Instagramová súťaž NIVEA Urban Detox

Úplné pravidlá súťaže 
NIVEA URBAN SKIN DETOX

- pre Slovenskú republiku -

 Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej NIVEA URBAN SKIN DETOX na Instagrame (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel či podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je 

Beiersdorf Slovakia s. r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 028 32 020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka č.: 224167 (ďalej len „organizátor“).


Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel: C, vložka č.: 39888 (ďalej len „technický správca“).

Originál týchto úplných pravidiel bude po celú dobu súťaže zverejnený na https://www.nivea.sk/souteze-a-pravidla.


I. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v dobe od 18. 4. 2019 00:00:00 hod. do 25. 4. 2019 23:59:59 hod. (Ďalej len "doba konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže", výhradne prostredníctvom sociálnej siete Instagram, konkrétne na oficiálnom profile NIVEA: www.instagram.com/nivea_czsk (ďalej len" súťažný profil").


II. Súťažiaci:

1) Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s adresou na doručovanie a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má od okamihu registrácie do súťaže, a ďalej nepretržite až do okamihu vysporiadania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Instagram a spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež "záujemca").

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi či technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

3) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa článku III. týchto úplných pravidiel. (ďalej len "súťažiaci").

4) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, osoby so zablokovaným profilom alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto osoba zo súťaže bez náhrady vylúčená.


III. Účasť v súťaži:

1) Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že: 
i. sa prihlási do svojho instagramového profilu;
ii. navštívi súťažný profil (oficiálny profil NIVEA: www.instagram.com/nivea_czsk),  začne ho sledovať (follow) a sleduje ho po celý termín trvania súťaže až do jej vyhodnotenia;
iii. zachytí okamih, kedy na súťažnom profile bude v rámci súťažného postu umiestnená fotografia vyzývajúca k účasti v súťaži (ďalej len „súťažná fotografia“) a obsahujúca súťažnú otázku „Aký je Váš najobľúbenejší jarný detox?“ (ďalej len „súťažná otázka“);
iv. prostredníctvom svojho instagramového profilu zverejní príspevok (komentár) pod súťažnou fotografiou obsahujúci jeho odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď“) na túto uvedenú súťažnú otázku.

Zverejnením súťažnej odpovede záujemca súhlasí s týmito pravidlami súťaže, zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. VI. týchto pravidiel a súčasne tiež oprávnenie s použitím súťažného diela - (sub) licenciu podľa čl. VIII. úplných pravidiel súťaže; 

Záujemca je zaradený do súťaže a stáva sa súťažiacim okamihom úspešného nahratia súťažnej odpovede spĺňajúcej všetky podmienky súťaže na súťažnom profile (ďalej len "registrácia").

2) Súťažná odpoveď zverejnená súťažiacim do súťaže musí spĺňať najmä nasledujúce náležitosti:

i. musí zodpovedať téme uvedenej v zadaní, príklad odpovedí: „Každý deň pijem detox čaje a chodím na jógu.“
ii. smie byť zasielané iba vo formáte: text do 300 znakov (vrátane medzier) v slovenskom jazyku

3) Do súťaže nebudú zaradené súťažné odpovede zaslané do súťaže mimo termínu a miesta konania súťaže, súťažné odpovede vytvorené na základe konania proti pravidlám súťaže ani súťažné odpovede, ktoré budú svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať či ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva, podmienkami používania Instagramu alebo s pravidlami tejto súťaže. 

4) Súťažné odpovede vytvorené v rozpore s týmito pravidlami alebo pravidlá akýmkoľvek spôsobom obchádzajúce budú organizátorom, so súhlasom usporiadateľa, zo súťaže vyradené bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady. Rozhodnúť, či súťažné odpovede a účasť súťažiaceho spĺňajú tieto pravidlá je oprávnený iba usporiadateľ.

5) Každý jednotlivý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť len raz s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Instagram, spĺňajúcim podmienky sociálnej siete Instagram, a jednou súťažnou odpoveďou. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže registrované súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vyradený.

6) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný profil, či funkčnosť súťažného profilu.


IV. Určenie výhercov:

1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažných registrácií, ktoré boli v súťaži v dobe jej konania platne vykonané a ktoré obsahujú súťažné odpovede spĺňajúce pravidlá tejto súťaže, vyžrebovaných 10 víťazných súťažných odpovedí (a súťažiaci, ktorí tieto odpovede do súťaže registrovali, sa pri splnení všetkých podmienok tejto súťaže stanú výhercami). 

2) Žrebovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Rozhodnúť, či súťažná odpoveď spĺňa podmienky súťaže je oprávnený výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určené odpovede sa považujú za odpovede riadne do súťaže zaradené.

4) Vyžrebovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od vykonania žrebovania, a to prostredníctvom instagramového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (teda, prostredníctvom ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď). V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný súťažiaci v stanovenej lehote požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa na doručovanie v rámci Slovenskej republiky), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

5) Súťažiaci je povinný reagovať, príp. doručiť dodatočné doklady / informácie do 5 pracovných dní od odoslania výhernej správy. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému, dožrebovanému, súťažiacemu.

6) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

7) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže. Bez toho, aby bola obmedzená platnosť predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prevedený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne odovzdali rovnakú adresu bydliska, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže hlavnú výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky nadväzujúce podmienky stanovené pravidlami) skôr. Ostatné výhry prepadajú v prospech usporiadateľa. 

8) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu výhru doručiť, alebo ak si neprevezme výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy výhry.

9) V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej súťažiacich (príp. menej súťažiacich splní podmienky pre zisk výhry, alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.V. Výhry v súťaži:

1) V súťaži sa hrá o túto výhru: Balíček rady URBAN DETOX obsahujúci:

 • 1X MICELÁRNA VODA URBAN SKIN DETOX, 400ml
 • 1x Detoxikačný ílový čistiaci krém Urban Skin 3v1, 150ml
 • 1x Zlupovacia zmatňújúca maska Urban Skin Detox, 75ml
 • 1x Zlupovacia zjemňujúca maska Urban Skin Detox, 10ml
 • 1x Antioxidačný denný krém Urban Skin Defence, 50ml
 • 1x Antioxidačný nočný krém Urban Skin Detox, 50ml
 • 1x Nočná maska Urban Skin Detox, 50ml


(ďalej tiež ako „výhra“)

2) Do súťaže je vložených 10 kusov výhry. Každý výherca, ktorý spĺňa podmienky tejto súťaže získá 1kus z výhry.


VI. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

1) Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tiež súhlasí so spracovaním osobných údajov nasledovne:

 • Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
 • Sprostredkovateľom je okrem organizátora a technického správcu súťaže takisto poverený influencer zaisťujúci propagáciu súťaže;
 • Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia súťaže, jej organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
 • Právnym základom  spracúvania osobných údajov je súhlas, pričom tento je nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ku dňu odvolania súhlasu ukončená;
 • Doba spracovania osobných údajov je doba od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, údaje o výhercovi budú uchovávané maximálne počas troch rokov od vzniku nároku výhercu na výhru, za účelom ochrany usporiadateľa, organizátora a technického správcu voči nárokom; následne budú uchované len potrebné dokumenty pre prípad kontroly orgánom dohľadu (viac o oprávnenom záujme na ochrane práv správcu pozri dokument "Politika ochrany súkromia");
 • Rozsah spracúvaných údajov: údaje z instagramového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka (názov profilu súťažiaceho)), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, adresa na doručovanie v rámci Slovenskej republiky) podľa týchto pravidiel, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, súťažná odpoveď, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov,
 • viac informácií o spracovaní, príjemcoch osobných údajov a informácie o právach dotknutých osôb a možnostiach ich uplatnenia nájdete v dokumente „Politika ochrany súkromia“.  

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, bezodplatne súťažiacim uvedené krstné meno a mesto adresy na doručovanie v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu, ktorá skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. Výhercovia, resp. ich prezývka alebo meno a priezvisko  uvedené v instagramovom profile výhercu, budú zverejnení povereným influencerom zaisťujúcim propagáciu súťaže. Súťažiaci s týmto zverejnením po dobu 24 hodín súhlasí v zmysle § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.VII. Súťažná odpoveď – licencia:

1) Súťažná odpoveď nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy či právom chránené záujmy tretích osôb ani nabádať  na ich porušovanie.

2) Organizátor má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také odpovede, ktorých následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo usporiadateľovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti, alebo ktorého šírenie by bolo v rozpore so záujmami organizátora alebo usporiadateľa.
 
3) Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné odpovede, ktoré:

 • Neodpovedajú na tému uvedenú v zadaní;
 • nie sú relevantné vo vzťahu k súťažnej otázke;
 • vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s ich použitím v rámci tejto súťaže;
 • nabádajú k vystavovaniu sa nebezpečným situáciám;
 • zachytávajú činnosti, akokoľvek nebezpečné a ohrozujúce zdravie alebo inak nezodpovedajú podmienkam súťaže a týmto pravidlám;
 • obsahujú náboženský alebo politický podtext;
 • majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;
 • zmieňujú či obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa súťaže.


4) Nahratím súťažného diela do súťaže (tzn. na sociálnu sieť Instagram) súťažiaci udeľuje usporiadateľovi nevýhradný bezodplatný súhlas s tým, že je usporiadateľ oprávnený súťažné dielo používať na všetky spôsoby použitia v zmysle v § 19 ods. 4  zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon(ďalej len „Autorský zákon“), najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke NIVEA, oficiálnej Instagram stránke NIVEA alebo iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch, a k reklamným, propagačným a marketingovým účelom usporiadateľa v zmysle šírenia a použitia týchto autorských súťažných diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv k autorskému dielu v zmysle autorského zákona. Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné diela pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažným dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela apod.) potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený nahratím súťažného diela do súťaže. Usporiadateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu a ďalej túto licenciu postúpiť na tretie osoby, a to ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia. Súťažiaci, účasťou v súťaži a nahraním súťažného diela do súťaže výslovne vyhlasuje, že je oprávnený v mene autora súťažného diela uvedené súhlasy udeliť. V prípade, že sa počas súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak uvedeného, zodpovedá v celom rozsahu súťažiaci za všetky škody vzniknuté v tejto súvislosti organizátorovi alebo usporiadateľovi alebo tretej osobe a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v celom rozsahu uhradiť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla organizátorovi alebo usporiadateľovi alebo inej osobe akákoľvek škoda alebo ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie alebo uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich v celom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť.


VIII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru ako tú, ktorá je predmetom tejto súťaže a  bude mu vydaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor či technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry. Súťažná odpoveď nesmie obsahovať vulgárne, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmie byť diskriminačná, ani nesmie nikoho pohoršovať. Súčasne tiež nesmie poškodzovať dobré meno usporiadateľa.

4) Usporiadateľ je oprávnený termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel bude realizovaná formou písomných číslovaných dodatkov, zverejnená rovnakým spôsobom ako tieto pravidlá a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach NIVEA.sk

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetnú skutočnosť preukázať) záujemca.

7) Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram ani nie je s takýmto subjektom nijako spojená. Instagram nezodpovedá za túto súťaž. Akékoľvek otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je potrebné adresovať usporiadateľovi či organizátorovi, a nie vlastníkovi, prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálne siete Instagram. Súťažiaci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi súťaže, a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram.

8) Zapojením do súťaže berú záujemcovia / súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Instagram, resp. že spoločnosť Instagram je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.V Bratislave dňa: 15. 04. 2019