Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

zimný kvíz

Veľký zimný kvíz NIVEA

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„Veľký zimný kvíz NIVEA“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Veľký zimný kvíz NIVEA“ (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený len formou písomných dodatkov.

 

Zadávateľom súťaže je:
Beiersdorf Slovakia, s. r. o.

so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 380 824,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

 

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:

Etnetera Motion s.r.o.
so sídlom: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČO: 02832020
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 224167

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)


Technickým správcom je:

Direct Solutions Pro, s.r.o.
so sídlom: Štrossova 291, 530 12 Pardubice, Česká republika
IČ: 06239986 
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Královom, oddiel C, vložka 39888

(ďalej len „technický správca“)

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 1. 11. 2018 00:00:00 hod do 25. 11. 2018 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“). 

 

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ktorá je v okamihu registrácie do súťaže registrovaným členom klubu NIVEA www.nivea.sk/klub (a zostane ním po celú dobu konania súťaže), ktorá spĺňa aj ďalšie podmienky tejto súťaže (ďalej len „záujemca“).  Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Túto skutočnosť je zadávateľ (popr. usporiadateľ či technický správca) súťaže oprávnený kedykoľvek overiť, a keď zistí, že takému súťažiacemu nebol súhlas zákonným zástupcom udelený, a to ani dodatočne, daného záujemcu do súťaže nezaradí, resp. je oprávnený súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť, pokiaľ bol tento do súťaže zaradený (viď. ods. 4 tohto článku týchto pravidiel súťaže). Zadávateľ (popr. usporiadateľ či technický správca) je zároveň v rámci tohto overovania splnenia podmienok tejto súťaže oprávnený si kedykoľvek vyžiadať poskytnutie súhlasu zákonného zástupcu v písomnej forme a záujemca, resp. súťažiaci je povinný predložiť zadávateľovi (popr. usporiadateľovi či technickému správcovi) tento písomný súhlas zákonného zástupcu. Ak nepredloží záujemca súťaže, resp. súťažiaci písomný súhlas zákonného zástupcu do 4 dní odo dňa odoslania žiadosti, nebude do súťaže zaradený, resp. bude zo súťaže vylúčený.

2. Súťaž je určená pre záujemcov, ktorí sú v dobe konania súťaže členmi NIVEA klubu a zostanú nimi po celú dobu konania súťaže, ako aj pre záujemcov, ktorí v dobe konania súťaže nie sú členmi NIVEA klubu.


3. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

4. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže , ktorá sa platne zaregistruje do súťaže (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

5. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  V prípade, ak takáto osoba bude v rozpore s predchádzajúcou vetou tohto odseku týchto pravidiel súťaže do súťaže zaradená, napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií, ktoré poskytla a zároveň splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ho ďalšom použitie, príp. ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený aj v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

1. Do súťaže sú vložené nižšie uvedené výhry. To, akú výhru výherca v tejto súťaži získa, bude určené podľa toho, či je účastník v okamihu skončenia súťaže členom alebo nečlenom NIVEA klubu:

a) Výhra pre súťažiaceho, ktorý nie je členom NIVEA klubu:

 Balíček výrobkov NIVEA obsahujúci: 
- 1x Ošetrujúci sprchový gél Creme Care, 250 ml
- 1x Výživné telové mlieko Body Milk, 400 ml
- 1x Guľôčkový antiperspirant Protect&Care, 50 ml
- 1x Labello balzam na pery Original

Výhra pre súťažiaceho, ktorý je členom NIVEA klubu:

Balíček výrobkov NIVEA obsahujúci:
- 1x NIVEA Adventný kalendár s produktami a ďalšími darčekmi NIVEA – 24 prekvapení


(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 150 ks výhry. V súťaži sa udeľuje 100 výhier pre členov NIVEA klubu a 50 výhier pre používateľov, ktorý nie sú členom NIVEA klubu.


Každý výherca v súťaži získa 1 ks výhry.

2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v registračnom formulári, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.
 
3. Skutočnosť, že bol účastník súťaže vyžrebovaný ako výherca výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú súťažiaci zadal do registračného formulára (ide teda o e-mailovú adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára na súťažnom webe). Výhra bude každému výhercovi zaslaná na adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže. V tomto informačnom e-maile môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je vyžrebovaný výherca povinný rešpektovať.

4. Usporiadateľ ani zadávateľ, ani technický správca nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ho ďalšom použitie.

5. Usporiadateľ, zadávateľ a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia identity a veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, zadávateľa alebo technického správcu požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné účely. Záujemca resp. súťažiaci je povinný reagovať na akékoľvek výzvy usporiadateľa a zadávateľa v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa odoslania príslušnej výzvy. 

6. V prípade, ak sa do súťaže v dobe konania súťaže platne zapojí menej účastníkov (resp. bude do vyhodnotenia súťaže zaradených menej účastníkov), než je výhier v súťaži, poprípade nebude možné všetky výhry rozdeliť z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami či právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použitie. 

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde: 
a.
a. ak je členom NIVEA klubu: sa prihlási do svojho Členského účtu v NIVEA klube, vstúpi na súťažnom webe do súťažného kvízu skladajúceho sa z 5 otázok (ďalej len „súťažný kvíz“), vyplní svoje odpovede na všetky tu položené súťažné otázky (ďalej len „súťažné odpovede“) a klikne na možnosť vyhodnotenie kvízu. V prípade, ak nezodpovie všetky otázky správne, vyplní a nechá vyhodnotiť súťažný kvíz znovu, resp. uvedené opakuje až do doby pokiaľ nie sú správne všetky súťažné odpovede. V prípade úplne správne vyplneného súťažného kvízu má záujemca možnosť sa registrovať do súťaže tak, že udelí súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. V. pravidiel „Celoročné súťaže pre členov NIVEA klubu“ a súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. odst. 2 týchto pravidiel a súťažný kvíz so všetkými správne vyplnenými súťažnými odpoveďami odošle technickému správcovi súťaže; 

b. ak nie je členom NIVEA klubu, vstúpi na súťažnom webe do súťažného kvízu, vyplní svoje súťažné odpovede na všetky súťažné otázky súťažného kvízu, nechá vyhodnotiť súťažný kvíz, resp. ak nie sú všetky otázky správne, postupuje podľa predchádzajúceho odseku. V prípade úplne správne vyplneného súťažného kvízu má záujemca možnosť sa registrovať do súťaže tak, že:
- vyplní tu umiestený registračný formulár, kde uvedie svoje osobné údaje, a to v rozsahu:  
i. pohlavie,
ii. meno, priezvisko,
iii. e-mailová adresa,
iv. doručovacia adresa;

udelí súhlas s pravidlami súťaže (tým účastník rovnako potvrdí, že je starší ako 16 rokov) a so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. VI. odst. 2. týchto pravidiel a súťažný kvíz so všetkými správne vyplnenými súťažnými odpoveďami a registračný formulár odošle pomocou funkčnosti webovej stránky, resp. tlačidla, odošle technickému správcovi súťaže

b.  Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného súťažného formulára s výsledkom súťažného kvízu (príp. len výsledku súťažného kvízu, ak je už prihláseným členom NIVEA klubu) technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).
2. Každý účastník sa môže do súťaže zapojiť iba raz. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho sa na jeho ďalšie účasti už neprihliada, teda akákoľvek nová registrácia nie je zaradená do súťaže (a v prípade člena NIVEA klubu sa potom do Celoročnej súťaže pre členov NIVEA klubu započíta iba prvý získaný bodový zisk, pozri čl. V. týchto pravidiel). 

3. Určenie výhercov: 
a. V súťaži sa udeľuje 100 výhier pre členov NIVEA klubu a 50 výhier pre používateľov, ktorý nie sú členom NIVEA klubu (pozri čl. III. bod. 1 týchto pravidiel). 
b. Súťaž má teda celkom 150 výhercov, ktorí sú určení na základe žrebovania vykonaného technickým správcom súťaže. Toto žrebovanie prebehne do 30 dní po uplynutí doby konania súťaže, pričom bude žrebované zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže úspešne registrovali a splnili ostatné podmienky súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.
c. Každý výherca získa 1 ks výhry (pozri vyššie) s tým, že druh výhry je určený podľa toho, či je súťažiaci k okamihu skončenia súťaže členom NIVEA klubu alebo nie. V prípade, ak sa stane súťažiaci v dobe trvania súťaže členom NIVEA klubu, i keď registráciu do súťaže vykonal ako nečlen, je automaticky pre účely určenia druhu výhry považovaný za člena NIVEA klubu, a naopak, ak sa registruje súťažiaci do tejto súťaže ako člen NIVEA klubu, ale počas tejto súťaže jeho členstvo zanikne, bude mu v prípade výhry patriť výhra, ktorá je určená pre nečlena. Člen NIVEA klubu tak nemôže získať druh výhry pre nečlena NIVEA klubu a nečlen NIVEA klubu nemôže získať druh výhry pre člena NIVEA klubu. 
d. Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.

 

V. Body do súťaže „Celoročná súťaž pre členy NIVEA klubu“

1. Každý súťažiaci – člen  NIVEA klubu, ktorý sa do súťaže riadne zaregistroval vrátane správneho zodpovedania súťažných otázok súťažného kvízu a zostal členom NIVEA klubu až do okamihu skončenia tejto súťaže, získava za účasť a výkon v tejto súťaži rovnako tak body do súťaže s názvom „Celoročná súťaž pre členov NIVEA klubu“, usporiadanej usporiadateľom v dobe od 28.03.2018 00:00:00 hod. do 31.12.2018 23:59:59 hod. vrátane na území Slovenskej republiky (ďalej a vyššie uvedené len „Celoročná súťaž“) viď. https://www.nivea.sk/nivea-klub/hamburg

2. Súťažiaci – člen NIVEA klubu získava body podľa počtu pokusov, ktoré potreboval na správne zodpovedanie všetkých súťažných otázok súťažného kvízu, a to tak, že: 

- súťažiaci, ktorý na prvý pokus zodpovedal správne všetky súťažné otázky súťažného kvízu, získava 30 bodov do hodnotenia do Celoročnej súťaže 
- súťažiaci, ktorý zodpovedal správne všetky súťažné otázky súťažného kvízu na druhý pokus, získava 25 bodov do hodnotenia do Celoročnej súťaže, 
- súťažiaci, ktorý zodpovedal správne všetky súťažné otázky súťažného kvízu na tretí pokus, získava 20 bodov do hodnotenia do Celoročnej súťaže, 
- súťažiaci, ktorý zodpovedal správne všetky súťažné otázky súťažného kvízu na štvrtý pokus, získava 15 bodov do hodnotenia do Celoročnej súťaže, 
- súťažiaci, ktorý zodpovedal správne všetky súťažné otázky súťažného kvízu na piaty a ktorýkoľvek ďalší pokus, získava 5 bodov do hodnotenia do Celoročnej súťaže, 

3. Súťažný kvíz je pre členov NIVEA klubu umiestnený na súťažnom webe až do 31.12.2018. Osoby, ktoré sa stanú členmi NIVEA klubu až po skončení súťaže, tak môžu vyplnením súťažného kvízu aj po skončení súťaže získať body do Celoročnej súťaže (v prípade, ak sa nezúčastnili ako radoví súťažiaci, v tom prípade by sa im na základe ich výsledkov získaných v súťaži, načítali body automaticky po vyjadrení súhlasu so spracúvaním ich osobných údajov pre účely Celoročnej súťaže.)

 

VI. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

1. Odoslaním vyplneného registračného formulára na súťažnom webe a potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov záujemca udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia, či už sami alebo prostredníctvom  technického správcu ako sprostredkovateľa, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje záujemcu, najmä pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a e-mail za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier, a tiež zaradenia do marketingovej databázy klientov , ktorú by následne po dobu svojej existencie zadávateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách zadávateľa a jeho obchodných partnerov, vykonávanie marketingových analýz a pod., pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú, resp. až do odvolania tohto súhlasu. 
Súťažiaci súhlasí s cezhraničným prenosom osobných údajov poskytnutých v rámci registračného formulára. Takisto súťažiaci udeľuje usporiadateľovi, zadávateľovi a technickému správcovi súhlas na prípadné zverejnenie ním poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch zadávateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska súťažiaceho. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách zadávateľa počas doby jeho existencie, ako aj so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Záujemca resp. súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracúvanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca sú povinní pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto zákona. 

2. Odoslaním registračného formulára záujemca resp. súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

 

VI. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach a otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodu. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť ho pravidlá. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidlá.

2. Účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený v prípade, ak usporiadateľ, technický správca alebo zadávateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami súťaže zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi ku získaniu výhry. 

3.Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

4. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarili v rámci súťaže priradiť konkrétnemu výhercovi, ako aj výhry, ktoré nebolo možné doručiť výhercovi v súlade s týmito pravidlami súťaže, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použitie, 

5. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.

6. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dať elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa, usporiadateľa či technického správcu o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

7. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Zadávateľ, usporiadateľ alebo technický správca týmto nepreberajú voči záujemcom resp. súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa, usporiadateľa alebo technického správcu než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

8. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov definitívne a bez možnosti odvolania rozhoduje zadávateľ súťaže.

9. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok tejto súťaže je povinný splnenie týchto podmienok preukázať účastník súťaže. 
 
10.Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

11. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese sídla usporiadateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidlá.