Letná súťaž NIVEA

Úplné pravidlá súťaže
Letná súťaž NIVEA
- pre Slovenskú republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej Letná súťaž NIVEA (ďalej len "súťaž"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá. 

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.,so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 028 32 020, zapísaná v obchodnom regitri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 224167 (ďalej len „organizátor“).

Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Biele Predmestie, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správce“).

Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.nivea.sk/souteze-a-pravidla .

I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 1. 6. 2019 00:00:00 hod. Do 21. 7. 2019 23:59:59 hod. (ďalej len "termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže "), výhradne prostredníctvom webových stránok www.NIVEA.sk (ďalej len "súťažný web" ).


II. Súťažiaci:


1) Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s adresou na doručovanie a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež "záujemcov").

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi či technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

3) Súťažiacim súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne registruje podľa článku III. (ďalej len "súťažiaci").

4) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.


III. Účasť v súťaži:


5) Záujemca sa súťaže zúčastní tak, že v čase a mieste konania súťaže navštívi súťažný web, kde:
o vyplní úplne a pravdivo do registračného formulára požadované údaje
e-mailová adresa,
meno a priezvisko,
adresa na území Slovenskej republiky,
pohlavie;
o zároveň v registračnom formulári uvedie svoju odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď“) na tu uvedenú súťažnú otázku, resp. správne splní súťažnú úlohu voľbou správnej odpovede: Aké dva obrázky zo štyroch zobrazených sú rovnaké? (ďalej len „súťažná otázka“);
o a potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov stlačením príslušného tlačítka [odoslať], čím súčasne potvrdzuje, že je starší ako 16 rokov.  

6) Záujemca je do súťaže registrovaný, a stáva sa súťažiacim, okamihom doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára (vr. Odpovede na súťažnú otázku) technickému správcovi súťaže (ďalej len "súťažná registrácia").

7) Súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť opakovane, avšak pokiaľ tak urobí, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže; na účely vyhodnotenia súťaže tak bude rozhodná vždy iba jeho posledná registrácia.

8) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažné web, či funkčnosť súťažného webu.


IV. Určenie výhercov:

Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v čase jej konania platne zaregistrovali a súčasne odpovedali správne na položenú súťažnú otázku, resp. správne splnili súťažnú úlohu voľbou správnej odpovede, vylosovaných  30 výhercov výhry. 
1) Žrebovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

2) Objektívne správnu odpoveď na súťažnú otázku, resp. objektívne správne riešenie súťažnej úlohy je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná za jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku.

3) Vylosovaný súťažiaci bude o svojom vyžrebovaní informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od vykonania žrebovania, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári (ďalej len "výherné správa"). V rámci výhernej správy môže byť vyžrebovaný súťažiaci, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom.

4) Súťažiaci je povinný reagovať, popr. doručiť dodatočné doklady / informácie do 5 pracovných dní. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému, dolosovanému, súťažiacemu.

5) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v registračnom formulári, a to do [ 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

6) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu výhru doručiť, alebo ak si neprevezme výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

7) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety, tak v prípade, že dvaja a viac súťažiacich majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu bydliska, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže hlavnú výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vylosovaný a súčasne splnil všetky nadväzujúce podmienky stanovené pravidlami) skôr.

8) V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne zapojí menej súťažiacich (popr. menej súťažiacich splnia podmienky pre zisk výhry, alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:

V súťaži sa hrá o tieto výhry:  

30 x Výherný balíček NIVEA, pričom výherný balíček obsahuje následujúce: 

- NIVEA Hydratačný sprej na opaľovanie OF 20, 300ml
- NIVEA Detský sprej na opaľovánie sensitive OF 50+, 300ml
- NIVEA Zelené detské farebné mlieko na opaľovanie v guličke OF 50+, 50ml
- NIVEA Zmatňujúcí pleťový krém na opalovanie OF 30, 50ml
- Plážová taška NIVEA
- Plážová nafukovacia lopta NIVEA

(ďalej tiež ako „výhra“)

VI. Spracovanie osobných údajov a prejavov osobnej povahy:


1) Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracovaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na účasť v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracovania je doba: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len potrebné dokumenty pre prípad kontroly orgánom dohľadu (viac o oprávnenom záujme na ochrane práv správcu pozri dokument "Politika ochrany súkromia");
Rozsah údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vr. odpovede na súťažnú otázku, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiace komunikácie, údaj o veku nad 16 rokov, 
viac informácií o spracovaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemcov nájde v dokumente „Politika ochrany súkromia“.

1) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 11, 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne súťažiacim uvedené krstné meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu, ktorá skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.


VII. Záverečné ustanovenia:

2) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

3) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru ako tú, ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

4) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, ak usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

5) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel sa bude predkladať vo forme písomných číslovaných dodatkov, zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach NIVEA.sk

6) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

7) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto pochybnosti rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

8) Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/souteze-a-pravidla.
V Bratislave dňa: 23. 4. 2019