Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

adventný kalendár

Vianočná súťaž NIVEA - adventný kalendár

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„Vianočná súťaž NIVEA - adventný kalendár“
– pre Slovenskú republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Vianočná súťaž NIVEA - adventný kalendár“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“).


Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“).

Originál úplných pravidiel bude v čase konania súťaže zverejnený na www.nivea.sk

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 1. 12. 2018 00:00:00 hod do 24. 12. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „termín konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). Súťaž je na účely udelenia denných výhier rozdelená na jednotlivé súťažné dni. Súťažným dňom sa pre účely tejto súťaže rozumie každý jednotlivý kalendárny deň v termíne od 1. 12. 2018 až do 24. 12. 2018, vždy od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod. (ďalej len "súťažný deň", spoločne "súťažné dni").

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou  www.nivea.sk  (ďalej len „súťažný web“). 

 

II. Súťažiaci:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ak spĺňa ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež "záujemca" ).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, organizátorom, technickým správcom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže a ktorá sa súčasne v termíne konania súťaže do súťaže najmenej jedenkrát platne zaregistruje (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).


4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 

III. Účasť v súťaži:

1. Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že v termíne konania súťaže navštívi súťažný web, kde bude v každom jednotlivom súťažnom dni možné odkryť aktívne políčko adventného kalendára príslušné pre tento súťažný deň. Po odkrytí konkrétneho políčka sa záujemcovia zobrazí jednak výhra, o ktorú sa v príslušnom súťažnom dni hrá (pozri článok. V.), jednak mu bude umožnené vyplniť registračný formulár do súťaže.

- Ak nie je členom NIVEA klubu, vyplní úplne a pravdivo do registračného formulára požadované údaje:
i. pohlavie
ii. meno a priezvisko
iii. e-mail

Ak je členom NIVEA klubu, prihlási sa do svojho členského účtu klubu NIVEA a vstúpi do registračného formulára do súťaže (kde skontroluje a prípadne upraví už  vyplnené údaje vo vyššie uvedenom rozsahu).

Ďalej záujemca vyberie odpoveď na (pre príslušný súťažný deň) v registračnom formulári umiestnenú vedomostnú súťažnú otázku, a to zaškrtnutím zvoleného variantu  (volí z variantov: a), b), alebo c)). Vždy iba jedna odpoveď je správna. 

Následne záujemca:
- potvrdí, že je starší ako 16 rokov;
- a potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracúvania osobných údajov stlačením príslušného tlačidla [odoslať].

2. Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného (úplne a pravdivo) registračného formulára obsahujúceho odpoveď na súťažnú otázku technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“). Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že vykonávať platné súťažné registrácie je možné iba k tomu dňu, ku ktorému je aktuálne možné odkryť príslušné políčko (resp. nie je možné uskutočniť registráciu k spätnému alebo budúcemu dátumu).
3. Súťažnú registráciu je možné v jeden konkrétny súťažný deň urobiť aj opakovane, avšak ak tak súťažiaci urobí, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúce registrácie do súťaže (urobený v ten rovnaký súťažný deň). Do vyhodnotenia príslušného súťažného dňa je tak vždy zaradená posledná platná registrácia konkrétneho súťažiaceho.
4. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie alebo nedoručenie súťažnej registrácie na súťažný web.

IV. Určenie výhercov:

1. V súťaži sa udeľuje celkom 240 výhier, teda 10 v každom súťažnom dni.

2. Do vyhodnotenia súťaže, resp. každého jednotlivého súťažného dňa, budú vždy zaradené len tie platné súťažné registrácie (urobené vo vyhodnocovaný súťažný deň), ktoré budú obsahovať správnu odpoveď na súťažnú otázku príslušnú pre daný vyhodnocovaný deň. Súťažné registrácie sa tak do ďalších súťažných dní akokoľvek nepresúvajú. Objektívne správnu odpoveď na každú súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná za jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku. 

3. Každý súťažný deň potom má (max.) 10 výhercov, ktorí sú určení na základe žrebovania vykonaného technickým správcom súťaže. Každý jednotlivý súťažiaci môže v každý jednotlivý konkrétny súťažný deň získať max. 1 výhru, teda max. 24 výhier v súťaži. Súťaž má max. 240 výhercov.

4. Po skončení každého súťažného dňa (do 10 pracovných dní po uplynutí príslušného súťažného dňa), vyžrebuje technický správca súťaže zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži, v príslušný súťažný deň sa platne registrovali do súťaže a správne odpovedali na príslušnú súťažný deň platnú súťažnú otázku 10 súťažiacich. Títo súťažiaci sa pri splnení všetkých nadväzujúcich povinností stanú výhercami v súťaži. O každom žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

5. V prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili v odpovedi na výhernú správu rovnakú adresu bydliska (popr. bola táto uvedená v rámci členského účtu NIVEA klubu), považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže v konkrétny súťažný deň získať dennú výhru iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto denná výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a splnil všetky podmienky súťaže) skôr.

6. Vyžrebovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od uskutočnenia žrebovania , a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári (resp., ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu) (ďalej len "výherná správa"). V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný súťažiaci požiadaný, a to v 7-dňovej lehote od odoslania výhernej správy usporiadateľom, o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (najme o oznámení / potvrdení doručovacej adresy), popr. o doručení dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Ak sa nepodarí súťažiaceho bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať alebo súťažiaci v stanovenej lehote nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernej správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, pre tieto účely vyžrebovanému, súťažiacemu.

7. Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu (resp., ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu), a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

8. Ak sa nepodarí vyžrebovaného účastníka bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, pre tieto účely vyžrebovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

9. V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, alebo ak nie je možné rozdeliť všetky výhry vložené do súťaže z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami a právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 

V. Výhry v súťaži:

1. V súťaži sa hrá o NIVEA balíčky obsahujúce nižšie vymedzené produkty usporiadateľa súťaže (každá zarážka špecifikuje jeden balíček):
NIVEA Telové mlieko s olejom Čerešňový kvet & jojobový olej, 200 ml + Labello Tónovací balzam na pery Cherry, 5,5 ml + NIVEA kačička
NIVEA Posilňujúci micelárny šampón, 400 ml + NIVEA Ošetrujúci sprchový gél Care & Roses, 250 ml + NIVEA osuška
NIVEA Sprej antiperspirant Protect & Care, 150 ml + NIVEA Krém na ruky Intensive Care, 100ml + NIVEA sťahovací batoh
NIVEA Care Výživný krém, 100 ml + Labello Balzam na pery Original, 5,5 ml + NIVEA miska
NIVEA Dvojfázový odličovač očí a mejkapu, 125 ml + NIVEA Výživná medová maska, 15 ml
NIVEA Micelárna voda URBAN SKIN DETOX, 400 ml + NIVEA miska
NIVEA Spevňujúci denný krém Hyaluron Cellular Filler, 50 ml + Intenzívna hyalurónová kúra Hyaluron Cellular Filler, 5 ml
NIVEA Ošetrujúci sprchový gél Creme Soft, 250 ml + NIVEA osuška
NIVEA Gél na vlasy Care & Hold, 15 0ml + NIVEA Regeneračný lak na vlasy CARE & HOLD pre extra silnú fixáciu, 250 ml + NIVEA hrebeň
NIVEA Gél na holenie DEEP, 200 ml + NIVEA Voda po holení DEEP, 100 ml
NIVEA Creme rozprávková edícia, 150 ml + NIVEA plyšový králik
NIVEA Sprej antiperspirant B & W Invisible Fresh, 150 ml + NIVEA Sprchová emulzia na intímnu hygienu Sensitive, 250 ml + NIVEA Jemné čistiace pleťové obrúsky 3v1, 25 ks
NIVEA MEN Pena na holenie Sensitive Recovery, 200 ml + NIVEA MEN Balzam po holení Sensitive Recovery, 100 ml
NIVEA Suchý šampón pre svetlejšie tón vlasov, 200 ml + NIVEA Lak na vlasy Diamond Gloss Care, 250 ml + NIVEA hrebeň
NIVEA Ošetrujúci šampón Hairmilk Natural Shine, 250 ml + NIVEA Uhladzujúci bezoplachový kondicionér Hairmilk, 150 ml + NIVEA hrebeň
NIVEA Spevňujúci denný krém proti vráskam Q10 POWER, 50 ml + NIVEA Vyhladzujúca maska proti vráskam Q10 POWER, 15 ml
NIVEA Výživné telové mlieko Body Milk, 250ml + NIVEA Creme limitovaná rozprávková edícia, 75 ml + NIVEA sťahovací batoh
NIVEA Osviežujúca telová pena s uhorkou a vôňou čaju Matcha, 200ml + NIVEA Sprej dezodorant Fresh & Pure, 150ml + NIVEA osuška
NIVEA Sprchový gél pre mužov DEEP, 250 ml + NIVEA Guľôčkový antiperspirant pre mužov DEEP, 50 ml
NIVEA Expertné dvojfázová micelárna voda, 200 ml + Labello Balzam na pery v ceruzke s prírodnými olejmi Hot Pink, 3 g
NIVEA Spevňujúca koenzymová kúra Q10 POWER, 6,5 ml + NIVEA Spevňujúci nočný krém proti vráskam Q10 POWER, 50 ml
NIVEA Ošetrujúci šampón Volume Care, 250 ml + NIVEA Lak na vlasy Volume Care, 250 ml + NIVEA hrebeň
NIVEA Sprej antiperspirant B & W Invisible Silky Smooth, 150 ml + NIVEA Telové mlieko s olejom Vanilka & mandľový olej, 200 ml + Labellino Ošetrujúce balzam na pery Vanilla Cakepop, 7 g
NIVEA Care Upokojujúci krém, 200 ml + Labellino Ošetrujúci balzam na pery Raspberry & Red Apple, 7 g + NIVEA plyšový králik


(ďalej len “výhra”)

Pre každý jednotlivý súťažný deň je pridelený jeden druh balíčka (o aký balíček, teda ktorú z výhier, sa bude jednať, bude záujemcovi / súťažiacemu zobrazené v konkrétny súťažný deň pred vyplnením registračného formulára), a to v počte 10 ks.

Do súťaže je vložených celkom 240 ks výhier. Každý súťažný deň sa rozdeľuje 10 výhier (rovnakých balíčkov) s tým, že každý oprávnený výherca súťažného dňa získa 1 ks výhry.

VI. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

1. Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca - nečlen NIVEA klubu s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
prevádzkovateľom je usporiadateľ;
účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
doba spracúvania je doba: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
rozsah údajov: meno a priezvisko, pohlavie, adresa, e-mail, odpovede na súťažné otázky, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 


2. Zapojením sa do súťaže záujemca/účastník člen NIVEA klubu udeľuje usporiadateľovi súhlas, aby usporiadateľ ako prevádzkovateľ, či už sám alebo prostredníctvom  organizátora a technického správcu ako sprostredkovateľov, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje záujemcu, príp. osobné údaje z jeho členského účtu NIVEA klubu, tzn. údaje v rozsahu pohlavie, meno, priezvisko, vek, adresu bydliska a e-mail, a ďalej odpovede na súťažné otázky, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia. Osobné údaje budú spracúvané za účelom realizácie a organizácie súťaže a jej vyhodnotenia (s tým, že údaje o účasti súťažiaceho v tejto súťaži budú rovnako tak zahrnuté do aktivít a spracúvané v rámci NIVEA klubu a podľa jeho podmienok) vrátane doručenia výhier. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mailových adresách:  Osobneudaje.Slovakia@Beiersdorf.com, Dpo.Slovakia@Beiersdorf.com. Sprostredkovateľmi sú organizátor súťaže a technický správca. Právnym základom spracúvania osobných údajov je dobrovoľný súhlas záujemcu. Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania súťaže až do okamihu odovzdania všetkých výhier v súťaži, prípadne do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Účastník súťaže môže svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, v dôsledku čoho dôjde k ukončeniu spracúvania osobných údajov a za týmto účelom aj k ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. Ďalej bude spracúvaný len obmedzený rozsah osobných údajov, a to po dobu 3 rokov za účelom ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok), z titulu oprávneného záujmu usporiadateľa a  v prípade, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis. Podmienky spracúvania osobných údajov, informácie o právach účastníkov, spôsobe ich uplatnenia, orgáne dozoru, spôsobe, akým môže byť odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov, informácie o podaní námietok proti priamemu marketingu a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane práva podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia

3. Odoslaním registračného formulára záujemca resp. súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ  má v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami usporiadateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

 

VII. Záverečné ustanovenia:

1. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4. Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.

5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. 

6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

8. Usporiadateľ, technický správca ani organizátor súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

9. Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na internetových stránkach www.nivea.sk.