Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

Micelárna voda

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O MICELÁRNU VODU

 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Micelárna voda NIVEA. Najlepší foto filter? Ten micelárny!“ na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „súťaž“). Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tieto pravidlá môžu byť menené len formou písomných dodatkov.

Zadávateľom súťaže je:

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.

so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO: 31 3 80 8 24

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:

Etnetera a.s.

so sídlom: Hornofova 217, 164 00 Praha 6, Česká republika

Zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka B 11168

IČ: 25103814

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 20. 10. 2016 00:00:00 hod do 24. 10. 2016 23:59:59 hod vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou  www.facebook.com/niveacrsr (ďalej len „súťažný web“).

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu, staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“), ktorá má po celú dobu konania súťaže aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „facebook“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom a zadávateľom, a taktiež v obdobnom vzťahu k všetkým s nimi spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, a tiež sú vylúčené osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

  1. V súťaži sa hrá o túto výhru:

Upokojujúca ošetrujúca micelárna voda NIVEA 400 ml

(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom 30 ks výhry.

Každý výherca v súťaži môže získať iba 1 ks výhry.

2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v rámci súťažnej registrácie, najneskôr do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.

3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom súkromnej správy na Facebook zaslanej na jeho osobný profil, prostredníctvom ktorého sa účastník súťaže do súťaže zapojil. Výhra bude každému výhercovi zaslaná najneskôr do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže na adresu, ktorú uviedol zadávateľovi súťaže po oznámení výhry. V tejto informačnej súkromnej správe môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.

4. Usporiadateľ ani zadávateľ nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže.

5. Usporiadateľ i zadávateľ si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa či zadávateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné marketingové účely.

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

  1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže:
    1. Napísaním svojej odpovede do komentára na súťažný web účastník súhlasí s pravidlami súťaže, a zároveň tým udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail), a to za podmienok uvedených v čl. V. ods. 1. pravidiel súťaže, súhlas s použitím svojej podobizne a prejavov osobnej povahy podľa čl. V. ods. 2 pravidiel súťaže.
    2. Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom úspešného nahratia súťažnej odpovedi, (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).
  2. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť iba raz s jednou súťažnou odpoveďou. Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba jednu.
  1. Navštívi súťažný web (t.j. oficiálna facebooková stránka NIVEA), kde napíše do komentára pod súťažný post svoju odpoveď na súťažnú otázku: „Koľko micelárnych vôd NIVEA je zobrazených na 360° fotografii?“ (viď čl. VI. Pravidiel) (ďalej len „súťažná odpoveď“),

3.    Určenie výhercov:

a) V súťaži sa udeľuje celkom 30 výhier (pozri čl. III. ods. 1 pravidiel súťaže).

b) Výhercovia budú v súťaži určení nasledujúcim spôsobom:

Výhercom sa stane ten súťažiaci, ktorý sa do súťaže platne zaregistruje (zodpovie správne súťažnú otázku) a zároveň bude jeho súťažná registrácia zadávateľovi doručená medzi prvými 30 správnymi súťažnými registráciami (správnymi súťažnými odpoveďami) v rámci trvania súťaže. Súťaž má celkom 30 výhercov.

c)      Objektívne správnu odpoveď na súťažnú otázku je oprávnený určiť výhradne zadávateľ súťaže. Takto určená odpoveď bude teda považovaná za jedinú správnu odpoveď na súťažnú otázku.

d) Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.

e) V prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto sa do súťaže zapojil skôr.

V. Spracovanie a ochrana osobných údajov a prejavov osobnej povahy:

1. Odoslaním súťažnej odpovedi a potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia, či už sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je obchodná spoločnosť Lion Teleservices SK, spol. s r.o.[KD/B1] , Murgašova 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 723, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje súťažiaceho, najmä pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a e-mail za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier a tiež zaradenia do databázy klientov, ktorú by následne po dobu svojej existencie usporiadateľ a zadávateľ využívali pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách usporiadateľa a jeho obchodných partnerov, vykonávanie marketingových analýz a pod., realizácie súťaže a odovzdania výhier, pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú, resp. až do odvolania tohto súhlasu. Súťažiaci súhlasí s cezhraničným prenosom osobných údajov poskytnutých v rámci registračného formulára. Takisto súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas na prípadné zverejnenie ním poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch usporiadateľa a zadávateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska súťažiaceho. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách usporiadateľa a zadávateľa počas doby jeho existencie, ako aj so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Súťažiaci taktiež súhlasí s tým, aby mu usporiadateľ a zadávateľ zasielali aj informácie o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách svojich obchodných partnerov. Berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ a zadávateľ sú povinní pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba, má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto zákona.

2. Účastník súťaže výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ a zadávateľ majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

VI. Záverečné ustanovenia:

1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá, ak si to vyžiadajú okolnosti súťaže. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou očíslovaných dodatkov, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou www.NIVEA.sk/sutaze-a-pravidla.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, ak mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarilo v rámci súťaže prideliť konkrétnemu výhercovi, prípadne ich nebolo možné výhercovi v súlade s pravidlami súťaže doručiť, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže. 

4. Usporiadateľ súťaže a zadávateľ súťaže nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou. Zadávateľ ani usporiadateľ týmto nepreberajú voči súťažiacim žiadne záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa alebo usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

5. Usporiadateľ súťaže a zadávateľ súťaže nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa či usporiadateľa o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

6. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje zadávateľ (resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa) súťaže.

7. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, u ktorého bude mať oprávnené podozrenie na spáchaní podvodného či nekalého jednania, a to i prostredníctvom tretích osôb.

8. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

9. Táto súťaž nie nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti facebook. Účastníci berú na vedomie, že poskytujú svoje údaje zadávateľovi a usporiadateľovi súťaže a nie sociálnej sieti facebook.

10. Zapojením sa do súťaže berú súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú žiadne nároky voči sociálnej sieti facebook, resp. že sociálna sieť facebook je od akýchkoľvek záväzkov v danom prípade úplne oslobodená.

11. Originál úplných pravidiel súťaže bude po celú dobu konania súťaže uložený v sídle zadávateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou www.NIVEA.sk/sutaze-a-pravidla.