Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

súťaž

MEN DEEP Real Madrid

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„MEN DEEP Real Madrid“
– pre Slovenskú republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „MEN DEEP Real Madrid“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je
Beiersdorf Slovakia s r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 
Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“).


Technickým správcom súťaže je
Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“).

Originál úplných pravidiel bude v čase konania súťaže zverejnený na www.nivea.sk.

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 1. 11. 2018 00:00:00 hod. do 16. 12. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou  www.nivea.sk  (ďalej len „súťažný web“). 

 

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa aj ďalšie podmienky tejto súťaže (ďalej len „záujemca“). 

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, organizátorom, technickým správcom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže a ktorá sa súčasne v dobe konania súťaže do súťaže platne zaregistruje (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 

III. Účasť v súťaži:

1. Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že: 
a. v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde zodpovie tu umiestnenú vedomostnú súťažnú otázku (ďalej len „súťažná otázka") a do príslušného registračného formulára do tejto súťaže vyplní povinné údaje v rozsahu:
pohlavie
meno a priezvisko
e-mail
adresa  
, potvrdí svoj záujem o účasť v súťaži, udelí súhlas s týmito pravidlami a so spracúvaním osobných podľa čl. VI. odst. 1 pravidiel (ďalej a vyššie len „registračný formulár“), a takto riadne vyplnený registračný formulár (obsahujúci odpoveď na súťažnú otázku) odošle, pomocou funkčnosti webovej stránky, resp. tlačidla odoslať, technickému správcovi súťaže.
b. Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného registračného formulára obsahujúceho odpoveď na súťažnú otázku technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

2. Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže aj opakovane, avšak v prípade, že tak urobí, tak dôjde k automatickému vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže. Pre účely vyhodnotenia súťaže sa bude brať do úvahy výlučne jeho posledná registrácia.

3. Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené iba platné súťažné registrácie obsahujúce správnu odpoveď na súťažnú otázku. Správnu odpoveď na súťažnú otázku (ktorá tiež bude rozhodujúca pre vyhodnotenie súťaže) je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže.

4. Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa uvedená v registračnom formulári, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predošlej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru vznikol (ktorý bol vyžrebovaný a splnil všetky podmienky súťaže) skôr.

5. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie alebo nedoručenie súťažnej registrácie na súťažný web.

 

IV. Určenie výhercov:

1. Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:

Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v čase jej konania platne zaregistrovali a súčasne správne odpovedali na súťažnú otázku (tzn., ich do žrebovania zaradená súťažná registrácia obsahuje správnu odpoveď na súťažnú otázku) vyžrebovaných 16 súťažiacich, ktorí sa pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok stanovených týmito pravidlami stanú výhercami v súťaži. Žrebovanie prebehne tak, že najprv prebehne žrebovanie o hlavnú výhru, a následne o 15 vedľajších výhier. Výhercovia sa tak v súlade s predchádzajúcou vetou stane 16 súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže a zároveň budú vyžrebovaní. Súťaž tak má max. 16 výhercov. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

2. Vyžrebovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od žrebovaní , a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, s ktorou sa účastník do súťaže zapojil. V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci požiadaný o predloženie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. preukaz preukazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho), v stanovenej lehote – v takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote nedoručí usporiadateľovi či organizátorovi odpoveď na výhernej správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky, a bol vyžrebovaný ako náhradník.

3. Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v registračnom formulári, a to do 30 pracovných dní po overení jeho nároku na výhru

4. Ak sa nepodarí vyžrebovaného účastníka bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

5. V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži alebo ak nie je možné rozdeliť všetky výhry vložené do súťaže z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami a právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 

V. Výhry v súťaži:

1. Hlavnou výhrou v súťaži je balíček v hodnote 345,- EUR obsahujúci:
a. 2 lístky na futbalový zápas "El Clásico" (tzn. zápas medzi Real Madrid FC a FC Barcelona), ktorý sa odohrá 3. 3. 2019
b. Batoh Real Madrid FC
c. Futbalovú loptu Real Madrid FC
d. Gél na holenie NIVEA DEEP a Voda po holení NIVEA DEEP
Do súťaže je vložený 1 ks hlavnej výhry. Pre vylúčenie pochybností usporiadateľ uvádza, že súčasťou hlavnej výhry, resp. bodu a., sú výhradne lístky na uvedený futbalový zápas (a výhra teda neobsahuje letenky, ubytovanie a pod.).

(ďalej aj ako „hlavná výhra")

2. Vedľajšie výhrou v súťaži je balíček v hodnote 45,- EUR obsahujúci:
a. Batoh Real Madrid FC
b. Futbalovú loptu Real Madrid FC
c. Shaving gel NIVEA DEEP a After shave NIVEA DEEP
Do súťaže je vložených 15 ks vedľajšej výhry.
(ďalej tiež ako „vedľajší výhra")

 (ďalej hlavná výhra a vedľajšie výhry ďalej tiež ako „výhra")

 

VI. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

1. Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
prevádzkovateľom je usporiadateľ;
účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
čas spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
rozsah údajov: meno a priezvisko, pohlavie, adresa, e-mail, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, odpoveď na súťažnú otázku, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 

2. Záujemcovia / účastníci výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, bezplatne účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami usporiadateľa, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu, ktorá skončí uplynutím 3 rokov od ukončenia súťaže.

 

VII. Záverečné ustanovenia:

1. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4. Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.

5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. 

6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

7. Daň z výhry a poistné na zdravotné poistenie: 

Ak hodnota výhry presiahne 350 EUR, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca povinný zdaniť výhru za podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom a účinnom znení. 
Ak hodnota výhry presiahne 350 EUR, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca povinný zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom a účinnom znení.

8. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

9. Usporiadateľ, technický správca ani organizátor súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

10. Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na internetových stránkach www.nivea.sk.