Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

ladies zones

Ladies Zones 2019

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„Súťaž o NIVEA balíček“Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Súťaž o NIVEA balíček“ na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený len formou písomných dodatkov.

Zadávateľom súťaže je:
Beiersdorf Slovakia, s.r.o.

so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 380 824
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7685/B

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)


Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:

Etnetera Motion s.r.o.
so sídlom: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 02 832 020
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)


Technickým správcom je:
Direct Solutions Pro s.r.o. 

so sídlom: Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
IČO: 06239986
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Královom, oddiel C, vložka č. 39888

(ďalej len „technický správca“)

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 9. 8. 2019 00:00:00 hod do 10. 8. 2019 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky, konkrétne v stánku NIVEA Ladies Zone, ktorý bude umiestnený v areáli kultúrneho festivalu Cibula Fest, letisko Holíč (ďalej len „miesto konania súťaže“) a prostredníctvom webových stránok https://www.instagram.com/nivea czsk - oficiálnej instagramovej stránky NIVEA (ďalej len „súťažný web“) 

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou https://www.instagram.com/nivea_czsk - oficiálna instagramová stránka NIVEA (ďalej len „súťažný web“). 

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky, ktorá má po celú dobu trvania súťaže (resp. až do odovzdania výhier) aktívny autentický profil na sociálnej sieti Instagram (ďalej len ako „instagram“), a ktorá spĺňa podmienky sociálnej siete Instagram (ďalej aj „záujemca“). 

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu so zadávateľom, usporiadateľom alebo technickým správcom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky uvedené v tomto článku týchto pravidiel súťaže a ktorá sa súčasne v dobe konania súťaže do súťaže platne zaregistruje (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
4. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.  V prípade, ak takáto osoba bude v rozpore s predchádzajúcou vetou tohto odseku týchto pravidiel súťaže do súťaže zaradená, účastník súťaže bude zo súťaže vylúčený.

 


III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

1. V súťaži sa hrá o nasledujúci výherný balíček obsahujúci:

1x Labello balzam na pery v ceruzke Rosy Nude
1x Olej na opaľovanie vo spreji podporujúci zhnednutie OF 20, 200 ml
1x Sprchový gél s ílom Zázvor & Bazalka, 250 ml
1x Tvarovací sprej na vlasy VOLUME, 250 ml
1x Micelárna voda URBAN SKIN DETOX, 400 ml
1x Antioxidačný denný krém URBAN SKIN DEFENCE, 
1x Nočná maska URBAN SKIN DETOX, 50 ml
1x Detoxikačný ílový čistiaci krém URBAN SKIN 3 v 1, 150 ml
1x Zlupovacia zmatňujúca maska URBAN SKIN DETOX, 75 ml
1x Telové suflé s olejom: Čerešňový kvet & jojobový olej, 200 ml
1x Sprej antiperspirant Deomilk Fresh, 150 ml

(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 10 ks výhry. 

Každý oprávnený výherca v súťaži získa 1 ks výhry (tzn. výherný balíček).


2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v rámci odpovede na výhernú správu, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.

3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom v súťaži, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom súkromnej instagramovej správy na jeho osobný profil, s ktorým sa účastník do súťaže zapojil (ďalej len „informačná správa o výhre“),. Súťažiaci je povinný na túto výhernú správu odpovedať, a v rámci tejto odpovede uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a e-mailovú adresu. V prípade, ak výherca túto svoju kompletnú odpoveď na instagramovú správu nedoručí zadávateľovi do 5 dní odo dňa odoslania výhernej správy zadávateľom, stráca nárok na výhru, a tá prepadá v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia náhradnému, dodatočne vyžrebovanému výhercovi. Výhra bude každému výhercovi odoslaná najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia odpovede na výhernú správu na adresu, ktorú výherca zadávateľovi oznámil. Súčasťou výhernej správy môžu byť bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.

4. Usporiadateľ ani zadávateľ ani technický správca nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže.

5. Usporiadateľ, zadávateľ a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia identity a veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, zadávateľa alebo technického správcu požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné účely. 

6. V prípade, ak sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej účastníkov, než je výhier v súťaži, nepoužité výhry prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.
7. Každý súťažiaci/záujemca sa smie súťaže zúčastniť výhradne s jedným autentickým instagramovým profilom. V prípade porušenia tejto povinnosti je zadávateľ oprávnený takého súťažiaceho bez náhrady zo súťaže vylúčiť.

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

1. Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že v dobe konania súťaže navštívi festival, na ktorom bude umiestnený súťažný stánok  zadávateľa súťaže, kde využije možnosť nechať sa nalíčiť personálom súťažného stánku a po uskutočnení líčenia súčasne: 
a. sa nechá na vlastný mobilný telefón / fotoaparát vyfotografovať personálom súťažného stánku (ďalej takto zachytená podobizeň súťažiaceho len „súťažný príspevok“), alebo sa 
sám vyfotografuje tzn. vytvorí súťažné dielo / fotografiu, na ktorej bude zobrazený súťažiaci po nalíčení v súťažnom stánku (ďalej len “súťažná fotografia“), 
(ďalej spolu pre súťažný príspevok a súťažnú fotografiu aj len „súťažné dielo“)
b. prihlási sa do svojho instagramového profilu a prostredníctvom neho v dobe konania súťaže nahrá na sociálnu sieť Instagram súťažné dielo / fotografiu, na ktorej je zachytený súťažný príspevok, ktoré označí „hashtagom“ # NIVEAladieszone a tagom @nivea_czsk

Nahratím svojej súťažnej fotografie / súťažného príspevku na svoj instagramový profil súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže, a zároveň potvrdzuje (popr. udeľuje) zadávateľovi súťaže tiež svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže, použitím jeho podobizne a prejavov osobnej povahy podľa čl. V. ods. 2 týchto pravidiel a udeľuje licenciu podľa čl. VII. týchto úplných pravidiel súťaže. 

c.  súťažiaci / záujemca je zaradený do súťaže okamihom úspešného nahratia súťažnej fotografie / súťažného príspevku, spĺňajúceho všetky podmienky súťaže, na sociálnu sieť Instagram (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).
 
2. Súťažné dielo nahraté súťažiacim do súťaže musí spĺňať nasledovné technické podmienky:
a. Súťažné dielo musí  spĺňať podmienky tejto súťaže,
b. Súťažné dielo môže byť zaslané iba vo formáte, ktorý povoľujú všeobecné pravidlá pre vkladanie fotiek na Instagram.

Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela nahraté do súťaže mimo doby konania súťaže, alebo súťažné diela vytvorené v rozpore s týmito pravidlami súťaže, a ani diela, ktoré budú svojou formou či obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať či ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Súťažné diela vytvorené v rozpore s týmito pravidlami či diela akýmkoľvek spôsobom odporujúce týmto pravidlám budú usporiadateľom, so súhlasom zadávateľa, zo súťaže vylúčené bez  stanovenej náhrady.
3. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť opakovane s viacerými súťažnými dielami, avšak výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba jednu počas celej doby konania súťaže. 
4. Určenie výhercov: 
a) V súťaži sa udeľuje 10 výhier  (pozri čl. III. ods. 1 týchto pravidiel). 

b)   Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:
Najneskôr do 30 dní od skončenia doby trvania súťaže technický správca spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa v dobe konania súťaže platne zapojili do súťaže, vyžrebuje 10 výhercov v súťaži. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol. 

c)   Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru. 

d) V prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa   považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode), a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen počas doby konania súťaže; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto bol vyžrebovaný skôr.
V. Spracúvanie a ochrana osobných údajov a prejavov osobnej povahy:
1. Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže a súčasne súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov zadávateľom súťaže, technickým správcom a usporiadateľom. Osobné údaje záujemcu budú spracúvané nasledovným spôsobom:
prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je usporiadateľ;
účelom spracúvania údajov je realizácia, organizácia, vedenie, vyhodnotenie a kontrola súťaže a odovzdanie výhier;
právnym základom spracúvania je súhlas záujemcu so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, pričom tento súhlas je nevyhnutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, bude účasť súťažiaceho v súťaži ukončená;
doba spracúvania osobných údajov je doba od okamihu začatia súťaže až do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže. Následne budú uchovávané iba nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (pre podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov pozri dokument „Politika ochrany súkromia“);
rozsah spracúvania osobných údajov: údaje z instagramového profilu súťažiaceho (nickname/prezývka/meno/priezvisko), ďalej údaje o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, údaj o veku nad 16 rokov, v prípade výhry ďalej meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, údaje o výhre, odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia,
viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente „Politika ochrany súkromia“.  

2) Záujemcovia, (resp. účastníci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka bezplatne účastníkom uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že môžu byť urobené a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.  


VI. Súťažné dielo:

Súťažiaci vyhotovením súťažného diela nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy či právom chránené záujmy tretích osôb, a ani nabádať k ich porušovaniu.

Súťažné dielo musí byť vyhotovené v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne, spĺňať pravidlami stanovené podmienky súťaže, ako ani súťažné diela, ktoré zaslali účastníci nespĺňajúci podmienky účasti v súťaži. Zadávateľovi, resp. usporiadateľovi so súhlasom zadávateľa súčasne prináleží právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také diela, ktorých uvedením na verejnosť, rozmnožením alebo iným verejným rozširovaním by porušil jemu alebo usporiadateľovi uložené zákonné či zmluvné povinnosti, alebo ktorých uvedenie na verejnosť, rozmnoženie alebo iné verejné rozširovanie by bolo v rozpore so záujmami zadávateľa alebo usporiadateľa. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel.

Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné diela, ktoré:
- nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní súťaže;
- nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
- vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiteľovi súhlas na použitie diela v rámci tejto súťaže;
- nabádajú na vystavovanie sa nebezpečným situáciám;
- sú v rozpore s dobrými mravmi;
- zobrazujú činnosti akýmkoľvek spôsobom nebezpečné alebo ohrozujúce zdravie;
- akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo ohrozujú všeobecne prijímané pravidla spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, alebo sú inak v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
- obsahujú nábožensky alebo politický podtext;
- majú vulgárny, rasistický alebo inak všeobecne neprijateľný obsah;
- zmieňujú alebo obsahujú referencie na konkurenčné produkty k produktom zadávateľa súťaže.

Súťažiaci sa zaslaním súťažného diela zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti usporiadateľa či zadávateľa súťaže preukázať: 
- písomným čestným vyhlásením, že súťažné dielo ním zaradené do súťaže vyhotovil osobne (alebo si na vlastnú zodpovednosť a náklady zabezpečil práva skutočného autora súťažného diela) a že má neobmedzené právo poskytovať iným osobám licenciu na užívaniu súťažného diela všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu. 
V prípade, ak súťažiaci toto nesplní, je zadávateľ, resp. usporiadateľ s predchádzajúcim súhlasom zadávateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže.
Odoslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci vyhlasuje a zaväzuje sa kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti zadávateľa či usporiadateľa súťaže preukázať písomným čestným vyhlásením, že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva k používaniu súťažného diela všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu, so zaradením súťažného diela do tejto súťaže, a že súhlasí so zverejnením súťažného diela v neobmedzenom rozsahu podľa ustanovení týchto pravidiel. V prípade, že súťažiaci toto nesplní, je zadávateľ prípadne usporiadateľ súťaže s predchádzajúcim súhlasom zadávateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže. 

Zadávateľ, resp. usporiadateľ súťaže so súhlasom zadávateľa súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel. Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú čo i len čiastočne spĺňať podmienky tejto súťaže, ani súťažné diela, ktoré odoslali osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v tejto súťaži.  

 VII. Licenčné oprávnenia:

Zaslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca udeľuje zadávateľovi bezplatný súhlas na užívanie súťažného diela (ďalej len „licencia“), na základe ktorého je zadávateľ oprávnený súťažné dielo ako autorské dielo a všetky jeho prípadné súčasti využívať najmä jeho zverejnením na oficiálnych stránkach NIVEA, oficiálnej facebookovej stránke NIVEA alebo na iných webových stránkach, komunikačných kanáloch či materiáloch, a ďalej jeho použitím na reklamné, propagačné a marketingové účely zadávateľa, vrátane verejného rozširovania a použitia súťažného diela v médiách a jeho uvedením na verejnosti, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) počas doby trvania majetkových práv autora. Zadávateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné dielo pre svoje potreby  v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorským zákonom v platnom znení (ďalej len „autorský zákon“). Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie použitie súťažného diela (napr. jeho úprava, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas súťažiaceho, súťažiaci vyhlasuje, že tento súhlas výslovne udelil zaslaním súťažného diela do súťaže, t.j. súťažnou registráciou. Zadávateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu na súťažné dielo a ďalej túto licenciu postúpiť tretím osobám, a to kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia. Súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca účasťou v súťaži a zaslaním súťažného diela do súťaže vyslovene potvrdzuje, že je oprávnený udeliť vyššie uvedenú licenciu, a že je zároveň oprávnený vo svojom mene, v mene prípadného skutočného autora diela i v mene osôb prípadne zachytených v súťažnom diele vyššie uvedený súhlas udeliť. Ak sa v priebehu súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak, zodpovedá súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca za všetku škodu vzniknutú v tejto súvislosti zadávateľovi, usporiadateľovi či technickému správcovi a zaväzuje sa všetku škodu bez zbytočného odkladu v plnom rozsahu uhradiť. Vyššie uvedené znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla zadávateľovi, usporiadateľovi či technickému správcovi akákoľvek škoda (napr. uložením povinnosti poskytnúť primerané zadosťučinenie alebo uložením pokuty) alebo iná ujma, je súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca povinný ich v plnom rozsahu uhradiť.

Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela zadávateľovi a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúcich ochranu autorského práva. Každý súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že súťažné dielo zaslané do súťaže je jeho pôvodným výtvorom, že si na vlastnú zodpovednosť a náklady zabezpečil práva skutočného autora súťažného diela v rozsahu pravidiel tejto súťaže, a teda nejde o porušenie akýchkoľvek autorských práv. Zároveň sa účastník súťaže, popr. jeho zákonný zástupca zaväzuje, že použitím súťažného diela nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, napr. práva tretích osôb zobrazených v súťažnom diele, práva majiteľov vecí či ochranných známok uvedených v súťažnom diele, a pod. Všetky potrebné súhlasy dotknutých osôb súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí účastník súťaže zabezpečiť na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak sa zistí, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Účastník súťaže, popr. jeho zákonný zástupca je povinný usporiadateľovi alebo zadávateľovi uhradiť akúkoľvek škodu v prípade porušenia licenčných podmienok, stanovených v týchto pravidlách, a zároveň mu zaniká právo na príslušnú výhru.  

Nahraním súťažného diela na svoj instagramový profil súťažiaci príp. jeho zákonný zástupca udeľuje zadávateľovi súťaže súhlas k použitiu súťažného diela všetkými spôsobmi jeho použitia, predovšetkým k jeho rozširovaniu na verejnosti všetkými spôsobmi, vrátane webových stránok zadávateľa a v ďalších komunikačných médiách, jeho rozširovaniu akýmikoľvek prostriedkami a v akejkoľvek forme a k rozširovaniu rozmnoženín, a to k predovšetkým k reklamným a iným podobným účelom bez množstevného či územného obmedzenia, a to na dobu neurčitú. Súťažiaci poskytuje ďalej svoj súhlas k následnému spracovaniu, úprave či k inej zmene súťažného diela, jeho spojeniu s inými dielami , výkonmi alebo inými neautorskými prvkami (predovšetkým obchodnými oznámeniami) a /alebo k zaradeniu súťažného diela do databázy či súboru a k jeho použitiu v takejto podobe vo vyššie uvedenom rozsahu. Pokiaľ je pre akékoľvek ďalšie použitie súťažného diela potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že tento súhlas bol výslovne udelený odoslaním súťažného diela do súťaže. Súťažiaci poskytuje svoj súhlas a všetky oprávnenia bezodplatne (pričom je tu zohľadnená možnosť získať výhru v súťaži). Súťažiaci udelením tohto súhlasu taktiež  zveruje zadávateľovi súťaže právo udeliť tretím osobám súhlas s použitím súťažného diela v rozsahu, v akom je na toto oprávnený zadávateľ. 
Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súčasne udeľuje zadávateľovi súhlas s bezplatným zverejnením svojho mena, priezviska, názvu obce/mesta bydliska na súťažnom webe, a to spoločne so súťažným dielom ako aj bez neho. 

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži berú na vedomie a súhlasia s tým, že sú plne zodpovední za súťažné príspevky, za dôsledky ich zverejnenia, tzn. v prípade, ak sa zistí, že súťažiaci svojim konaním porušil práva tretích osôb, predovšetkým ich autorské či osobnostné práva, bude za takéto porušenie plne zodpovedný. Súťažiaci popr. jeho zákonný zástupca je povinný usporiadateľovi alebo zadávateľovi nahradiť akúkoľvek škodu a ujmu, ktorá im vznikne v prípade takéhoto porušenia a zároveň mu zaniká aj právo na čerpanie výhry v súťaži. 

 

VIII. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarilo v rámci súťaže prideliť konkrétnemu výhercovi, prípadne ich nebolo možné výhercovi v súlade s pravidlami súťaže doručiť, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže.  

4. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou. Zadávateľ ani usporiadateľ týmto nepreberajú voči súťažiacim žiadne záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa alebo usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

5. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa, usporiadateľa či technického správcu o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

6. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Zadávateľ, usporiadateľ alebo technický správca týmto nepreberajú voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa, usporiadateľa alebo technického správcu než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

8. Táto súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo inak pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram. Účastníci súťaže sú si vedomí, že poskytujú informácie zadávateľovi či usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram.

9. Účasťou v súťaži berú súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú žiadne právne nároky voči elektronickej sociálnej sieti Instagram a že elektronická sociálna sieť Instagram v tejto súvislosti nepreberá voči súťažiacim žiadne záväzky.

10. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese usporiadateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.