Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

Súťaž v drogérii DM

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O POUKÁŽKU NA NÁKUP ČASOPISOV

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCA A PREVÁDZKOVATEĽ SMS SLUŽBY

Organizátorom súťaže je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, Bratislava 1, IČO 31 380 824, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7685/B (ďalej len „organizátor“).

Technickým správcom a prevádzkovateľom SMS systému súťaže je spoločnosť Lion Teleservices SK, spol. s r.o., so sídlom Murgašova 2, 010 01 Žilina 1, IČO: 36 386 723, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 11712/L (ďalej len „prevádzkovateľ SMS služby“).

Originál úplných pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže uložený v sídle organizátora.

2. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.5.2016 do 31.5.2016 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na celom území Slovenskej republiky.

Súťaž sa vzťahuje na všetku kozmetiku dovážanú a predávanú organizátorom pod ochrannou známkou NIVEA vo všetkých predajniach obchodnej siete dm drogerie markt, s.r.o., na území Slovenskej republiky (ďalej len „výrobky Nivea“).

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba  staršia ako 18 rokov, alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla plnoletosť uzatvorením manželstva s trvalým bydliskom a s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len "účastník").

Zamestnanci organizátora a prevádzkovateľa SMS služby ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

Výhra nebude odovzdaná ani v prípade, ak organizátor alebo prevádzkovateľ SMS služby zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá pomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

4. PRINCÍP A PODMIENKY SÚŤAŽE

Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v dobe konania súťaže jednorazovo zakúpi výrobky NIVEA v  hodnote nad 8,99 EUR (ďalej len „súťažný nákup“) bez ohľadu na hodnotu ďalších výrobkov uvedených na súťažnom doklade a zašle SMS správu na telefónne číslo 0902 028 993 v tvare:

NIVEAmedzeraDATUMNAKUPUmedzeraCASNAKUPUmedzeraHODNOTANAKUPU

(príklad: NIVEA 12052016 1532 10,02)

(ďalej len „súťažná SMS správa“),

Za jeden súťažný nákup je možné zapojiť sa do súťaže iba jedenkrát (prostredníctvom súťažnej SMS správy) a to bez ohľadu na skutočnosť, koľko výrobkov v hodnote nad 8,99 EUR bolo v rámci jedného súťažného nákupu zakúpených. V rámci jednej SMS možno zadať údaje len z jedného dokladu o zaplatení súťažného nákupu.   

Za súťažiaceho sa považuje osoba, ktorá vykonala súťažný nákup, odoslala súťažnú SMS správu, užíva alebo vlastní mobilný telefón so SIM kartou s telefónnym číslom, z ktorého bola odoslaná súťažná SMS správa (ďalej len „súťažiaci“).

SMS je možné odosielať iba z mobilných telefónov registrovaných u mobilných operátorov pôsobiacich v SR (Orange, T-Mobile, Telefonica O2).

Cena odosielanej SMS správy bude účtovaná podľa platného cenníka príslušného mobilného operátora, ktorého služby účastník súťaže využíva.

Všetci súťažiaci, ktorí doručia organizátorovi súťažnú SMS správu v požadovanom tvare, budú na čísle, z ktorého odoslali súťažnú SMS správu, v rovnaký deň informovaní o prijatí súťažnej SMS správy. Nedoručenie informatívnej správy od organizátora znamená, že súťažná SMS správa od súťažiaceho nebola organizátorovi doručená.

Z jedného telefónneho čísla sa počas doby konania súťaže môže zúčastniť súťaže iba jeden súťažiaci.

Do súťaže nebudú zaradené súťažné SMS správy zaslané v inom než predpísanom tvare, odoslané inak než z mobilných telefónov registrovaných u mobilných operátorov v SR (napr. prostredníctvom internetu), SMS správy odoslané mimo územia Slovenskej republiky a SMS správy doručené organizátorovi mimo dobu trvania súťaže, či SMS správy inak nespĺňajúce stanovené podmienky. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia zaslaných súťažných SMS správ.

Súťaže je možné zúčastniť sa opakovane. Čím viac súťažných SMS správ súťažiaci zašle (vždy s údajmi o novom súťažnom nákupe), tým väčšiu má šancu na výhru.

Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.

V prípade, ak dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne majú rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto sa do súťaže zapojil najskôr.

Súťažiaci je povinný uschovať originál účtenky - dokladu o zaplatení súťažného nákupu za účelom vydania výhry (ďalej len „účtenka“). Ak súťažiaci nepredloží na požiadanie organizátora alebo prevádzkovateľa SMS služby účtenku spĺňajúcu podmienky týchto pravidiel, t.j. so zhodným dátumom a časom o zaplatení (účtenky za súťažný nákup), ako bol uvedený v súťažnej SMS správe, bude zo súťaže vyradený.

Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel je možné použiť výhradne doklady o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice, z ktorých bude jednoznačne vyplývať nákup súťažného výrobku či výrobkov NIVEA v zodpovedajúcej minimálnej hodnote. Na preukázanie súťažného nákupu nie je možné použiť doklad s ručne vyplnenými údajmi.

V prípade, ak sa súťažiaci nepreukáže dokladom o zaplatení - účtenkou v zmysle pravidiel súťaže, bude jeho súťažná SMS správa vyradená zo súťaže z dôvodov nesplnenia pravidiel súťaže. V takom prípade bude vyžrebovaný ďalší výherca na jeho miesto.

5.  VÝHRY V SÚŤAŽI A ICH DORUČENIE

Po uplynutí doby konania súťaže, bude zo všetkých prijatých platných súťažných SMS správ vyžrebovaných 30 výhercov poukážky na nákup časopisov. Za celé súťažné obdobie bude vyžrebovaných spolu 30 výhercov poukážky na predplatné ľubovoľného časopisu od www.ipredplatne.sk v hodnote 100 EUR. Platnosť poukážky je neobmedzená až do jej použitia na predplatné ľubovoľného časopisu od www.ipredplatne.sk.

Do súťaže je pre výhercov vložených celkom 30 poukážok na predplatné ľubovoľného časopisu od www.ipredplatne.skv hodnote 100 EUR .

Výhercovia súťaže budú o svojej výhre prevádzkovateľom SMS služby informovaní na telefónnom čísle, z ktorého zaslali výhernú SMS správu a to najneskôr do 31.6.2016. Ak nebude možné výhercu kontaktovať v uvedenej lehote, pričom budú urobené minimálne 3 pokusy, bude vyžrebovaný ďalší výherca na jeho miesto.

Po overení, že výherca splnil všetky podmienky súťaže, mu prevádzkovateľ SMS služby zašle príslušnú výhernú poukážku, dodanú prevádzkovateľovi SMS služby organizátorom. Výhercovia budú kontaktovaní priamo zástupcom prevádzkovateľa SMS služby, ktorý s nimi dohodne podrobnosti o dodaní výhry.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok v stanovených termínoch zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a bude vyžrebovaný ďalší výherca na jeho miesto.

Výhra bude výhercovi odoslaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

 

6. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Výherca je pre účely realizácie výhry a kontroly uplatnenia výhry povinný poskytnúť organizátorovi a prevádzkovateľovi SMS služby svoje osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresu bydliska a telefonický kontakt (ďalej len „údaje“), a na adresu NIVEA, P.O.BOX 15, 010 15 Žilina 15 zaslať podpísané tlačivo “súhlas so spracovávaním osobných údajov – výherca”, ktoré mu bude zaslané elektronickou poštou alebo poštou, ako aj originál dokladu o zaplatení súťažného nákupu, z ktorého boli poskytnuté údaje do súťaže (dátum, čas a hodnota nákupu), a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, kedy bol výherca kontaktovaný prevádzkovateľom SMS služby.

Účasťou v súťaži ďalej súhlasí každý účastník, aby organizátor spracúval ako prevádzkovateľ, či už sám alebo prostredníctvom prevádzkovateľa SMS služby ako sprostredkovateľa všetky vyššie špecifikované údaje za účelom vytvorenia databázy klientov,  obsahujúcej poskytnuté údaje, ktorú by následne po dobu svojej existencie organizátor využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú najmä adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách organizátora a jeho obchodných partnerov a vykonávanie marketingových analýz. Takisto udeľuje účastník organizátorovi a prevádzkovateľovi SMS služby súhlas na prípadné zverejnenie poskytnutých údajov v propagačných materiáloch organizátora, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách organizátora po dobu jeho existencie, a to na účastníkom uvedenú korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu, a takisto aj prostredníctvom SMS správy. Rovnako účastník súhlasí s tým, aby organizátor zasielal aj informácie o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách svojich obchodných partnerov. Berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracúvanie môže účastník kedykoľvek odvolať – a to písomne doporučeným listom adresovaným prevádzkovateľovi SMS služby alebo organizátorovi, telefonicky prostredníctvom Modrej infolinky NIVEA (t.č. 041/700 17 80), alebo aj prostredníctvom e-mailu. Účastník si je vedomý, že organizátor a prevádzkovateľ SMS služby sú povinní pri spracúvaní údajov postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a že ako dotknutá osoba má práva bližšie špecifikované v § 28 a 29 tohto zákona. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať.

Účasťou v súťaži udeľuje účastník v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení súhlas s použitím svojho telefónneho čísla a e-mailovej adresy na obchodné a marketingové účely organizátora alebo prevádzkovateľa SMS služby, najmä na účely zasielania obchodných oznamov. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Organizátor je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto urobené písomne vo forme dodatku k pravidlám, zverejnenom na súťažnom webe.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného druhu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, ak mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako i vymáhanie účasti v súťaži či výhier súdnou cestou nie je možné.

Organizátor a prevádzkovateľ SMS služby nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na prípadnej vecnej výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

Pri nesplnení či porušení súťažných podmienok bude účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Rovnako bude účastník vylúčený zo súťaže v prípade, že organizátor či prevádzkovateľ SMS služby zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla súťažiacemu k získaniu výhry.

Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.

Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom vecnom plnení.

Výherca, ktorý výhru akceptuje, berie na vedomie, že výhra je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.   

Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

Vzťahy medzi súťažiacim a organizátorom alebo prevádzkovateľom SMS služby sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného.