Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

soutěž

Súťaž o balíček produktov NIVEA

Úplné pravidlá súťaže
NIVEA súťaž o balíček produktov NIVEA 
- pre Slovenskú republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej "NIVEA súťaž o balíček produktov NIVEA" na Instagramu (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Beiersdorf Slovakia s r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako "usporiadateľ" ).

Organizátorom súťaže je

Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len "organizátor" alebo "organizátor súťaže" )


Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len "technický správca" alebo "technický správca súťaže") .

Originál Úplných pravidiel bude po celú dobu súťaže zverejnený na https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 23. 9. 2018 00:00:00 hod. do 30. 9. 2018 23:59:59 hod. (dalej len "termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže "), výhradne prostredníctvom sociálnej siete Instagram, konkrétne oficiálneho profilu NIVEA: www.instagram.com/nivea_czsk (ďalej tiež ako“ súťažný web ").

 

II. Účastníci súťaže:

a) Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba, spotrebiteľ, starší 16 rokov s adresou pre doručovanie a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má od (resp. v) momente registrácie do súťaže, a ďalej nepretržite až do okamihu odovzdania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Instagram (s tým, že súčasne k okamihu žrebovania výhercov musí tzv. sledovať súťažný web (www.instagram.com/nivea_czsk)), ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže ( ďalej tiež "záujemca").

b) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

c) Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne registruje (ďalej tiež "účastník", "účastník súťaže" alebo "súťažiaci").

d) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

III. Účasť v súťaži:

1) Do súťaže sa záujemcu zapojí tak, že:

a) V čase konania súťaže navštívi súťažný web, na ktorom bude v rámci súťažného postu umiestnená fotografia so súťažnou otázkou (ďalej len "súťažná fotografia"),
b) Prihlási sa do svojho instagramového profilu a jeho prostredníctvom zverejní príspevok (komentár) pod súťažnú fotografiu obsahujúci odpoveď (ďalej len "súťažná odpoveď") na tu uvedenú súťažnú otázku: "Jeseň si užijeme presne koľko dní?" (ďalej len "súťažná otázka").

Pozn .: Odpoveď na túto otázku na počet dní.

Odpoveď musí byť výhradne vo forme čísla alebo slovne. Teda napríklad: 15 alebo pätnásť. Iné odpovede nebudú akceptované a zaradené do vyhodnotenia súťaže.

Zverejnením svojej súťažnej odpovede záujemca súhlasí s pravidlami súťaže, a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. VI. pravidiel.
 
Záujemca je zaradený do súťaže, a stáva sa súťažiacim, okamihom úspešného nahrania platnej súťažnej odpovede spĺňajúcej všetky podmienky súťaže do komentára súťažnej otázky na súťažnom webe (ďalej len "súťažná registrácia" alebo "registrácia").

2) Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť len raz s jednou súťažnou odpoveďou. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho, sa k jeho ďalším účastiam už neprihliada. Zároveň už raz zaregistrované súťažné odpovede nie je možné akokoľvek meniť alebo upravovať. Táto úprava súťažnej odpovede sa považuje za novú súťažnú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v súťaži (teda, k týmto úpravám pôvodnej súťažnej odpovede sa tak neprihliada).

3) Každý jednotlivý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť len s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúcim podmienky sociálne siete Instagram. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vyradený.

4) Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlená variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vylosovaný skôr.

5) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie je zodpovedný za chybné doručenie alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný web.

 

IV. Určenie výhercov:

1) Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:

Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v čase jej konania platne zaregistrovali a súčasne odpovedali na položenú súťažnú otázku správne, vylosovaných 10 súťažiacich, ktorí sa pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok stanovených týmito pravidlami stanú výhercami v súťaži. Výhercami sa tak v súlade s predchádzajúcou vetou stane 10 súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, správne zodpovedia súťažnú otázku a zároveň budú vylosovaní. Súťaž tak má max. 10 výhercov. O losovaní bude vyhotovený písomný protokol 

2) Objektívne správnu odpoveď na súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná za jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku.

3) Vylosovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od konca súťaže, a to prostredníctvom instagramového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď). V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný výherca, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. preukaz preukazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho). Súčasne bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote, do 5 pracovných dní, nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky súťaže a bol vyžrebovaný ako náhradník.

4) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

5) Ak sa nepodarí vylosovaného účastníka bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

6) V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkovi splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o balíček obsahujúci nasledujúce produkty usporiadateľa súťaže:

- NIVEA Care Zklidňující krém 200ml
- Krém na ruce Express Care 100ml
- LABELLINO pečující balzm na rty Raspberry & Red Apple

(ďalej tiež ako "výhra") 

Do súťaže je vložených 10 ks výhry. Každý oprávnený výherca získa 1ks výhry.

 

VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania je doba: od okamihu registrácie súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len potrebné dokumenty pre prípad kontroly orgánom dohľadu (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pozri dokument "Politika ochrany súkromia");
Rozsah údajov: údaje z instagramového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko adresa) podľa týchto pravidiel, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov,
viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente "Politika ochrany súkromia".

2) Záujemcovia (resp. účastníci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, bezodplatne účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu, ktorá skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.


VII. Záverečné ustanovenia:


1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

2) Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel sa bude predkladať vo forme písomných číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetnej skutočnosti preukázať) záujemcu / účastník.

7) Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

8) Usporiadateľ, technický správca ani organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

9) Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram ani nie je s takým subjektom nijako spojená. Instagram nezodpovedá za túto súťaž. Akékoľvek otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je potrebné adresovať usporiadateľovi alebo organizátorovi, a nie vlastníkovi, prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálne siete Instagram. Účastníci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi súťaže, a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram.

10) Zapojením do súťaže berú záujemcovia / súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Instagram, resp. že spoločnosť Instagram je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.

11) Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla a odkaz na tieto pravidlá na súťažnom webe.V Bratislave dňa: 18.9.2018