Registrácia do newsletteru

Podmienky akcie – odmena za odber newslettera NIVEA

Podmienky akcie – odmena za odber newslettera NIVEA

- pre Slovenskú republiku -

Účelom tohto dokumentu je úprava podmienok akcie s názvom „odmena za odber newslettera NIVEA (ďalej len „akcia“).Odosielateľom newslettera a vyhlasovateľ akcie spojenej s newsletterom je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „vyhlasovateľ“). Technickým správcom a organizátorom akcie sú: Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986,  zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 39888 (ďalej len „technický správca akcie“). Etnetera Motion s.r.o., so sídlom 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len  „organizátor“ alebo „organizátor akcie“)  

Podmienky akcie sú zverejnené na https://www.nivea.sk/o-nas/pravidla-sutazi/2018-09-akcia-newsletter

I. Termín a miesto konania akcie
Akcia prebieha v termíne od 10.9.2018 00:00:00 hod. do 31.12.2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „termín konania akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania akcie“), výhradne prostredníctvom webových stránok www.NIVEA.sk (ďalej len „web NIVEA“).   Pre účely pridelenia odmeny osobám, ktoré sa registrujú na odber Newslettera NIVEA v dobe konania akcie, je táto akcia rozdelená do štyroch samostatne vyhodnocovaných kôl, konkrétne:  

i. 10. 9. 2018 00:00:00 hod. do 30. 9. 2018 23:59:59 hod. vrátane

ii. 1. 10. 2018 00:00:00 hod. do 31. 10. 2018 23:59:59 hod. vrátane

iii. 1. 11. 2018 00:00:00 hod. do 30. 11. 2018 23:59:59 hod. vrátane

iv. 1. 12. 2018 00:00:00 hod. do 31. 12. 2018 23:59:59 hod. vrátane

  (ďalej len ako „akciové kolo“ alebo „akciové kolá“)

II. Účastníci akcie
 • Účastníkom akcie sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s adresou doručovania a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak spĺňa ďalej uvedené podmienky akcie (ďalej aj „záujemca“).
 • Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu s vyhlasovateľom, organizátorom alebo technickým správcom, ako aj k všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
 • Účastníkom akcie sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa v termíne konania platne zaregistruje k odberu Newslettera NIVEA (ďalej tiež „účastník“ alebo „účastník akcie“).
 • Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s podmienkami akcie nebudú do akcie zaradené. V prípade, že bude zistené, že do akcie bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradené osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto akcii, bude táto osoba zo súťaže bez náhrady vylúčená.

III. Zaradenie do akcie:  
 • Záujemca bude do vyhodnotenia akcie zaradený v prípade, že v termíne a mieste konania akcie navštívi web NIVEA, konkrétne sekciu „O nás“, kde vyplní úplne a pravdivo do príslušného formulára pre registráciu k odberu Newslettera NIVEA e-mailovú adresu, udelí súhlas s podmienkami tejto akcie a potvrdí zaškrtnutím súhlas so spracúvaním e-mailovej adresy a ďalších osobných údajov (vyplní ako je uvedené ďalej). Následne prostredníctvom tlačítka „Registrácia“ odošle formulár s e-mailovou adresou a súhlasmi vyhlasovateľovi.
 • Po úspešnom doručení formuláru vyhlasovateľovi podľa vyššie uvedeného odseku, bude zaslaná na záujemcom uvedený e-mail žiadosť o potvrdenie záujemcom vo formulári uvedenej e-mailovej adresy. Záujemca je do Newslettera registrovaný (a zahrnutý do tejto akcie), a stáva sa účastníkom, úspešným potvrdením e-mailovej adresy (úspešné potvrdenie nastane, ak je záujemca po kliknutí na odkaz uvedený v jemu adresovanom potvrdzovacom e-maily presmerovaný na web NIVEA, kde je informovaný o úspešnej registrácií k odberu Newslettera) (ďalej len „registrácia“).
 • Po registrácií môže účastník (úplne dobrovoľne) vyplniť na webe NIVEA ďalšie údaje, na základe ktorých dôjde k personalizácií Newslettera NIVEA (súčasne potom, ak vznikne účastníkovi nárok na odmenu v akcií, bude mu odmena odoslaná priamo na ním vyplnenú doručovaciu adresu).
 • Registráciu možno urobiť iba jedenkrát.
 • Vyhlasovateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie alebo nedoručenie registrácie prostredníctvom formuláru na webe NIVEA.

IV. Vznik nároku na odmenu:
 • Po ukončení každého akciového kola bude zo všetkých účastníkov, ktorí sa platne registrovali k odberu Newslettera NIVEA v rámci príslušného akciového kola, vylosovaných 100 účastníkov, ktorí získajú odmenu.
 • Losovanie bude uskutočnené technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia akcie. O losovaní bude vyhotovený písomný protokol.
 • Vylosovaný účastník bude o svojom vylosovaní informovaný organizátorom najneskôr do 21 dní od uskutočnenia losovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári k odberu Newslettera NIVEA. V rámci správy podľa predchádzajúcej vety môže byť vylosovaný účastník, vo vyhlasovateľom alebo organizátorom stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na túto správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, príp. doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na odmenu – a to najmä v prípade, že účastník nevyplnil ďalšie údaje podľa čl. III. ods. 3) podmienok (organizátor bude od vylosovaného účastníka požadovať meno a priezvisko, spoločne s doručovacou adresou, na ktorú mu má byť zaslaná odmena). V takomto prípade bude vylosovaný účastník informovaný, že nárok na odmenu mu vzniká až po doručení požadovaných informácií. Pokiaľ účastník v stanovenej lehote nedoručí vyhlasovateľovi alebo organizátorovi požadované informácie, odmenu nezíska. V takomto prípade odmena prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech vyhlasovateľa akcie, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému, dolosovanému účastníkovi.
 • Odmena bude účastníkovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú uviedol podľa čl. III. ods. 3) podmienok, príp. doplnil dodatočne podľa predchádzajúceho odstavca, a to do 30 dní od získania mena a doručovacej adresy vyhlasovateľom.
 • Ak sa nepodarí účastníka (najmä ak neuviedol meno a adresu) kontaktovať (v lehote viď ods. 3) tohto článku), príp. účastníkovi bez zavinenia vyhlasovateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť odmenu, jeho nárok na odmenu nevzniká, príp. zaniká, a odmena prepadá v prospech vyhlasovateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dolosovanému, účastníkovi. Vyhlasovateľ, organizátor ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie odmien, za ich poškodenie, meškanie alebo stratu počas prepravy.
 • Jeden účastník môže získať najviac jednu odmenu v priebehu celej akcie. Bez toho aby bola obmedzená platnosť predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac účastníkov majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a zároveň vyplnili podľa čl. III. ods. 3) podmienok (alebo ju uviedli na vyžiadanie vyhlasovateľa alebo organizátora) rovnakú adresu bydliska, považujú sa takýto účastníci za člena jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže odmenu získať iba jeden člen; v prípade ak je viac členov rodiny zapojených do akcie sa preto odmena odovzdá iba tomu, komu  nárok na odmenu vznikol (bol vylosovaný) skôr.
 • V prípade, že sa k odberu Newslettera v termíne konania akcie (resp. do každého jednotlivého akčného kola) platne zaregistruje menej účastníkov (príp. menej účastníkov splní podmienky pre odmeny), ako je odmien v akcií, nerozdané odmeny prepadajú v prospech vyhlasovateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

V. Odmeny v akcií:
 1. Odmenou v akcií je balíček obsahujúci tieto výrobky NIVEA:
 • Antioxidačný denný krém URBAN SKIN DEFENCE 50ml
 • Expertná micelárna voda 400ml
 • Výživová telová pena 200ml
 • Sprej antiperspirant Invisible Black & White Clear 150ml
 • Ošetrujúci šampón Hairmilk Natural Shine 250ml
  (ďalej a vyššie aj ako „odmena“)  
 • Do akcie je vložených 400 ks odmien (do každého akciového kola 100 ks). Každý vylosovaný účastník spĺňajúci podmienky akcie získa 1 ks odmeny.

VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:  
Spracúvanie osobných údajov pre odber newslettera je upravené v sekcií  3.2 newsletter dokumentu „Politika ochrany súkromia“; spracúvanie osobných údajov pre zabezpečenie organizácie a vyhodnotenie tejto akcie pre nových odberateľov newslettera je vykonávané iba po dobu trvania akcie a pol roka potom na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (ktorým je vyhlasovateľ) svojich odberateľov newslettera odmeniť. Rozsah použitých osobných údajov je meno, priezvisko,  e-mail, telefónne číslo, pohlavie, adresa, údaj o veku nad 16 rokov, údaj o čase a dátume zahájenia odberu newslettera, IP adresa zariadenia, z ktorého bola uskutočnená registrácia, údaj o získaní odmeny, odovzdanie odmeny a súvisiaca komunikácia, a prípadné ďalšie údaje odovzdané subjektom za účelom zapojenia sa do akcie. Viac informácií o spracúvaní, príjemcoch a informácie o právach vrátane práva na námietky a možnostiach ich uplatnenia subjekt nájde v dokumente „Politika ochrany súkromia“.  

VII. Záverečné ustanovenia:
 • Vyhlasovateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním odmien. Nebezpečenstvo škody na odmene prechádza na účastníka okamihom odovzdania odmeny.
 • Účastník si nemôže nárokovať inú odmenu, ako ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok odmenu reklamovať. Odmeny nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Odmeny nie je možné vymáhať súdnou cestou, na odmenu nie je právny nárok.
 • Účastník akcie bude z jej vyhodnotenia vylúčený v prípade, že vyhlasovateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného jednania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito podmienkami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu odmeny.
 • Vyhlasovateľ môže termín konania akcie predĺžiť alebo ho skrátiť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť podmienky akcie, alebo akciu úplne zrušiť bez udania dôvodu. Zmena podmienok bude urobená vo forme písomných číslovaných dodatkov.
 • O odmenách a ich udelení konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje vyhlasovateľ.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok akcie je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.
 • Prihlásením k odberu newslettera prejavuje každý záujemca svoj súhlas, rovnako so zapojením do tejto akcie a s podmienkami akcie sa zaväzuje tieto bezvýhradne dodržovať.
 • Originál podmienok bude po dobu konania akcie zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/o-nas/pravidla-sutazi/2018-09-akcia-newsletter
V Bratislave dňa: 7.9.2018