Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

neon edition

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE LABELLO NEON EDITION


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže na Facebooku o najoriginálnejšiu fotografiu obľúbenej sady oblečenia (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tieto pravidlá môžu byť menené len formou písomných dodatkov.


Zadávateľom súťaže je:
Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 3 80 8 24
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B
(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:
Etnetera a.s.
so sídlom: Hornofova 217, 164 00 Praha 6, Česká republika
Zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka B 11168
IČ: 25103814
(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

I. Termín a miesto konania súťaže:
1. Súťaž prebieha v termíne od 15. 9. 2016 00:00:00 hod do 29. 9. 2016 23:59:59 hod vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.facebook.com/niveacrsr (ďalej len „súťažný web“). 

II. Účastníci súťaže:
1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu, staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“), ktorá má po celú dobu konania súťaže aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Facebook“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom a zadávateľom, a taktiež v obdobnom vzťahu k všetkým s nimi spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, a tiež sú vylúčené osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:
1. V súťaži sa hrá o túto výhru:

Darčeková sada Labello – Limitovaná edícia 7 ks balzamov na pery Labello Original a Labello Original Neon Edition

(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 5 ks výhry.

Každý výherca v súťaži môže získať iba 1 ks výhry.

2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v rámci súťažnej registrácie, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.

3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom súkromnej správy na Facebook zaslanej na jeho osobný profil, prostredníctvom ktorého sa účastník súťaže do súťaže zapojil. Výhra bude každému výhercovi zaslaná najneskôr do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže na adresu, ktorú uviedol zadávateľovi súťaže po oznámení výhry. V tejto informačnej súkromnej správe môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.

4. Usporiadateľ ani zadávateľ nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže.

5. Usporiadateľ i zadávateľ si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa či zadávateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné marketingové účely.

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:
1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže: 

a. vytvorí súťažné dielo – fotografiu na tému: „Najoriginálnejšia fotka obľúbenej sady oblečenia na večer“ (pozri čl. VI. pravidiel súťaže) (ďalej len „dielo“ alebo „súťažné dielo“).

b. navštívi súťažný web (t.j. oficiálna facebooková stránka NIVEA, viď vyššie), kde súťažné dielo nahrá do komentára pod súťažný post na facebookovej stránke, resp. pod post, ktorý odkazuje na túto súťaž) (ďalej len „súťažný príspevok“). 

c. Nahratím fotografie na súťažný web účastník súhlasí s pravidlami súťaže, a zároveň tým udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail), a to za podmienok uvedených v čl. V. ods. 1. pravidiel súťaže, súhlas s použitím svojej podobizne a prejavov osobnej povahy podľa čl. V. ods. 2 pravidiel súťaže, a licenciu na použitie diela, ktoré tvorí súčasť súťažného príspevku, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v čl. VII. pravidiel súťaže. 

d. Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom úspešného nahratia súťažného diela, resp. súťažného príspevku obsahujúceho súťažné dielo na súťažný web v súlade s týmito pravidlami (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

2. Takto zaslané súťažné dielo môže byť zverejnené na oficiálnych stránkach NIVEA, oficiálnej facebookovej stránke NIVEA alebo na iných webových stránkach, komunikačných kanáloch alebo materiáloch v rozsahu stanovenom týmito pravidlami, s čím súťažiaci zaslaním súťažného diela do súťaže udeľuje svoj výslovný súhlas (viď čl. VII. pravidiel).
Súťažné dielo nahraté súťažiacim na súťažný web musí spĺňať najmä nasledujúce technické predpoklady a náležitosti:

a) Súťažné dielo musí zodpovedať téme uvedenej v zadaní súťaže podľa čl. III. ods. 2 písm. a) pravidiel súťaže,
b) Súťažné dielo môže byť nahraté iba vo formáte, ktorý povoľujú všeobecné pravidlá pre nahrávanie fotografií na Facebook.

Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela nahraté na súťažný web mimo dobu konania súťaže, ani súťažné diela vytvorené v rozpore s pravidlami súťaže, a zaradené nebudú ani súťažné diela, ktoré budú svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať či ohrozovať všeobecne uznávané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Súťažné diela vytvorené v rozpore s týmito pravidlami alebo súťažné diela inak odporujúce týmto pravidlám akýmkoľvek spôsobom budú usporiadateľom, so súhlasom zadávateľa, zo súťaže vyradené bez uvedenia dôvodu a bez náhrady.

3. Súťažiaci má možnosť zapojiť sa do súťaže i opakovane, vždy však s novým originálnym súťažným dielom.
4. Ten istý súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.

5. Určenie výhercov:
a) V súťaži sa udeľuje celkom 5 výhier (pozri čl. III. ods. 1 pravidiel súťaže).
b) Výhercovia budú v súťaži určení nasledujúcim spôsobom:
- najneskôr do 30 dní od skončenia súťaže zasadne porota zložená zo zástupcov zadávateľa súťaže.
- táto porota zo všetkých súťažných diel, ktoré boli do súťaže počas doby konania súťaže platne zaslané, vyberie 5 víťazných súťažných diel, ktoré najlepšie splnili všetky podmienky tejto súťaže. Rozhodnutie poroty je konečné, bez možnosti odvolania či iného opravného prostriedku s tým, že zo zasadnutia poroty bude vyhotovená zápisnica.
Kritérium rozhodovania poroty bude najmä:
- dodržanie podmienok súťaže,
- originalita pri spracovaní témy súťažného diela,
a ďalej (doplnkové kritériá) bude porota zohľadňovať tiež kreativitu, vtip, a kvalitu spracovania súťažného diela.
Výhercami v súťaži sa stanú 5 súťažiaci, ktorí úplne splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, a ktorých súťažné dielo bude zároveň porotou vyhodnotené ako jedno z 5 najlepších súťažných diel zaslaných do súťaže (ďalej len „výherca“).
c) V prípade, ak dvaja alebo viacerí súťažiaci
- majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode), a súčasne sa zhoduje aj ich adresa na doručovanie,
- alebo nahrali na súťažný web fotografiu toho istého dieťaťa,
považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, komu nárok na výhru v súťaži vznikol skôr.

V. Spracovanie a ochrana osobných údajov a prejavov osobnej povahy:

1. Odoslaním súťažného príspevku, resp. nahraním súťažného diela na súťažný web vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať, a zároveň súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia, či už sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, spracúvali všetky poskytnuté osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) súťažiaceho: meno, priezvisko, adresa a e-mail (pozri čl. IV. ods. 1 písm. c) pravidiel súťaže) za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier, a tiež zaradenia do databázy klientov, ktorú by následne po dobu svojej existencie usporiadateľ a zadávateľ využívali pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách usporiadateľa a jeho obchodných partnerov, vykonávanie marketingových analýz a pod., pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú. Takisto súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas na prípadné zverejnenie ním poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch usporiadateľa a zadávateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa súťažiaceho. Súťažiaci súhlasí s cezhraničným prenosom osobných údajov poskytnutých v rámci registrácie na súťažnom webe. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách usporiadateľa a zadávateľa počas doby ich existencie, ako aj so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení na dobu neurčitú. Súťažiaci zároveň súhlasí s tým, aby mu usporiadateľ a zadávateľ zasielali aj informácie o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách svojich obchodných partnerov. Berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, a že súhlas na ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ a zadávateľ sú povinní pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a že ako dotknutá osoba má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 32 tohto zákona. Tento súhlas súťažiaceho platí až do odvolania.

2. Odoslaním súťažného príspevku, resp. nahraním súťažného diela na súťažný web súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ a zadávateľ majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa, a zároveň súhlasí s tým, aby počas doby konania súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

VI. Súťažné dielo:

Súťažiaci vyhotovením súťažného diela nesmie porušovať právne predpisy či právom chránené záujmy tretích osôb, a ani nabádať k ich porušovaniu.

Súťažné dielo musí byť vyhotovené v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne, spĺňať pravidlami stanovené podmienky súťaže, ako ani súťažné diela, ktoré zaslali účastníci nespĺňajúci podmienky účasti v súťaži. Zadávateľovi, resp. usporiadateľovi so súhlasom zadávateľa súčasne prináleží právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také diela, ktorých uvedením na verejnosť, rozmnožením alebo iným verejným rozširovaním by porušil jemu alebo usporiadateľovi uložené zákonné či zmluvné povinnosti, alebo ktorých uvedenie na verejnosť, rozmnoženie alebo iné verejné rozširovanie by bolo v rozpore so záujmami zadávateľa alebo usporiadateľa. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel.

Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné diela, ktoré:
- nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní súťaže;
- nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
- vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiteľovi súhlas na použitie diela v rámci tejto súťaže;
- nabádajú na vystavovanie sa nebezpečným situáciám;
- sú v rozpore s dobrými mravmi;
- zobrazujú činnosti akýmkoľvek spôsobom nebezpečné alebo ohrozujúce zdravie;
- akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo ohrozujú všeobecne uznávané pravidla spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, alebo sú inak v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
- obsahujú nábožensky alebo politický podtext;
- majú vulgárny, rasistický alebo inak všeobecne neprijateľný obsah;
- zmieňujú alebo obsahujú referencie na konkurenčné produkty k produktom zadávateľa súťaže.

Účastník sa zaslaním súťažného diela zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti usporiadateľa či zadávateľa súťaže preukázať:
- písomným čestným vyhlásením, že súťažné dielo ním zaradené do súťaže vyhotovil osobne (alebo si na vlastnú zodpovednosť a náklady zabezpečil práva skutočného autora súťažného diela) a že má neobmedzené právo poskytovať iným osobám licenciu na užívaniu súťažného diela všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu,
- písomným súhlasom osoby či osôb zachytených v súťažnom diele zaradenom do súťaže, že súhlasia so zachytením svojej osoby v tomto diele, so zaradením súťažného diela do súťaže a že súhlasia s uvedením súťažného diela na verejnosti a jeho verejným rozširovaním v neobmedzenom rozsahu podľa týchto pravidiel.
V prípade, ak súťažiaci toto nesplní, je zadávateľ, resp. usporiadateľ s predchádzajúcim súhlasom zadávateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže.

VII. Licenčné oprávnenia:

Zaslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci udeľuje zadávateľovi bezplatný súhlas na užívanie súťažného diela (ďalej len „licencia“), na základe ktorého je zadávateľ oprávnený súťažné dielo ako autorské dielo a všetky jeho prípadné súčasti využívať najmä jeho zverejnením na oficiálnych stránkach NIVEA, oficiálnej facebookovej stránke NIVEA alebo na iných webových stránkach, komunikačných kanáloch či materiáloch, a jeho použitím na reklamné, propagačné a marketingové účely zadávateľa v zmysle verejného rozširovania a použitia súťažného diela v médiách a jeho uvedením na verejnosti, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv autora. Zadávateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné dielo pre svoje potreby v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorským zákonom v platnom znení (ďalej len „autorský zákon“). Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie použitie súťažného diela (napr. jeho úprava, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas súťažiaceho, súťažiaci vyhlasuje, že tento súhlas výslovne udelil zaslaním súťažného diela do súťaže s priloženými osobnými údajmi. Zadávateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu na súťažné dielo a ďalej túto licenciu postúpiť tretím osobám, a to kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia. Súťažiaci účasťou v súťaži a zaslaním súťažného diela do súťaže vyslovene potvrdzuje, že je oprávnený udeliť vyššie uvedenú licenciu, a že je zároveň oprávnený vo svojom mene, v mene prípadného skutočného autora diela i v mene osôb prípadne zachytených v súťažnom diele vyššie uvedený súhlas udeliť. Ak sa v priebehu súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak, zodpovedá súťažiaci za všetku škodu vzniknutú v tejto súvislosti zadávateľovi a zaväzuje sa všetku škodu bez zbytočného odkladu uhradiť. Vyššie uvedené znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla zadávateľovi akákoľvek škoda (napr. uložením povinnosti poskytnúť primerané zadosťučinenie alebo uložením pokuty) alebo iné náklady, je súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť.

Účastník súťaže nesie plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela zadávateľovi a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúcich ochranu autorského práva. Každý súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že súťažné dielo zaslané do súťaže je jeho pôvodným výtvorom, že si na vlastnú zodpovednosť a náklady zabezpečil práva skutočného autora súťažného diela v rozsahu pravidiel tejto súťaže, a teda nejde o porušenie akýchkoľvek autorských práv. Zároveň sa účastník súťaže zaväzuje, že použitím súťažného diela nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, napr. práva tretích osôb zobrazených v súťažnom diele, práva majiteľov vecí či ochranných známok uvedených v súťažnom diele, a pod. Všetky potrebné súhlasy dotknutých osôb súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí účastník súťaže zabezpečiť na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak sa zistí, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie osobne zodpovedný. Účastník súťaže je povinný usporiadateľovi alebo zadávateľovi uhradiť akúkoľvek škodu v prípade porušenia licenčných podmienok, stanovených v týchto pravidlách, a zároveň mu zaniká právo na príslušnú výhru.

VIII. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá, ak si to vyžiadajú okolnosti súťaže. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou očíslovaných dodatkov, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/souteze-a-pravidla

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, ak mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarilo v rámci súťaže prideliť konkrétnemu výhercovi, prípadne ich nebolo možné výhercovi v súlade s pravidlami súťaže doručiť, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže.

4. Usporiadateľ súťaže a zadávateľ súťaže nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou. Zadávateľ ani usporiadateľ týmto nepreberajú voči súťažiacim žiadne záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa alebo usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

5. Usporiadateľ súťaže a zadávateľ súťaže nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa či usporiadateľa o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

6. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

7. Táto súťaž nie nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Účastníci berú na vedomie, že poskytujú svoje údaje zadávateľovi a usporiadateľovi súťaže a nie sociálnej sieti Facebook.

8. Zapojením sa do súťaže berú súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú žiadne nároky voči sociálnej sieti Facebook, resp. že sociálna sieť Facebook je od akýchkoľvek záväzkov v danom prípade úplne oslobodená.

9. Originál úplných pravidiel súťaže bude po celú dobu konania súťaže uložený v sídle zadávateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.nivea.sk/souteze-a-pravidla.