Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

pravidla klubu

Pravidlá členstva NIVEA klubu

Pravidlá členstva „NIVEA klub“

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel členstva v „NIVEA klube“ (ďalej len „NIVEA klub“ či „klub“).

1. Prevádzkovateľom klubu je: 


Beiersdorf Slovakia, s.r.o. 

IČO: 31 380 824
so sídlom: Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B
(ďalej len „spoločnosť Beiersdorf“)2. NIVEA klub, jeho účel a výhody členstva 

NIVEA klub je spotrebiteľský program prebiehajúci na území Slovenskej republiky, ktorý umožňuje nižšie vymedzeným fyzickým osobám získavať výhody popísané týmito pravidlami, príp. na tieto pravidlá nadväzujúcimi aktmi spoločnosti Beiersdorf.

Účelom NIVEA klubu je umožnenie čerpania exkluzívnych výhod verným zákazníkom spoločnosti Beiersdorf.

Členstvo v NIVEA klube poskytuje členom exkluzívne výhody, medzi ktoré patrí: 

prednostné zasielanie pre člena relevantných informácií o novinkách, akciách a súťažiach spojených so značkami NIVEA a Labello (príp. s ďalšími značkami produktov spoločnosti Beiersdorf). 
prispôsobenie obsahu homepage NIVEA klubu každému členovi na mieru: Najmä ide o nastavenie oslovenia člena v používateľskom prostredí NIVEA klubu; prispôsobenie ponuky účasti na marketingových akciách spoločnosti Beiersdorf, návrhy článkov a pod. s ohľadom na pohlavie člena, jeho predchádzajúce aktivity a pod.
možnosť zúčastniť sa testovania nových produktov spoločnosti Beiersdorf: Člen sa v prípade záujmu môže zúčastniť testovania nových produktov spoločnosti Beiersdorf. Každé jednotlivé testovanie produktov bude vždy upravené separátnymi pravidlami. V prípade, že člen v rámci svojho členského účtu vytvorí nižšie vymedzený kozmetický profil (vyplní požadovanými údajmi príslušný formulár), budú mu primárne zasielané ponuky na testovanie produktov zodpovedajúcich jeho kozmetickému profilu.   
možnosť recenzovať a hodnotiť produkty spoločnosti Beiersdorf: Každý člen môže v prípade svojho záujmu recenzovať a hodnotiť produkty spoločnosti Beiersdorf. Spoločnosť Beiersdorf tak môže získať bezprostrednú spätnú väzbu priamo od svojich zákazníkov (členov) a členovia môžu eventuálne, ak prebieha príslušná marketingová akcia spoločnosti Beiersdorf, zároveň získať body do hodnotenia marketingovej akcie spoločnosti Beiersdorf. Recenzovanie a hodnotenie je podrobnejšie upravené v čl. 7 týchto pravidiel.  
možnosť zúčastniť sa spotrebiteľských súťaží určených výhradne členom NIVEA klubu (prípadne častí spotrebiteľských súťaží spoločnosti Beiersdorf určených výhradne členom NIVEA klubu). 
možnosť súťažiť o hodnotnejšie ceny; zisk špeciálneho narodeninového newslettera s darčekom. 
prispôsobenie ponuky produktov spoločnosti Beiersdorf každému členovi na mieru; Prispôsobenie ponuky jednotlivých produktov s ohľadom na pohlavie člena, jeho predchádzajúce aktivity a pod.
využívanie tzv. weather widgetov: Podľa polohy člena v čase, keď je prihlásený do svojho členského účtu, bude v používateľskom prostredí NIVEA klubu danému členovi zobrazená predpoveď počasia pre lokalitu, v ktorej sa nachádza.
možnosť vytvorenia kozmetického profilu člena: V prípade záujmu si môže člen v rámci svojho členského účtu vytvoriť v sekcii https://www.nivea.sk/nivea-klub/kozmeticky-profil i tzv. kozmetický profil. Na základe údajov, ktoré člen vyplní do svojho kozmetického profilu, mu budú zasielané relevantné ponuky na testovanie produktov spoločnosti Beiersdorf, príp. individualizovaná ponuka produktov spoločnosti Beiersdorf atď. Kozmetický profil (resp. údaje v ňom uvedené) môže člen taktiež priebežne aktualizovať. V prípade, že bude člen chcieť kozmetický profil počas trvania svojho členstva v NIVEA klube zrušiť, môže to urobiť kedykoľvek zaslaním žiadosti o zrušenie kozmetického profilu spoločnosti Beiersdorf, konkrétne na info@nivea.sk.
špeciálne zľavy pre členov klubu; zľavové kupóny, zvýhodnené ceny; odmeny za odporúčanie NIVEA klubu priateľom. 

a mnoho ďalších výhod.

Jednotlivé súťaže, akcie, výhody či čiastkové programy budú upravené oznámením na webových stránkach www.nivea.sk, www.nivea.sk/welcomepage, alebo separátnymi pravidlami.

 

3. Členstvo v NIVEA klube: 

Členom NIVEA klubu sa môže stať iba fyzická osoba - spotrebiteľ starší než 16 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „záujemca o členstvo“). Členom NIVEA klubu sa stane záujemca o členstvo, ktorý sa zaregistruje do NIVEA klubu v súlade s týmito pravidlami (ďalej len „člen“).

 

4. Doba trvania členstva v NIVEA klube: 

Členstvo v NIVEA klubu vzniká úspešnou registráciou (pozri ďalej), a trvá dobu neurčitú. Členstvo zaniká zrušením členstva členom NIVEA klubu, ukončením NIVEA klubu spoločnosťou Beiersdorf (ktorý je oprávnený kedykoľvek NIVEA klub zrušiť, pozri čl. 9 písm. n) pravidiel) alebo ďalšími spôsobmi uvedenými ďalej v týchto pravidlách. 
Tieto pravidlá upravujú členstvo v NIVEA klubu výhradne vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

 

5. Vytvorenie členského účtu

Členský účet si môže záujemca o členstvo vytvoriť výhradne prostredníctvom internetových stránok www.nivea.sk, kde je v sekcii NIVEA svet, v časti NIVEA klub – registrácia umiestnený registračný formulár (ďalej len „registračný formulár“). 

Pre riadnu registráciu a vznik členského účtu je záujemca o členstvo povinný vyplniť do registračného formulára úplne a pravdivo všetky požadované povinné údaje a udeliť svoj súhlas s pravidlami NIVEA klubu a „Politikou ochrany súkromia“, alebo využiť možnosť registrácie prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Facebook. V prípade prvého variantu, teda registrácie prostredníctvom registračného formulára, záujemca o členstvo následne (po vyplnení požadovaných údajov) zašle takto úplne a pravdivo vyplnený registračný formulár pomocou jeho funkčnosti spoločnosti Beiersdorf. Ak sa však záujemca o členstvo rozhodne registrovať prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Facebook, registračný formulár nevyplňuje, iba klikne na ikonu Facebook umiestnenú v registračnom formulári, čím sa spustí registračný proces, v rámci ktorého sa údaje nevyhnutné pre registráciu získajú z facebookového profilu záujemcu o členstvo (záujemca o členstvo musí byť v okamihu uskutočnenia tejto formy registrácie prihlásený do svojho facebookového profilu). 

Bezprostredne po doručení úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára spoločnosti Beiersdorf (resp. v prípade registrácie prostredníctvom facebookového profilu po stiahnutí údajov nevyhnutných pre registráciu z facebookového profilu záujemcu) bude záujemcovi o členstvo vytvorený členský účet, t.j. záujemca o členstvo sa stane členom (ďalej len „registrácia“). Člen svoj novo vytvorený členský účet aktivuje tak, že klikne na odkaz, ktorý mu bude po úspešnej registrácii zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú k registrácii do NIVEA klubu uviedol/poskytol. Pomocou členského účtu (zadaním e-mailovej adresy a zvoleného hesla do prihlasovacieho formulára v sekcii NIVEA svet - prihlásenie) potom člen vykonáva tak svoje členské práva, ako aj správu svojho členského účtu.

Vytvorením členského účtu dôjde k spracovaniu osobných údajov s účelom a spôsobom vymedzeným v dokumente „Politika ochrany súkromia“.

Každý jednotlivý člen môže mať iba jeden členský účet.

V prípade, že člen počas trvania členstva stratí či zabudne svoje heslo, je oprávnený sa pomocou funkčnosti webu www.nivea.sk, konkrétne v sekcii NIVEA svet - prihlásenie obrátiť na spoločnosť Beiersdorf (zadaním svojej e-mailovej adresy, totožnej s adresou zadanou pri registrácii do NIVEA klubu). Na uvedenú adresu bude členovi následne zaslané nové prístupové heslo k členskému účtu.  


6. Zánik členstva


Členstvo v NIVEA klube možno ukončiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) Zrušením členstva zo strany člena: Člen je oprávnený kedykoľvek svoje členstvo v NIVEA klube zrušiť, a to tak, že sa prihlási do NIVEA klubu a vykoná proces zrušenia registrácie, prípadne odošle e-mail so žiadosťou o ukončenie svojho členstva na e-mailovú adresu info@nivea.sk. Spoločnosť Beiersdorf zruší členstvo člena v NIVEA klube najneskôr uplynutím 14. dňa odo dňa doručenia predmetnej žiadosti spoločnosti Beiersdorf.

b) Zrušením zo strany spoločnosti Beiersdorf: Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená členstvo člena v NIVEA klubu ukončiť, a to z nasledujúcich dôvodov:
a. Spoločnosť Beiersdorf ukončí činnosť NIVEA klubu: V tomto prípade členstvo zaniká k okamihu zániku NIVEA klubu. O ukončení činnosti klubu bude člen informovaný.
b. Porušenie pravidiel NIVEA klubu členom, najmä (nie však výlučne) pri nesplnení podmienok účasti v NIVEA klube podľa týchto pravidiel a konaní popísanom v čl. 8 písm. a), b) a čl. 9 písm. b), c) a d) pravidiel.
c. Z dôvodov uvedených v čl. 9 písm. m) pravidiel.

c) Zrušením registrácie dôjde k ukončeniu spracovania osobných údajov tak, ako je uvedené v dokumente „Politika ochrany súkromia“, ledaže by došlo k premene NIVEA klubu podľa týchto pravidiel.

7. Rate & Review (hodnotenie a recenzovanie produktov spoločnosti Beiersdorf)

a) Každý člen NIVEA klubu je oprávnený hodnotiť a recenzovať po prihlásení do členského účtu na www.nivea.sk jednotlivé produkty spoločnosti Beiersdorf. 
b) K vybranému produktu spoločnosti Beiersdorf možno pripojiť hodnotenie a recenziu iba spoločne. Ku každému jednotlivému produktu spoločnosti Beiersdorf môže konkrétny člen pripojiť iba jedno Rate & Review. 
c) Hodnotiť a recenzovať produkty možno nasledujúcim spôsobom: 
a. Člen sa na www.nivea.sk prihlási do svojho členského účtu,
b. Vyberie príslušný produkt, ktorý si želá hodnotiť a recenzovať,
c. Následne člen kurzorom klikne na možnosť "Pridať hodnotenie", vyberie počet hviezdičiek (symboly hodnotenia), ktoré chce príslušnému produktu udeliť, a vloží do príslušnej kolónky text svojej recenzie produktu. Potom svoje hodnotenie uloží.
d) Pri hodnotení a recenzii produktov spoločnosti Beiersdorf je člen povinný najmä dbať ustanovenia čl. 9 písm. b) a d).
e) Recenzia nesmie prekročiť rozsah 2 000 znakov a musí byť výhradne v slovenskom jazyku.
f) Odoslaním hodnotenia a recenzie člena na nahranie na www.nivea.sk udeľuje člen spoločnosti Beiersdorf licenciu v rozsahu uvedenom v článku 8. týchto pravidiel.  
g) Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená v prípade, že Rate & Review je v rozpore s písmenami c) a d) tohto článku pravidiel alebo ak bolo členstvo člena zrušené, príp. z iného závažného dôvodu, keď nemožno spravodlivo požadovať, aby spoločnosť Beiersdorf Rate & Review na www.nivea.sk ponechala, konkrétne Rate & Review z www.nivea.sk  bez predchádzajúceho upozornenia a bez ďalšieho odstrániť.

8. Licenčné ustanovenia

a) Ak vznikne v súvislosti s členstvom člena v NIVEA klube autorské dielo v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.. (Autorský zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), alebo iný právne chránený nehmotný statok (ďalej len spoločne ako „dielo“), ktoré člen zašle spoločnosti Beiersdorf alebo zverejní v používateľskom prostredí NIVEA klubu, udeľuje člen zaslaním, príp. zverejnením takého diela spoločnosti Beiersdorf nevýhradný bezplatný súhlas s tým, že spoločnosť Beiersdorf je oprávnená dielo využívať (vrátane všetkých jeho častí, a to i separátne) na všetky známe spôsoby použitia, najmä na zverejnenie na webe, komunikačných kanáloch či materiáloch a na reklamné, propagačné a marketingové účely spoločnosti Beiersdorf v zmysle šírenia a použitie týchto diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahrňuje neobmedzený rozsah územný, vecný, množstevný a časový). Spoločnosť Beiersdorf nie je povinná túto licenciu využiť a je oprávnená upraviť dielo pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom. Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie s dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, použitie častí diela, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas autora (člena), predpokladá sa, že bol tento súhlas výslovne udelený odoslaním diela spoločnosti Beiersdorf vyššie popísaným zverejnením. Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená túto licenciu prevádzať (príp. udeľovať podlicenciu) na tretie osoby ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia. Člen popísaným odoslaním/zverejnením diela výslovne vyhlasuje, že je autorom diela, a ako taký je oprávnený uvedené súhlasy udeliť a že použitím diela nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, t.j. napr. práva osôb uvedených či zobrazených v predmetnom diele, práva vlastníkov vecí či ochranných známok vyobrazených či zmienených v diele atď. Všetky nevyhnutné súhlasy súvisiace s dielom musí člen vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, že sa preukáže opak, zodpovedá člen v plnom rozsahu za všetky majetkové i nemajetkové ujmy vzniknuté v tejto súvislosti spoločnosti Beiersdorf a zaväzuje sa tieto bez meškania v plnom rozsahu nahradiť/odčiniť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla spoločnosti Beiersdorf alebo inej osobe akákoľvek majetková či nemajetková ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty), je člen povinný ju v plnom rozsahu nahradiť/odčiniť. Vo vyššie uvedenom prípade je spoločnosť Beiersdorf oprávnená zaslané dielo nezverejniť, príp. zverejnené dielo odstrániť.   

b) Člen sa zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti spoločnosti Beiersdorf preukázať: písomným čestným vyhlásením, že predmetné dielo vytvoril osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na použitie diela všetkými spôsobmi a v rozsahu vyššie stanovenom; písomným výslovným súhlasom osoby či všetkých osôb zachytených/zmienených v predmetnom diele, že súhlasia so zachytením/zmienením svojej osoby/mena v diele a že súhlasia s použitím diela v rozsahu podľa ustanovení týchto pravidiel. Uvedené sa analogicky uplatní i na práva vlastníkov vecí či ochranných známok alebo iných právne chránených statkov tretích osôb vyobrazených, zmienených či inak zachytených v diele atď. V prípade, že člen toto nesplní, je spoločnosť Beiersdorf oprávnená zaslané dielo nezverejniť, príp. zverejnené dielo odstrániť.  

 

9. Ďalšie podmienky NIVEA klubu a spoločné ustanovenia:

a) Člen je povinný dodržiavať pravidlá NIVEA klubu, rovnako ako podmienky uvedené v na ne nadväzujúcich aktoch spoločnosti Beiersdorf. 

b) Akékoľvek prejavy, konanie a pod. člena v súvislosti s jeho členstvom v NIVEA klube nesmie svoju formou či obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať či ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho súžitia, dobré mravy alebo všeobecne záväzné právne predpisy, ani obsahovať náboženský či politický podtext. Súčasne nesmie mať vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia a zmieňovať či obsahovať referenciu na konkurenčné produkty k produktom spoločnosti Beiersdorf.

c) Člen je povinný chrániť prístupové údaje ku svojmu členskému účtu, neoznamovať ich a ani inak nesprístupňovať tretím osobám.

d) Člen je povinný konať tak, aby v súvislosti s jeho členstvom v NIVEA klubu (vrátane jeho prejavov a akýchkoľvek konaní) neboli porušené práva tretích osôb (najmä práva autorské, licenčné a pod.).

e) Člen nie je oprávnený akokoľvek ďalej šíriť obsah webových stránok NIVEA klubu.

f) Členstvo v NIVEA klubu je neprevoditeľné a nemôže byť predmetom dedičského práva. 

g) Spoločnosť Beiersdorf nie je zodpovedná za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

h) Za člena sa v prípade pochybností považuje osoba, ktorá spoločnosti Beiersdorf preukáže, že oprávnene disponuje e-mailovou adresou uvedenou v rámci vytvorenia členského účtu.

i) Spoločnosť Beiersdorf nie je zodpovedná za prípadné škody ani ujmy, ktoré by členom mohli vzniknúť v súvislosti s členstvom v NIVEA klube.

j) Registráciou do NIVEA klubu vyjadruje záujemca o členstvo/člen svoj súhlas s pravidlami NIVEA klubu a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Registráciou člen súhlasí s tým, že dôjde k spracovaniu osobných údajov tak, ako je uvedené v dokumente „Politika ochrany súkromia“ a toto spracovanie sa riadi podmienkami tu uvedenými. V dokumente nájde člen tiež príslušné poučenie a potrebné informácie k uplatneniu práv.

k) Účasť na jednotlivých programoch, súťažiach a výhodách NIVEA klubu, ani odmeny z uvedeného plynúce nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená obmedziť možnosť účasti členov NIVEA klubu na jednotlivých aktivitách, akciách, výhodách a pod.

l) Spoločnosť Beiersdorf si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky sporné otázky týkajúce sa členstva v NIVEA klube podľa vlastného uváženia.

m) Spoločnosť Beiersdorf si vyhradzuje právo vylúčiť z NIVEA klubu členov, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného či nekalého konania vo vzťahu k spoločnosti Beiersdorf, jeho produktom, partnerom a NIVEA klubu (vrátane jeho jednotlivých čiastkových programov) a jeho členom a pod., a to i prostredníctvom tretích osôb. 

n) Spoločnosť Beiersdorf si vyhradzuje právo meniť a upravovať tieto pravidlá, rovnako ako právo NIVEA klub úplne zrušiť, a to všetko i bez uvedenia dôvodu. Spoločnosť Beiersdorf je tiež oprávnená tento NIVEA klub premeniť na klub iný, keď premena je účinná oznámením. Člen je oprávnený s premenou nesúhlasiť a ukončiť svoje členstvo spôsobom podľa týchto pravidiel. Všetky prípadné zmeny v pravidlách členstva NIVEA klubu budú zverejnené na www.nivea.sk.

o) Úplné pravidlá NIVEA klubu sú k dispozícii na https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.