Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

súťaž

NIVEA Q10 súťaž

Úplné pravidlá súťaže
„NIVEA Q10 súťaž“
– pre Slovenskú Republiku -


Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „NIVEA Q10 súťaž (“ ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť zmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 
Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“).

Technickým správcom súťaže je
Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“).

Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na
https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 11. 3. 2019 00:00:00 hod. do 15. 4. 2019 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom webových stránok www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web"). Súťaž prebieha aj na území Českej republiky, na týchto súťažiacich sa však vzťahujú osobitné pravidlá.

II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako 16 rokov s doručovacou adresou a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“).
2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 
3) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje (ďalej len „ „súťažiaci“).
4) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  

III. Účasť v súťaži:

1) Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že: 

a. v termíne konania súťaže navštívi súťažný web a v registračnom formulári do tejto súťaže vyplní povinné údaje v rozsahu:
pohlavie,
meno a priezvisko,
e-mail,
adresa,
potvrdí, že je starší ako 16 rokov, udelí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracúvania osobných údajov podľa článku VI. odst. 1 (ďalej a vyššie len „registračný formulár“), a takto riadne a úplne vyplnený registračný formulár odošle pomocou tlačítka odoslať, technickému správcovi súťaže.
b. Záujemca je zaradený do súťaže okamihom doručenia v súlade s týmito pravidlami vyplneného (úplne a pravdivo) registračného formulára technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

2) Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane, avšak ak tak urobí, dôjde automaticky k vymazaniu predchádzajúcej registrácie do súťaže, pre účely vyhodnotenia súťaže sa teda bude počítať vždy len jeho posledná registrácia. 

3) Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené iba platné súťažné registrácie neporušujúce tieto pravidlá. Platnosť registrácie je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže.

4) Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru vznikol (bol vyžrebovaný a splnil všetky podmienky súťaže) skôr.

5) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie registrácie prostredníctvom formulára na súťažnom webe.

 

IV. Určenie výhercov:

1) Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:

Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich platných súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali(t.j. do žrebovania zaradené súťažné registrácie), vyžrebovaných 50 súťažiacich, ktorí sa pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok stanovených týmito pravidlami stanú výhercami v súťaži. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

2) Žrebovanie uskutoční podľa týchto pravidiel organizátor, a to do 7 pracovných dní dní od ukončenia súťaže. 

3) Vyžrebovaný súťažiaci bude o vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 30 dní od uskutočnenia žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári(ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný výherca požiadaný o predloženie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. preukaz preukazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho)v stanovenej lehote – v takom prípade bude  súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. Ak súťažiaci v stanovenej lehote, nedoručí usporiadateľovi alebo organizátorovi odpoveď na výhernú správu, dodatočné informácie, popr. nepredloží akékoľvek relevantné požadované doklady, bude zo súťaže vylúčený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky súťaže, a bol vyžrebovaný ako náhradník.

4) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol do registračného formulára, a to do 30 pracovných dní od potvrdenia jeho nároku na výhru.

5) Ak súťažiaci nereaguje na výhernú správu do 5 dní alebo sa nepodarí vyžrebovaného súťažiaceho bez zavinenia usporiadateľa alebo organizátora kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa alebo organizátora doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

6) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiacich (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži alebo nie je možné rozdeliť všetky výhry vložené do súťaže z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami a právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.V. Výhry v súťaži:

1) Do súťaže je vložených celkom 50 výhier.

2) Výhrou je nasledujúci výherný balíček:
- 1x Smoothie pohár NIVEA
- 1x Balenie semienok Goji Kustovnica čínská
- 1x Balenie zeleného čaju
- 1x Osviežujúce telové mlieko na nohy Q10, 200ml
- 1x Spevňujúce telové mlieko Q10 + vitamín C, 400ml
 
(ďalej aj ako „výhra")


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom spracúvania je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany soukromí“);
Rozsah údajov:  pohlavie, e-mail, meno a priezvisko adresa a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany soukromí“. 

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, záujemcom/súťažiacim uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 

 

VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/súťažiaci.

7) Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.  

8) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca súťaže nie sú zodpovední sa technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

9) Originál úplných pravidiel bude počas konania súťaže zverejnený na internetových stránkach www.nivea.sk.


V Prahe dňa: 6.3.2019