Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

Pravidlá súťaže

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NIVEA Q10 PORADCA V STAROSTLIVOSTI O PLEŤ

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže NIVEA Q10 Poradca v starostlivosti o pleť (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený len formou písomných dodatkov.

Zadávateľom súťaže je:

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.,

so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO: 31 3 80 8 24,

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:

 

Etnetera a.s.

so sídlom: Hornofova 217, 164 00 Praha 6, Česká republika

Vedená u Mestského súdu v Prahe spisová značka B 11168

IČ: 25103814

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 1. 4. 2016 00:00:00 hod do 8. 5. 2016 23:59:59 hod vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). 

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.NIVEA.sk/Q10poradca (ďalej len„súťažný web“).

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 18 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“). 

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len„Občiansky zákonník“). 

3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie: 
  1. V súťaži sa hrá o tieto ceny: 

NIVEA Denný krém proti vráskam Q10 plus, 50 ml

NIVEA Ochranný denný krém proti vráskam Q10 plus, 50 ml

NIVEA Energizujúci denný krém proti vráskam Q10 plus, 50 ml

NIVEA Zjemňujúci denný krém proti vráskam Q10 plus, 50 ml

(každému výhercovi bude pridelený jeden konkrétny vyššie uvedený produkt, a to podľa odporúčanej starostlivosti o pleť vychádzajúci z krátkeho dotazníka) 

(ďalej len “výhra”) 

Do súťaže je vložené celkom 30 ks výhry. 

Každý výherca v súťaži získa 1 ks výhry. 

2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v registračnom formulári, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže. 

3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú súťažiaci zadal do registračného formulára (ide teda o e-mailovú adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára na súťažnom webe). Výhra bude každému výhercovi zaslaná na adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže. V tomto informačnom e-maile môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať. 

4. Usporiadateľ ani zadávateľ nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže. 

5. Usporiadateľ i zadávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa či zadávateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné marketingové účely.

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov: 

Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde: 
  1. splní súťažnú úlohu spočívajúcu v zapojení sa do výskumu, resp. v zodpovedaní 1 otázky:

“Aká je vaša pleť?”, pričom účastník zvolí jednu z možných odpovedí (normálna-suchá pleť / zmiešaná pleť / unavená pleť bez energie) 

 (ďalej len „súťažná úloha“),

na základe odpovede na súťažnú úlohu bude následne vyhodnotená odporúčaná starostlivosť o pleť: konkrétne NIVEA Denný krém proti vráskam Q10 plus a dva ďalšie produkty NIVEA z radu Q10 plus. Odporúčaný denný krém sa stáva možnou výhrou pre daného účastníka súťaže.

V prípade záujmu o účasť v súťaži musí účastník potvrdiť účasť stlačením tlačidla SÚŤAŽ.

  1. následne úplne a pravdivo vyplní svoje registračný formulár, a to v rozsahu:
  1. pohlavie,
  2. meno, priezvisko,
  3. e-mailová adresa,
  4. dátum narodenia,
  5. ulica, p. č., PSČ, mesto,

 (ďalej len „registračný formulár“) 

    následne potvrdí súhlas s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov, a takto riadne vyplnený formulár odošle pomocou jeho funkčnosti zadávateľovi súťaže. Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného súťažného formulára zadávateľom súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

Jeden súťažiaci má možnosť zapojiť sa do súťaže i opakovane a opakovane sa tiež registrovať prostredníctvom registračného formulára (pri čom je zásadne povinný použiť totožné kontaktné údaje). Pre účely vyhodnotenia súťaže bude braná do úvahy vždy posledná registrácia, ktorej prostredníctvom sa súťažiaci zaregistruje. 

Určenie výhercov:

a) V súťaži sa udeľuje 30 výhier (pozri čl. III. odst. 1 týchto pravidiel).

b) Súťaž má celkom 30 výhercov, ktorí sú určení na základe losovania  vykonaného usporiadateľom súťaže. Toto losovanie prebehne po uplynutí doby konania súťaže, pričom sa bude losovať zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zapojili spôsobom popísaným v týchto pravidlách.

c) Každý výherca získa ako výhru jeden NIVEA Denný krém proti vráskam Q10 plus podľa odporúčanej starostlivosti o pleť vychádzajúcej z krátkeho výskumu učineného v rámci súťažnej úlohy, resp. súťažného registračného formulára.

d) Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru. 

e) V prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto sa do súťaže zapojil skôr.

V. Spracovanie a ochrana osobných údajov: 

1. Odoslaním súťažného formulára vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Odoslaním vyplneného súťažného formulára zároveň súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia, či už sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje súťažiaceho, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu a e-mail za účelom zaradenia do databázy klientov, ktorú by následne po dobu svojej existencie usporiadateľ a zadávateľ využívali pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách usporiadateľa a jeho obchodných partnerov, vykonávanie marketingových analýz a pod., realizácie súťaže a odovzdania výhier, pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú. Takisto súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas na prípadné zverejnenie ním poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch usporiadateľa a zadávateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa súťažiaceho. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách usporiadateľa a zadávateľa počas doby jeho existencie, ako aj so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Súťažiaci taktiež súhlasí s tým, aby mu usporiadateľ a zadávateľ zasielali aj informácie o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách svojich obchodných partnerov. Berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ je povinný pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba, má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto zákona. Tento súhlas súťažiaceho platí až do odvolania. 

2. Odoslaním súťažného formulára súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ a zadávateľ majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

VI. Záverečné ustanovenia: 

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou očíslovaných dodatkov, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou www.NIVEA.sk/sutaze. 

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. 

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. 

4. Usporiadateľ súťaže a zadávateľ súťaže nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou. 

5. Usporiadateľ súťaže a zadávateľ súťaže nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

6. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Usporiadateľ týmto nepreberá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. 

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. 

8. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese usporiadateľa súťaže a zverejnený na internetových stránkach www.NIVEA.sk/sutaze.