Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

Zájazd

NIVEA súťaž o zájazd pre celú rodinu

Úplné pravidlá súťaže

NIVEA súťaž o zájazd pre celú rodinu

– pre Slovenskú Republiku -

 

 

 

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „NIVEA súťaž o zájazd pre celú rodinu“(ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“).

Organizátorom súťaže je

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“).

 

Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“).

I. Termín a miesto konania súťaže:

 

 • Súťaž prebieha v termíne od 27. 05. 2019 00:00:00 hod. do 30. 06. 2019 23:59:59 hod. (ďalej len "termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže "), výhradne prostredníctvom webových stránok NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web").

II. Súťažiaci:

 • Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, spĺňajúca nižšie uvedené podmienky súťaže (ďalej aj ako „záujemca“).
 • Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 • Súťažiacim súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne zaregistruje podľa III. pravidiel (ďalej len „súťažiaci“).
 • Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

III. Účasť v súťaži:

 • Záujem sa súťaže zúčastní tak, že v termíne a mieste konania súťaže navštívi súťažný web, kde:
  • Vyplní úplne a pravdivo požadované údaje do registračného formuláru
 • E-mailová adresa,
 • Meno a priezvisko,
 • Adresa na území Slovenskej republiky,
 • Pohlavie;
  • Zároveň v registračnom formulári uvedie svoju odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď“) na tu uvedenú súťažnú otázku: Ktorý zo štyroch vyobrazených obrázkov je ten, ktorý je rozstrihaný? (ďalej len „súťažná otázka“);
  • A potvrdí súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže vrátane súvisiaceho spracovania osobných údajov stlačením príslušného tlačila odoslať, čím zároveň potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov.
 • Záujemca je zaregistrovaný do súťaže a stáva sa súťažiacim okamihom doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formuláru (vrátane odpovede na súťažnú otázku) technickému správcovi súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).
 • Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť aj opakovane, avšak pokiaľ tak urobí, dôjde k automatickému vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže; na účely vyhodnotenia súťaže tak rozhodnou vždy len jeho posledná registrácia.
 • Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný web, alebo funkčnosť súťažného profilu.

  IV. Určenie výhercov:
 • Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali a súčasne správne odpovedali na položenú súťažnú otázku, vyžrebovaných 20 výhercov vedľajšej výhry a jeden výherca hlavnej výhry. Žrebovanie prebehne tak, e najskôr bude vyžrebovaný jeden výherca hlavnej výhry, a následne 20 výhercov vedľajšej výhry.
 • Žrebovanie vykoná technický správca súťaže, a to do 7 dní pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.
 • Objektívne správnu odpoveď na súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne usporiadateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná a jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku.
 • Vyžrebovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od žrebovania, a to prostredníctvom emailovej adresy, ktorú uviedol v registračnom formulári (ďalej ako „výherná správa“). V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný výherca, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. preukaz preukazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho). Súčasne bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom.
 • Súťažiaci je povinný reagovať, príp. doručiť dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní. Pokiaľ súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. Nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej odovzdania inému, následne vyžrebovanému, súťažiacemu.
 • Výhra v podobe balíčkov bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v registračnom formulári, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru. Výhra v podobe poukazu bude výhercovi zaslaná elektronicky na email, ktorý bol uvedený v registračnom formulári, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.
 • Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu výhru doručiť alebo si výhru neprevezme, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.
 • Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vyžrebovaný skôr.
 • V prípade, ak sa do súťaže v termíne jej konania zapojí menej súťažiacich (popr. Menej súťažiacich splní podmienky pre zisk výhry, alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), ako je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

  V.Výhry v súťaži:

 

 1. V súťaži sa hrá o tieto výhry:

 

Hlavná výhra:

Poukaz na rodinný all inclusive letecký zájazd do Turecka s ubytovaním pre 2 osoby a 2 deti do 12 rokov na sedem nocí a balíček NIVEA

 

-      balíček NIVEA obsahuje:

-      1x NIVEA SOS upokojujúce mlieko po opaľovaní, 200 ml

-      1x NIVEA Zelené detské farebné mlieko na opaľovanie v guľôčke OF 50+, 50 ml

-      1x NIVEA Hydratačný sprej na opaľovanie OF 20, 300 ml

-      1x NIVEA Detský sprej na opaľovanie Sensitive OF 50+, 300 ml

-      1x NIVEA nafukovacia lopta

 

-      poukaz na zájazd v hodnote 1.500 Eur:

-      organizátorom zájazdu je cestovná kancelária CK Globtour (GLOBTOUR GROUP a.s., IČO: 35 894 172, so sídlom Panská 12, 811 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Bratislava I, Oddiel: Sa, Oddiel: 3377/B (ďalej len „CK“);

-      termín konania zájazdu je 10. 9. 2019 – 17. 9. 2019;

-      počet osôb – dve dospelé a dve deti do 12 rokov, poukaz je neprenosný;

-      ubytovanie je zabezpečené na sedem nocí v hotelu kategórie 4* do hotela Palmeras Beach **** v Turecku – 4 posteľová izba so stravou formou All inclusive;

-      letecká doprava z Bratislavy do Antalye a späť;

-      destinácia: Alanya – Konakli. Turecko;

-      podrobné informácie o podmienkach čerpania zájazdu vrátane všeobecných podmienok sú dostupné na https://www.globtour.sk;

-      súčasťou poukazu, resp. zájazdu je pobytová taxa, transfer z letiska do hotela a späť, letiskové a bezpečnostné poplatky, palivový príplatok, zákonné poistenie CK;

-      súčasťou poukazu nie je poistenie osôb, poistenie storna, preprava na letisko z domu a späť, iná popísaná strava a ubytovanie. 

 

-      hlavnú výhru je výherca oprávnený uplatniť v ktorejkoľvek kamennej pobočke cestovnej kancelárie CK Globtour, ktorých prehľad je uvedený na https://www.globtour.sk, alebo postupom uvedeným na poukaze a uplatniť výhradne v nižšie uvedenej dobe;

-      hlavný výhru je možné uplatniť výlučne na zájazd v termíne od 10. 9. 2019 – 17. 9. 2019, pričom výherca sa zaväzuje poukaz uplatniť najneskôr v termíne 30. 7. 2019 návštevou na pobočke – viď vyššie, v opačnom prípade nie je možné výhru čerpať;

-      hlavná výhra je neprenosná, výherca je povinný na výzvu, do troch dní oznámiť mená osôb, s ktorými výhru využije;

-      výherca sa zaväzuje uzatvoriť s CK príslušnú zmluvu o zájazde podľa podmienok stanovených CK a to v termíne najneskôr do 30. 7. 2019;

-      výherca alebo čerpajúca osoba je povinná sa kedykoľvek na výzvu preukázať občianskym preukazom alebo cestovným dokladom, mať príslušné poistenie a odpovedajúci zdravotný  stav;

-      poukaz na čerpanie hlavnej výhry je nutné využiť v stanovenom termíne a na zájazd nastúpiť v stanovenom termíne zájazdu – uplynutím termínu (alebo jedného z nich) platnosť poukazu končí a nárok na čerpanie zájazdu bez náhrady zaniká;

-      práva a povinnosti osôb čerpajúcich zájazd sa riadia zmluvou o zájazde a všeobecnými podmienkami uvedenými na https://www.globtour.sk;

-      do súťaže je vložený jeden kus tejto výhry, ktorý získa jediný výherca hlavnej výhry;

-      obsah poukazu je pevne stanovený a výherca (popr. osoba za ňu výhru čerpajúca) nemôže požadovať viac (napr. nemôže požadovať dopravu na letisko, vreckové, stravné atď.);

-      termín čerpania zájazdu v žiadnom prípade ani z dôvodu vyššej moci alebo z iných vážnych dôvodov (vrátane zdravotných) nie je možné zo strany výhercu meniť. CK je oprávnená zájazd zmeniť, pokiaľ sú tu závažné dôvody, ktoré budú výhercovi oznámené;

-      Organizátor, usporiadateľ, ani CK nepreberajú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a ujmy vzniknuté v mieste realizácie zájazdu súťažiacemu čerpajúcemu zájazd.

(ďalej tiež ako „hlavná výhra“)

Vedľajšia výhra:

 

20 x balíček NIVEA obsahujúci:

-      1x NIVEA SOS upokojujúce mlieko po opaľovaní, 200 ml

-      1x NIVEA Zelené detské farebné mlieko na opaľovanie v guľôčke OF 50+, 50 ml

-      1x NIVEA Hydratačný sprej na opaľovanie OF 20, 300 ml

-      1x NIVEA Detský sprej na opaľovanie Sensitive OF 50+, 300 ml

-      1x NIVEA nafukovacia lopta

 

 do súťaže je vložených 20 ks vedľajšej výhry. Každý oprávnený výherca získa 1 ks vedľajšej výhry.

 

(ďalej tiež ako „vedľajšia výhra“)

 

(hlavná výhra a vedľajšie výhry ďalej spolu aj ako „výhra“ nebo „výhry“)

VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

 

 • Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
  • Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
  • Účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
  • Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
  • Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
  • Rozsah údajov: údaje z facebookového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, adresa) podľa týchto pravidiel, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 18 rokov;
  • Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“.

 

 • Záujemcovia (resp. účastníci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.

 

VII. Záverečné ustanovenia:

 

 • Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.
 • Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.   
 • Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
 • Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, bude zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach NIVEA.   
 • O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.
 • Zdanenie výhry sa riadi príslušnými právnymi predpismi. Súťažiaci berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350,-EUR je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb a môže podliehať aj odvodu na zdravotné poistenie.
 • Originál úplných pravidiel bude počas celej doby trvania súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

 

V Bratislave dňa: 23.05.2019