Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

jarná súťaž

Jarná súťaž NIVEA

Úplné pravidlá súťaže
Jarná súťaž NIVEA

– pre Slovenskú Republiku -


Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Jarná súťaž NIVEA“ na  Instagrame (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť zmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 
Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“).

Technickým správcom súťaže je
Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“).

Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na
https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

 


I. Termín a miesto konania súťaže:


1) Súťaž prebieha v termíne od 11. 3. 2019 00:00:00 hod. do 17. 3. 2019 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom sociálnej siete Instagram, konkrétne na oficiálnom profile NIVEA: www.instagram.com/nivea_czsk (ďalej len „súťažný profil"). Pre Českú republiku sú pripravené osobitné pravidlá.

 

II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov s doručovacou adresou a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má od okamihu registrácie do súťaže a ďalej nepretržite až do momentu odovzdania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Instagram, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže, (ďalej tiež „záujemca“). V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.
2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 
3) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa čl. III (ďalej len „ „súťažiaci“).
4) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, osoby so zablokovaným profilom alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  

 


III. Účasť v súťaži:


1) Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že sa v termíne konania súťaže: 

i. Prihlási do svojho instagramového profilu;
ii. Navštívi oficiálny profil NIVEA: www.instagram.com/nivea_czsk (súťažný profil) a začne ho sledovať. Na súťažnom profile bude v rámci súťažného postu umiestnená fotografia so súťažnou otázkou (ďalej len „súťažná fotografia"), 
iii. Prostredníctvom svojho instagramového profilu zverejní príspevok (komentár) pod súťažnú fotografiu obsahujúci odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď") na tu uvedenú súťažnú otázku „ Aký je váš najobľúbenejší jarný symbol?“ (ďalej len „súťažná otázka").

Zverejnením svojej súťažnej odpovede záujemca súhlasí s pravidlami súťaže, zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. pravidiel a súčasne tiež oprávnenie na použitie súťažného diela - (sub) licenciu podľa čl. VIII. pravidiel súťaže. Súťažiaci zároveň vyhlasuje, že súťažná odpoveď neporušuje práva tretích osôb.
Záujemca je zaradený do súťaže, a stáva sa súťažiacim, okamihom, kedy sleduje oficiálny profil NIVEA: www.instagram.com/nivea_czsk (súťažné profil), a zároveň úspešne nahrá platnú súťažnú odpoveď spĺňajúcu všetky podmienky súťaže do komentára súťažnej otázky na súťažnom profile (ďalej len „súťažné registrácia" alebo „registrácia").

2) Súťažná odpoveď nahraná súťažiacim do súťaže musí spĺňať najmä nasledovné náležitosti:
i. musí zodpovedať téme uvedenej v zadaní, príklad odpovede: „Môj najobľúbenejší jarný symbol sú tulipány a piknik“.
ii. môže byť zaslaná iba vo formáte: text do [300] znakov (vrátane medzier) v slovenskom jazyku.

Do súťaže nebudú zaradené súťažné odpovede zaslané do súťaže mimo termín konania súťaže, alebo súťažné odpovede vytvorené na základe konania proti pravidlám súťaže, a ani súťažné odpovede, ktoré budú svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať alebo ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva.
Súťažné odpovede vytvorené v rozpore s týmito pravidlami alebo súťažné diela týmto pravidlám odporujúce akýmkoľvek spôsobom budú organizátorom, so súhlasom usporiadateľa, zo súťaže vyradené bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady.

3) Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť len raz s jednou súťažnou odpoveďou. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho, sa k jeho ďalším účastiam už neprihliada. Zároveň už raz zaregistrované súťažné odpovede nie je možné akokoľvek meniť alebo upravovať. Táto úprava súťažnej odpovede sa považuje za novú súťažnú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v súťaži (teda, k týmto úpravám pôvodnej súťažnej odpovede sa neprihliada).

4) Každý jednotlivý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Instagram, splňujúcim podmienky sociálnej siete Instagram. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

5) Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vyžrebovaný skôr.

6) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný profil, alebo funkčnosť súťažného profilu.


IV. Určenie výhercov:

1) Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:

Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich platných súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali a súčasne odpovedali na položenú súťažnú otázku, vyžrebovaných 10 súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky stanovené týmito pravidlami 
Títo sa tak pri splnení všetkých podmienok stanovených v týchto pravidlách stanú výhercami v súťaži.
Súťaž má 10 výhercov. Žrebovanie uskutoční podľa týchto pravidiel organizátor, a to do 30 dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol

2) Vyžrebovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od určenia výhercov, a to prostredníctvom instagramového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď). V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný výherca, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. preukaz preukazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho). Súčasne bude výherca informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Ak súťažiaci v stanovenej lehote, do 5 pracovných dní, nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky súťaže, a bol vyžrebovaný ako náhradník.

3) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

4) Ak sa nepodarí výhercu bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

5) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, neodovudané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o:
- 1 x Labellino ošetrujúci balzam na pery Raspberry & Red Apple
- 1x Dvojfázový odličovač očí a make-upu 125 ml

(ďalej aj ako „výhra")


Do súťaže je vložených 10 ks výhry. Každý výherca získa 1ks výhry.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany soukromí“);
Rozsah údajov: údaje z  instagramového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, adresa) podľa týchto pravidiel, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany soukromí“. 

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 

VII. Súťažné dielo:

1) Súťažné dielo nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy alebo právom chránené záujmy tretích osôb ani nabádať na ich porušovanie.

2) Súťažné dielo musí byť v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

3) Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne, spĺňať stanovené podmienky súťaže alebo ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži. Organizátor má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také diela, ktorých následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo usporiadateľovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti alebo ktorého šírenie by bolo v rozpore so záujmami organizátora alebo usporiadateľa.

4) Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné diela, ktoré:

nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní;
nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto súťaže;
nabádajú k vystavovaniu sa nebezpečným situáciám;
odporujú dobrým mravom;
akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo ohrozujú všeobecne prijímané pravidlá 
spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo sú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
obsahujú náboženský alebo politický podtext;
majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;
zmieňujú alebo obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom 
usporiadateľa súťaže.

5) Záujemca sa zaslaním súťažného diela zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti organizátora alebo usporiadateľa preukázať písomným čestným vyhlásením, že autorské dielo ním vložené do súťaže vytvoril osobne (popr. vysporiadal s autorom diela príslušné práva k dielu) a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na ich použitie všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu. V prípade, že súťažiaci uvedené nesplní, je usporiadateľ, príp. organizátor s predchádzajúcim súhlasom usporiadateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vylúčiť zo súťaže.

6) Zaslaním diela do súťaže súťažiaci vyhlasuje a zaväzuje sa kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti organizátora alebo usporiadateľa preukázať písomným čestným vyhlásením, že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na použitie súťažného diela všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu; so zaradením tohto súťažného diela do tejto súťaže, a že súhlasí so zverejnením súťažného diela v neobmedzenom rozsahu podľa ustanovení týchto pravidiel. V prípade, že súťažiaci uvedené nesplní, je usporiadateľ, príp. organizátor s predchádzajúcim súhlasom usporiadateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže.

7) Usporiadateľ, resp. organizátor, so súhlasom usporiadateľa súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel. Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne spĺňať stanovené podmienky súťaže alebo diela, ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži.


VIII. Licenčné oprávnenie:

1) Súťažná odpoveď môže byť dielom v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z. (ďalej len „autorský zákon“). Nahraním súťažného diela do súťaže (tzn. na sociálnu sieť Instagram) súťažiaci udeľuje usporiadateľovi nevýhradný bezodplatný súhlas s tým, že je usporiadateľ oprávnený súťažné dielo používať na všetky spôsoby použitia v zmysle v § 19 ods. 4 autorského  zákona, najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke NIVEA, oficiálnej Instagram stránke NIVEA alebo iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch, a k reklamným, propagačným a marketingovým účelom usporiadateľa v zmysle šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv k autorskému dielu v zmysle autorského zákona. Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné diela pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažným dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela apod.) potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený nahraním súťažného diela do súťaže. Usporiadateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu a ďalej túto licenciu postúpiť na tretie osoby, a to ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia. Súťažiaci, účasťou v súťaži a nahraním súťažného diela do súťaže výslovne vyhlasuje, že je oprávnený v mene autora súťažného diela uvedené súhlasy udeliť. V prípade, že sa počas súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak uvedeného, zodpovedá v celom rozsahu súťažiaci za všetky škody vzniknuté v tejto súvislosti organizátorovi alebo usporiadateľovi alebo tretej osobe a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v celom rozsahu uhradiť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla organizátorovi alebo usporiadateľovi alebo inej osobe akákoľvek škoda alebo ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie alebo uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich v celom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť.

2) Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Každý súťažiaci svojou účasťou v súťaži najmä potvrdzuje, že súťažné dielo do súťaže zaslané je jeho pôvodným autorským výtvorom (popr. že vysporiadal všetky autorské práva oprávňujúce ho dielo použiť v súťaži a udeliť usporiadateľovi vyššie a nižšie uvedené oprávnenie), tj. nejedná sa o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Rovnako tak sa súťažiaci súťaže zaväzuje, že použitím súťažného diela podľa súťažných pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, tj. práva osobnostné, práva vlastníkov vecí alebo ochranných známok uvedených v súťažných dielach, atď. Všetky nutné súhlasy súvisiace s nahraním súťažného diela do súťaže si musí súťažiaci súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade porušenia licenčných podmienok v týchto pravidlách stanovených a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.

3) Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za súťažné diela, a za dôsledky ich zverejnenia, tzn. v prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci súťaže je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takéhoto porušenia a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.

IX. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Účastník bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, bude zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach NIVEA.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/súťažiaci.

7) Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram ani nie je s takým subjektom nijako spojená. Instagram nezodpovedá za túto súťaž. Akékoľvek otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je potrebné adresovať usporiadateľovi alebo organizátorovi, a nie vlastníkovi, prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálne siete Instagram. Účastníci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi súťaže, a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram.

8) Zapojením do súťaže berú záujemcovia / súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Instagram, resp. že spoločnosť Instagram je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.


V Prahe dňa: 4.3.2019