Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

súťaž

Produktová súťaž NIVEA

Úplné pravidlá súťaže
Produktová súťaž NIVEA
– pre Slovenskú Republiku -
Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Produktová súťaž NIVEA“ na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 028 32 020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“).


Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, Česká republika, IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“).

Originál Úplných pravidiel bude počas celej doby trvania súťaže zverejnený na internetových stránkach: https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.


I. Termín a miesto konania súťaže:

1) Súťaž prebieha v termíne od 19. 8. 2019 00:00:00 hod. do 25. 8. 2019 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), výhradne prostredníctvom webovej stránky www.facebook.com/niveacrsr - na oficiálnom facebookovom profile NIVEA (ďalej len „súťažný profil").


II. Súťažiaci:


1) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako 16 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má od (resp. v) okamihu registrácie do súťaže a ďalej nepretržite až do momentu odovzdania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Facebook, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“).

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

3) Súťažiacim sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa článku III. (ďalej tiež „súťažiaci“).

4) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, osoby so zablokovaným profilom alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.


III. Účasť v súťaži:

1) Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že:
i. V termíne konania súťaže navštívi súťažný profil, na ktorom bude v rámci súťažného postu umiestnená fotografia vyzývajúca na účasť v súťaži a obsahujúca súťažnú úlohu „Ukážte nám, aké najobľúbenejšie výrobky NIVEA alebo Labello máte u vás doma! Fotku nahrajte do komentárov.“ (ďalej len „súťažný post“);
ii. Prihlási sa do svojho facebookového profilu a prostredníctvom neho zverejní pod súťažný post príspevok (komentár) obsahujúci fotografiu, ktorá spĺňa súťažné zadanie (ďalej len „súťažná odpoveď").

Zverejnením svojej súťažnej odpovede záujemca súhlasí s pravidlami súťaže, zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať a súčasne potvrdzuje, že má viac ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. pravidiel.
 
Záujemca je zaradený do súťaže a stáva sa súťažiacim okamihom úspešného nahratia súťažnej odpovede spĺňajúcej všetky podmienky súťaže do komentára súťažného postu na súťažnom profile (ďalej len „registrácia“). 

2) Súťažná odpoveď musí spĺňať najmä nasledujúce náležitosti:
musí zodpovedať zadaniu súťažného postu, teda zobrazovať výrobky NIVEA/Labello,
nesmie obchádzať súťažnú úlohu - napr. fotografie nenasnímané súťažiacimi, fotografie cudzích produktov, produktov v obchode, nepredajných vzoriek a iné,
fotografia neobsahuje vyobrazenie osôb odlišných od súťažiaceho,
fotografia neobsahuje poškodenie vyobrazených značiek, vyobrazenie výrobkov konkurencie či iných výrobkov,
fotografia neobsahuje obsah v rozpore s pravidlami Facebook, v rozpore s dobrými mravmi, vulgárne, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmie byť diskriminačná, ani nesmie nikoho pohoršovať.

3) Do súťaže nebudú zaradené súťažné odpovede zaslané do súťaže mimo doby konania súťaže, alebo súťažné odpovede vytvorené na základe konania proti pravidlám súťaže, a ani súťažné odpovede, ktoré budú svojou formou či obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať či ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolunažívania alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva.

4) Súťažné odpovede vytvorené v rozpore s týmito pravidlami alebo akýmkoľvek spôsobom obchádzajúce pravidlá budú organizátorom, so súhlasom usporiadateľa, zo súťaže vyradené/vylúčené bez uvedenia dôvodu a určenia náhrady. Rozhodnúť, či súťažná odpoveď a účasť súťažiaceho spĺňajú tieto pravidlá je oprávnený iba usporiadateľ.

5) Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz s jednou súťažnou odpoveďou. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho sa na jeho ďalšie účasti už neprihliada. Zároveň už raz zaregistrovanú súťažnú odpoveď nie je možné akokoľvek meniť alebo upravovať. Táto úprava súťažnej odpovede sa považuje za novú súťažnú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v súťaži. V tomto prípade môže byť súťažiaci zo súťaže vylúčený.

6) Každý jednotlivý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť iba s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúcim podmienky sociálnej siete Facebook. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

7) Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vyžrebovaný skôr.

8) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažný profil, alebo funkčnosť súťažného profilu.

IV. Určenie výhercov:

1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali a súčasne správne splnili zadanú súťažnú úlohu, vyžrebovaných 10 výhercov výhry.

2) Žrebovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Posúdiť, či je riadne splnená súťažná úloha je oprávnený výhradne usporiadateľ súťaže. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť z účasti v súťaži všetky súťažné odpovede, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá alebo ich porušujú.

4) Vyžrebovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od žrebovania, a to prostredníctvom facebookového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď) (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný súťažiaci/výherca v stanovenej lehote požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, doručovacia adresa), príp. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru. V takom prípade bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

5) Súťažiaci je povinný reagovať, príp. doručiť dodatočné doklady / informácie do 5 pracovných dní. Ak súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky a bol vyžrebovaný.

6) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu výhradne na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

7) Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru v priebehu celej súťaže. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich adresa bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorému nárok na výhru v súťaži vznikol (bol vyžrebovaný a súčasne splnil všetky nadväzujúce podmienky stanovené pravidlami)skôr.

8) Ak sa nepodarí vyžrebovanému súťažiacemu výhru doručiť alebo si ju neprevezme, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

9) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej súťažiacich (popr. menej súťažiacich splní podmienky na získanie výhry alebo z iného dôvodu nedôjde k rozdeleniu všetkých výhier), než je výhier v súťaži, neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

V. Výhry v súťaži:

1. V súťaži sa hrá o tieto výhry:

10 x balíček produktov NIVEA/Labello

(ďalej tiež ako „výhra“)

2. Každý výherca dostane výhru - balíček obsahujúci tri vyfotené produkty podľa súťažného postu, resp. výhernej fotografie, s ktorou sa zapojil do súťaže s tým, že:
a. ak sú na výhernej fotografii menej než tri produkty, výherca dostane v rámci výhry iba počet výrobkov zodpovedajúci počtu výrobkov na jeho výhernej fotografii,
b. ak sú na výhernej fotografii viac než tri produkty, výherca dostane iba tri technickým správcom zvolené produkty z produktov na výhernej fotografii,
c. ak sú na výhernej fotografii produkty, ktoré už nie sú v predaji, limitované edície, nedostupné produkty, nepredajné vzorky a/alebo zahraničné produkty, technický správca rozhodne o ekvivalente, a teda o obsahu výherného balíčka.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:


1) Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
Rozsah údajov: údaje z facebookového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, doručovacia adresa) podľa týchto pravidiel, súťažná odpoveď obsahujúca fotografiu,a, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“. 

2) Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, súťažiacim uvedené krstné meno a mesto v médiách (vrátane internetu), v propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami, s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 


VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Súťažná odpoveď nesmie obsahovať vulgárne, hanlivé, pornografické alebo erotické prvky, nesmie byť diskriminačná, ani nesmie nikoho pohoršovať. Súčasne tiež nesmie poškodzovať dobré meno usporiadateľa a tretích osôb. 

4) Usporiadateľ je oprávnený termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, bude zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach NIVEA.sk.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť/vyvrátiť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca.

7) Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. So správou súťaže nie je sociálna sieť Facebook žiadnym spôsobom spojená a nebola z jej strany v tomto smere poskytnutá žiadna pomoc. Záujemcovia sú oboznámení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi, a nie sociálnej sieti Facebook.

8) Sociálna sieť Facebook nenesie žiadnu zodpovednosť za legálny priebeh súťaže, najmä za oficiálne pravidlá, podmienky súťaže a požiadavky na splnenie podmienok (napríklad obmedzenia týkajúce sa veku a trvalého bydliska) dodržiavanie príslušných pravidiel a nariadení vzťahujúcich sa na súťaž a na všetky ponúkané výhry (napr. registrácia a získanie potrebných regulačných povolení).

9) Zapojením sa do súťaže berú záujemcovia/súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú žiadne právne nároky voči prevádzkovateľovi, správcovi či vlastníkovi sociálnej siete Facebook, resp. že vlastník, prevádzkovateľ aj správca sociálnej siete Facebook sú od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodení. 

10) Zdanenie výhier prebieha podľa platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky, prípadne podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej bude daňová povinnosť výhercu uplatnená. Vyplatením výhry nezanikajú výhercovi prípadné ďalšie daňové povinnosti (ak nejaké vznikajú). Účasťou v súťaži súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami zdanenia v prípade jeho eventuálnej výhry v súťaži a s týmto vedomím vstupuje do súťaže. Pre vylúčenie pochybností platí, že vecné výhry s hodnotou neprevyšujúcou 350,- EUR v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sú oslobodené od dane z príjmu fyzických osôb.


V Bratislave dňa: 13. 8. 2019