Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

Garancia vrátenia peňazí

Garancia vrátenia peňazí

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ AKCIE

Usporiadateľ akcie spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom: Riznerova 5, Bratislava 811 01, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Vložka číslo: 7685/B, (ďalej len "BDF" alebo "usporiadateľ"), týmto vyhlasuje reklamnú akciu s názvom "NIVEA garantuje vrátenie peňazí", v ktorej sa zaväzuje svojim zákazníkom, ktorí si zakúpili niektorý z vybraných výrobkov starostlivosti o vlasy NIVEA, v prípade ich nespokojnosti a za splnenie podmienok stanovených nižšie, vrátiť kúpnu cenu príslušného akčného výrobku oproti jeho vráteniu späť usporiadateľovi.

Akcia sa vzťahuje iba na šampóny a kondicionéry pre ženy:

 • Inovovaný rad NIVEA Šampón a kondicionér Diamond Volume Care
 • Inovovaný rad NIVEA Šampón a kondicionér Volume Care
 • Inovovaný rad NIVEA Šampón a kondicionér Diamond Gloss Care
 • Inovovaný rad NIVEA Šampón a kondicionér Blonde Care
 • Inovovaný rad NIVEA Šampón a kondicionér Color Care & Protect
 • Inovovaný rad NIVEA Šampón a kondicionér Repair & Targeted Care
 • Inovovaný rad NIVEA Šampón a kondicionér Long Care & Repair
 • Inovovaný rad NIVEA Šampón Hydro care
 • Inovovaný rad NIVEA Šampón 2v1 Care Express
 • Inovovaný rad NIVEA Šampón Balanced & Fresh Care

Inovovaný rad vyššie uvedených výrobkov znamená, že sa jedná o výrobky s novým obalom. Vizuály jednotlivých akčných výrobkov, s ktorými sa možno zapojiť do akcie je umiestnený v prílohe č.1 týchto pravidiel. Akcia sa nevzťahuje na predchádzajúcu radu výrobkov.

(ďalej a vyššie len "akčné výrobky" alebo "výrobky").

Akcia prebieha na území Slovenskej republiky od dňa 1.10.2015, až do vrátenia 4.000 ks akčných výrobkov späť usporiadateľovi, najdlhšie však do 30.6.2016. Na predčasné ukončenie akcie bude spotrebiteľ adekvátne upozornený prostredníctvom webových stránok usporiadateľa akcie www.NIVEA.sk, kde bude upozornenie o akcii zverejnené. Sledujte starostlivo internetové stránky usporiadateľa akcie!

Akcie sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá si zakúpi na území Slovenskej republiky v čase od 1.10. 2015 do ukončenia akcie, najneskôr však do 30.4. 2016 jeden z akčných výrobkov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi alebo k spolupracujúcej spoločnosti Lion Teleservices SK, spol s.r.o., alebo sú k týmto osobám osoby blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

Každý účastník je oprávnený žiadať o garanciu vrátenia peňazí iba raz a maximálne na 3 produkty. Platí len pre koncových spotrebiteľov, nie pre maloobchodníkov.

Podmienky vrátenia:

Účastník akcie musí splniť tieto podmienky:

 • Účastník akcie je nespokojný s účinkom príslušného akčného výrobku.
 • Výrobok vrátený naspäť usporiadateľovi musí obsahovať aspoň 50% svojho stanoveného obsahu výrobku. Množstvo a kvalita obsahu náplne bude usporiadateľom vždy kontrolovaná. Ak bude vrátený výrobok obsahovať menej, ako 50% svojho originálneho obsahu, nebude kúpna cena účastníkovi vrátená. Výrobok môže byť opotrebovaný bežným spôsobom, ale nesmie byť poškodený a nesmie byť nahradzovaný jeho pôvodný obsah. Obal výrobku musí byť zaslaný späť aj s etiketou obsahujúcou čiarový kód (EAN);
 • Spolu s výrobkom je účastník akcie povinný zaslať usporiadateľovi aj list (voľný list papiera pripojený k zásielke), prostredníctvom ktorého oznámi svoje kontaktné údaje a zároveň odpovie na uvedené otázky. Údaje, ktoré je nutné uviesť v liste, sú dostupné aj na internetových stránkach usporiadateľa www.NIVEA.sk. Účastník akcie je povinný vyplniť nasledujúce údaje a odpovedať na uvedené otázky:
 1. Uveďte svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mailovú adresu, telefónne číslo a číslo bankového účtu vrátane kódu banky*
 2. Ako dlho šampón NIVEA používate?
 3. Prosím, napíšte, prečo s produktom nie ste spokojný /á.
 • Zároveň je potrebné priložiť k zásielke originál alebo kópiu daňového dokladu o uskutočnení nákupu akčného výrobku (pokladničný doklad), z ktorého je zrejmý a jednoznačne čitateľný názov akčného výrobku, dátum nákupu, miesto nákupu a predajná cena výrobku za ktorú bol výrobok kúpený. Akčný výrobok musí byť zakúpený na území Slovenskej republiky v dobe od 1.10.2015 do 30.04.2016 resp. do ukončenia akcie, ak nastane skôr. Pokladničný doklad môže byť len z registračnej pokladne, ručne vypísaný doklad nebude akceptovaný;
 • Účastník akcie pošle výrobok vrátane vyplneného listu a dokladu o vykonaní nákupu usporiadateľovi akcie na poštovú adresu: NIVEA, P. O. Box 15, 010 15 Žilina. Poštovné, balné a všetky náklady súvisiace s vrátením výrobku hradí sám účastník akcie. Každý účastník sa môže akcie zúčastniť iba raz a iba vrátením max. 3 výrobkov, na ktoré sa táto akcia vzťahuje. Opakované využitie princípu tejto akcie "NIVEA garantuje vrátenie peňazí", nie je možné. V prípade opakovaného zaslania výrobku (alebo zaslanie väčšieho počtu výrobkov ako 3 ks) bude zásielka z akcie vylúčená.

Zaslané zásielky usporiadateľovi akcie, vrátane originálov alebo kópií daňových dokladov alebo faktúr, nebudú účastníkom akcie vrátené!

V prípade, že účastník akcie splní v čase trvania akcie všetky vyššie uvedené podmienky, bude mu usporiadateľom vrátená kúpna cena, za ktorú vrátený akčný výrobok zakúpil (podľa zaslaného daňového dokladu), na bankový účet **, ktorý uviedol v liste. Usporiadateľ si vyhradzuje právo posúdenia pravosti hodnoty nákupu (nezáväzná odporúčaná spotrebiteľská cena akčných výrobkov je k dátumu 1.10.2015 nasledovná: Šampón NIVEA 250 ml – 2,79 EUR vrátane DPH; Šampón NIVEA 400 ml - 3,85 EUR vrátane DPH; Kondicionér NIVEA 200 ml- 2,79 EUR vrátane DPH). Maximálna cena, ktorá tak bude účastníkovi prípadne vrátená, je 12 EUR. Kúpna cena tovaru bude účastníkovi akcie vrátená v lehote 60 dní od doručenia vráteného výrobku pri splnení všetkých uvedených podmienok. Náklady na výplatu vrátených finančných súm budú hradené usporiadateľom akcie.

Účastník akcie, ktorý nesplní stanovené podmienky akcie, bude na toto porušenie pravidiel upozornený prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú uviedol v liste (prípadne na poštovú adresu). V prípade, že nebudú tieto údaje uvedené, alebo budú uvedené chybne alebo neúplne, informačná povinnosť usporiadateľa o nesplnení pravidiel nevzniká. Zaslaný výrobok, ktorý nespĺňa podmienky akcie, sa účastníkovi nevracia a bude v súlade s právnymi predpismi zlikvidovaný.

Posúdenie nároku na vrátenie peňazí vykonané usporiadateľom je konečné, bez možnosti opravného posúdenia. Žiadny účastník nemôže požadovať vrátenie kúpnej ceny v hodnote vyššej alebo v iným spôsobom, než v akom budú odovzdané usporiadateľom.

Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť akcie v zastúpení resp. prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.

Usporiadateľ nezodpovedá za to, že zásielky zaslané do súťaže nebudú poštou doručené alebo že budú pri preprave poštou stratené alebo poškodené. Na zásielky, ktoré budú pri doručení poškodené, ako aj na zásielky zaslané na inú než súťažnú adresu, nebude usporiadateľ brať zreteľ.

Ak bude mať usporiadateľ oprávnené podozrenie na akékoľvek nekalé alebo podvodné konanie účastníka akcie, rozhodne o jeho vylúčení z akcie a účastníkovi tak nevznikajú akékoľvek nároky voči usporiadateľovi.

Účastník akcie zaslaním listu udeľuje bezplatný súhlas so spracovaním údajov v rozsahu akom ich poskytol (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, číslo účtu) (ďalej len „údaje“) a ich zaradením do databázy usporiadateľa, spoločnosti Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom: Riznerova 5, Bratislava 811 01, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Vložka číslo: 7685/B, ako prevádzkovateľa (ďalej v tomto odseku len „Spoločnosť“), a s ich následným spracovaním spoločnosťou Lion Teleservices SK, spol. s r.o., so sídlom Murgašova 2, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČ 36 386 723 na účely realizácie podmienok akcie podľa týchto pravidiel, to na obdobie do odvolania súhlasu (maximálne na dobu do 30 dní po ukončení akcie) s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Najneskôr do 30 dní po ukončení akcie budú všetky údaje bezpečným spôsobom zlikvidované. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tj. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek na adrese Spoločnosti odvolať, má právo prístupu k o údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv Spoločnosťou sa môže obrátiť na Spoločnosť a prípadne sa môže obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov SR.

Usporiadateľ nezodpovedá za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou v akcii. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky alebo pravidlá tejto akcie, prípadne akciu zrušiť, prerušiť alebo odložiť alebo zmeniť dobu trvania akcie. Všetky takéto zmeny budú ihneď zverejnené na webových stránkach www.NIVEA.sk. Prípadné otázky budú zodpovedané aj na Modrej infolinke NIVEA, tel .: 041/ 700 17 80 v pracovné dni od 8:00 hod do 18:00 hod.

* Ak nemáte založený bankový účet, uveďte, prosím, svoju úplnú poštovú adresu a suma Vám bude vrátená poštovou poukážkou prostredníctvom Slovenskej pošty.

** Alebo adresu

Príloha č. 1

Prehľad akčných výrobkov:

 • NIVEA Šampón (250ml) a kondicionér (200ml) Diamond Volume Care z inovovanej rady
 • NIVEA Šampón (250ml, 400ml) a kondicionér (200ml) Volume Care z inovovanej rady
 • NIVEA Šampón (250ml, 400ml) a kondicionér (200ml) Diamond Gloss Care z inovovanej rady
 • NIVEA Šampón (250ml) a kondicionér (200ml) Blonde Care z inovovanej rady
 • NIVEA Šampón (250ml, 400ml) a kondicionér (200ml) Color Care & Protect z inovovanej rady
 • NIVEA Šampón (250ml) a kondicionér (200ml) Repair & Targeted Care z inovovanej rady
 • NIVEA Šampón (250ml, 400ml) a kondicionér (200ml) Long Care & Repair z inovovanej rady
 • NIVEA Šampón (250ml) Hydro care z inovovanej rady
 • NIVEA Šampón (250ml) 2v1 Care Express z inovovanej rady
 • NIVEA Šampón (250ml) Balanced & Fresh Care z inovovanej rady