testovanie

Testovanie NIVEA micelárne vody – iba pre členov NIVEA klubu

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„NIVEA micelárne vody –  iba pre členov NIVEA klubu“
- pre Slovenskú Republiku -


Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „NIVEA micelárne vody –  iba pre členov NIVEA klubu“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je
Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“).


Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“).

Originál úplných pravidiel bude v čase konania súťaže zverejnený na www.nivea.sk.

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 4. 2. 2019 00:00:00 hod do 28. 2. 2019 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.nivea.sk (ďalej len „súťažný web“). 

 

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ktorá je v okamihu registrácie do súťaže registrovaným členom klubu NIVEA www.nivea.sk/klub (a zostane ním po celú dobu konania súťaže, resp. do okamihu odovzdania výhier), ktorá spĺňa aj ďalšie podmienky tejto súťaže (ďalej len „záujemca“). 

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, organizátorom, technickým správcom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže, ktorá sa súčasne v dobe konania súťaže do súťaže platne zaregistruje (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).


4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 

III. Účasť v súťaži:

1. Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že: 
a. v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde sa prihlási do svojho členského účtu klubu NIVEA a následne vstúpi do registračného formulára do súťaže.
b. ak záujemca nevyplnil v rámci členského účtu v NIVEA klubu nepovinný údaj adresa je povinný tento údaj v rámci registrácie do súťaže do príslušného registračného formulára doplniť (ďalej a vyššie len „registračný formulár“). Ďalej záujemca zaškrtne pomocou príslušného políčka jednu z vyobrazených výhier (tzn. jednu zo štyroch micelárnych vôd, ktorú chce testovať, a k nej priradeného balzamu na pery), o ktorú chce súťažiť.
Potvrdí svoj záujem o účasť v súťaži, že je starší ako 16 rokov, a udelí súhlas s týmito pravidlami a so spracúvaním osobných podľa čl. VI. odst. 1 Pravidiel, a takto riadne vyplnený registračný formulár odošle, pomocou funkčnosti webovej stránky, resp. tlačidla odoslať, technickému správcovi súťaže.
c. Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného registračného formulára (úplne a pravdivo) technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).
2. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť opakovane, avšak pokiaľ tak urobí, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúce registrácie do súťaže; na účely vyhodnotenia súťaže sa teda bude počítať vždy iba jeho posledná registrácia.  
3. Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa uvedená v členskom účte NIVEA klubu, poprípade v registračnom formulári, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predošlej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému vznikol nárok na výhru (bol vylosovaný a splnil všetky nadväzujúce podmienky) skôr.
4. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie alebo nedoručenie súťažnej registrácie na súťažný web.

IV. Určenie výhercov:

1. Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:

Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v dobe jej konania platne zaregistrovali, vyžrebovaných 100 súťažiacich, ktorí sa pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok stanovených týmito pravidlami stanú výhercami v súťaži. Výhercami sa v súlade s predchádzajúcou vetou stane 100 súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže a zároveň budú vyžrebovaní. Súťaž má max. 100 výhercov. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

2. Vyžrebovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od konca súťaže, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, s ktorou sa účastník do súťaže zapojil (resp., ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu). Výhra bude každému výhercovi zaslaná na adresu, ktorá je uvedená v rámci jeho členského účtu NIVEA klubu (popr. na adresu, ktorú súťažiaci uviedol do registračného formulára) najneskôr do 30 pracovných dní od potvrdenia nároku na výhru. V tomto informačnom e-maile môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a odovzdania výhry, ktoré je vyžrebovaný výherca povinný rešpektovať.

3. Usporiadateľ, organizátor a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži alebo na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. preukaz totožnosti za účelom zistenia identity a veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu.

4. Ak sa nepodarí vyžrebovaného účastníka bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

5. V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, popr. ak nie je možné výhry rozdeliť z iného relevantného dôvodu (v súlade s právnymi predpismi a pravidlami tejto súťaže) nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 

V. Výhry v súťaži:

1. V súťaži sa hrá o balíček tvorený micelárnou vodou a k nej priradeným balzamom na pery (tzn. produkty usporiadateľa súťaže). Nižšie sú uvedené varianty jednotlivých balíčkov (súťažiaci, ktorý sa stane výhercom, potom získa balíček podľa vlastnej voľby uskutočnenej v registračnom formulári):

 NIVEA Upokojujúca ošetrujúca micelárna voda 3 v 1, 400 ml + Labello balzam na pery s prírodnými olejmi Black Cherry, 3 g
 NIVEA Micelárna voda URBAN SKIN DETOX, 400 ml + Labello Balzam na pery v ceruzke s prírodnými olejmi Poppy Red, 3 g
 NIVEA Dvojfázová micelárna voda s ružovou vodou, 400 ml + Labello Balzam na pery v ceruzke s prírodnými olejmi Rosy Nude, 3 g
 NIVEA Expertná micelárna voda, 400 ml + Labello Balzam na pery v ceruzke s prírodnými olejmi Hot Pink, 3 g

(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 100 ks výhry. 

Každý oprávnený výherca v súťaži získa 1 ks výhry.

 

VI. Spracúvanie a ochrana osobných údajov:

1. Záujemca / účastník účasťou v súťaži súhlasí so spracovaním osobných údajov zo svojho členského účtu NIVEA klubu (pohlavie, meno a priezvisko, e-mailová adresa, vek, adresa) a do registračného formulára doplnených údajov (adresa), ak tieto nie sú v členskom účte vyplnené, spolu s dátumom a časom súťažných registrácií, IP adresy zariadenia, z ktorého boli vykonané registrácie, údajmi o účasti v súťaži, údajom o veku nad 16 rokov, súťažnom výsledku, údajom o výhre, o voľbe výhry, o odovzdaní výhry a súvisiace komunikácie (súťažiaci súhlasí, že údaje o účasti a výsledku súťažiaceho v tejto súťaži budú tiež zahrnuté do aktivít a spracovávané v rámci NIVEA klubu a podľa jeho podmienok). Osobné údaje budú spracované pre účely vedenia, organizácie súťaže a jej vyhodnotenia (s tým, že súťažiaci súhlasí, že údaje o účasti a výsledku súťažiaceho v tejto súťaži budú tiež zahrnuté do aktivít a spracovávané v rámci NIVEA klubu a podľa jeho podmienok) vrátane doručenia výhier. Prevádzkovateľom je spoločnosť Beiersdorf  Slovakia s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B, pričom kontaktné údaje sú uvedené v dokumente "Politika ochrany súkromia". Sprostredkovateľmi sú organizátor a technický správca. Právnym základom spracovania osobných údajov je dobrovoľný súhlas záujemcu / účastníka. Doba spracovania je doba od okamihu registrácie do súťaže (teda od poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov) až do uplynutia 6 mesiacov od skončenia súťaže, resp. do odvolania súhlasu, podľa ktorá skutočnosť nastane skôr. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať na adrese info@nivea.sk, čím dôjde k ukončeniu spracovania osobných údajov za týmto účelom a ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži. Ďalej bude spracovávaný iba obmedzený rozsah údajov po obmedzenú dobu troch rokov na účely ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dohľadu, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhanie pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu správcu, dlhšie iba u výhercov, ak to ukladá osobitný právny predpis. Podrobné podmienky spracovania sú uvedené v dokumente "Politika ochrany súkromia", kde sú tiež uvedené práva účastníka, spôsob ich uplatnenia, orgán dohľadu, spôsob, akým môže byť odvolaný súhlas na spracovanie osobných údajov a podané námietky proti priamemu marketingu a ďalšie potrebné informácie o spracovaní osobných údajov vrátane práva na podanie sťažnosti  Úradu pre ochranu osobných údajov.

2. Záujemcovia / účastníci výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, bezplatne účastníkom uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami usporiadateľa, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu, ktorá skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia:

1. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4. Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.

5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. 

6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

8. Usporiadateľ, technický správca ani organizátor súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

9. Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na internetových stránkach www.nivea.sk.