súťaž

NIVEA Urban Detox

Úplné pravidlá súťaže
NIVEA Urban Detox

- pre Slovenskú republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej NIVEA Urban Detox "na sociálnej sieti Facebook (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je 

Beiersdorf Slovakia, s.r.o
.,so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v Obchodnom registri vedenom  Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B  (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 028 32 020, zapísaná v obchodnom regitri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 224167 (ďalej len „organizátor“).

Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Biele Predmestie, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“).

Originál Úplných pravidel bude po celú dobu súťaže zverejnený na internetových stránkách www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 25. 4. 2019 00:00:00 hod. do 30. 4. 2019 23:59:59 hod. (Ďalej len "termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom webovej stránky www.facebook.com/niveacrsr  - oficiálnej facebookovej stránky NIVEA (ďalej len "súťažný profil").


II. Súťažiaci:


2) Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s adresou na doručovanie a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý má od okamihu registrácie do súťaže, a ďalej nepretržite až do okamihu vysporiadania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúce podmienky sociálnej siete Facebook, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež "záujemca").

3) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi či technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

4) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa článku III. (ďalej len "súťažiaci").

5) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, osoby so zablokovaným profilom alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.


III. Účast v súťaži:

1) Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že:

i. V čase konania súťaže, resp. do odovzdania výhier je fanúšikom súťažného profilu, teda oficiálnej facebookovej stránky NIVEA dostupné na www.facebook.com/niveacrsr;
ii. V čase konania súťaže navštívi súťažný profil, na ktorom bude v rámci súťažného postu umiestnená 360⁰ fotografia (ďalej len "súťažný post");
iii. Prihlási sa do svojho facebookového profilu a prostredníctvom jeho zverejní pod súťažným postom príspevok (komentár) obsahujúci odpoveď (ďalej len "súťažná odpoveď") na tu uvedenú súťažnú otázku: Koľko výrobkov z radu URBAN SKIN DETOX sme ukryli na fotografii? (ďalej len "súťažná otázka").


Zverejnením svojej súťažnej odpovede záujemca súhlasí s pravidlami súťaže, zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. VI. pravidiel. 

Záujemca je zaradený do súťaže, a stáva sa súťažiacim, okamihom úspešného nahrania súťažnej odpovede spĺňajúci všetky podmienky súťaže do komentára súťažného postu na súťažnom profile (ďalej len "registrácia").

2) Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz s jednou súťažnou odpoveďou. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho, sa na jeho ďalšiu účasť už neprihliada. Zároveň už raz zaregistrovanú súťažnú odpoveď nie je možné akokoľvek meniť alebo upravovať. Táto úprava súťažnej odpovede sa považuje za novú súťažnú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v súťaži. V tomto prípade môže byť súťažiaci vylúčený.

3) Každý jednotlivý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť len s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúcim podmienky sociálnej siete Facebook. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vyradený.

4) Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vylosovaný skôr.

5) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažné profil, či funkčnosť súťažného profilu.


IV. Určenie výhercov:

1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v čase jej konania platne zaregistrovali a súčasne odpovedali správne na položenú súťažnú otázku, vylosovaných 10 výhercov.

2) Žrebovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Objektívne správnu odpoveď na súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná za jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku.

4) Vylosovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od vykonania žrebovania, a to prostredníctvom facebookového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď) (ďalej len "výherná správa"). V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom.


5) Súťažiaci je povinný reagovať, popr. doručiť dodatočné doklady / informácie do 5 pracovných dní. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému, dolosovanému, súťažiacemu.


6) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní od overenia jeho nároku na výhru.

7) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne uviedli rovnakú adresu bydliska, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže hlavnú výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vylosovaný a súčasne splnil všetky nadväzujúce podmienky stanovené pravidlami) skôr.

8) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu výhru doručiť, alebo ak si výhru neprevezme, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

9) V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej súťažiacich (popr. menej súťažiacich splní podmienky pre zisk výhry, alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 

V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o tieto výhry: 

10 x balíček URBAN produktov obsahujúci: 
- 1x Micelárna voda Urban Skin Detox, 400ml
- 1x Detoxikačný ílový čistiaci krém Urban Skin 3v1, 150ml
- 1x Zlupovacia zmatňujúca maska Urban Skin Detox, 75ml
- 1x Zlupovacia zjemňujúca maska Urban Skin Detox, 10ml
- 1x Antioxidačný denný krém Urban Skin Deffence, 50ml
- 1x Antioxidačný krém nočný krém Urban Skin Detox, 50ml
- 1x Nočná maska Urban Skin Detox, 50ml

(ďalej tiež ako „výhra“)

2) Do súťaže je vložených 10 ks výhry. Každý oprávnený výherca získá 1ks výhry.VI. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracovaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na účasť v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracovania je doba: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov od skončenía súťaže, následne budú uchované len potrebné dokumenty pre prípad kontroly zo strany orgánov dohľadu (viac o oprávnenom záujme na ochrane práv správcu pozri dokument "Politika ochrany súkromia");
Rozsah údajov: údaje z facebookového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, adresa) podľa týchto pravidiel, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, súťažná odpoveď, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiace komunikácie, údaj o veku nad 16 rokov,
viac informácií o spracovaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente „Politika ochrany súkromia“.   

2) Záujemca (resp. súťažiaci) výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne súťažiacim uvedené krstné meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.


VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru ako tú, ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry. Súťažná odpoveď nesmie obsahovať vulgárne, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmie byť diskriminačná, ani nesmie nikoho pohoršovať. Súčasne tiež nesmie poškodzovať dobré meno usporiadateľa, a i.

4) Usporiadateľ je oprávnený termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel bude realizovaná formou písomných číslovaných dodatkov, zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach NIVEA.sk

5) O výhrach v súťaži a celkovom konečnom poradí súťažiacich a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto pochybnosti rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.


7) Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. So správou súťaže nie je sociálna sieť Facebook nijako spojená a nebola z jej strany v tomto smere poskytnutá žiadna pomoc. Záujemcovia sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi, a nie sociálnej sieti Facebook.

8) Sociálna sieť Facebook nenesie žiadnu zodpovednosť za legálny priebeh súťaže, najmä za oficiálne pravidlá, podmienky súťaže a požiadavky na splnenie podmienok (napríklad obmedzenia týkajúce sa veku a trvalého bydliska) a dodržiavanie príslušných pravidiel a nariadení vzťahujúcich sa k súťaži a na všetky ponúkané výhry (napr. registrácia a získanie potrebných regulačných povolení).
9) Zapojením do súťaže záujemcovia berú na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči prevádzkovateľovi, správcovi alebo vlastníkovi sociálnej siete Facebook, resp. že vlastník, prevádzkovateľ aj správca sociálnej siete Facebook sú od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodení.

10) Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla a odkaz na tieto pravidlá na súťažnom webe.V Bratislave dňa: 23. 4. 2019