DEO dotazník

NIVEA súťažný dotazník - pravidlá

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

„NIVEA súťažný dotazník - iba pre výhercov súťaže NIVEA balíček vzoriek “

- pre Slovenskú republiku -

 

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „NIVEA súťažný dotazník - iba pre výhercov súťaže NIVEA balíček vzoriek“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“).

 

Organizátorom súťaže je

 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“).

 

Technickým správcom súťaže je

 

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“).

 

Originál úplných pravidiel bude v čase konania súťaže zverejnený na www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

 1. Súťaž prebieha v termíne od 15. 11. 2018 00:00:00 hod do 28. 11. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
 2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.nivea.sk (ďalej len „súťažný web“).

II. Účastníci súťaže:

 1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ktorá je v okamihu registrácie do súťaže registrovaným členom klubu NIVEA www.nivea.sk/klub (a zostane ním po celú dobu konania súťaže, resp. do okamihu odovzdania výhier) a ktorá sa súčasne stala výhercom v predchádzajúcej súťaži usporiadateľa "NIVEA balíček plný vzoriek - len pre členov NIVEA klubu" konanej v období 3. 9. 2018 - 30. 9. 2018, ak spĺňa ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež "záujemca" ).
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, organizátorom, technickým správcom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 3. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže a ktorá sa súčasne v dobe konania súťaže do súťaže platne zaregistruje (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
 4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

III. Účasť v súťaži:

 1. Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že:
 2. v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde sa prihlási do svojho členského účtu klubu NIVEA, a následne vstúpi do registračného formulára do súťaže.
 3. v rámci registračného formulára do tejto súťaže zodpovie 6 otázok (odpovede ÁNO / NIE) týkajúcich sa antiperspirantu NIVEA B&W Invisible Silky Smooth, ktorý bol súčasťou výhry záujemcov vo vyššie špecifikovanej, predchádzajúcej súťaži usporiadateľa.
 4. ak záujemca nevyplnil v rámci členského účtu v NIVEA klubu nepovinné údaje vek a adresu je povinný tieto údaje v rámci registrácie do súťaže do príslušného registračného formulára doplniť (ďalej a vyššie len „registračný formulár“). Zodpovedanie všetkých 6-tich otázok a vyplnenie kompletných údajov je jednou z podmienok platnej registrácie do súťaže.
 5. následne záujemca potvrdí svoj záujem o účasť v súťaži, udelí súhlas s týmito pravidlami a so spracúvaním osobných podľa čl. VI. odst. 1 Pravidiel, a takto riadne vyplnený registračný formulár odošle, pomocou funkčnosti webovej stránky, resp. tlačidla odoslať, technickému správcovi súťaže.
 6. Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného registračného formulára technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).
 7. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť len raz. Na pokusy o opakovanú registráciu do súťaže nebude braný ohľad.
 8. Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa uvedená v členskom účte NIVEA klubu, poprípade v registračnom formulári, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predošlej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému vznikol nárok na výhru v súťaži (ktorý bol vyžrebovaný a splnil všetky podmienky súťaže) skôr.
 9. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie alebo nedoručenie súťažnej registrácie na súťažný web.

IV. Určenie výhercov:

 1. Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:
  Do 30 dní od ukončenia súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v čase jej konania platne zaregistrovali vyžrebovaných 20 súťažiacich, ktorí sa pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok stanovených týmito pravidlami stanú výhercami v súťaži. Výhercovia sa tak v súlade s predchádzajúcou vetou stane 20 súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže a zároveň budú vyžrebovaní. Súťaž tak má max. 20 výhercov. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.
 2. Vyžrebovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od prevedenie žrebovanie , a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, s ktorou sa účastník do súťaže zapojil (, ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu). Výhra bude každému výhercovi zaslaná na adresu, ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu (popr. na adresu, ktorú súťažiaci uviedol do registračného formulára) najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže (resp. potvrdenia nároku na výhru). V tomto informačnom e-maile môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a odovzdania výhry, ktoré je vyžrebovaný výherca povinný rešpektovať.
 3. Usporiadateľ, organizátor a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži alebo na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutne potrebné doklady. Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu požadované nevyhnutne potrebné doklady, môže byť zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému, pre tieto účely vyžrebovanému, súťažiacemu.
 4. Ak sa nepodarí vyžrebovaného účastníka bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, pre tieto účely vyžrebovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.
 5. V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

V. Výhry v súťaži:

 1. V súťaži sa hrá o NIVEA balíček obsahujúci nižšie vymedzené produkty usporiadateľa súťaže:

1x Krém na ruky Intensive Care, 100 ml

1x Výživné telové mlieko Body Milk, 250 ml

 

(ďalej len “výhra”)

 

Do súťaže je vložených celkom 20 ks výhry.

Každý oprávnený výherca v súťaži získa 1 ks výhry.

VI. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

 1. Zapojením sa do súťaže záujemca udeľuje usporiadateľovi súhlas, aby usporiadateľ ako prevádzkovateľ, či už sám alebo prostredníctvom  organizátora a technického správcu ako sprostredkovateľov, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje záujemcu, príp. osobné údaje z jeho členského účtu NIVEA klubu, tzn. údaje v rozsahu pohlavie, meno, priezvisko, vek, adresu bydliska a e-mail, a ďalej odpovede na otázky v registračnom formulári, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia. Osobné údaje budú spracúvané za účelom realizácie a organizácie súťaže a jej vyhodnotenia (s tým, že údaje o účasti súťažiaceho v tejto súťaži budú rovnako tak zahrnuté do aktivít a spracúvané v rámci NIVEA klubu a podľa jeho podmienok) vrátane doručenia výhier. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mailových adresách: Slovakia@Beiersdorf.com, Dpo.Slovakia@Beiersdorf.com. Sprostredkovateľmi sú organizátor súťaže a technický správca. Právnym základom spracúvania osobných údajov je dobrovoľný súhlas záujemcu. Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania súťaže až do okamihu odovzdania všetkých výhier v súťaži, prípadne do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Účastník súťaže môže svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, v dôsledku čoho dôjde k ukončeniu spracúvania osobných údajov a za týmto účelom aj k ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. Ďalej bude spracúvaný len obmedzený rozsah osobných údajov, a to po dobu 3 rokov za účelom ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok), z titulu oprávneného záujmu usporiadateľa a  v prípade, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis. Podmienky spracúvania osobných údajov, informácie o právach účastníkov, spôsobe ich uplatnenia, orgáne dozoru, spôsobe, akým môže byť odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov, informácie o podaní námietok proti priamemu marketingu a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane práva podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia.
 2. Záujemcovia / účastníci výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, bezplatne účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami usporiadateľa, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu, ktorá skončí uplynutím 3 rokov od ukončenia súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia:

 1. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.
 2. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.
 3. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
 4. Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.
 5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.
 6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.
 7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
 8. Usporiadateľ, technický správca ani organizátor súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 9. Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na internetových stránkach nivea.sk.