Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

Pravidla soutěže

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE ADVENTNÝ KALENDÁR NIVEA

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Adventný kalendár NIVEA“ (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom treba vysvetľovať v súlade s týmto dokumentom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Zadávateľom súťaže je:

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.

so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO: 31 3 80 8 24,

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:

Etnetera a.s.

so sídlom: Hornofova 217, 164 00 Praha 6, Česká republika

Vedená u Mestského súdu v Prahe spisová značka B 11168

IČ: 25103814

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

 Termín a miesto konanie súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 1. 12. 2015 00:00:00 hod. do 24. 12. 2015 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), výhradne prostredníctvom webových stránok www.NIVEA.sk/advent (ďalej len „súťažný web“).<

 

Súťaž je pre účely vyhodnotenia, resp. určenia výhercov, v dobe svojho konania rozdelená na jednotlivé, samostatne vyhodnocované súťažné dni:

 

·       Súťažným dňom je každý jednotlivý kalendárny deň v dobe konania súťaže;

·       Jednotlivé súťažné dni prebiehajú vždy od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod.;

·       Súťaž sa tak skladá z celkom 24 súťažných dní.

 

(ďalej len „súťažný deň“)

Súťaž bude vyhodnocovaná po uplynutí doby konania súťaže.

 

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 18 rokov s trvalým pobytom a     s adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

 Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, ako i ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka.

 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak aj taká osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, popr. ju použiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať preukázateľné podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

 V súťaži sa hrá o tieto výhry:

 

 • NIVEA hrnček biely – 2x
 • NIVEA sada ponožiek – 2x
 • NIVEA Upokojujúca ošetrujúca micelárna voda (200 ml) – 1x
 • NIVEA nákupný košík – 4x
 • NIVEA hrnček modrý – 3x
 • NIVEA Ošetrujúci sprchový gél Creme Care (250 ml) – 1x
 • NIVEA uterák – 5x
 • NIVEA Perlové sérum proti vráskam Q10 plus (40 ml) – 1x
 • NIVEA Krémový sprchový gél Cashmere Moments (250 ml) – 1x
 • NIVEA Regenerační balzam na ruky Repair & Care (50 ml) – 1x
 • NIVEA plážová nafukovacia lopta – 1x
 • NIVEA Energizujúci denný krém proti vráskam Q10 Plus (50 ml) – 1x
 • NIVEA Telový olej Smooth Sensation (250 ml) – 1x

 

(ďalej len “výhra” alebo spoločne ako „výhry”)

 

Do súťaže je vložených celkom 24 ks výhier. Každý výherca získa 1 ks výhry. Každý súťažný deň sa hrá o 1 ks výhry. O ktorú konkrétnu výhru bude pre ten ktorý súťažný deň losované, bude určené vždy pred konkrétnym losovaním.

 

2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v registračnom formulári.

3. Súťaž bude vyhodnotená nasledujúcim spôsobom:

 V každom súťažnom dni vyhráva výhru vždy iba 1 súťažiaci, ktorý úplne splnil pravidlá tejto súťaže, zaregistroval sa v príslušnom súťažnom dni do súťaže v súlade s čl. IV odst. 1 písm. b) a c) týchto pravidiel, správne zodpovedal súťažnú otázku v súlade s čl. IV odst. 1 písm. a) a zároveň bol určený ako výherca príslušného súťažného dňa losovaním zo všetkých účastníkov, ktorí splnili podmienky pre účasť v príslušnom súťažnom dni.

Výhercovia pre jednotlivé súťažné dni budú určení losovaním po skončení doby konania súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebehne najneskôr do 10. 1. 2016.  

4. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú súťažiaci zadal do registračného formulára (ide teda o e-mailovú adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára na súťažnom webe). Výhra bude každému výhercovi zaslaná na adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže. Súčasťou informačného e-mailu môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať. 

5. Usporiadateľ ani zadávateľ nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže. 

6. Usporiadateľ i zadávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa či zadávateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné marketingové účely. 

7.Po celú dobu konania súťaže sa môže ten istý účastník súťaže zúčastniť opakovane, tzn. je možné sa opakovane stať výhercom výhry v súťaži, vždy však pre rozdielny súťažný deň a s novou súťažnou registráciou prevedenú v súlade s týmito pravidlami. 

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:
Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde:

 

 1. zodpovie súťažnú otázku, a to výberom z ponúkaných odpovedí (ďalej len „súťažná otázka“),
 2. v prípade záujmu o registráciu do súťaže vyplní úplne a pravdivo svoje osobné údaje do súťažného formulára, a to v rozsahu:
 1. pohlavie,
 2. meno, priezvisko,
 3. e-mailová adresa,
 4. dátum narodenia,
 5. ulica, p. č., PSČ, mesto,

 (ďalej len „registračný formulár“). 

Následne potvrdí súhlas s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov, a takto riadne vyplnený formulár odošle pomocou jeho funkčnosti zadávateľovi súťaže. Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného súťažného formulára zadávateľom súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“). Do zlosovania o výhru v súťaži pre konkrétny súťažný deň však budú vždy zaradení iba účastníci, ktorí zodpovedia príslušnú súťažnú otázku úplne správne.

 Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť opakovane, avšak ak tak učiní v rámci jedného súťažného dňa, dôjde automaticky k vymazaniu jeho predchádzajúcej registrácie do súťaže; pre účely vyhodnotenia súťaže sa teda v rámci trvania jedného súťažného dňa bude počítať iba jeho posledná registrácia.

Objektívne správnu odpoveď na súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne zadávateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná za jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku.

V. Spracovanie a ochrana osobných údajov: 

1. Odoslaním registračného formulára na súťažnom webe vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Odoslaním vyplneného registračného formulára zároveň súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia, či už sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje súťažiaceho, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu a e-mail za účelom zaradenia do databázy klientov, ktorú by následne po dobu svojej existencie usporiadateľ a zadávateľ využívali pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách usporiadateľa a jeho obchodných partnerov, vykonávanie marketingových analýz a pod., realizácie súťaže a odovzdania výhier, pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú. Takisto súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas na prípadné zverejnenie ním poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch usporiadateľa a zadávateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa súťažiaceho. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách usporiadateľa a zadávateľa počas doby jeho existencie, ako aj so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Súťažiaci taktiež súhlasí s tým, aby mu usporiadateľ a zadávateľ zasielali aj informácie o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách svojich obchodných partnerov. Berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len„zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ je povinný pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba, má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto zákona. Tento súhlas súťažiaceho platí až do odvolania. 

2. Odoslaním registračného formulára súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ a zadávateľ majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

VI. Záverečné ustanovenia:

 

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou očíslovaných dodatkov, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou www.NIVEA.sk/sutaze. 

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. 

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. 

4. Usporiadateľ súťaže a zadávateľ súťaže nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou. 

5. Usporiadateľ súťaže a zadávateľ súťaže nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

6. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Usporiadateľ týmto nepreberá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. 

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. 

8. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese usporiadateľa súťaže a zverejnený na internetových stránkach www.NIVEA.sk/sutaze.