Hamburg

Celoročná súťaž pre členov NIVEA klubu

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„Celoročná súťaž pre členov NIVEA klubu“


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Celoročná súťaž pre členov NIVEA klubu“ (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený len formou písomných dodatkov.

 

Zadávateľom súťaže je:

Beiersdorf Slovakia, s. r. o.
so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 380 824,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:

Etnetera Motion s.r.o.
so sídlom: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČO: 02832020
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 224167

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)


Technickým správcom je:

Direct Solutions Pro, s.r.o.
so sídlom: Štrossova 291, 530 12 Pardubice, Česká republika
IČO: 06239986 
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Královom, oddiel C, vložka 39888

(ďalej len „technický správca“)

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 28. 3. 2018 00:00:00 hod. do 31. 12. 2018 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“). 

 

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ktorá je v okamihu registrácie do súťaže registrovaným členom klubu NIVEA www.nivea.sk/klub (a zostane ním po celú dobu konania súťaže), ktorá spĺňa aj ďalšie podmienky tejto súťaže (ďalej len „záujemca“). Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Túto skutočnosť je zadávateľ (popr. usporiadateľ či technický správca) súťaže oprávnený kedykoľvek overiť, a keď zistí, že takému súťažiacemu nebol súhlas zákonným zástupcom udelený, a to ani dodatočne, daného záujemcu do súťaže nezaradí, resp. je oprávnený súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť, pokiaľ bol tento do súťaže zaradený (viď. ods. 4 tohto článku týchto pravidiel súťaže). Zadávateľ (popr. usporiadateľ či technický správca) je zároveň v rámci tohto overovania splnenia podmienok tejto súťaže oprávnený si kedykoľvek vyžiadať poskytnutie súhlasu zákonného zástupcu v písomnej forme a záujemca, resp. súťažiaci je povinný predložiť zadávateľovi (popr. usporiadateľovi či technickému správcovi) tento písomný súhlas zákonného zástupcu. Ak nepredloží záujemca súťaže, resp. súťažiaci písomný súhlas zákonného zástupcu do 4 dní odo dňa odoslania žiadosti, nebude do súťaže zaradený, resp. bude zo súťaže vylúčený.


2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže a ktorá sa súčasne v dobe konania súťaže zapojí aspoň do jednej čiastkovej súťaže zadávateľa súťaže, v rámci ktorej je možné zbierať je možné zbierať body do tejto celoročnej súťaže, tak ako je uvedené ďalej v týchto pravidlách súťaže ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  V prípade, ak takáto osoba bude v rozpore s predchádzajúcou vetou tohto odseku týchto pravidiel súťaže do súťaže zaradená, napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií, ktoré poskytla a zároveň splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, príp. ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený aj v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

1. Výhrou v súťaži je:

3-denný zájazd do Hamburgu pre dve osoby

Výhra obsahuje: letenky (vr. spiatočnej) pre dve osoby, ubytovanie v hoteli pre dve osoby na 2 noci, návštevu laboratórií NIVEA so sprievodcom v anglickom jazyku, návštevu NIVEA archívu, voucher na nákup produktov NIVEA v obchode NIVEA Haus v minimálnej hodnote 100 €, 2x kozmetickú procedúru v originálnom NIVEA Haus podľa vlastného výberu  (ďalej „výhra“).


Termín čerpania výhry bude výhercovi spresnený pri informovaní o výhre s tým, že k nemu nedôjde neskôr než do 30. 6. 2019.

Výhru môže čerpať vždy len výherca, ktorý určí aj osobu, ktorá ho bude v rámci zájazdu sprevádzať. Zároveň platí, že aspoň jedna z osôb čerpajúcich výhru musí byť staršia ako 18 rokov.

Do súťaže je vložený 1 ks výhry a súťaž má tak len jedného výhercu.

2. Skutočnosť, že účastník súťaže získal najviac bodov v súťaži (prípadne bol vyžrebovaný, pozri čl. IV., odst. 5, písm. b. týchto pravidiel), bude danému účastníkovi oznámená do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, s ktorou sa účastník do súťaže zapojil (tzn. ktorá je uvedená v jeho členskom účte v rámci NIVEA klubu). Súčasťou informačného e-mailu môžu byť bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.

3. V prípade, ak v predchádzajúcom odseku uvedený súťažiaci nebude reagovať na informáciu o výhre, nestáva sa výhercom v súťaži. Výhercom sa predmetný súťažiaci stane až okamihom doručenia odpovede na informáciu o výhre na e-mailovú adresu, z ktorej bola informácia o výhre odoslaná, a to v lehote uvedenej v bode 4 tohto článku týchto pravidiel (v prípade, ak usporiadateľ či zadávateľ nebudú požadovať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži či nároku na výhru. V opačnom prípade sa účastník stáva výhercom až potvrdením zo strany usporiadateľa či zadávateľa podľa bodu  4 tohto článku týchto pravidiel). V prípade, ak nebude možné kontaktovať výhercu resp. sa s ním spojiť za účelom realizácie a odovzdania výhry nárok výhercu na výhru zaniká.  V oboch prípadoch prepadá táto výhra zadávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia náhradnému výhercovi.


4. Usporiadateľ, zadávateľ a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia identity a veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, zadávateľa alebo technického správcu požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné účely. Záujemca resp. súťažiaci je povinný reagovať na akékoľvek výzvy usporiadateľa a zadávateľa v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa odoslania príslušnej výzvy. 

5. Výhra bude výhercovi odoslaná v elektronickej podobe, konkrétne na e-mailovú adresu, s ktorou sa súťažiaci zúčastnil súťaže (tzn. ktorá je uvedená v jeho členskom účte v rámci NIVEA klubu), a to do 30. 4. 2019.

6. V prípade, ak sa do súťaže v dobe konania súťaže platne zapojí menej účastníkov (resp. bude do vyhodnotenia súťaže zaradených menej účastníkov), než je výhier v súťaži, poprípade nebude možné všetky výhry rozdeliť z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami či právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. 

 

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

1. Princíp súťaže spočíva v zbere bodov za účasť a výsledky dosiahnuté súťažiacim v čiastkových súťažiach organizovaných zadávateľom súťaže v dobe konania tejto súťaže a rovnako za hodnotenia a recenzie produktov zadávateľa, tzv. Rate&Review (ďalej len „R&R“) na súťažnom webe zadávateľa, ktoré sú prijaté  v dobe konania súťaže. Na to, aby mohli byť súťažiacemu body za R&R započítané, a to  aj za  tie R&R, ktoré urobil v čase konania súťaže, avšak pred registráciou do súťaže, musí sa do súťaže najprv zaregistrovať, viď ďalej.  Na to, aby bol súťažiaci zároveň zahrnutý do vyhodnotenia tejto súťaže, je potrebné, aby sa platne zúčastnil minimálne dvoch čiastkových súťaží (pozri čl. II týchto pravidiel). Jednotlivé čiastkové súťaže (vrátane bodov, ktoré je v  rámci nich možné získať do tejto súťaže) podľa predchádzajúcej vety budú upravené osobitnými pravidlami (ďalej spoločne len ako „čiastkové súťaže“ alebo „čiastková súťaž“). Pravidlá R&R sú všeobecne upravené v Pravidlách členstva „NIVEA klub“ a rovnako (pre účely tejto súťaže), v týchto pravidlách súťaže . 

2. Záujemca sa do súťaže zapojí tak, že sa  v dobe konania súťaže zapojí (tzn. registruje) do aspoň jednej čiastkovej súťaže zadávateľa, a to tak, že sa prihlási do svojho členského účtu v NIVEA klube, udelí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a následne sa zúčastní príslušnej čiastkovej súťaže (ďalej ako „súťažná registrácia"). Súťažiaci zapojením sa do čiastkovej súťaže vyjadruje súhlas s pravidlami tejto súťaže.

3. Za svoju účasť a výsledky dosiahnuté v rámci čiastkovej súťaže získava súťažiaci body do tejto súťaže podľa kľúča uvedeného v čiastkových pravidlách konkrétnej čiastkovej súťaže.

4. Za každé R&R jedného konkrétneho produktu zadávateľa na súťažnom webe  zodpovedajúce podmienkam uvedeným v Pravidlách členstva „NIVEA klub“ a pravidlám tejto súťaže získa súťažiaci 5 bodov do celkového hodnotenia súťaže. R&R možno splniť iba tak, že sa súťažiaci prihlási do svojho členského účtu v NIVEA klube a k vybranému produktu zadávateľa pripojí ako hodnotenie, tak i recenziu (tzn. R&R). Recenzia, tak aby za R&R účastník mohol získať body do súťaže, musí okrem splnenia podmienok uvedených v Pravidlách členstva „NIVEA klub“ obsahovať podrobnejšie zhodnotenie produktu súťažiacim (musí byť zrejmé, v čom súťažiaci vidí kladné / záporné stránky produktu, v čom mu produkt vyhovuje atď.). Posúdiť, či R&R spĺňa podmienky súťaže, a rozhodnúť tak o udelení, alebo neudelení bodov do celkového hodnotenia súťaže, je oprávnený výlučne zadávateľ (popr. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa). Každému jednotlivému produktu zadávateľa môže súťažiaci v dobe konania súťaže pripojiť iba jedno R&R.

5. Určenie výhercov: 
a. V súťaži sa udeľuje 1 výhra (pozri čl. III. bod  1 týchto pravidiel).
b. Súťaž má jedného výhercu, ktorým sa stane ten súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami (vr. podmienky zaradenia do vyhodnotenia súťaže), pravidlami jednotlivých čiastkových súťaží, do ktorých sa zapojil, a Pravidlami členstvo "NIVEA klub", a zároveň získal v okamihu ukončenia súťaže najviac bodov zo všetkých účastníkov, ktorí sa do súťaže platne zapojili a boli v súlade s pravidlami zaradení do jej vyhodnotenia. V prípade, ak podľa kritéria uvedeného v predchádzajúcej vete nebude možné výhercu v súťaži určiť (viac súťažiacich získa rovnaký najvyšší počet bodov), rozhodne sa o výhercovi v súťaži na základe žrebovania (s tým, že bude žrebované len z tých účastníkov súťaže, ktorí získali zhodný najvyšší počet bodov). Uvedené žrebovanie vykoná technický správca súťaže do 30 dní od jej skončenia s tým, že o ňom bude vyhotovený písomný protokol.

 

V. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

1. Odoslaním vyplneného registračného formulára na súťažnom webe a potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov záujemca/účastník udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov zo svojho členského účtu NIVEA klubu v rozsahu pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a e-mail, hodnotenie a recenzia produktov zadávateľa uskutočnené od 28.03.2018 do okamihu registrácie do tejto súťaže. Osobné údaje budú spracúvané za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier, ( s tým, že údaje o účasti a výsledku súťažiaceho v tejto súťaži budú rovnako tak zahrnuté do aktivít a spracúvané v rámci NIVEA klubu a podľa jeho podmienok) vrátane doručenia výhier. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mailových adresách:  
Osobneudaje.Slovakia@Beiersdorf.com 
Dpo.Slovakia@Beiersdorf.com. 

2. Sprostredkovateľmi sú usporiadateľ súťaže a technický správca. Právnym základom spracúvania osobných údajov je dobrovoľný súhlas záujemcu. Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania súťaže až do okamihu odovzdania všetkých výhier v súťaži, prípadne do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Účastník súťaže môže svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, v dôsledku čoho dôjde k ukončeniu spracúvania osobných údajov a za týmto účelom aj k ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. Ďalej bude spracúvaný len obmedzený rozsah osobných údajov, a to po dobu 3 rokov za účelom ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok), z titulu oprávneného záujmu zadávateľa a  v prípade, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis. Podmienky spracúvania osobných údajov, informácie o právach účastníkov, spôsobe ich uplatnenia, orgáne dozoru, spôsobe, akým môže byť odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov, informácie o podaní námietok proti priamemu marketingu a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane práva podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia

3. Záujemca resp. súťažiaci výslovne  súhlasia s tým, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.


VI. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach a otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodu. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarili v rámci súťaže priradiť konkrétnemu výhercovi, ako aj výhry, ktoré nebolo možné doručiť výhercovi v súlade s týmito pravidlami súťaže, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití, 

4. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.

5. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa, usporiadateľa či technického správcu o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

6. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Zadávateľ, usporiadateľ alebo technický správca týmto nepreberajú voči záujemcom resp. súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa, usporiadateľa alebo technického správcu než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

7. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov definitívne a bez možnosti odvolania rozhoduje zadávateľ súťaže.

8. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok tejto súťaže je povinný splnenie týchto podmienok preukázať účastník súťaže. 

9.Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

10. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese sídla usporiadateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.