Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

pravidla

Úplné pravidlá súťaže

Dotazník - predajné akcie a darčeky

Úplné pravidlá súťaže
Dotazník - predajné akcie a darčeky
– pre Slovenskú republiku -


Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Dotazník – predajné akcie a darčeky“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť zmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 
Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“).

Technickým správcom súťaže je
Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“).

Originál týchto úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.


I. Termín a miesto konania súťaže:


1) Súťaž prebieha v termíne od 11. 4. 2019 00:00:00 hod. do 25. 4. 2019 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom webových stránok http://www.nivea.sk (ďalej len „súťažný web"). 

II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako 16 rokov s doručovacou adresou a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“).
2) Súťažiacim sa môže stať a výhru môže prevziať iba člen NIVEA klubu, ktorý má aktívne (neprerušené) členstvo v momente registrácie do súťaže a počas celej doby jej konania. Registráciu člena klubu možno uskutočniť na https://www.nivea.sk/klub-nivea a členstvo sa riadi podľa „Pravidiel členstva NIVEA klubu“ dostupných na https://www.nivea.sk/o-nas/pravidla-sutazi/nivea-klub.
3) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 
4) Súťažiacim v súťaži sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne registruje podľa článku III. (ďalej len „súťažiaci“).
5) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  


III. Účasť v súťaži:


1) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v termíne a v mieste konania súťaže navštívi súťažný web, prihlási sa do svojho účtu NIVEA klub, otvorí dotazník – predajné akcie a darčeky (ďalej len „dotazník“), kde: 

o vyplní úplne a pravdivo do registračného formulára požadované údaje, resp. tieto skontroluje:
e-mailová adresa,
meno a priezvisko,
adresa na území Slovenskej republiky,
pohlavie,
o zároveň v registračnom formulári uvedie svoju odpoveď na všetky otázky z dotazníka (ďalej len „súťažná odpoveď“);
o a potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracúvania osobných údajov stlačením príslušného tlačidla „odoslať“, čím zároveň potvrdí, že je starší ako 16 rokov. 

2) Záujemca je do súťaže zaregistrovaný a stáva sa súťažiacim, momentom doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára (vrátane odpovedí na dotazníkové otázky) technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).
 
3) Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane, avšak ak tak urobí, dôjde automaticky k vymazaniu predchádzajúcej registrácie do súťaže, pre účely vyhodnotenia súťaže teda bude rozhodujúca vždy len jeho posledná registrácia. 

4) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný web, alebo funkčnosť súťažného webu.

5) Usporiadateľ je oprávnený bez ďalšieho vyradiť zo súťaže súťažné registrácie, prípadne neudeliť výhry, pokiaľ: súťažiaci riadne nezodpovie všetky otázky v dotazníku, pričom riadnou odpoveďou sa rozumie pravdivé vyjadrenie presvedčenia/skúseností/názoru súťažiaceho; ktorákoľvek odpoveď súťažiaceho nebude zrozumiteľná; ktorákoľvek odpoveď súťažiaceho bude hrubá, diskriminačná, urážajúca, v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s právnym poriadkom; odpovede v dotazníku nebudú relevantné s ohľadom na charakter otázok alebo budú zjavne nezmyselné.


IV. Určenie výhercov:


1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich platných súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali a zároveň zodpovedali riadne všetky otázky v dotazníku, vyžrebovaných 100 výhercov výhry.

2) Žrebovanie uskutoční technický správca súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Vyžrebovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, príp. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, príp. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

4) Súťažiaci je povinný reagovať, príp. doručiť dodatočné podklady/informácie do 5 pracovných dní. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dolosovanému, súťažiacemu.

5) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol do registračného formulára, a to do 30 dní od overenia jeho nároku na výhru.

6) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu výhru doručiť, alebo ak si výhru neprevezme, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. Usporiadateľ, organizátor, ani technický správca nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu v priebehu prepravy.

7) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru počas celej súťaže. Bez toho, alebo aby bola obmedzená platnosť predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich má rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a zároveň vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu bydliska, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže hlavnú výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa teda výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a zároveň splnil všetky nadväzujúce podmienky stanovené pravidlami) skôr.

8) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiacich (prípadne menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry), ako je výhier v súťaži alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), ako je výhier v súťaži, nie je možné rozdeliť všetky výhry vložené do súťaže z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami a právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o tieto výhry: 100 x Balíček produktov NIVEA, ktorý obsahuje produkty: 
- 1x Pilník na nehty NIVEA
1x Upokojujúca micelárna voda, 200ml
1x Telové suflé s olejom: Čerešňový kvet & Jojobový olej, 200ml
1x Labello balzám na pery v ceruzke Rosy Nude
1x Black & White Invisible Silky Smooth, 150ml
1x Sprchový gél s ílom zázvor & bazalka, 250ml
1x Tvarovací sprej na vlasy Volume, 250ml,

pričom obsah balíčku je pevne stanovený a výherca (príp. osoba zaňho výhru čerpajúca) nemôže požadovať viac alebo zmenu jednotlivých komponentov (ďalej len „výhra“).

2) V súťaži sa hrá tiež o body do súťaže „Celoročná súťaž pre členov NIVEA klubu“, pričom:
o Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže riadne zaregistroval (vrátane riadneho zodpovedania všetkých otázok v dotazníku) a zostal členom NIVEA klubu až do okamihu skončenia tejto súťaže, získava za účasť a výkon v tejto súťaži rovnako body do súťaže „Celoročná súťaž pre členov NIVEA klubu“ viď. pravidlá súťaže dostupné na https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla
o Počet bodov za účasť v tejto súťaži započítateľných do celoročnej súťaže pre členov NIVEA klubu je 20 bodov bez ohľadu na skutočnosť, či súťažiaci vyhral alebo nie.
o Súťažiaci registráciou do súťaže súhlasí so zaradením výsledku do Celoročnej súťaže pre členov NIVEA klubu a jeho uchovaním podľa vyššie uvedených pravidiel.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o oprávnenom záujme na spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
Rozsah údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vrátane odpovedí v dotazníku, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov,
Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, bezplatne záujemcom/súťažiacim uvedené krstné meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 

3) Súťažiaci berie na vedomie, že odpovede z dotazníka budú po skončení súťaže prevedené do anonymnej štatistky a využité usporiadateľom na prieskum trhu.


VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov a účinnosť nadobúda zverejneným na internetových stránkach NIVEA.sk

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na internetových stránkach www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.


V Prahe dňa: 21. 3.2019