Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľ

Osobou zodpovednou za zhromažďovanie, spracúvanie a používanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda prevádzkovateľom je:

Beiersdorf Slovakia, s.r.o. 
Bratislava 1, Riznerova 5, PSČ 811 01 

IČO: 31380824, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddieli Sro, vložke č. 7685/B (ďalej len ako "spoločnosť Beiersdorf")


Telefón: +421 (0) 417 001 780 
E-mail: info@NIVEA.sk

Záležitosť ochrany osobných údajov a ich dôvernosť berieme veľmi vážne a dodržiavame príslušné nariadenia EÚ na zabezpečenie ochrany osobných údajov ako aj príslušnú národnú legislatívu  o ochrane osobných údajov. Najdôležitejšie aspekty nášho spracúvania osobných údajov vysvetľujeme nižšie.
 Vaše osobné údaje spracúvame a využívame výlučne s vaším výslovným súhlasom a striktne podľa zákona. Účelom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť vám informácie týkajúce sa zhromažďovania, spracúvania a používania (ďalej len „spracúvanie“) osobných údajov. Na tomto mieste môžete zistiť všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

 

2. Spracúvanie osobných údajov 

Osobné údaje sú informácie, na základe ktorých je možné vás identifikovať, ako napríklad vaše meno, e-mail alebo poštová adresa. Spoločnosť Beiersdorf nezhromažďuje vaše osobné údaje s výnimkou prípadov, keď také údaje výslovne poskytnete (napr. pri objednaní e-mailových newsletterov, účasťou v prieskume alebo súťaži, objednaním vzoriek alebo brožúr, či žiadosťou o informácie) a vtedy keď poskytnete súhlas s ich použitím. Súhlas najčastejšie prejavujete začiarknutím príslušného políčka s informáciou o spracúvaní. Prejaveným súhlasom udeľujete prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu danom konkrétnym prípadom. Najčastejšie ide o meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu a e-mailovú adresu. Nikdy nepožadujeme rozsah širší, ako ten, ktorý je nevyhnutný pre daný konkrétny účel.
Účelom spracúvania osobných údajov je účel uvedený v danom konkrétnom prípade. Môže ísť predovšetkým o poskytnutie odpovede na vaše otázky alebo podnety pre splnenie vašich požiadaviek alebo aby sme vás informovali o výsledkoch súťaže, ďalej tiež ponuku produktov a služieb, poskytovanie informácií a materiálov týkajúcich sa produktov alebo reklamných kampaní a zasielanie pozvánok na akcie, súťaže, informovanie o novinkách, a toto všetko poštou, osobne ako aj elektronickými komunikačnými prostriedkami. Uvedený súhlas zahŕňa i zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov 

Nemáte povinnosť udeľovať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Súhlas je úplne dobrovoľný. V prípade poskytnutia súhlasu máte okrem iného práva uvedené v § 28 zákona, t.j. najmä právo udelený súhlas bezplatne kedykoľvek na vyššie uvedených kontaktoch prevádzkovateľa písomne odvolať. Máte tiež právo požiadať nás o informáciu o spracúvaní osobných údajov, t.j. právo tzv. prístupu k osobným údajom, máte právo na opravu osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní vašich práv sa na nás neváhajte obrátiť so žiadosťou o nápravu či vysvetlenie. Kontrolným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov – www.uoou.sk.

Naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom.

 Spoločnosť Beiersdorf zaručuje, že vaše osobné údaje nepredá ani neprenajme žiadnej tretej osobe. Môže sa však stať, že vaše osobné údaje budeme povinní poskytnúť na základe zákona alebo v prípade požiadavky zo strany štátnych orgánov alebo iných orgánov verejnej moci na základe zákona.

a. Vytvorenie profilu na základe užívateľského účtu NIVEA

   
  „Súhlasím s vytvorením užívateľského profilu pre poskytovanie personalizovaného obsahu. Začiarknutím udeľujem spoločnosti Beiersdorf Slovakia, s.r.o., ako prevádzkovateľovi súhlas k tomu, aby spracúval osobné údaje v uvedenom rozsahu a tieto použil na vedenie užívateľského profilu s personalizovaným obsahom a pre účel prieskumu trhu a zlepšovanie efektivity webových stránok, a to na dobu neurčitú, t.j. do odvolania súhlasu. Beriem na vedomie, že mám práva uvedené v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“ a vyhlasujem, že som sa oboznámil (a) s informáciami o spracúvaní tu uvedenými." *
      *Vzorový súhlas 

  Ak ste pomocou vzorového súhlasu uvedeného v predchádzajúcom rámčeku vyjadrili súhlas s vytvorením užívateľského profilu, budeme vaše údaje používať nasledujúcimi spôsobmi:

  Ak sa zaregistrujete, vytvoríme pre vás užívateľský profil, v rámci ktorého budú zhromažďované všetky vaše doterajšie i budúce aktivity v rámci našich webových stránok (účasť v súťažiach o ceny, prihlásenie odberu obchodných oznamov NIVEA, zadané hodnotenia výrobkov atď.). Váš personalizovaný užívateľský profil nám poskytne príležitosť ponúknuť vám individuálne prispôsobený obsah týkajúci sa našich výrobkov a služieb. Súčasti a obsah vášho užívateľského profilu sú pre vás vždy viditeľné. Ako registrovaný užívateľ môžete tiež hodnotiť naše výrobky. Udelením súhlasu tiež súhlasíte s uvedením vášho krstného mena a vami zadaného hodnotenia na našich webových stránkach.

  Ak by sme chceli údaje uložené vo vašom zákazníckom účte použiť na propagačné účely, vždy si v takom prípade vyžiadame váš dodatočný výslovný súhlas (prostredníctvom prihlásenia odberu newsletteru NIVEA alebo NIVEA FOR MEN, pozri nižšie).

  Ak svoj zákaznícky účet NIVEA nechcete naďalej používať, môžete ho kedykoľvek zmazať. Za týmto účelom sa, prosím, prihláste do vášho zákazníckeho účtu a vykonajte proces zrušenia registrácie, prípadne nám zašlite odvolanie vášho súhlasu s vedením zákazníckeho účtu (oznámenie o vyradení z databázy) e-mailom.

  b. Newsletter NIVEA

    „Áno, mám zájem o zasielanie newslettera NIVEA a zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb. Preštudoval(a) som si "zásady ochrany osobných údajov". Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.“*

      *Vzorový súhlas

  Ak ste sa prihlásili na odber newslettera NIVEA a vyjadrili ste súhlas s vyhlásením uvedeným v predchádzajúcom rámčeku, budeme vaše údaje používať nasledujúcimi spôsobmi:

  Newsletter NIVEA obsahuje informácie o novinkách, ponukách a ďalšie informácie o značke NIVEA a o ďalších značkách spoločnosti Beiersdorf (napr. Labello). V newsletteri NIVEA vám budeme zasielať individuálne prispôsobenú reklamu na naše výrobky a služby, prípadne ponuky na účasť v kampaniach, ako sú spotrebiteľské súťaže alebo testovanie produktov.

  Súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ako je popísané vyššie a prihlásením k odberu newslettera (obchodný oznam) NIVEA vyhlasujete, že súhlasíte s tým, aby sme za účelom zostavenia personalizovaných noviniek, ponúk a ďalších informácií obsiahnutých v newsletteru (obchodnom ozname) NIVEA, ktoré vám budú zasielané, vyhodnocovali vaše nákupné zvyklosti a vaše správanie na našich webových stránkach tak, aby sme pre vás mohli zostaviť newsletter (obchodný oznam), ktorý bude zodpovedať vašim požiadavkám a záujmom. Vaše údaje sú ukladané a používané tiež pre účely prieskumu trhu a propagácie. Za týmto účelom vás budeme kontaktovať iba e-mailom. Nakoniec budeme vaše údaje používať tiež pre analýzu a zlepšovanie efektivity našich webových stránok.

  Ak ďalej nebudete chcieť dostávať newsletter (obchodný oznam) NIVEA , môžete jeho odber kedykoľvek odhlásiť a ich zasielanie zrušiť. Za týmto účelom, prosím, kliknite na odkaz, ktorý je uvedený v každom newslettere (obchodnom ozname). Potom vás prevedieme procesom zrušenia odberu, prípadne nám zašlite odvolanie vášho súhlasu so zasielaním newsletterov (oznámenie o vyradení z databázy) e-mailom.

3. Doba, počas ktorej sú vaše údaje ukladané


Vami poskytnuté údaje budeme uchovávať iba po takú dobu, ktorá bude nevyhnutná pre naplnenie účelu, za ktorým ste nám svoje údaje poskytli, prípadne pre naplnenie zákonných požiadaviek.Ak ste nám poskytli výslovný súhlas s využitím vašich osobných údajov pre propagačné účely (prihlásenie k odberu obchodných oznamov NIVEA), budeme vaše údaje pre tieto účely využívať dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte. Poskytnutý súhlas môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať.


4. Obmedzené odovzdávanie údajov

Za účelom spracúvania vašej požiadavky môže byť potrebné, aby spoločnosť Beiersdorf odovzdala vaše osobné údaje iným spoločnostiam v rámci svetovej skupiny Beiersdorf. Môže byť rovnako potrebné odovzdať osobné údaje sprostredkovateľom, teda externým poskytovateľom služieb na ďalšie spracúvanie. Súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ako je uvedené vyššie, súhlasíte s odovzdaním údajov tretím osobám poskytujúcim služby v podobe sprostredkovateľov a spoločnostiam v rámci svetovej skupiny Beiersdorf. Sprostredkovatelia služieb môžu byť napríklad poverení zasielaním vzoriek výrobkov, distribúciou propagačných materiálov, realizáciou súťaží, či vybavením vašej objednávky zadanej v našom internetovom obchode, expedíciou tovaru, rozosielaním reklamných materiálov alebo inými činnosťami v rámci súťaží. Spoločnosť Beiersdorf vyžaduje, aby sa tieto subjekty zaviazali, že budú osobné údaje spracúvať v súlade s našimi pokynmi a v súlade s oznámením o spracúvaní osobných údajov. 

Akékoľvek iné odovzdávanie vašich osobných údajov vopred si vyžaduje váš výslovný súhlas. Spoločnosť Beiersdorf vyžaduje, aby všetky spriaznené spoločnosti v rámci skupiny Beiersdorf Group i externí poskytovatelia služieb uchovávali vaše osobné údaje výhradne podľa našich špecifikácí a v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, a ďalej v súlade so zákonnými požiadavkami na spracúvanie údajov o objednávkach.
Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, vaše osobné údaje bez vášho súhlasu neodovzdávame tretím osobám, ani ich nepredávame a neprenajímame. Vyhradzujeme si však právo údaje o vás poskytnúť v prípadoch, keď k tomu budeme právne viazaní, prípadne ak budeme o ich odovzdanie požiadaní legitímne konajúcimi úradmi alebo orgánmi činnými v trestnom konaní.

 

5. Informácie ukladané automaticky pri návšteve našich webových stránok/používanie cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies. Súbory cookies sú malé dátové súbory ukladané na pevný disk vášho počítača.
 1. Cookies
  Pre uľahčenie používania našich webových stránok používame súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé dátové súbory ukladané na pevný disk vášho počítača, ktoré sú nevyhnutné pre používanie našich webových stránok. Súbory cookies používame na to, aby sme mohli lepšie porozumieť spôsobu, akým sú naše internetové stránky používané a aby bolo možné zlepšiť navigáciu v rámci týchto stránok. Súbory cookies nám napríklad pomáhajú určiť, či už bola určitá stránka, ktorá je súčasťou nášho webu, zobrazená. Súbory cookies nám môžu tiež povedať, či ste naše webové stránky už v minulosti navštívili, alebo či ste novým návštevníkom. Súbory cookies, ktoré používame, neukladajú žiadne osobné údaje v zmysle týchto podmienok, ani inak nezhromažďujú informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby s výnimkou IP adresy. Ak si neprajete súbory cookies prijímať, môžete v nastaveniach vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z pevného disku vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornení.
 2. Ako registrovaný užívateľ máte možnosť prihlásiť sa na našich webových stránkach pomocou vašich registračných údajov. Pre tieto účely rovnako používame súbory cookies, pomocou ktorých vás pri opätovnej návšteve našich webových stránok počas 28 dní identifikujeme ako registrovaného užívateľa a vďaka tomu môžete zostať prihlásení.

 3. Súbory cookies pre on-line reklamu vychádzajúce z používania

 4. Dovoľujeme si vás informovať, že naša spoločnosť zhromažďuje informácie o vašom použití našich stránok prostredníctvom cookies za účelom marketingu. Máte možnosť cookies odmietnuť. V prípade, že také spracúvanie neodmietnete, použijeme získané informácie na analýzu užívateľského správania návštevníkov našich webových stránok a tiež pre zobrazovanie špecifickej reklamy niektorých našich výrobkov na našich vlastných webových stránkach. Sme presvedčení, že táto funkcia je pre vás ako pre užívateľa prospešná, pretože vám budeme zobrazovať reklamy alebo obsah, u ktorých na základe vášho užívateľského správania dôvodne predpokladáme, že zodpovedajú vašim záujmom, a vám tak bude zobrazované menšie množstvo náhodne vyberanej reklamy alebo niektorý obsah, ktorý by vás nemusel natoľko zaujímať.
 5. Akým spôsobom môžete zabrániť ukladaniu súborov cookies na váš pevný disk, alebo ako môžete tieto súbory zmazať

 6. Svoj internetový prehliadač môžete nastaviť takým spôsobom, aby súbory cookies nemohli byť ukladané na váš pevný disk a/alebo aby vám vždy bola položená otázka, či si prajete súbory cookies povoliť. Povolené súbory cookies môžete tiež kedykoľvek vymazať. Podrobné informácie o týchto funkciách nájdete v návode na použitie vášho internetového prehliadača. Vysvetlenie vo forme textu s obrázkami nájdete pod nasledujúcimi odkazmi: pre prehliadače Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies, Microsoft Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookiesie=ie-11 a Google Chrome -https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs  Ak nepovolíte ukladanie súborov cookies, môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti našich webových stránok.

 7. Nami používané súbory cookies

 8. (1) Google Analytics
  Tieto webové stránky používajú Google Analytics, čo je webová analytická služba spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využíva špecifický formát súborov „cookie“, t.j. textový súbor, ktorý je uložený vo vašom počítači a umožňuje analýzu vášho používania našich webových stránok. Informácie o používaní týchto webových stránok vygenerované súborom cookie sú bežne prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sú ukladané. Radi by sme zdôraznili, že služba Google Analytics bola na týchto webových stránkach rozšírená tak, aby zahŕňala kód „gat._anonymizeIp();“ na zaistenie anonymného záznamu IP adries (takzvané maskovanie IP adresy). Vzhľadom na anonymizáciu IP adries na týchto webových stránkach je vaša IP adresa spoločnosťou Google v rámci EÚ a štátov EHS skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google do USA prenášaná úplná IP adresa a až tam dochádza k jej skráteniu.

  Spoločnosť Google tieto informácie v našom mene využíva na analýzu spôsobu, akým tieto naše webové stránky používate, a na základe týchto údajov spracúvava prehľady o aktivitách na našich webových stránkach a poskytuje prevádzkovateľovi webových stránok dodatočné služby týkajúce sa používania našich webových stránok a používania Internetu. IP adresu prenášanú vaším prehliadačom do služby Google Analytics spoločnosť Google nekonsoliduje s ďalšími dátami. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť vhodným nastavením vášho internetového prehliadača - pozri časť 5 c) vyššie. Okrem toho môžete spoločnosti Google v zaznamenávaní dát o vašom používaní webových stránok generovaných súborom cookie (vrátane vašej IP adresy) a v spracúvaní týchto údajov zabrániť stiahnutím a nainštalovaním tohto prehliadačového plug-in modulu, ktorý je dostupný pod odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ďalšie informácie o podmienkach použitia a o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach
  http://www.google.com/analytics/terms/us.html,
  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en alebo
  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

  (2) Google AdWords
  Tieto webové stránky využívajú Google AdWords, čo je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, a to vrátane sledovania konverzie, ktorá je súčasťou Google AdWords. Ako toto riešenie funguje: ak kliknete na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google, služba Google AdWords na pevný disk vášho počítača uloží súbor cookie na sledovanie konverzie („konverzné cookie“). Platnosť takýchto súborov cookies vyprší po 30 dňoch a pomocou týchto súborov vás nie je možné osobne identifikovať. Ak navštívite určité stránky v rámci našich webových stránok, my i spoločnosť Google môžeme rozpoznať, že ste predtým klikli na reklamu, pomocou ktorej ste boli na túto stránku prenesení.

  Informácie získané prostredníctvom konverzných cookies slúžia na účely vygenerovania štatistík pre zákazníkov služby AdWords, ktorí využívajú sledovanie konverzie. Na základe tejto štatistiky sme schopní zistiť celkový počet užívateľov, ktorí klikli na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google a navštívili stránku s tagom na sledovanie konverzie.

  Službu Google Analytics využívame tiež na analýzu dát z AdWords a súborov cookies z „DoubleClick“ na štatistické účely. Ak nechcete, aby vo vašom prípade boli tieto činnosti vykonávané, môžete túto funkciu deaktivovať v správci nastavenia reklám (Ad Preferences Manager) (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated).

  S marketingovou funkciou spoločnosti Google môžeme osloviť užívateľov, ktorí už naše webové stránky navštívili. Môžeme tak napríklad zobrazovať reklamu našim cieľovým skupinám, ktoré už prejavili záujem o naše výrobky alebo služby. Okrem toho AdWords na základe užívateľského správania na našich webových stránkach zaradených do reklamnej siete Google („obsahová sieť”) počas posledných 30 dní a s pomocou kontextového vyhľadávacieho nástroja určuje, ktoré spoločné záujmy a vlastnosti užívatelia webových stránok zdieľajú. Na základe týchto informácií následne AdWords pre marketingové účely vyhľadáva nových potenciálnych zákazníkov, ktorých záujmy a charakteristiky sú podobné užívateľom našich webových stránok. Remarketing špecifický pre cieľovú skupinu je vykonávaný na základe kombinovaného používania súborov cookies, ako sú cookies Google Analytics, a cookies Google DoubleClick. 

  Ďalšie informácie o všeobecných podmienkach používania a o ochrane osobných údajov v rámci Google AdWords nájdete na adrese: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/ads/

  (3) Google DoubleClick
  Funkciu Google DoubleClick na našich webových stránkach používame za účelom vyhodnocovania použitia webových stránok a na to, aby sme vám spoločne so spoločnosťou Google a s ďalšími zadávateľmi reklamy spolupracujúcimi s DoubleClick mohli predkladať užívateľsky relevantnú reklamu. Za týmto účelom je na pevný disk vášho počítača inštalovaný súbor cookie. Pomocou takýchto súborov cookies je vášmu prehliadaču priradené anonymné identifikačné číslo a je tak možné sprístupniť a zhromažďovať informácie o reklame zobrazované vo vašom prehliadači. Informácie o vašom používaní našich webových stránok vygenerované súborom cookie sú obvykle odovzdávané na server Google v USA, kde sú ukladané. Na základe získaných informácií sú vášmu prehliadaču priradené záujmové kategórie. Tieto kategórie sa používajú na zobrazovanie reklamy na základe záujmov konkrétneho užívateľa.

  Okrem zmeny nastavenia vášho prehliadača môžete súbor cookie služby DoubleClick deaktivovať tiež pomocou plug-in modulu prehliadača. Pri použití plug-in modulu je vaša deaktivácia pre tento prehliadač zachovaná i v prípade, že všetky súbory cookies vymažete. Modul plug-in pre váš prehliadač, ktorým vykonáte trvalúou deaktiváciu, je k dispozícii tu.

  Použitím našich webových stránok súhlasíte s inštaláciou súboru cookie služby DoubleClick a teda tiež s tým, aby údaje o vašom používaní boli zhromažďované, ukladané a používané vyššie popísaným spôsobom a pre vyššie uvedený účel. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše údaje zostanú v súboroch cookies uložené i po skončení danej relácie prehliadača, a že môžu byť znovu sprístupnené napríklad pri ďalšej návšteve webových stránok. Tento súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať zmazaním súboru cookie služby DoubleClick a jeho trvalou deaktiváciou.


  (4) Optimizely (A/B testovanie)
  Aby sme mohli zobrazovať ideálne údaje a ponúkať ideálne funkcie, je príprava našich ponúk založená na A/B testoch a na variantných analýzach, ktoré sú implementované formou webovej analytickej služby Optimizely spoločnosti Optimizely Inc. Táto služba pomocou súborov cookies identifikuje prehliadač návštevníka a analyzuje používanie týchto webových stránok. Podrobnejšie informácie o spôsobe, akým Optimizely spracováva vaše osobné údaje, nájdete tu. Sledovanie pomocou služby Optimizely môžete kedykoľvek deaktivovať podľa pokynov uvedených na stránke http://www.optimizely.com/opt_out alebo kliknutím na tento odkaz: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=true. Ak budete kedykoľvek v budúcnosti chcieť Optimizely znovu aktivovať, kliknite, prosím, na tento odkaz: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=false.

  (5) Bunchbox
  Aby sme mohli zobrazovať ideálne údaje a ponúkať ideálne funkcie, je príprava našich ponúk založená na A/B testoch a na variantných analýzach, ktoré sú za určitých okolností implementované pomocou optimalizačného nástroja „Bunchbox“. Táto služba pomocou súborov cookies identifikuje prehliadač návštevníka a optimalizuje používanie týchto webových stránok. Sledovanie pomocou služby Bunchbox môžete kedykoľvek deaktivovať kliknutím na tento odkaz: http://www.nivea.de/?_bb_optout=1. Ak budete kedykoľvek v budúcnosti chcieť Bunchbox znovu aktivovať, kliknite, prosím, na tento odkaz: http://www.nivea.de/?_bb_optout=0.


6. Plug-in moduly sociálnych sietí / integrácia prostredníctvom Shariff

Z dôvodov ochrany osobných údajov sme sa rozhodli nepoužiť na našich webových stránkach priame plug-in moduly sociálnych sietí. Namiesto toho využívame riešenie „Shariff“. Pomocou riešenia Shariff sme schopní sami určiť, či a kedy majú byť dáta prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete odovzdané. Z tohto dôvodu nedochádza pri návšteve našich webových stránok k prakticky žiadnemu automatickému prenosu dát do sociálnych sietí, ako sú Facebook, Google+, Twitter alebo Pinterest. Iba v prípade, keď sami aktívne kliknete na príslušné tlačidlo (napr. „Odovzdať“, „Zdieľať“ alebo „Zdieľať s priateľmi“) váš webový prehliadač nadviaže spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete, t.j. kliknutím na dané tlačidlo súhlasíte s tým, že váš internetový prehliadač nadviaže spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete a prenesie údaje o vašom používaní prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete.

Na povahu a rozsah dát, ktoré následne sociálne siete zhromažďujú, nemáme žiadny vplyv. Podrobnejšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a ďalšieho spracovania a používania dát príslušnými sociálnymi sieťami a o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromného priestoru v tomto ohľade si, prosím, preštudujte pravidlá ochrany osobných údajov príslušných sociálnych sietí – pre Facebook na adrese http://www.facebook.com/about/privacy/ a http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Ďalšie informácie o používaní dát v službách „Google+“ alebo „Twitter“ nájdete na stránkach http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ alebo http://twitter.com/privacy, a pre službu Pinterest na stránke http://about.pinterest.com/privacy/.


7. Prihlásenie prostredníctvom sociálnych sietí

Pri registrácii alebo prihlásení k zákazníckemu účtu NIVEA máte tiež možnosť sa autentizovať, a teda zaregistrovať alebo prihlásiť pomocou vášho existujúceho profilu na jednej z nasledujúcich sociálnych sietí: Facebook, Twitter alebo Google+.

Pre tento účel nájdete na registračnej alebo prihlasovacej stránke príslušné symboly jednotlivých poskytovateľov sociálnych sietí podporovaných našimi webovými stránkami. Pred nadviazaním spojenia s poskytovateľom musíte výslovne potvrdiť, že súhlasíte so spracovaním a prenosom nasledujúcich údajov:

po kliknutí na príslušný symbol sa otvorí nové okno (aplikácia), do ktorého musíte zadať svoje prihlasovacie údaje k danej sociálnej sieti. Po úspešnom prihlásení vás sociálna sieť informuje o tom, ktoré údaje (meno a e-mailová adresa) nám budú pre účely autentizácie v rámci procesu registrácie alebo prihlásenia odovzdané. Ak potvrdíte svoj súhlas s odovzdaním týchto údajov, potom budú do príslušných polí prenesené údaje potrebné pre registráciu. Údaje, ktoré vyžadujeme pre registráciu alebo prihlásenie, sú (i) vaše meno a (ii) vaša e-mailová adresa. Až potom, čo potvrdíte svoj výslovný súhlas s použitím potrebných prenesených údajov, vaše dáta uložíme a začneme ich používať na účely uvedené v bode číslo 2. V rámci procesu autentizácie nedochádza k nadviazaniu žiadneho prepojenia medzi vytvoreným zákazníckym účtom NIVEA a vaším účtom v príslušnej sociálnej sieti.

Za účelom vykonania procesu autentizácie v rámci registrácie či prihlásenia je príslušnému poskytovateľovi sociálnej siete odovzdaná vaša IP adresa. Na účel a rozsah zhromažďovania a ďalšieho použitia údajov prevádzovateľom príslušnej sociálnej siete nemáme žiadny vplyv. Podrobnejšie informácie súvisiace s touto problematikou nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa.

Pravidlá ochrany osobných údajov služby Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/
Pravidlá ochrany osobných údajov služby Google+ - http://www.google.com/policies/privacy/
Pravidlá ochrany osobných údajov služby Twitter - https://twitter.com/privacy?lang=en


8. Kontakt, žiadosť o informácie, odvolanie súhlasu, zablokovanie, zmazanie

Kedykoľvek v budúcnosti môžete bezplatne vzniesť námietku proti používaniu vašich osobných údajov, požiadať o ich čiastočné alebo úplné vymazanie či zablokovanie, prípadne si vyžiadať informácie o údajoch o vašej osobe, ktoré sú u nás uložené, a požiadať o opravu týchto údajov. Pre tento účel nie je nevyhnutné používať žiadny konkrétny formulár. Môžete nám napríklad zaslať e-mail na adresu info@nivea.sk alebo použiť náš kontaktný formulár na našich webových stránkach.9. Bezpečnosť údajov

Prijali sme technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, zmenou alebo pred ich sprístupnením akoukoľvek treťou osobou. Nami používané bezpečnostné postupy sú pravidelne vylepšované s ohľadom na technologický vývoj.10. Aktualizácia a doplnenie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme dopĺňať alebo aktualizovať bez toho, aby sme vás o tejto skutočnosti vopred informovali. Pred použitím našich webových stránok si vždy prečítajte vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste získali informácie o aktuálnom stave po prípadných doplneniach alebo aktualizáciách. Verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov: marec 2016.