Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

NIVEA Coconut box

Úplné pravidlá súťaže
NIVEA Coconut box
– pre Slovenskú Republiku -Zmyslom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „NIVEA Coconut box“ na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Tieto úplné pravidlá môžu byť pozmenené zo strany usporiadateľa súťaže formou písomných dodatkov. 

Usporiadateľom súťaže je

Beiersdorf Slovakia s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7685/B (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“). 

Organizátorom súťaže je 

Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 224167 (ďalej len „organizátor“ alebo „organizátor súťaže“).


Technickým správcom súťaže je

Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“ alebo „technický správca súťaže“).

Originál úplných pravidiel bude v čase konania súťaže zverejnený na https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla 


I. Termín a miesto konania súťaže:


1) Súťaž prebieha v termíne od 17. 06. 2019 00:00:00 hod. do 23. 06. 2019 23:59:59 hod. (ďalej len "termín konania súťaže") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania súťaže"), výhradne prostredníctvom sociálnej siete Facebook, konkrétne na oficiálnom profile NIVEA: www.facebook.com/niveacrsr/ (ďalej len „súťažný profil").

II. Účastníci súťaže:

1) Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má od (resp.) v okamihu registrácie do súťaže a ďalej nepretržite až do momentu odovzdania výhier v súťaži aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúci podmienky sociálnej siete Facebook, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže, (ďalej tiež „záujemca“). V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

2) Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi alebo technickému správcovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. aj osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v §  116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

3) Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, osoby so zablokovaným profilom alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa zistí, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.  


III. Účasť v súťaži:

1) Do súťaže sa záujemca zapojí tak, že:
i. V termíne konania súťaže, resp. do odovzdania výhier je fanúšikom súťažného profilu, teda oficiálnej facebookovej stránky NIVEA dostupnej na www.facebook.com/niveacrsr/;
ii. V termíne konania súťaže navštívi súťažný profil, na ktorom bude v rámci súťažného postu umiestnená súťažná fotografia (ďalej len „súťažný post“);
iii. Prihlási sa do svojho facebookového profilu a prostredníctvom neho zverejní príspevok (komentár) pod súťažným postom obsahujúci odpoveď (ďalej len „súťažná odpoveď") na tam uvedenú otázku: „Koľko produktov a reklamných predmetov NIVEA nájdete na obrázku?“ (ďalej len „súťažná otázka").

Zverejnením svojej súťažnej odpovede záujemca súhlasí s pravidlami súťaže, zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať a súčasne potvrdzuje, že má viac ako 16 rokov a udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. VI. týchto pravidiel.
 
Záujemca je zaradený do súťaže a stáva sa súťažiacim okamihom úspešného nahratia súťažnej odpovede spĺňajúcej všetky podmienky súťaže do komentára súťažného postu na súťažnom profile (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“). 

2) Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz s jednou súťažnou odpoveďou. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho, sa k jeho ďalším účastiam už neprihliada. Zároveň už raz zaregistrované súťažné odpovede nie je možné akokoľvek meniť alebo upravovať. Táto úprava súťažnej odpovede sa považuje za novú súťažnú odpoveď a tým aj za opakovanú účasť v súťaži (teda, k týmto úpravám pôvodnej súťažnej odpovede sa tak neprihliada).

3) Každý jednotlivý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť iba s jedným autentickým profilom na sociálnej sieti Facebook, spĺňajúcim podmienky sociálnej siete Facebook. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné odpovede) zo súťaže bez náhrady vylúčený.

4) Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba raz. Bez obmedzenia platnosti predchádzajúcej vety tak v prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne sa zhoduje aj ich doručovacia adresa, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, ktorý bol vyžrebovaný skôr.

5) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nie sú zodpovední za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie súťažnej odpovede na súťažné profil, alebo funkčnosť súťažného profilu.


IV. Určenie výhercov:


1) Po ukončení súťaže bude zo všetkých súťažiacich (resp. ich súťažných registrácií), ktorí sa do súťaže v termíne jej konania platne zaregistrovali a súčasne správne odpovedali na položenú súťažnú otázku, vyžrebovaných:

- 10 výhercov výhry;

2) Žrebovanie bude vykonané technickým správcom súťaže, a to do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

3) Vyžrebovaný súťažiaci bude o tejto skutočnosti informovaný organizátorom súťaže najneskôr do 21 dní od žrebovania, a to prostredníctvom facebookového účtu, s ktorým sa do súťaže zapojil (resp. z ktorého nahral svoju súťažnú odpoveď) (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy bude vyžrebovaný výherca, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií (meno, priezvisko, adresa), popr. o doručenie dokladov preukazujúcich jeho nárok na výhru (napr. preukaz preukazujúci totožnosť súťažiaceho za účelom zistenia veku súťažiaceho). Súčasne bude vyžrebovaný súťažiaci informovaný, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, popr. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom. 

4) Súťažiaci je povinný reagovať, príp. doručiť dodatočné doklady / informácie do 5 pracovných dní. Ak súťažiaci v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky, a bol vyžrebovaný ako náhradník.

5) Výhra bude výhercovi zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na výhernú správu, a to do 30 dní po overení jeho nároku na výhru.

6) Ak sa nepodarí vyžrebovaného účastníka bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu kontaktovať, popr. výhercovi bez zavinenia usporiadateľa, organizátora alebo technického správcu doručiť výhru alebo si výhru neprevezme, súťažiaci sa nestáva výhercom (popr. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

7) V prípade, že sa do súťaže v termíne jej konania platne zapojí menej účastníkov (popr. menej účastníkov splní podmienky na získanie výhry), než je výhier v súťaži, neodovzdané  výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.


V. Výhry v súťaži:


1. V súťaži sa hrá o:

1x Telové mlieko s olejom: Kokos & olej Monoi, 200 ml
1x Telové suflé s olejom: Kokos & olej Monoi, 200 ml
1x Labellino kokos

(ďalej tiež ako „výhra“)

Do súťaže je vložených 10 ks výhry. Každý oprávnený výherca získa 1 ks výhry.


VI. Spracúvanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:


1) Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:
Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
Účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@nivea.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;
Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);
Rozsah údajov: údaje z facebookového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka), údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, adresa) podľa týchto pravidiel, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 16 rokov; 
Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“

2) Záujemcovia (resp. účastníci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže. 

VII. Záverečné ustanovenia:

1) Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. 

2) Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.

3) Účastník bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Súťažná odpoveď nesmie obsahovať vulgárne, hanlivé, pornografické alebo erotické prvky, nesmie byť diskriminačná, ani nesmie nikoho pohoršovať. Súčasne tiež nesmie poškodzovať dobré meno usporiadateľa. 

4) Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, bude zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na internetových stránkach NIVEA.

5) O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

6) V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.

7) Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook ani nie je s takým subjektom nijako spojená. Facebook nezodpovedá za túto súťaž. Akékoľvek otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je treba adresovať usporiadateľovi alebo organizátorovi, a nie vlastníkovi, prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálnej siete Facebook. Účastníci sú oboznámení s tým, že poskytujú svoje informácie usporiadateľovi a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook.

8) Sociálna sieť Facebook nenesie žiadnu zodpovednosť za legálny priebeh súťaže, najmä za oficiálne pravidlá, podmienky súťaže a požiadavky na splnenie podmienok (napríklad obmedzenia týkajúce sa veku a trvalého bydliska) dodržiavanie príslušných pravidiel a nariadení vzťahujúcich sa k súťaži a na všetky ponúkané výhry (napr. registrácia a získanie potrebných regulačných povolenie).

9) Zapojením sa do súťaže berú záujemcovia/súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú žiadne právne nároky voči správcovi sociálnej siete Facebook, resp. že spoločnosť Facebook je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená. 


V Bratislave dňa: 16. 05. 2019