskytnúť primerané zadosťučinenie alebo uložením pokuty) alebo iná ujma, je súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca povinný ich v plnom rozsahu uhradiť.

Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela zadávateľovi a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúcich ochranu autorského práva. Každý súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že súťažné dielo zaslané do súťaže je jeho pôvodným výtvorom, že si na vlastnú zodpovednosť a náklady zabezpečil práva skutočného autora súťažného diela v rozsahu pravidiel tejto súťaže, a teda nejde o porušenie akýchkoľvek autorských práv. Zároveň sa účastník súťaže, popr. jeho zákonný zástupca zaväzuje, že použitím súťažného diela nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, napr. práva tretích osôb zobrazených v súťažnom diele, práva majiteľov vecí či ochranných známok uvedených v súťažnom diele, a pod. Všetky potrebné súhlasy dotknutých osôb súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí účastník súťaže zabezpečiť na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak sa zistí, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Účastník súťaže, popr. jeho zákonný zástupca je povinný usporiadateľovi alebo zadávateľovi uhradiť akúkoľvek škodu v prípade porušenia licenčných podmienok, stanovených v týchto pravidlách, a zároveň mu zaniká právo na príslušnú výhru.  

Nahraním súťažného diela na svoj instagramový profil súťažiaci príp. jeho zákonný zástupca udeľuje zadávateľovi súťaže súhlas k použitiu súťažného diela všetkými spôsobmi jeho použitia, predovšetkým k jeho rozširovaniu na verejnosti všetkými spôsobmi, vrátane webových stránok zadávateľa a v ďalších komunikačných médiách, jeho rozširovaniu akýmikoľvek prostriedkami a v akejkoľvek forme a k rozširovaniu rozmnoženín, a to k predovšetkým k reklamným a iným podobným účelom bez množstevného či územného obmedzenia, a to na dobu neurčitú. Súťažiaci poskytuje ďalej svoj súhlas k následnému spracovaniu, úprave či k inej zmene súťažného diela, jeho spojeniu s inými dielami , výkonmi alebo inými neautorskými prvkami (predovšetkým obchodnými oznámeniami) a /alebo k zaradeniu súťažného diela do databázy či súboru a k jeho použitiu v takejto podobe vo vyššie uvedenom rozsahu. Pokiaľ je pre akékoľvek ďalšie použitie súťažného diela potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že tento súhlas bol výslovne udelený odoslaním súťažného diela do súťaže. Súťažiaci poskytuje svoj súhlas a všetky oprávnenia bezodplatne (pričom je tu zohľadnená možnosť získať výhru v súťaži). Súťažiaci udelením tohto súhlasu taktiež  zveruje zadávateľovi súťaže právo udeliť tretím osobám súhlas s použitím súťažného diela v rozsahu, v akom je na toto oprávnený zadávateľ. 
Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súčasne udeľuje zadávateľovi súhlas s bezplatným zverejnením svojho mena, priezviska, názvu obce/mesta bydliska na súťažnom webe, a to spoločne so súťažným dielom ako aj bez neho. 

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži berú na vedomie a súhlasia s tým, že sú plne zodpovední za súťažné príspevky, za dôsledky ich zverejnenia, tzn. v prípade, ak sa zistí, že súťažiaci svojim konaním porušil práva tretích osôb, predovšetkým ich autorské či osobnostné práva, bude za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci popr. jeho zákonný zástupca je povinný usporiadateľovi alebo zadávateľovi nahradiť akúkoľvek škodu a ujmu, ktorá im vznikne v prípade takéhoto porušenia a zároveň mu zaniká aj právo na čerpanie výhry v súťaži.
VII. Záverečné ustanovenia:


1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, ako na tú, ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže v prípade, ak usporiadateľ, organizátor či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým táto osoba dopomohla danému účastníkovi ku získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže dobu konania súťaže predĺžiť alebo ju skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel bude vykonaná formou písomných a číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. 

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto vyvrátiť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

7) Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.  

8) Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/súťaze-a-pravidlá


V Bratislave dňa: 12.7.2018