Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

súťaž

Súťaž NIVEA Q10 Power

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„Súťaž NIVEA Q10 Power“
– pre Slovenskú Republiku -


Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Súťaž NIVEA Q10 Power“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je
Beiersdorf Slovakia s r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“).


Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“).

Originál úplných pravidiel bude v čase konania súťaže zverejnený na https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 1. 11. 2018 00:00:00 hod do 30. 11. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „termín konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“). 

3. Súťaž je na účely udelenia denných výhier rozdelená na jednotlivé súťažné dni. Súťažným dňom sa pre účely tejto súťaže rozumie každý jednotlivý kalendárny deň v termíne od 1. 11. 2018 až do 28. 11. 2018, vždy od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod. (dalej len "súťažný deň", spoločne "súťažné dni").

 

II. Súťažiaci:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa aj ďalšie podmienky tejto súťaže  (ďalej len „záujemca“). 

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, organizátorom, technickým správcom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže a ktorá sa súčasne v termíne konania súťaže do súťaže najmenej jedenkrát platne zaregistruje (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 

III. Účasť v súťaži:

1. Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne konania súťaže navštívi súťažný web, kde bude v každom jednotlivom súťažnom dni, zverejnený jeden nový motivačný citát (ďalej len "motivačný citát") a jemu prislúchajúci registračný formulár (každému jednotlivému motivačnému citátu bude prináležať osobitný registračný formulár). Záujemca si vyberie motivačný citát, ktorý chce hodnotiť a: 
o Ak nie je členom NIVEA klubu, vyplní úplne a pravdivo do registračného formulára požadované údaje:
pohlavie
meno a priezvisko
e-mail
adresa  
o Ak je členom NIVEA klubu, prihlási sa do svojho členského účtu klubu NIVEA a  vstúpi do registračného formulára na súťažnom webe. Ak záujemca nevyplnil v rámci členského účtu v NIVEA klubu nepovinné údaje vek a adresu je povinný tieto údaje v rámci registrácie do súťaže do príslušného registračného formulára doplniť.

Súčasne pri príslušnom vybratom motivačnom citáte uvedie, pridelením hodnotiacich hviezdičiek (1-5), do akej miery sa s uvedeným citátom stotožňuje (5 hviezdičiek je maximálna miera stotožnenia s tým, že záujemca musí pre platnú súťažnú registráciu udeliť aspoň 1 hviezdičku).

Následne potom záujemca:
o potvrdí, že je starší ako 16 rokov;

o a potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracúvania osobných údajov stlačením príslušného tlačidla [ohodnotiť].
2. Záujemca je do súťaže registrovaný, a stáva sa súťažiacim, okamihom doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára (vrátane všetkých potrebných údajov a hodnotenia konkrétneho motivačného citátu) technickému správcovi súťaže (ďalej len "súťažná registrácia"). Konkrétna súťažná registrácia je tak vždy spojená s konkrétnym motivačným citátom. Súťažnú registráciu je možné v jeden konkrétny kalendárny deň v termíne konania súťaže k jednému konkrétnemu motivačnému citátu urobiť aj opakovane, avšak ak tak súťažiaci urobí, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúce registrácie do súťaže (uskutočnené v ten rovnaký kalendárny deň k tomu istému motivačnému citátu).

3. Preto, aby bol súťažiaci zaradený do žrebovania o hlavnú výhru (teda vyhodnotenie celej súťaže), musí ohodnotiť v termíne konania súťaže aspoň 10 motivačných citátov. Teda, hodnotenie motivačného citátu je možné uskutočniť tak v konkrétny súťažný deň, kedy bol príslušný motivačný citát na súťažnom webe zverejnený (a potom je súťažiaci zaradený aj do žrebovania o dennú výhru, pozri ods. 4. nižšie), tak aj neskôr, lebo na účely zaradenia do žrebovania o hlavnú výhru bude možné už zverejnené motivačné citáty hodnotiť aj po ukončení súťažného dňa, v ktorom boli príslušné citáty zverejnené (avšak, logicky už nebude v takomto prípade v súvislosti s príslušným motivačným citátom zaradený do denného hodnotenia).

4. Ak (ako je uvedené v ods. 3. vyššie) záujemca uskutočnil súťažnú registráciu v súvislosti s motivačným citátom, ktorý bol zverejnený na súťažnom webe v ten istý súťažný deň, ako je táto konkrétna súťažná registrácia, je táto súťažná registrácia zaradená do vyhodnotenia príslušného súťažného dňa, teda zaradená do žrebovania o dennú výhru.

5. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie alebo nedoručenie súťažnej registrácie na súťažný web.

IV. Určenie výhercov:

1. V súťaži sa separátne určujú výhercovi hlavnej a výhercovia dennej výhry.

2. Po skončení každého jednotlivého súťažného dňa bude technickým správcom vyžrebovaných desať súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži a platne sa do súťaže v konkrétny súťažný deň registrovali podľa čl. III. ods. 4 pravidiel. Žrebovanie bude vykonané vždy zo všetkých platných súťažných registrácií do súťaže uskutočnených vo vyhodnocovaný súťažný deň, obsahujúcich hodnotenie motivačného citátu uverejneného v tento konkrétny súťažný deň (teda podľa čl. III. ods. 4 pravidiel) a bude o ňom vyhotovený písomný protokol. Výhercami dennej výhry sa tak v príslušný súťažný deň (tzn. v dňoch od 1. 11. 2018 až 28. 11. 2018) stane 10 súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky tejto súťaže (a to aj tie nadväzujúce na ich vyžrebovanie) a budú pre príslušný súťažný deň technickým správcom vyžrebovaní.

3. Po uplynutí termínu konania súťaže bude zo všetkých súťažiacich, ktorí v termíne konania ohodnotili aspoň 10 motivačných citátov (tzn., vykonali min. 10 súťažných registrácii s hodnotením 10 rôznych motivačných citátov) vyžrebovaný 1 súťažiaci, ktorý sa v prípade splnenia všetkých podmienok súťaže (tzn. aj tých nadväzujúcich na jeho vyžrebovanie) stane výhercom hlavnej výhry v súťaži. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.


4. Vylosovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, s ktorou sa účastník do súťaže zapojil (resp., ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci požiadaný, a to v 7-dňovej lehote na splnenie, o odpoveď na výherné správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Ak sa nepodarí súťažiaceho bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať alebo súťažiaci v stanovenej lehote nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, súťažiacemu, ktorý bude za tým účelom dolosovaný.

5. Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol do registračného formulára, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.


6. Ak sa nepodarí výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

7. Jeden súťažiaci môže  počas celej súťaže získať najviac jednu hlavnú výhru a 28 denných výhier (tzn. max. 1 dennú výhru v každom súťažnom dni). Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu bydliska (popr. bola táto uvedená v rámci členského účtu NIVEA klubu), považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže v konkrétny súťažný deň získať dennú výhru iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto denná výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a splnil všetky podmienky súťaže) skôr.

8. V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, alebo ak nie je možné rozdeliť všetky výhry vložené do súťaže z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami a právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

V. Výhry v súťaži:
1. V súťaži sa hrá o  tieto výhry:

Denná výhra:

Dennou výhrou je vždy jeden z nižšie vymedzených produktov usporiadateľa súťaže. Pri príslušnom citáte vždy bude v príslušný súťažný deň uvedené, o ktorú z nižšie uvedených denných výhier sa hrá. Do súťaže sú vložené nasledujúce produkty usporiadateľa súťaže:

50x Spevňujúci nočný krém proti vráskam Q10 POWER, 50ml a NIVEA raňajková miska
50x Spevňujúci denný krém proti vráskam Q10 POWER, 50ml, NOVINKA Spevňujúci koenzymová kúra Q10 POWER, 6,5 ml a NIVEA taška
50x Spevňujúci denný krém proti vráskam Q10 POWER, 50ml a NIVEA smoothie poháre
50x Spevňujúci denný krém proti vráskam Q10 POWER OF 30, 50ml a kozmetická taštička NIVEA
40x Spevňujúci denný krém proti vráskam Q10 POWER, 50ml, Spevňujúci nočný krém proti vráskam Q10 POWER, 50ml a Spevňujúci očný krém proti vráskam Q10 POWER, 15ml
30x Čistiace pleťové mlieko proti vráskam Q10 POWER, puzdro NIVEA na vatové tampóny a vatové tampóny
10x Perlové sérum proti vráskam Q10 POWER, 40ml a vreckové zrkadielko NIVEA


do súťaže je vložených 280 ks dennej výhry. Každý oprávnený výherca súťažného dňa získa 1 ks dennej výhry.

(ďalej aj ako "denná výhra")

Hlavná výhra:


Do súťaže sú vložené dva varianty hlavnej výhry, kedy pridelenie príslušného variantu konkrétnemu výhercovi závisí od toho, či je, alebo nie je tento výherca členom NIVEA klubu v okamihu uplynutia termínu konania súťaže. Tzn., ak sa stane súťažiaci v termíne konania súťaže členom NIVEA klubu, aj keď registráciu (popr. niektoré registrácie) do súťaže vykonal ako nečlen, je automaticky na účely určenia variantu hlavnej výhry považovaný za člena NIVEA klubu. Naopak, ak vykoná súťažiaci aspoň niektorú registrácii do tejto súťaže ako člen NIVEA klubu, ale počas tejto súťaže jeho členstvo zanikne (a v okamihu ukončenia súťaže členom nebude), bude mu v prípade výhry patriť výhra pre nečlena. Člen NIVEA klubu tak nemôže získať variant hlavnej výhry pre nečlena NIVEA klubu a nečlen NIVEA klubu nemôže získať variant výhry pre člena NIVEA klubu.


Hlavnou výhrou v súťaži je:

• Voucher na wellness pobyt v modernom Wellness hotelu Patince v hodnote 299 EUR


Výherca (poprípade osoba, ktorej výherca výhru daruje, musí byť vždy starší ako 16 rokov) je oprávnený uplatniť výhru (tzn. dohodnúť si wellness pobyt) najneskôr do 30. 4. 2019. Uplynutím tohto dátumu platnosť voucheru končí a nárok na čerpanie hlavnej výhry bez náhrady zaniká;

práva a povinnosti osôb čerpajúcich hlavnú výhru pri realizácii tejto výhry (tzn. vyššie špecifikovaného pobytu) sa riadia výlučne zmluvou zatvorenou medzi týmito osobami a prevádzkovateľom kúpeľného domu Perla;

do súťaže je vložený 1 ks tejto výhry, ktorý získa 1 výherca;

hodnota voucheru je pevne stanovená a výherca (popr. osoba za neho výhru čerpajúca) nemôže požadovať viac. Podrobná podoba a obsah pobytu sa riadia zmluvou zatvorenou osobou čerpajúcou výhru a prevádzkovateľom kúpeľného domu Perla.

a

• NIVEA balíček Q10 POWER v hodnote 30 EUR obsahujúci:
- 1x Spevňujúci denný krém proti vráskam Q10 POWER, 50ml
- 1x Spevňujúci nočný krém proti vráskam Q10 POWER, 50ml
- 1x NOVINKA Spevňujúci koenzymová kúra Q10 POWER, 6,5 ml

a v prípade, že sa výhercom stane člen NIVEA klubu, potom je súčasťou hlavnej výhry tiež aj wellness balíček NIVEA v hodnote 20 EUR (obsahujúci napr. župan, uterák apod.)

- Organizátor, usporiadateľ ani technický správca nepreberajú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a ujmy osôb čerpajúcich hlavnú výhru vzniknuté pri alebo v súvislosti s jej čerpaním.

(ďalej aj ako "hlavná výhra")

(Hlavná výhra a denná výhra ďalej súhrnne tiež ako "výhra" alebo "výhry")

 

VI. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

1. Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca - nečlen NIVEA klubu s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
prevádzkovateľom je usporiadateľ;
účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
rozsah údajov: meno a priezvisko, pohlavie, adresa, e-mail, hodnotenie motivačných citátov, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 


2. Zapojením sa do súťaže záujemca/účastník člen NIVEA klubu udeľuje usporiadateľovi súhlas, aby usporiadateľ ako prevádzkovateľ, či už sám alebo prostredníctvom  organizátora a technického správcu ako sprostredkovateľov, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje záujemcu, príp. osobné údaje z jeho členského účtu NIVEA klubu, tzn. údaje v rozsahu pohlavie, meno, priezvisko, vek, adresu bydliska a e-mail, a ďalej hodnotenie motivačných citátov, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia. Osobné údaje budú spracúvané za účelom realizácie a organizácie súťaže a jej vyhodnotenia (s tým, že údaje o účasti súťažiaceho v tejto súťaži budú rovnako tak zahrnuté do aktivít a spracúvané v rámci NIVEA klubu a podľa jeho podmienok) vrátane doručenia výhier. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mailových adresách:  Osobneudaje.Slovakia@Beiersdorf.com
Dpo.Slovakia@Beiersdorf.com. Sprostredkovateľmi sú organizátor súťaže a technický správca. Právnym základom spracúvania osobných údajov je dobrovoľný súhlas záujemcu. Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania súťaže až do okamihu odovzdania všetkých výhier v súťaži, prípadne do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Účastník súťaže môže svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, v dôsledku čoho dôjde k ukončeniu spracúvania osobných údajov a za týmto účelom aj k ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. Ďalej bude spracúvaný len obmedzený rozsah osobných údajov, a to po dobu 3 rokov za účelom ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok), z titulu oprávneného záujmu usporiadateľa a  v prípade, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis. Podmienky spracúvania osobných údajov, informácie o právach účastníkov, spôsobe ich uplatnenia, orgáne dozoru, spôsobe, akým môže byť odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov, informácie o podaní námietok proti priamemu marketingu a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane práva podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia. 

3. Odoslaním registračného formulára záujemca resp. súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ  má v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami usporiadateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

 

VII. Záverečné ustanovenia:

1. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4. Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.

5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. 

6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

7. Daň z výhry a poistné na zdravotné poistenie: 

Ak hodnota výhry presiahne 350 €, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca povinný zdaniť výhru za podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom a účinnom znení. 
Ak hodnota výhry presiahne 350 €, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca povinný zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom a účinnom znení

8. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

9. Usporiadateľ, technický správca ani organizátor súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

10. Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.