Valentinská súťaž NIVEA

Valentínská súťaž NIVEA


Úplné pravidlá súťaže
Valentínska súťaž NIVEA

- pre Slovenskú Republiku -


Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Valentínska súťaž NIVEA“ na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“).


Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“).

Originál úplných pravidiel bude v čase konania súťaže zverejnený na
https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.


I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 10. 2. 2019 00:00:00 hod. do 14. 2. 2019 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom sociálnej siete Instagram, konkrétne na oficiálnom profile NIVEA: www.instagram.com/nivea_czsk (ďalej len „súťažný profil").


II. Účastníci súťaže:

a) Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov s doručovacou adresou a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má od (resp. v) okamihu registrácie do súťaže a ďalej nepretržite až do momentu odovzdania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Instagram, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže, (ďalej tiež „záujemca“). V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

b) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

c) Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa čl. III (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

d) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaž, osoby so zablokovaným profilom alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  

III. Účasť v súťaži:

1) Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že sa v termíne konania súťaže: 

 • i. Prihlási do svojho instagramového profilu;
 • ii. Navštívi oficiálny profil NIVEA: www.instagram.com/nivea_czsk (súťažný profil) a začne ho sledovať. Na súťažnom profile bude v rámci súťažného postu umiestnená fotografie so súťažnou otázkou (ďalej len „súťažná fotografia"),
 • iii. Prostredníctvom svojho instagramového profilu zverejní príspevok (komentár) pod súťažnou fotografiou obsahujúci odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď" alebo tiež „súťažné dielo") na tu uvedenú súťažnú otázku: "S ktorým Labello Crayons by ste si na Valentína najradšej namaľovali pery a komu následne venovali bozk?" (ďalej len "súťažná otázka").Zverejnením svojej súťažnej odpovede záujemca súhlasí s pravidlami súťaže, zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. pravidiel a súčasne tiež oprávnenie na použitie súťažného diela - (sub) licenciu podľa čl. VIII. pravidiel súťaže.


Záujemca je zaradený do súťaže, a stáva sa súťažiacim, okamihom, kedy sleduje oficiálny profil NIVEA: www.instagram.com/nivea_czsk (súťažné profil), a zároveň úspešne nahrá platnú súťažnú odpoveď spĺňajúci všetky podmienky súťaže do komentára súťažného otázky na súťažnom profile (ďalej len „súťažné registrácia" alebo „registrácia").

2) Súťažné dielo nahrané súťažiacim do súťaže musí spĺňať najmä nasledovné technické náležitosti:

 • i. musí zodpovedať téme uvedenej v zadaní, príklad odpovede: "Najradšej by som si namaľovala pery na Valentína Labello Crayon v odtieni Black Cherry a venovala by som bozk mojej sestre Marice",
 • ii. môže byť zaslané iba vo formáte: text do [300] znakov (vrátane medzier) v slovenskom jazyku.


Do súťaže nebudú zaradené súťažné odpovede zaslané do súťaže mimo termín konania súťaže, alebo súťažné odpovede vytvorené na základe konania proti pravidlám súťaže, a ani súťažné odpovede, ktoré budú svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať alebo ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Súťažné odpovede vytvorené v rozpore s týmito pravidlami alebo súťažné diela týmto pravidlám odporujúce akýmkoľvek spôsobom budú organizátorom, so súhlasom usporiadateľa, zo súťaže vyradené bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady.

3) Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť len raz s jednou súťažnou odpoveďou. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho, sa k jeho ďalším účastiam už neprihliada. Zároveň už raz zaregistrované súťažné odpovede nie je možné akokoľvek meniť alebo upravovať. Táto úprava súťažnej odpovede sa považuje za novú súťažnú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v súťaži (teda, k týmto úpravám pôvodnej súťažnej odpovede sa neprihliada).

4) Každý jednotlivý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť iba s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Instagram, splňujúcim podmienky sociálnej siete Instagram. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

5) Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vyžrebovaný skôr.

6) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný profil, alebo funkčnosť súťažného profilu.

IV. Určenie výhercov:


1) Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:

Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali a súčasne odpovedali na položenú súťažnú otázku, vyžrebovaných  15 súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky stanovené týmito pravidlami. Títo sa tak pri splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stanú výhercami v súťaži. Súťaž tak má max. 15 výhercov. Žrebovanie bude vykonané organizátorom súťaže, a to do 30 dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

2) Vyžrebovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od prevedenie žrebovanie, a to prostredníctvom instagramového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď). V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný výherca, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. preukaz preukazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho). Súčasne bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Ak súťažiaci v stanovenej lehote, do 5 pracovných dní, nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky, a bol vyžrebovaný ako náhradník.

3) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

4) Nepodarí sa vyžrebovaného účastníka bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

5) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o:

- 1 x  Labello crayon - odtieň podľa odpovede výhercu

(ďalej aj ako „výhra")

Do súťaže sú vložené 15 ks výhry. Každý oprávnený výherca získa 1 ks výhry.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

 • Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
 • Účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
 • Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
 • Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
 • Rozsah údajov: údaje z  instagramového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, adresa) podľa týchto pravidiel, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, súťažné dielo,  IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
 • Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 


2) Záujemcovia (resp. účastníci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, účastníkom uvedené krstné meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 


VII. Súťažné dielo:

1) Súťažné dielo nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy alebo právom chránené záujmy tretích osôb ani nabádať na ich porušovanie.

2) Súťažné dielo musí byť v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

3) Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne, spĺňať stanovené podmienky súťaže alebo ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži. Organizátor má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také diela, ktorých následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo usporiadateľovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti alebo ktorého šírenie by bolo v rozpore so záujmami organizátora alebo usporiadateľa.


4) Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné diela, ktoré:

 • nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní;
 • nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
 • vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto súťaže;
 • nabádajú k vystavovanie sa nebezpečným situáciám;
 • odporujú dobrým mravom;
 • akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo ohrozujú všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo sú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • obsahujú náboženský alebo politický podtext;
 • majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;
 • zmieňujú alebo obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa súťaže.


5) Záujemca sa zaslaním súťažného diela zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti organizátora alebo usporiadateľa alebo preukázať písomným čestným vyhlásením, že autorské dielo ním vložené do súťaže vytvoril osobne (popr. vysporiadal s autorom diela príslušné práva k dielu) a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na ich použitie všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu; V prípade, že súťažiaci uvedené nesplní, je usporiadateľ, príp. organizátor s predchádzajúcim súhlasom usporiadateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vylúčiť zo súťaže.

6) Zaslaním diela do súťaže súťažiaci vyhlasuje a zaväzuje sa kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti organizátora alebo usporiadateľa preukázať písomným čestným vyhlásením, že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na použitie súťažného diela všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu; so zaradením tohto súťažného diela do tejto súťaže, a že súhlasí so zverejnením súťažného diela v neobmedzenom rozsahu podľa ustanovení týchto pravidiel. V prípade, že súťažiaci uvedené nesplní, je usporiadateľ, príp. organizátor s predchádzajúcim súhlasom usporiadateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže.

7) Usporiadateľ, resp. organizátor, so súhlasom usporiadateľa súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel. Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne spĺňať stanovené podmienky súťaže alebo diela, ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži.


VIII. Licenčné oprávnenie:

1) Nahraním súťažného diela do súťaže (tzn. na sociálnu sieť Instagram) súťažiaci udeľuje usporiadateľovi nevýhradný bezodplatný súhlas s tým, že je usporiadateľ oprávnený súťažné dielo používať na všetky spôsoby použitia v zmysle v § 19 ods. 4,  zákona č. 185/2015 Z.z. (ďalej len „autorský zákon“), najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke NIVEA, oficiálnej Facebook stránke NIVEA alebo iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch, a k reklamným, propagačným a marketingovým účelom usporiadateľa v zmysle šírenia a použitia týchto autorských súťažných diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv k autorskému dielu v zmysle autorského zákona. Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné diela pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažným dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela apod.) potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený nahraním súťažného diela do súťaže. Usporiadateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu a ďalej túto licenciu postúpiť na tretie osoby, a to ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia. Súťažiaci, účasťou v súťaži a nahraním súťažného diela do súťaže výslovne vyhlasuje, že je oprávnený v mene autora súťažného diela uvedené súhlasy udeliť. V prípade, že sa počas súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak uvedeného, zodpovedá v celom rozsahu súťažiaci za všetky škody vzniknuté v tejto súvislosti organizátorovi alebo usporiadateľovi alebo tretej osobe a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v celom rozsahu uhradiť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla organizátorovi alebo usporiadateľovi alebo inej osobe akákoľvek škoda alebo ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie alebo uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich v celom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť.


2) Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži najmä potvrdzuje, že súťažné dielo do súťaže zaslané je jeho pôvodným autorským výtvorom (popr. že vysporiadal všetky autorské práva oprávňujúce ho dielo použiť v súťaži a udeliť usporiadateľovi vyššie a nižšie uvedené oprávnenie), tj. nejedná sa o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Rovnako tak sa súťažiaci súťaže zaväzuje, že použitím súťažného diela podľa súťažných pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, tj. práva osobnostné, práva vlastníkov vecí alebo ochranných známok uvedených v súťažných dielach, atď. Všetky nutné súhlasy súvisiace s nahraním súťažného diela do súťaže si musí súťažiaci súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade porušenia licenčných podmienok v týchto pravidlách stanovených a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.

3) Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za súťažné diela, a za dôsledky ich zverejnenia, tzn. v prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci súťaže je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takéhoto porušenia a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.IX. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Účastník bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, bude zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach NIVEA.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

7) Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram ani nie je s takým subjektom nijako spojená. Instagram nezodpovedá za túto súťaž. Akékoľvek otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je potrebné adresovať usporiadateľovi alebo organizátorovi, a nie vlastníkovi, prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálne siete Instagram. Účastníci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi súťaže, a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram.

8) Zapojením do súťaže berú záujemcovia / súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Instagram, resp. že spoločnosť Instagram je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.

V Bratislave dňa: 4. 2. 2019