Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

Instagram súťaž o NIVEA adventný kalendár

Úplné pravidlá súťaže

"Súťaž o NIVEA adventný kalendár"

- pre Slovenskú republiku -

 

 

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej "Súťaž o NIVEA adventný kalendár“ na Instagrame (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

 

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

 

Usporiadateľom súťaže je

 

Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie len „usporiadateľ“).

 

Organizátorom súťaže je

 

Etnetera Motion s.r.o.,so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“).

 

Technickým správcom súťaže je

 

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v OR vedenomKrajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“).

 

 

Originál Úplných pravidiel bude po celú dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

 

I.        Termín a miesto konania súťaže:

 

Súťaž prebieha v termíne od 21. 11. 2018 00:00:00 hod. do 26. 11. 2018 23:59:59 hod. (ďalej len "doba konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže "), výhradne prostredníctvom sociálnej siete Instagram, konkrétne na oficiálnom profile NIVEA: www.instagram.com/nivea_czsk(ďalej len "súťažný profil").

 

II.      Súťažiaci:

 

a)      Účastníkom sa môže stať len fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s adresou pre doručovanie a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má od (resp. v) momente registrácie do súťaže, a ďalej nepretržite až do okamihu odovzdania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Instagram, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež "záujemca"). V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

 

b)      Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, usporiadateľovi, technickému správcovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam alebo podnikajúcim fyzickým osobám, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

 

c)       Súťažiacim súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne registruje podľa článku III. (ďalej tiež "účastník", "účastník súťaže" alebo "súťažiaci").

 

d)      Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, osoby so zablokovaným profilom, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 

 

III.     Účasť v súťaži:

 

1)       Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že:

 

a)      V dobe konania súťaže navštívi súťažný profil, na ktorom bude v rámci súťažného postu umiestnená fotografia so súťažnou otázkou (ďalej len "súťažná fotografia"),

b)      Prihlási sa do svojho instagramového profilu a jeho prostredníctvom zverejní príspevok (komentár) pod súťažnou fotografiou obsahujúci odpoveď (ďalej len "súťažná odpoveď" alebo tiež "súťažné dielo") na tu uvedenú súťažnú otázku: "Prečo by výhru mali získať práve oni? "(ďalej len" súťažná otázka ").

 

Zverejnením svojej súťažnej odpovede záujemca súhlasí s pravidlami súťaže, zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. VI. Pravidiel a súčasne tiež oprávnenie na použitie súťažného diela - (sub) licenciu podľa čl. VIII. úplných pravidiel súťaže.

 

Záujemca je zaradený do súťaže a stáva sa súťažiacim v okamihu úspešného nahrania platnej súťažnej odpovede spĺňajúcej všetky podmienky súťaže do komentára súťažnej otázky na súťažnom profile (ďalej len "súťažná registrácia" alebo "registrácia").

 

 

2)       Súťažné dielo nahrané súťažiacim do súťaže musí spĺňať najmä nasledovné technické náležitosti:

                                      i.          musí zodpovedať téme uvedenej v zadaní,

                                     ii.          môže byť zaslané iba vo formáte: text do [300] znakov (vrátane medzier) v slovenskom jazyku.

 

Do súťaže nebudú zaradené súťažné odpovede zaslané do súťaže mimo dobu konania súťaže, alebo súťažné odpovede vytvorené na základe rokovaní proti pravidlám súťaže, a ani súťažné odpovede, ktoré budú svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať alebo ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Súťažné odpovede vytvorené v rozpore s týmito pravidlami alebo súťažné diela týmto pravidlám odporujúce akýmkoľvek spôsobom budú organizátorom, so súhlasom usporiadateľa, zo súťaže vyradené bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady.

 

3)      Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť len raz s jednou súťažnou odpoveďou. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho, sa k jeho ďalším účastiam už neprihliada. Zároveň už raz zaregistrované súťažné odpovede nie je možné akokoľvek meniť alebo upravovať. Táto úprava súťažnej odpovede sa považuje za novú súťažnú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v súťaži (teda, k týmto úpravám pôvodnej súťažnej odpovede sa tak neprihliada).

 

4)      Každý jednotlivý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúcim podmienky sociálnej siete Instagram. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady v vylúčený.

 

5)      Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol určený resp. vyžrebovaný skôr.

 

6)      Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie je zodpovedný za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný profil, alebo funkčnosť súťažného profilu.

 

IV.     Určenie výhercov:

 

1)      Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:

-     Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v dobe jej konania platne zaregistrovali a súčasne odpovedali na položenú súťažnú otázku, určených na základe rozhodnutia poroty, o ktorej zložení rozhoduje usporiadateľ, 15 súťažiacich, ktorých súťažné odpovede boli porotou vyhodnotené ako najzaujímavejšie a ktorí zároveň splnili všetky nasledujúce podmienky stanovené týmito pravidlami. Títo sa tak pri splnení všetkých podmienok stanovených v predchádzajúcej vete stanú výhercami v súťaži. Súťaž tak má max. 15 výhercov. Určenie výhercov podľa podmienok stanovených vyššie bude vykonané organizátorom súťaže, a to do 30 dní od ukončenia súťaže. O určení výhercov bude vyhotovený písomný protokol.

 

2)      Súťažiaci bude o tejto skutočnosti (výhre)  informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od konca súťaže, a to prostredníctvom instagramového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď). V rámci výhernej správy bude určený výherca, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. preukaz preukazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho). Súčasne bude súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote, do 5 pracovných dní, nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky súťaže a bol určený resp. vyžrebovaný ako náhradník.

 

3)      Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

 

4)      Ak sa nepodarí vyžrebovaného súťažiaceho bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, určenému resp. vyžrebovanému za tým účelom dodatočne. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

 

5)      V prípade, že sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej súťažiacich (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 

 

V.      Výhry v súťaži:

 

1)      V súťaži sa hrá o túto výhru:

 

-         1x NIVEA Adventný kalendár s produktmi a ďalšími darčekmi NIVEA - 24 prekvapení

 

(ďalej tiež ako "výhra")

 

-         Do súťaže je vložených celkom 15 ks výhier. Každý oprávnený výherca získa 1 ks výhry.

 

VI.     Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

 

1)      Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

  • prevádzkovateľom je usporiadateľ;
  • účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
  • právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
  • doba spracúvania je doba: od okamihu začatia súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len dokumenty potrebné pre prípad kontroly orgánom dohľadu (viac o oprávnenom záujme na ochrane práv prevádzkovateľa pozri dokument "Politika ochrany súkromia");
  • rozsah údajov: údaje z instagramového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, adresa) podľa týchto pravidiel, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov,
  • viac informácií o spracúvaní, príjemcu a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente "Politika ochrany súkromia".

2)        Záujemca (resp. súťažiaci) výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne súťažiacim uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich súťaže, a to po dobu, ktorá skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.

 

VII.             Súťažné dielo

 

1)      Súťažné dielo nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy alebo právom chránené záujmy tretích osôb ani nabádať k ich porušovaniu.

 

2)      Súťažné dielo musí byť v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

 

3)      Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne, spĺňať stanovené podmienky súťaže a / alebo ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži. Organizátor má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také diela, ktorých následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo usporiadateľovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti, alebo ktorého šírenie by bolo v rozpore so záujmami organizátora alebo usporiadateľa.

 

4)      Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné diela, ktoré:

                  i.          nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní;

                 ii.          nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;

                iii.          vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto súťaže;

                iv.          nabádajú k vystavovaniu sa nebezpečným situáciám;

                v.          odporujú dobrým mravom;

               vi.          akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo ohrozujú všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo sú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

               vii.          obsahujú náboženský alebo politický podtext;

              viii.          majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;

                ix.          zmieňujú alebo obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa súťaže.

 

5)      Záujemca so zaslaním súťažného diela zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti organizátora alebo usporiadateľa preukázať písomným čestným vyhlásením, že autorské dielo ním vložené do súťaže vytvoril osobne (príp. vysporiadal s autorom diela príslušné práva k dielu) a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na ich použitie všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu. V prípade, že súťažiaci uvedené nesplní, je usporiadateľ, príp. organizátor s predchádzajúcim súhlasom usporiadateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže.

 

6)      Zaslaním diela do súťaže súťažiaci vyhlasuje a zaväzuje sa kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti organizátora alebo usporiadateľa preukázať písomným čestným vyhlásením, že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na použitie súťažného diela všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu; so zaradením tohto súťažného diela do tejto súťaže, a že súhlasí so zverejnením súťažného diela v neobmedzenom rozsahu podľa ustanovení týchto pravidiel. V prípade, že súťažiaci uvedené nesplní, je usporiadateľ, príp. organizátor s predchádzajúcim súhlasom usporiadateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže.

 

7)      Usporiadateľ, resp. organizátor, so súhlasom usporiadateľa súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel. Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne spĺňať stanovené podmienky súťaže alebo diela, ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži.

 

VIII.  Licenčné oprávnenie

 

1)      Nahraním súťažného diela do súťaže (tzn. na sociálnu sieť Instagram) súťažiaci udeľuje usporiadateľovi nevýhradnú bezodplatný súhlas s tým, že je usporiadateľ oprávnený súťažné dielo používať na všetky spôsoby použitia v zmysle v § 19 ods. 4,  zákona č. 185/2015 Z.z. (ďalej len „autorský zákon“), najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke NIVEA, oficiálnej Facebook stránke NIVEA alebo iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch, a k reklamným, propagačným a marketingovým účelom usporiadateľa v zmysle šírenia a použitia týchto autorských súťažných diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv k autorskému dielu v zmysle autorského zákona. Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné diela pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažným dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela apod.) potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený nahraním súťažného diela do súťaže. Usporiadateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu alebo ďalej túto licenciu postúpiť na tretie osoby, a to ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia. Súťažiaci, účasťou v súťaži a nahraním súťažného diela do súťaže výslovne vyhlasuje, že je oprávnený menom autora súťažného diela uvedené súhlasy udeliť. V prípade, že sa počas súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak tohto, zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci za všetky škody vzniknuté v tejto súvislosti organizátorovi alebo usporiadateľovi alebo tretej osobe a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v plnom rozsahu uhradiť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla organizátorovi alebo usporiadateľovi alebo inej osobe akákoľvek škoda alebo ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie alebo uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich  v celom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť.

 

2)      Súťažiaci súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Každý súťažiaci svojou účasťou v súťaži najmä potvrdzuje, že súťažné dielo do súťaže nahrané je jeho pôvodným výtvorom (resp. že vysporiadal všetky autorské práva oprávňujúce ho dielo použiť v súťaži a udeliť usporiadateľovi vyššie a nižšie uvedené oprávnenie), tj. nejedná sa o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Rovnako tak sa súťažiaci súťaže zaväzuje, že použitím súťažného diela podľa súťažných pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, tj. práva osobnostné, práva vlastníkov vecí alebo ochranných známok uvedených v súťažných dielach, atď. Všetky nutné súhlasy súvisiace s nahraním súťažného diela do súťaže si musí súťažiaci súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade porušenia licenčných podmienok v týchto pravidlách stanovených a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.

 

3)      Účasťou v súťaži súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že sú výhradne zodpovední za súťažné diela, a za dôsledky ich zverejnenia, tzn. v prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci súťaže je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takéhoto porušenia a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.

 

IX.      Záverečné ustanovenia:

 

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

 

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

 

4) Usporiadateľ môže dobu konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa bude predkladať vo forme písomných číslovaných dodatkov, bude zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach NIVEA.

 

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

 

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

 

7) Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram ani nie je s takým subjektom nijako spojená. Instagram nezodpovedá za túto súťaž. Akékoľvek otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je potrebné adresovať usporiadateľovi alebo organizátorovi, a nie vlastníkovi, prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálne siete Instagram. Účastníci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi súťaže, a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram.

 

8) Zapojením do súťaže berú záujemcovia / súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Instagram, resp. že spoločnosť Instagram je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.

 

V Prahe dňa: 20.11.2018