súťaž

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„Veľký letný kvíz NIVEA“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Veľký letný kvíz NIVEA“ (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený len formou písomných dodatkov.


Zadávateľom súťaže je:

Beiersdorf Slovakia, s. r. o.
so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 380 824,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:

Etnetera Motion s.r.o.
so sídlom: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČO: 02832020
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 224167

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)


Technickým správcom je:

Direct Solutions Pro, s.r.o.

so sídlom: Štrossova 291, 530 12 Pardubice, Česká republika
IČO: 06239986 
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Královom, oddiel C, vložka 39888

(ďalej len „technický správca“)

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 2. 7. 2018 00:00:00 hod do 12. 8. 2018 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“). 

 

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ktorá je v okamihu registrácie do súťaže registrovaným členom klubu NIVEA www.nivea.sk/klub (a zostane ním po celú dobu konania súťaže), ktorá spĺňa aj ďalšie podmienky tejto súťaže (ďalej len „záujemca“).  

2. Súťaž je určená pre záujemcov, ktorí sú v dobe konania súťaže členmi NIVEA klubu a zostanú nimi po celú dobu konania súťaže, ako aj pre záujemcov, ktorí v dobe konania súťaže nie sú členmi NIVEA klubu.

3. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

4. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže , ktorá sa platne zaregistruje do súťaže (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

5. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  V prípade, ak takáto osoba bude v rozpore s predchádzajúcou vetou tohto odseku týchto pravidiel súťaže do súťaže zaradená, napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií, ktoré poskytla a zároveň splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ho ďalšom použitie, príp. ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený aj v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

1. Do súťaže sú vložené nižšie uvedené výhry. To, akú výhru výherca v tejto súťaži získa, bude určené podľa toho, či je účastník v okamihu skončenia súťaže členom alebo nečlenom NIVEA klubu:

a) Výhra pre súťažiaceho, ktorý nie je členom NIVEA klubu:

 Balíček výrobkov NIVEA obsahujúci: 
- 1x NIVEA Soft svieži hydratačný krém Happy Exotic 100ml
- 1x NIVEA Soft svieži hydratačný krém Berry Charming 100 ml
- 1x NIVEA Soft svieži hydratačný krém Chilled Oasis 100 ml
- 1x Suchý šampón pre tmavší tón vlasov 200 ml
- 1x Suchý šampón pre svetlejší tón vlasov 200 ml
- 1x Výživná telová pena 200 ml
- 1x Antiperspirant z letnej limitovanej edície Magic Pearl 150 ml
- 1x Sprchový gél z limitovanej edície Magic Berry 250 ml

Výhra pre súťažiaceho, ktorý je členom NIVEA klubu:

Balíček výrobkov NIVEA obsahujúci:
- 1x NIVEA Soft svieži hydratačný krém Happy Exotic 100 ml
- 1x NIVEA Soft svieži hydratačný krém  Berry Charming 100 ml
- 1x NIVEA Soft svieži hydratačný krém Chilled Oasis 10 0ml
- 1x Suchý šampón pre tmavší tón vlasov 200 ml
- 1x Suchý šampón pre svetlejší tón vlasov 200 ml
- 1x Výživná telová pena 200 ml
- 1x Antiperspirant z letnej limitovanej edície Magic Pearl 150 ml
- 1x Sprchový gél z limitovanej edície Magic Berry 250 ml
- 1x pikniková deka NIVEA
- 1x plážová lopta NIVEA
- 1x plážová osuška NIVEA


(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 150 ks výhry. V súťaži sa udeľuje 100 výhier pre členov NIVEA klubu a 50 výhier pre používateľov, ktorí nie sú členom NIVEA klubu.

Každý výherca v súťaži získa 1 ks výhry.


2. Skutočnosť, že bol účastník súťaže vyžrebovaný ako výherca výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú súťažiaci zadal do registračného formulára (ide teda o e-mailovú adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára na súťažnom webe). Výhra bude každému výhercovi zaslaná na adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže. V tomto informačnom e-maile môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je vyžrebovaný výherca povinný rešpektovať.

3. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v registračnom formulári, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.

4. Usporiadateľ ani zadávateľ, ani technický správca nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ho ďalšom použitie.

5. Usporiadateľ, zadávateľ a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. preukaz dokazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, zadávateľa alebo technického správcu požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné účely. Záujemca resp. súťažiaci je povinný reagovať na akékoľvek výzvy usporiadateľa a zadávateľa v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa odoslania príslušnej výzvy. 

6. V prípade, ak sa do súťaže v dobe konania súťaže platne zapojí menej účastníkov (resp. bude do vyhodnotenia súťaže zaradených menej účastníkov), než je výhier v súťaži, alebo nebude možné všetky výhry rozdeliť z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami či právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použitie. 

 

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde: 
a.
a. ak je členom NIVEA klubu: sa prihlási do svojho Členského účtu v NIVEA klube, vstúpi na súťažnom webe do registračného formulára do súťaže (ďalej len „registračný formulár“). V prípade, ak záujemca v rámci svojho členského účtu v NIVEA klube nevyplnil nepovinné údaje o svojom veku a adrese, je povinný vyplniť  tieto údaje v rámci registrácie do súťaže do príslušného registračného formulára. Súčasťou registračného formulára je súťažný kvíz, skladajúci sa z 5 otázok (ďalej len „súťažný kvíz“). Záujemca  vyplní svoje odpovede na všetky tu položené súťažné otázky (ďalej len „súťažné odpovede“), potvrdí svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže, udelí svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. V pravidiel súťaže s názvom Celoročná súťaž pre členov NIVEA klubu (pokiaľ tak už neurobil v minulosti) a potvrdí svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. VI. ods. 2 týchto pravidiel  a riadne a pravdivo vyplnený registračný formulár so súťažným kvízom odošle technickému správcovi súťaže; 

b. ak nie je členom NIVEA klubu, vstúpi na súťažnom webe do registračného formulára, v ktorom vyplní svoje osobné údaje, a to v rozsahu:  
i. pohlavie,
ii. meno, priezvisko,
iii. e-mailová adresa,
iv. doručovacia adresa, 
vyplní svoje súťažné odpovede na všetky súťažné otázky súťažného kvízu, udelí svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže (účastník týmto rovnako potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov), a svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI ods. 2 týchto pravidiel a riadne a pravdivo vyplnený súťažný kvíz odošle pomocou funkčnosti webovej stránky, resp. tlačidla, odošle technickému správcovi súťaže. 

b.  Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného súťažného formulára s výsledkom súťažného kvízu (príp. len výsledku súťažného kvízu, ak je už prihláseným členom NIVEA klubu) technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

2. Po úspešnej registrácii do súťaže bude súťažiacemu na e-mailovú adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára/členského účtu NIVEA klubu, zaslaný informačný e-mail, v ktorom bude súťažiacemu oznámené, či zodpovedal celý súťažný kvíz správne alebo nesprávne. Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené iba tie súťažné registrácie, ktoré obsahujú úplne správne zodpovedaný súťažný kvíz (všetky súťažné otázky). Objektívne správne odpovede na všetky súťažné otázky súťažného kvízu je oprávnený záväzne stanoviť výlučne zadávateľ súťaže. Každý účastník sa  môže do súťaže zapojiť aj opakovane. V prípade, ak súťažiaci zodpovie súťažný kvíz celkom správne, potom sa k následnej opakovanej účasti súťažiaceho už neprihliada, tzn. akákoľvek jeho nová registrácia nie je zaradená do vyhodnotenia súťaže ( v prípade člena NIVEA klubu sa potom do Celoročnej súťaže pre členov NIVEA klubu započíta bodový zisk získaný v okamihu jeho prvej registrácie do súťaže s celkom správne zodpovedaným súťažným kvízom, viď čl. V. pravidiel)

3. Určenie výhercov: 
a. V súťaži sa udeľuje 100 výhier pre členov NIVEA klubu a 50 výhier pre používateľov, ktorí nie sú členom NIVEA klubu.

b. Súťaž má teda celkom 150 výhercov, ktorí sú určení na základe žrebovania vykonaného technickým správcom súťaže. Toto žrebovanie prebehne do 30 dní po uplynutí doby konania súťaže, pričom bude žrebované zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže úspešne registrovali, a ktorých registrácia obsahovala celkom správne zodpovedaný súťažný kvíz a splnili ostatné podmienky súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

c. Každý výherca získa 1 ks výhry (pozri vyššie) s tým, že druh výhry je určený podľa toho, či je súťažiaci k okamihu skončenia súťaže členom NIVEA klubu alebo nie. V prípade, ak sa stane súťažiaci v dobe trvania súťaže členom NIVEA klubu, i keď registráciu do súťaže vykonal ako nečlen, je automaticky pre účely určenia druhu výhry považovaný za člena NIVEA klubu, a naopak, ak sa registruje súťažiaci do tejto súťaže ako člen NIVEA klubu, ale počas tejto súťaže jeho členstvo zanikne, bude mu v prípade výhry patriť výhra, ktorá je určená pre nečlena. Člen NIVEA klubu tak nemôže získať druh výhry pre nečlena NIVEA klubu a nečlen NIVEA klubu nemôže získať druh výhry pre člena NIVEA klubu. 
d. Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.

 

V. Body do súťaže „Celoročná súťaž pre členy NIVEA klubu“

1. Každý súťažiaci – člen  NIVEA klubu, ktorý sa do súťaže riadne zaregistroval vrátane správneho zodpovedania súťažných otázok súťažného kvízu a zostal členom NIVEA klubu až do okamihu skončenia tejto súťaže, získava za účasť a výkon v tejto súťaži rovnako tak body do súťaže s názvom „Celoročná súťaž pre členov NIVEA klubu“, usporiadanej usporiadateľom v dobe od 28.03.2018 00:00:00 hod. do 31.12.2018 23:59:59 hod. vrátane na území Slovenskej republiky (ďalej a vyššie uvedené len „Celoročná súťaž“) viď. https://www.nivea.sk/nivea-klub/hamburg

2. Súťažiaci – člen NIVEA klubu získava body podľa počtu súťažných registrácií, ktoré potreboval na správne zodpovedanie všetkých súťažných otázok súťažného kvízu, a to tak, že: 

- súťažiaci, ktorý na prvý pokus zodpovedal správne všetky súťažné otázky súťažného kvízu v rámci svojej prvej registrácie, získava 30 bodov do hodnotenia do Celoročnej súťaže 
- súťažiaci, ktorý zodpovedal správne všetky súťažné otázky súťažného kvízu v rámci svojej druhej registrácie, získava 25 bodov do hodnotenia do Celoročnej súťaže, 
- súťažiaci, ktorý zodpovedal správne všetky súťažné otázky súťažného kvízu v rámci svojej tretej registrácie, získava 20 bodov do hodnotenia do Celoročnej súťaže, 
- súťažiaci, ktorý zodpovedal správne všetky súťažné otázky súťažného kvízu v rámci svojej štvrtej registrácie, získava 15 bodov do hodnotenia do Celoročnej súťaže, 
- súťažiaci, ktorý zodpovedal správne všetky súťažné otázky súťažného kvízu v rámci svojej piatej či akejkoľvek ďalšej registrácie, získava 5 bodov do hodnotenia do Celoročnej súťaže, 

3. Súťažný kvíz je pre členov NIVEA klubu umiestnený na súťažnom webe až do 31.12.2018. Osoby, ktoré sa stanú členmi NIVEA klubu až po skončení súťaže, tak môžu vyplnením súťažného kvízu aj po skončení súťaže získať body do Celoročnej súťaže (v prípade, ak sa nezúčastnili ako radoví súťažiaci, v tom prípade by sa im na základe ich výsledkov získaných v súťaži, načítali body automaticky po vyjadrení súhlasu so spracúvaním ich osobných údajov pre účely Celoročnej súťaže.)

 

VI. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

1. Záujemca – nečlen NIVEA klubu zapojením sa do tejto súťaže, súhlasí s pravidlami tejto súťaže, ktorými súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov, a to nasledovne: 
a) prevádzkovateľom je zadávateľ súťaže 
b) účelom spracúvania osobných údajov je realizácia súťaže,  organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier. V prípade, ak sa súťažiaci zapojí po skončení tejto súťaže do NIVEA klubu, prípadne do Celoročnej súťaže pre členov NIVEA klubu, budú údaje o výsledku súťažiaceho v tejto súťaži zahnuté do vyhodnotenia Celoročnej súťaže a rovnako tak aj do aktivít v rámci NIVEA klubu a budú spracúvané podľa ich podmienok. 
c) Právny základom spracúvania osobných údajov je súhlas súťažiaceho, pričom tento súhlas je nevyhnutný pre možnosť zúčastniť sa tejto súťaže. Udelený súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať, avšak v tom prípade dôjde k ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. 
d) Osobné údaje súťažiaceho budú spracúvané po dobu od vykonania registrácie do súťaže až do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže. Po uplynutí tejto doby budú uchovávané výlučne len nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (pre podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov viď. v dokumente „Politika ochrany súkromia“). 
e) Rozsah spracúvaných osobných údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel súťaže, údaj o zapojení sa do súťaže, odpovede súťažného kvízu, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola uskutočnená registrácia, údaj o výhre, odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia, údaj súťažiaceho o veku nad 16 rokov.
f) Podrobnejšie informácií o spracúvaní osobných údajov, o príjemcoch osobných údajov, informácie o Vašich právach a možnostiach ich uplatnenia nájdete v dokumente „Politika ochrany súkromia“ 

2. Záujemca/účastník, ktorý je členom NIVEA klubu súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov zo svojho členského účtu NIVEA klubu, a to nasledovne: 
a) prevádzkovateľom je zadávateľ
b) účel spracúvania: Osobné údaje budú spracúvané pre účely realizácie súťaže, organizácie, vedenia, vyhodnotenia, kontroly a odovzdania výhier. 
c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas, pričom tento súhlas je nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži. Udelený súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať, avšak v tom prípade dôjde k ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. 
d) Osobné údaje súťažiaceho budú spracúvané po dobu od vykonania registrácie do súťaže až do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže. Po uplynutí tejto doby budú uchovávané výlučne len nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (pre podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov viď. v dokumente „Politika ochrany súkromia“). 


e) rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa, vek, adresa, prípadne ďalších údajov doplnených do registračného formulára ako sú údaj o veku a adrese, pokiaľ nie sú tieto v členskom účte vyplnené, spolu s dátumom a časom súťažných registrácií, IP adresy zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia , údajom o účasti v súťaži, odpoveďami súťažného kvízu, súťažným výsledkom, údajom o výhre o odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia (údaje o výsledku súťažiaceho v tejto súťaži zahrnuté do vyhodnotenia Celoročnej súťaže a rovnako tak do aktivít v rámci NIVEA klubu a spracúvané podľa ich podmienok). 

2. Odoslaním registračného formulára záujemca resp. súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

 

VI. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach a otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodu. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť ho pravidlá. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidlá.

2. Účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený v prípade, ak usporiadateľ, technický správca alebo zadávateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami súťaže zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi ku získaniu výhry. 

3.Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

4. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarili v rámci súťaže priradiť konkrétnemu výhercovi, ako aj výhry, ktoré nebolo možné doručiť výhercovi v súlade s týmito pravidlami súťaže, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použitie, 

5. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.

6. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dať elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa, usporiadateľa či technického správcu o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

7. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Zadávateľ, usporiadateľ alebo technický správca týmto nepreberajú voči záujemcom resp. súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa, usporiadateľa alebo technického správcu než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

8. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov definitívne a bez možnosti odvolania rozhoduje zadávateľ súťaže.

9. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok tejto súťaže je povinný splnenie týchto podmienok preukázať účastník súťaže. 
 
10.Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

11. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese sídla usporiadateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

 

Dodatok č. 1
k pravidlám spotrebiteľskej súťaže „Veľký letný kvíz NIVEA“

účelom tohto Dodatku č. 1 je záväzná úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Veľký letný kvíz NIVEA“

Zadávateľom súťaže je:

Beiersdorf Slovakia, s. r. o.
so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 380 824,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:

Etnetera Motion s.r.o.
so sídlom: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČO: 02832020
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 224167

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)


Technickým správcom je:


Direct Solutions Pro, s.r.o.

so sídlom: Štrossova 291, 530 12 Pardubice, Česká republika
IČO: 06239986 
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Královom, oddiel C, vložka 39888

(ďalej len „technický správca“)

V súlade s ustanovením čl. VII. „Záverečné ustanovenia“, odst. 1, úplných pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Veľký letný kvíz NIVEA“ sa rozhodol zadávateľ súťaže upraviť tieto pravidlá, a to tak, že:

Pôvodné znenie čl. I. „Termín a miesto konania súťaže“, odst. 1:

Súťaž prebieha v termíne od 2. 7. 2018 00:00:00 hod. do 5. 8. 2018 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).


sa nahrádza znením:

Súťaž prebieha v termíne od 2. 7. 2018 00:00:00 hod do 12. 8. 2018 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Táto zmena pravidiel v znení Dodatku č. 1 nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na www.NIVEA.sk .

Ostatné ustanovenia úplných pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Veľký letný kvíz NIVEA“ zostávajú touto zmenou nedotknuté.


V Bratislave, dňa 2.8.2018