Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

allegria

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „Hraj o NIVEA zážitok “

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Hraj o NIVEA zážitok “

Nižšie sú uvedené úplne pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„Hraj o NIVEA zážitok“ (ďalej len „súťaž").

 


1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCA 


Organizátorom súťaže je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, Bratislava 1, IČO 31 380 824, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7685/B (ďalej len „organizátor“). 

Technickým správcom súťaže je spoločnosť Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom: Štrossova 291, 530 12 Pardubice, Česká republika, IČ: 06239986 , zapísaná v  Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Královom, oddiel C vložka 39888 (ďalej len „Technický správca“).
Originál úplných pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže uložený v sídle organizátora a na internetovej stránke www.NIVEA.sk/niveazazitok.

 

2. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž bude prebiehať v termíne od 17.10.2018 00:00:00 hod. do 30.10.2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na celom území Slovenskej republiky.
Súťaž sa vzťahuje na všetku kozmetiku dovážanú a predávanú organizátorom pod ochrannou známkou NIVEA, Labello a Labellino vo všetkých predajniach obchodnej siete TESCO STORES SR, a.s., na území Slovenskej republiky (ďalej len „výrobky“).

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, spotrebiteľ  starší ako 18 rokov, alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla plnoletosť uzatvorením manželstva s trvalým bydliskom a s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len "záujemca“). 
Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi či technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízke osoby sú považované osoby uvedené v § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). 

Účastníkom súťaže sa stane osoba (záujemca), ktorá spĺňa podmienky stanovené v tomto článku týchto pravidiel a ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne zaregistruje (ďalej len „účastník“).


Výhra nebude odovzdaná ani v prípade, ak organizátor alebo Technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá pomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4. PRINCÍP A PODMIENKY SÚŤAŽE

Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v dobe konania súťaže jednorazovo zakúpi výrobky NIVEA v  hodnote nad 7,99 EUR (ďalej len „súťažný nákup“) a svoje nižšie uvedené údaje vyplní do súťažného formulára na webovej stránke www.NIVEA.sk/niveazazitok (ďalej len „súťažný web“) a odošle najneskôr do 30.10.2018 do 23:59:59 hodín.
Na súťažnom webe uvedie účastník do súťažného formulára požadované údaje: pohlavie, meno, priezvisko, e-mailovú adresu, dátum narodenia, číslo mobilného telefónu, dátum a čas súťažného nákupu, uvedený na doklade o zaplatení súťažného nákupu.    

Dátum a čas súťažného nákupu nájde súťažiaci na pokladničnom doklade nad samotným nákupom a je ho potrebné uviesť vrátane minút (HHMM).
S jedným súťažným nákupom je možné zapojiť sa do súťaže iba jedenkrát, a to bez ohľadu na skutočnosť, koľko výrobkov v hodnote nad 7,99 EUR bolo v rámci jedného súťažného nákupu zakúpených. V rámci jednej registrácie na súťažnom webe je možné zadať údaje len z jedného dokladu o zaplatení súťažného nákupu.    

Za súťažiaceho sa považuje osoba, ktorá vykonala súťažný nákup, a zapojila sa do súťaže prostredníctvom súťažného webu, užíva alebo vlastní mobilný telefón so SIM kartou s telefónnym číslom, ktoré uviedla na súťažnom webe (ďalej len „súťažiaci“). 

Z jedného telefónneho čísla sa počas doby konania súťaže môže zúčastniť súťaže iba jeden súťažiaci
Do súťaže nebude zaradený nesprávne alebo neúplne vyplnený súťažný formulár, súťažný formulár vyplnený na súťažnom webe mimo dobu trvania súťaže, alebo formulár inak nespĺňajúci stanovené podmienky. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia vyplnených súťažných web registrácií.

Súťaže je možné zúčastniť sa opakovane. Čím viac súťažných formulárov súťažiaci na súťažnom webe vyplní (vždy s údajmi o novom súťažnom nákupe) a odošle, tým väčšiu má šancu na výhru.
Súťažiaci je povinný uschovať originál pokladničného dokladu - dokladu o zaplatení súťažného nákupu za účelom vydania výhry (ďalej len „účtenka“). Ak súťažiaci nepredloží na požiadanie organizátora alebo Technického správcu účtenku spĺňajúcu podmienky týchto pravidiel, t.j. so zhodným dátumom a časom o zaplatení súťažného nákupu v hodnote nad 7,99 EUR (účtenky za súťažný nákup), ako bol uvedený na súťažnom webe, bude zo súťaže vyradený. 

Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel je možné použiť výhradne doklady o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice, z ktorých bude jednoznačne vyplývať nákup súťažného výrobku či výrobkov NIVEA v zodpovedajúcej minimálnej hodnote. Na preukázanie súťažného nákupu nie je možné použiť doklad s ručne vyplnenými údajmi.

V prípade, ak sa súťažiaci nepreukáže dokladom o zaplatení - účtenkou v zmysle pravidiel súťaže, bude jeho súťažný formulár na súťažnom webe vyradený zo súťaže z dôvodov nesplnenia pravidiel súťaže. V takom prípade bude vyžrebovaný ďalší výherca na jeho miesto.

 

5.  VÝHRY V SÚŤAŽI A ICH DORUČENIE

Po skončení súťaže bude zo všetkých platne vyplnených a prijatých formulárov na súťažnom webe vyžrebovaných 40 výhercov darčekových poukážok využiteľných na internetovom portáli www.najzazitky.sk v hodnote 200 €. Výhercovia budú žrebovaní po jednotlivých dňoch, čo znamená, že prví 2 výhercovia budú vyžrebovaní z prvého dňa konania súťaže, atď. Posledných 12 výhercov bude vyžrebovaných zo všetkých platne vyplnených a prijatých formulárov na súťažnom webe prijatých v dobe konania súťaže. Darčekové poukážky budú platné po dobu 1 roku a ich platnosť sa vzťahuje na ponuku nachádzajúcu sa na internetovom portáli www.najzazitky.sk. Hodnota výhry v darčekových poukážkach pre jedného výhercu predstavuje sumu 200,- €.  Každý súťažiaci môže vyhrať iba 1x poukážku v hodnote 200 € počas celej doby konania súťaže.

Do súťaže je pre výhercov vložených celkom 40 výhier vo forme darčekových zážitkových poukážok v hodnote 200 €.
Výhercovia súťaže budú o svojej výhre Technickým správcom informovaní na telefónnom čísle, ktoré uviedli vo formulári na súťažnom webe, a to najneskôr do 28.11.2018. Ak nebude možné výhercu kontaktovať v uvedenej lehote, pričom budú urobené minimálne 3 pokusy, bude vyžrebovaný ďalší výherca na jeho miesto.

Po overení, že výherca splnil všetky podmienky súťaže, mu Technický správca súťaže zašle darčekové zážitkové poukážky, dodané organizátorom. Výhercovia budú kontaktovaní priamo zástupcom Technického správca súťaže, ktorý s nimi dohodne podrobnosti o výhre.
V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok v stanovených termínoch zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a na jeho miesto bude vyžrebovaný ďalší výherca.

 

6. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním vyplneného registračného formulára na súťažnom webe a potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov záujemca udeľuje organizátorovi súhlas, aby organizátor ako prevádzkovateľ, či už sám alebo prostredníctvom  technického správcu ako sprostredkovateľa, spracúval všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje záujemcu, tzn. v rozsahu pohlavie, meno, priezvisko, e-mailovú adresu, dátum narodenia, číslo mobilného telefónu za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier, a tiež zaradenia do marketingovej databázy klientov, ktorú by následne po dobu svojej existencie zadávateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách zadávateľa, vykonávanie marketingových analýz a pod., pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú, resp. až do odvolania tohto súhlasu. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s. r. o., so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 31 380 824, kontakt: t.č.: +421 650 111 220, e-mail:  info@NIVEA.sk.  Právnym základom, na ktorom spracúvame osobné údaje záujemcov/ účastníkov resp. výhercov  je ich dobrovoľne udelený súhlas. Osobné údaje sú spracúvané počas doby konania súťaže až do okamihu odovzdanie všetkých výhier v súťaži resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom e-mailu na adresu info@nivea.sk, ktorým dôjde k ukončeniu spracúvania osobných údajov za týmto účelom a k ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. Ďalej bude spracúvaný iba nevyhnutný obmedzený rozsah údajov po dobu 3 rokov pre účely ochrany prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok), z titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ďalej v prípade tých výhercov, u ktorých to prikazuje osobitný právny predpis. Podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia , v ktorom sú tiež uvedené práva účastníka, spôsob ich uplatnenia, orgán dozoru, spôsob, akým môže byť odvolaný súhlas ku spracúvaniu osobných údajov a podané námietky proti priamemu marketingu a ďalšie nevyhnutné informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane práva na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republike. 

Odoslaním registračného formulára záujemca resp. súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, ako na tú, ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže v prípade, ak organizátor či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým táto osoba dopomohla danému účastníkovi ku získaniu výhry.

Organizátor môže dobu konania súťaže predĺžiť alebo ju skrátiť. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel bude vykonaná formou písomných a číslovaných dodatkov.

O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje organizátor. 

V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto vyvrátiť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.  

Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach www.NIVEA.sk/niveazazitok. 

V Bratislave 26. Septembra 2018