Súťaž o náramok značky Tous

Súťaž o náramok značky Tous

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„Súťaž o náramok značky Tous“

- pre Slovenskú republiku -


Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Súťaž o náramok značky Tous“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je
Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“).


Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“).

Originál úplných pravidiel bude v čase konania súťaže zverejnený na www.nivea.skI. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 1. 2. 2019 00:00:00 hod do 28. 2. 2019 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.nivea.sk (ďalej len „súťažný web“). 

3. Súťažnými výrobkami sú ďalej vymedzené výrobky usporiadateľa súťaže predávané v dobe a mieste konania súťaže: NIVEA Upokojujúca ošetrujúca  micelárna voda 3 v 1, 400 ml; NIVEA Micelárna voda URBAN SKIN DETOX, 400 ml; NIVEA Dvojfázová micelárna voda s ružovou vodou, 400 ml; NIVEA Expertná micelárna voda, 400 ml; NIVEA Jemná micelárna voda pre suchú a citlivú pleť, 400 ml; NIVEA Dvojfázová expertná micelárna voda, 400 ml (ďalej jednotlivo len "súťažný výrobok", spoločne potom "súťažné výrobky").

 

II. Účastníci súťaže:


1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa aj ďalšie podmienky tejto súťaže (ďalej len „záujemca“). 

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, organizátorom, technickým správcom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže, ktorá vykoná súťažný nákup/y a  do súťaže sa aspoň raz platne zaregistruje (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).


4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 

III. Účasť v súťaži:

1. Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že: 

a. v dobe a mieste konania súťaže zakúpi aspoň 1 ks súťažného výrobku (ďalej len "súťažný nákup") a uschová si doklad o vykonaní súťažného nákupu. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie súťažného nákupu (ak nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak) spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originály dokladov o zaplatení, z ktorých bude jednoznačne vyplývať prevedenie príslušného nákupu v dobe konania súťaže - teda bude na nich uvedený zoznam a počet zakúpených súťažných výrobkov a dátum súťažného nákupu (ďalej len "súťažná účtenka"). Záujemca je  povinný uschovať si originály všetkých súťažných účteniek až do okamihu vysporiadania výhier v súťaži. 

b. následne, opäť v dobe konania súťaže, navštívi súťažný web, kde:

Ak je členom NIVEA klubu: sa prihlási do svojho členského účtu v NIVEA klube a vstúpi na súťažnom webe do registračného formulára do súťaže. V rámci registračného formulára doplní dátum vykonania súťažného nákupu, a ďalej, ak záujemca nevyplnil v rámci členského účtu v NIVEA klube nepovinný údaj adresa, je povinný tieto údaje v rámci registrácie do súťaže do príslušného registračného formulára doplniť. Takisto záujemca nahrá do registračného formulára scan / fotografiu súťažnej účtenky (všetky údaje musia byť čitateľné), potvrdí súhlas s pravidlami súťaže (čím potvrdí, že je starší ako 16 rokov), udelí súhlas so spracúvaním osobných podľa čl. VI. ods. 2 týchto pravidiel a riadne a pravdivo vyplnený registračný formulár so scanom / fotografií súťažnej účtenky odošle pomocou tlačidla odoslať technickému správcovi súťaže.

Ak nie je členom NIVEA klubu, vstúpi na súťažnom webe do registračného formulára, vyplní tu svoje osobné údaje, a to v rozsahu:

 • i. pohlavie
 • ii. meno a priezvisko
 • iii. e-mail
 • iv. adresa
 • v. dátum nákupu

nahrá do registračného formulára scan / fotografiu súťažnej účtenky (všetky údaje musia byť čitateľné), udelí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže (čím potvrdí, že je starší ako 16 rokov) vrátane súvisiaceho spracúvania osobných údajov podľa čl. VI. ods. 1, a takto úplne riadne vyplnený registračný formulár (obsahujúci scan / fotografiu súťažnej účtenky) odošle pomocou tlačidla odoslať technickému správcovi súťaže.

c. Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia (v dobe konania súťaže) ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného (úplne a pravdivo) registračného formulára (ďalej len „registračný formulár“) obsahujúceho scan / fotografiu súťažnej účtenky  technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

2. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť opakovane, avšak vždy s novým súťažným nákupom (teda aj novú súťažnú účtenkou). Každá jednotlivá súťažná účtenka preukazuje iba jeden súťažný nákup je možné ju použiť len pre jednu súťažnú registráciu.

3. Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa uvedená v členskom účte NIVEA klubu, poprípade v registračnom formulári, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predošlej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru vznikol (bol vyžrebovaný a splnil všetky podmienky súťaže) skôr.

4. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie alebo nedoručenie súťažnej registrácie na súťažný web.


IV. Určenie výhercov:

1. Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:

Po ukončení súťaže bude zo všetkých platných súťažných registrácií (vykonaných v dobe konania súťaže) vyžrebovaných 150 súťažiacich, ktorí sa pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok stanovených týmito pravidlami stanú výhercami v súťaži. Žrebovanie prebehne tak, že najprv budú vyžrebovaní výhercovia o 50 hlavných výhier, a následne o 100 vedľajších výhier. Výhercami sa tak v súlade s predchádzajúcou vetou stane 150 súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže a zároveň budú vyžrebovaní. Súťaž tak má max. 150 výhercov. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

2. Vyžrebovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, s ktorou sa účastník do súťaže zapojil (popr., ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu) (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci požiadaný o predloženie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. kópie alebo originály súťažných účteniek, preukaz preukazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho) v určenej lehote - v takom prípade bude súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote, nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernej správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky súťaže, a bol vyžrebovaný ako náhradník. 

3. Výhra bude každému výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol do registračného formulára (popr. na adresu, ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu) do 30 pracovných dní od potvrdenia jeho nároku na výhru.


4. Ak sa nepodarí vyžrebovaného účastníka bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

5. V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži alebo ak nie je možné rozdeliť všetky výhry vložené do súťaže z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami a právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 

V. Výhry v súťaži:


1. Hlavnou výhrou v súťaži je:

 • náramok Tous Hiper Micro


Do súťaže je vložených 50 ks hlavnej výhry.

(ďalej aj ako "hlavná výhra")


2. Vedľajšou výhrou v súťaži je:

 • Labello Balzam na pery v ceruzke s prírodnými olejmi Hot Pink, 3 g


Do súťaže je vložených 100 ks vedľajšej výhry.

(ďalej tiež ako "vedľajší výhra")

(ďalej hlavná výhra a vedľajšie výhry ďalej tiež ako "výhra").

 

VI. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

1. Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

 • Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
 • Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
 • Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
 • Doba spracúvania je doba: od okamihu registrácie súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len potrebné dokumenty pre prípad kontroly orgánom dohľadu (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pozri dokument "Politika ochrany súkromia");
 • Rozsah údajov: údaje pohlavie, meno, priezvisko, adresu bydliska a e-mail, dátum súťažného nákupu, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaje zo súťažnej účtenky,  údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov,
 • viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente "Politika ochrany súkromia".


2. Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca, ktorý je členom NIVEA klubu, s pravidlami tejto súťaže, čím udeľuje usporiadateľovi súhlas, aby usporiadateľ ako prevádzkovateľ, či už sám alebo prostredníctvom  organizátora a technického správcu ako sprostredkovateľov, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje záujemcu príp. osobné údaje zo svojho členského účtu NIVEA klubu, tzn. v rozsahu pohlavie, meno, priezvisko, adresu bydliska a e-mail, dátum súťažného nákupu, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaje zo súťažnej účtenky,  údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov. Osobné údaje budú spracúvané za účelom realizácie a organizácie súťaže a jej vyhodnotenia (s tým, že údaje o účasti a výsledku súťažiaceho v tejto súťaži budú rovnako tak zahrnuté do aktivít a spracúvané v rámci NIVEA klubu a podľa jeho podmienok) vrátane doručenia výhier. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mailových adresách:  Osobneudaje.Slovakia@Beiersdorf.com, Dpo.Slovakia@Beiersdorf.com. Sprostredkovateľmi sú organizátor súťaže a technický správca. Právnym základom spracúvania osobných údajov je dobrovoľný súhlas záujemcu. Osobné údaje budú spracúvané od okamihu registrácie súťaže do 6 mesiacov po skončení súťaže (ak nedôjde k odvolaniu súhlasu). Účastník súťaže môže svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, v dôsledku čoho dôjde k ukončeniu spracúvania osobných údajov a za týmto účelom aj k ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. Ďalej bude spracúvaný len obmedzený rozsah osobných údajov za účelom ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok), z titulu oprávneného záujmu usporiadateľa a  v prípade, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis. Podmienky spracúvania osobných údajov, informácie o právach účastníkov, spôsobe ich uplatnenia, orgáne dozoru, spôsobe, akým môže byť odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov, informácie o podaní námietok proti priamemu marketingu a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane práva podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia. 

3. Odoslaním registračného formulára záujemca resp. súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ  má v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami usporiadateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.


VII. Záverečné ustanovenia:

1. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4. Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.

5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. 

6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

8. Usporiadateľ, technický správca ani organizátor súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

9. Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na internetových stránkach www.nivea.sk