Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

VYHRAJTE 150 EUR NA PLATOBNEJ KARTE

Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„VYHRAJTE 150 EUR NA PLATOBNEJ KARTE“
- pre Slovenskú republiku -

Nižšie sú uvedené úplne pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„VYHRAJTE 150 EUR NA PLATOBNEJ KARTE“
(ďalej len „súťaž").

Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej súťaže s názvom „VYHRAJTE 150 EUR NA PLATOBNEJ KARTE“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov.

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCA 

Organizátorom súťaže je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, IČO 31 380 824, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7685/B (ďalej len „organizátor“). 

Technickým správcom súťaže je spoločnosť Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom: Štrossova 291, 530 12 Pardubice, Česká republika, IČ: 06239986 , zapísaná v  Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C vložka 39888 (ďalej len „technický správca“).

Originál úplných pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže uložený v sídle organizátora a na internetovej stránke www.NIVEA.sk/sutaze-a-pravidla.

2. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž bude prebiehať v termíne od 02.09.2019 00:00:00 hod. do 21.09.2019 23:59:59 hod. vrátane na celom území Slovenskej republiky vo všetkých predajniach, kde sú so súhlasom organizátora predávané súťažné výrobky (ďalej len „doba konania súťaže“).

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, spotrebiteľ  starší ako 18 rokov, alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla plnoletosť uzatvorením manželstva s trvalým bydliskom a s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len "záujemca“). 

Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k  organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj k všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízke osoby sú považované osoby uvedené v § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). 

Účastníkom súťaže sa stane osoba (záujemca), ktorá spĺňa podmienky stanovené v tomto článku týchto pravidiel a ktorá sa do súťaže aspoň jedenkrát platne zaregistruje (ďalej len „účastník“).

Výhra nebude odovzdaná ani v prípade, ak organizátor alebo Technický správca zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá pomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.


4. PRINCÍP A PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Súťaž sa vzťahuje na všetku kozmetiku dovážanú a predávanú organizátorom pod ochrannou známkou NIVEA na území Slovenskej republiky (ďalej len „výrobky“).

2. Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v dobe konania súťaže jednorazovo zakúpi v kamennej predajni alebo v rámci online nákupu výrobky NIVEA, z ktorých aspoň jeden musí byť pleťový krém, v celkovej hodnote minimálne 9,99 EUR (ďalej len „súťažný nákup“) a svoje nižšie uvedené údaje vyplní do súťažného formulára na webovej stránke www.NIVEA.sk (ďalej len „súťažný web“) a odošle najneskôr do 21.09.2019 do 23:59:59 hodín.

3. Na súťažnom webe uvedie účastník do súťažného formulára požadované údaje: meno, priezvisko, pohlavie, e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu, ulicu a p.č., mesto a PSČ.  

4. Vykonanie platnej registrácie bude súťažiacemu potvrdené formou odpovede z aplikácie na súťažnom webe. V prípade, že si záujemca praje byť zo súťaže vyradený, môže tak kedykoľvek počas doby konania súťaže učiniť zaslaním zodpovedajúcej žiadosti na e-mailovú adresu: info@nivea.sk.

5. S jedným súťažným nákupom je možné zapojiť sa do súťaže iba jedenkrát, a to bez ohľadu na skutočnosť, koľko výrobkov NIVEA v hodnote nad 9,99 EUR bolo v rámci jedného súťažného nákupu zakúpených. V rámci jednej registrácie na súťažnom webe je možné zadať údaje len z jedného dokladu o zaplatení súťažného nákupu.    

6. Do súťaže nebude zaradený nesprávne alebo neúplne vyplnený súťažný formulár, súťažný formulár vyplnený na súťažnom webe mimo doby trvania súťaže, alebo formulár inak nespĺňajúci stanovené podmienky. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia vyplnených súťažných web registrácií.

7. Súťaže je možné zúčastniť sa opakovane, avšak výhru môže jeden súťažiaci vyhrať maximálne 3-krát.Súťažiaci je povinný uschovať originál pokladničného dokladu - dokladu o zaplatení súťažného nákupu za účelom vydania výhry (ďalej len „účtenka“). Ak súťažiaci nepredloží na požiadanie organizátora alebo technického správcu účtenku spĺňajúcu podmienky týchto pravidiel, bude zo súťaže vyradený. 

5. URČENIE VÝHERCOV A DORUČENIE VÝHIER

Za súťažiaceho sa považuje osoba, ktorá vykonala súťažný nákup, a zapojila sa do súťaže prostredníctvom súťažného webu, užíva alebo vlastní mobilný telefón so SIM kartou s telefónnym číslom, ktoré uviedla na súťažnom webe (ďalej len „súťažiaci“). 

1. Každý súťažný deň sa súťaží celkom o 1ks výhry.

2. Výhercovia všetkých výhier budú určení losovaním, ktoré realizuje technický správca. Losovanie sa uskutoční vždy deň nasledujúci po danom súťažnom dni. O losovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3. Všetci vylosovaní výhercovia budú kontaktovaní technickým správcom prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli vo formulári na súťažnom webe pri registrácii do súťaže. Každý výherca bude súčasne vyzvaný, aby technickému správcovi zaslal účtenku preukazujúcu vykonanie súťažného nákupu, s ktorým sa súťažiaci do súťaže zapojil. V prípade, že výherca nezašle potrebné doklady a kontaktné údaje v 7-dňovej lehote podľa nasledujúceho odstavca, nárok výhercu na získanie výhry bez náhrady zaniká.

4. Výhercovia všetkých výhier sú povinní zaslať technickému správcovi scany (vo formáte: PDF, XML, JPG a pod.) všetkých súťažných účteniek, ktoré preukazujú vykonanie súťažných nákupov, s ktorými sa zapojili do tejto súťaže, a to e-mailom na e-mailovú adresu: info@nivea.sk, a to najneskôr do 7 dní od prijatia potvrdzujúceho e-mailu o výhre. Zo zaslaných scanov daňových dokladov musí byť zrejmé, že počet vykonaných registrácii súťažiacim do tejto súťaže na súťažnom webe zodpovedá počtu vykonaných súťažných nákupov, ako stanovujú tieto pravidlá (tj. súťažiaci je povinný preukázať kúpu všetkých súťažných výrobkov, ktoré registroval do súťaže – a to vo vzťahu k výherným i nevýherným registráciám). Organizátor a/alebo technický správca si zároveň, v odôvodnených prípadoch, vyhradzujú právo požadovať zaslanie originálov/kópií všetkých daňových dokladov (súťažných účteniek), s ktorými sa súťažiaci zapojil do súťaže, aj v listinnej podobe na adresu Direct Solutions Pro s.r.o., Štrossova 291, 530 12 Pardubice, Česká republika, s označením hesla na obálke „NIVEA súťaž“. Súťažiaci je povinný si pre tieto účely po adekvátnu dobu ponechať príslušné daňové doklady (súťažné účtenky).

5. V prípade, že súťažiaci nesplní vyššie uvedené podmienky v stanovených termínoch, bez náhrady stráca možnosť čerpať výhru.

6. Po overení nároku výhercu na výhru bude výherca o potvrdení výhry informovaný 
e-mailom a do 14 dní kontaktovaný zo strany  Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka), so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B (ďalej ako „Raiffeisen banka“). Výherca je povinný v lehote určenej Raiffeisen bankou po splnení Raiffeisen obchodných podmienok uzatvoriť alebo mať uzatvorený zmluvný vzťah, na základe ktorého bude alebo je výhercovi vydaná debetná platobná karta k bežnému účtu. Zmluvný vzťah musí byť uzatvorený najneskôr do 31.10.2019. Po tomto termíne výherca stráca nárok na výhru. Uvedené neplatí pre výhercov, ktorí majú pred vznikom nároku na výhru otvorený účet v Raiffeisen banke.

7. Výhra bude výhercovi odovzdaná zo strany Raiffeisen banky pripísaním sumy výhry na účet výhercu v Raiffeisen banke najneskôr do 10-teho dňa po uzatvorení príslušného zmluvného vzťahu podľa predchádzajúceho bodu. V prípade, ak má výherca už v Raiffeisen banke otvorený bežný účet a vydanú debetnú platobnú kartu k tomuto účtu, výhra mu bude pripísaná na takýto jeho účet najneskôr do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca od kontaktovania zo strany Raiffeisen banky podľa predchádzajúceho bodu. 

8. Všetci potvrdení výhercovia v rozsahu meno a mesto budú zverejnení na internetovej stránke www.NIVEA.sk/sutaze-a-pravidla

9. Ak sa nepodarí kontaktovať vylosovaného účastníka bez zavinenia organizátora, technického správcu alebo Raiffeisen banky, príp. výhercovi bez zavinenia organizátora, technického správcu alebo Raiffeisen banky doručiť výhru, súťažiaci sa nestáva výhercom (príp. zaniká mu nárok na výhru) a výhra prepadá v prospech organizátora, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vyžrebovanému súťažiacemu. 

10. Organizátor i technický správca súťaže si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži alebo na výhru od takého súťažiaceho nevyhnutné doklady. Pokiaľ súťažiaci nepredloží na vyzvanie organizátora alebo technického správcu súťaže požadované doklady, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takomto prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech organizátora, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití, vrátane jej udelenia inému, dodatočne vylosovanému súťažiacemu.

11. V prípade, že sa do súťaže počas jej konania platne zapojí menej účastníkov (príp. menej účastníkov splní podmienky pre zisk výhry), ako je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech organizátora, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

6. VÝHRA V SÚŤAŽI


Do súťaže je pre výhercov vložených celkom 20 týchto výhier: suma vo výške 150 EUR (ďalej iba „výhra“), ktorá bude výhercovi pripísaná na účet v banke Raiffeisen banke.Uvedený novootvorený účet bude mať výherca zadarmo, do 31.10.2020. Uvedené neplatí pre výhercov, ktorí už majú otvorený účet v Raiffeisen banke.  
Výhra bude výhercovi pripísaná na jeho účet v Raiffeisen banke po splnení článku 5 vyššie a všetkých súťažných podmienok.

7. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Odoslaním vyplneného registračného formulára na súťažnom webe a potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov záujemca udeľuje organizátorovi súhlas, aby organizátor ako prevádzkovateľ, či už sám alebo prostredníctvom  technického správcu ako sprostredkovateľa, spracúval všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje záujemcu, tzn. v rozsahu pohlavie, meno, priezvisko, e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s. r. o., so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 31 380 824, kontakt: t.č.: +421 650 111 220, e-mail:  info@NIVEA.sk.

2. Záujemca  týmto udeľuje organizátorovi výslovný dobrovoľný súhlas s tým, aby organizátor ako prevádzkovateľ, či už sám alebo prostredníctvom technického správcu ako sprostredkovateľa, poskytol osobné údaje príjemcovi, spoločnosti Tatra banka, a.s. (Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka), so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B (Raiffeisen banka), ktorý je samostatným prevádzkovateľom, a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, mobilné číslo a adresu trvalého bydliska; informácie o spracúvaní osobných údajov výhercu poskytne príjemca osobných údajov (Raiffeisen banka)bezprostredne po prijatí vyššie uvedených osobných údajov. Vyššie uvedené osobné údaje budú príjemcovi poskytnuté za účelom odovzdania výhry výhercovi, t.j. kontaktovania výhercu a uzatvorenia zmluvného vzťahu v zmysle platných Raiffeisen obchodných podmienok, na základe ktorého bude mať výherca zriadený v Raiffeisen banke bežný účet a vydanú debetnú platobnú kartu VISA Electron k tomuto bežnému účtu. 

3. Záujemca týmto udeľuje výslovný a dobrovoľný súhlas s tým, aby Raiffeisen banka) poskytla spoločnosti Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, IČO 31 380 824, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7685/B ako organizátorovisúťaže informáciu o zriadení bežného účtu a vydaní debetnej platobnej karty, a pripísaní výhry na účet výhercu. Organizátor uvedené údaje potrebuje na účely organizácie a vedenia súťaže, ako aj na overenie odovzdania výhier výhercom. Podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia , v ktorom sú tiež uvedené práva účastníka, spôsob ich uplatnenia, orgán dozoru, spôsob, akým môže byť odvolaný súhlas na spracúvanie osobných údajov a podané námietky proti priamemu marketingu a ďalšie nevyhnutné informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane práva na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republike. 

Právnym základom, na ktorom spracúvame osobné údaje záujemcov/ účastníkov resp. výhercov  je ich dobrovoľne udelený súhlas. Osobné údaje sú spracúvané počas doby konania súťaže až do okamihu odovzdania všetkých výhier v súťaži, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom e-mailu na adresu info@nivea.sk, ktorým dôjde k ukončeniu spracúvania osobných údajov za týmto účelom a k ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. Ďalej bude spracúvaný iba nevyhnutne obmedzený rozsah údajov po dobu 3 rokov na účely ochrany prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok),  a to na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ďalej v prípade tých výhercov, u ktorých to prikazuje osobitný právny predpis. Podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené v dokumente Politika ochrany súkromia , v ktorom sú tiež uvedené práva účastníka, spôsob ich uplatnenia, orgán dozoru, spôsob, akým môže byť odvolaný súhlas na spracúvanie osobných údajov a podané námietky proti priamemu marketingu a ďalšie nevyhnutné informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane práva na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republike. 

Odoslaním registračného formulára záujemca resp. súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že organizátor a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, ako na tú, ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3. Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže v prípade, ak organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým táto osoba dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4. Organizátor môže dobu konania súťaže predĺžiť alebo ju skrátiť. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel bude vykonaná formou písomných a číslovaných dodatkov.

5. O výhrach v súťaži a celkovom konečnom poradí účastníkov bez možnosti odvolania rozhoduje organizátor. 

6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto vyvrátiť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.  
8. Originál úplných pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach www.NIVEA.sk/sutaze-a-pravidla .

V Bratislave dňa 29.8.2019
Samuel Lukáč
Shopper&Customer Marketing Specialist
Beiersdorf Slovakia, s.r.o.