ZOZNÁMTE SA S MEDVEDÍKOM NIVEA

O PROJEKTE

O PROJEKTE

INTEGRAČNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE MATERSKÉ ŠKOLY MEDVEDÍK NIVEA.

Už od roku 2002 sa deti vo viac než 100 a od roku 2017 vo viac než 200 materských školách s milým kamarátom a pomocníkom. Medvedík NIVEA pomáha s aktívnou integráciou detí predškolského veku a detí s odloženou školskou dochádzkou z rôznych sociálnych skupín. Nenásilnou formou a prirodzenou hrou podporuje u detí kreativitu, individuálnu nezávislosť a prispieva k celkovému rozvoju detskej osobnosti. Pomáha predškolákom rozširovať ich kľúčové kompetencie a pripravuje tak deti na úspešný vstup do základnej školy.

Program vychádza z aktuálnych požiadaviek na predškolské vzdelávanie, je založený na súčasných vedeckých poznatkoch o vývoji dieťaťa, rešpektuje jeho potreby i záujmy. Bol vytvorený plne v súlade s koncepciou záväzného kurikulárneho dokumentu pre predškolské vzdelávanie a Rámcového vzdelávacieho programu pre predškolské vzdelávanie. Každý rok je aktualizovaný podľa súčasných požiadaviek na predškolskú výchovu. Podporuje u predškolských detí individuálne rozvojové možnosti a pomocou hier a zmysluplne navodených tvorivých činností prirodzene ovplyvňuje ich vzťah k poznávaniu a učeniu.

Je spracovaný v spolupráci s odborníkmi v oblasti predškolskej pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Gesciu nad projektom prevzala doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Medvedíkovi NIVEA dal jedinečnú podobu akademický maliar Gabriel Filcík.

Hlavnú pozornosť venuje deťom, ktoré v príprave na prechod z materskej školy do prvej triedy potrebujú pomoc. Pripravuje premyslenú vzdelávaciu ponuku pre deti s drobnými nedostatkami, oneskoreným vývojom a špecifickými vzdelávacími potrebami, ktoré majú odloženú školskú dochádzku. Od školského roku 2017/2018 platí pre päťročné deti povinná predškolská dochádzka. V súlade s touto zmenou spĺňajú materiály všetky kritériá pre zákonom stanovenú predškolskú prípravu.

PRE PEDAGÓGOV

Pedagógom ponúka metodickú pomoc pri diagnostike predškolského dieťaťa, plánovaní a realizácii individualizovaného výchovného pôsobenia, ktoré smeruje k tvorbe kľúčových kompetencií v príprave na školu.

 

PRE RODIČOV

Rodičom poskytuje možnosť zapojiť sa vo voľnom čase do hry detí a na činnostiach s pomôckami doma sledovať pokrok dieťaťa, spolupracovať s učiteľkou a podieľať sa na príprave materiálov.Každý školský rok sprevádzajú a všetky materiály programu Medvedík NIVEA zjednocujú nosné témy, v ktorých sú úlohy rozvrstvené do viacerých úrovní. Môžu tak plniť aj funkciu diagnostickú. Účasť v ňom je dobrovoľná. Všetky materiály a pomôcky sú rozosielané raz ročne a možno ich rozdeliť na celý rok. Materiály sú poskytované materským školám zadarmo.

Program Medvedík NIVEA každoročne prináša zaujímavú, motivujúcu a didakticky prepracovanú vzdelávaciu ponuku, založenú na individuálnej voľbe, záujme a aktívnej účasti dieťaťa. Získal dôveru a obľubu nielen u detí a pedagógov, ale i rodičov.

 

PRE DETI

 

Predstavuje pre dieťa prirodzenú motiváciu na ceste od zážitku k poznaniu a svojím etickým dosahom prispieva k jeho celkovej kultivácii a socializácii. Vyvoláva záujem o poznanie a tvorivú činnosť, rozvíja reč a samostatné myslenie, učí preverovať a hodnotiť vlastné schopnosti, jednať a spolupracovať s druhými, kriticky premýšľať a hľadať nové riešenia jednotlivých úloh rôznej náročnosti.


PRE MATERSKÉ ŠKOLY

PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Vážení predškolskí pedagógovia,
pani učiteľky, pani riaditeľky, páni učitelia, páni riaditelia!

Dovoľte nám, aby sme vám priblížili Integračný a vzdelávací program Medvedík NIVEA, ktorý prirodzene stimuluje deti k hre a tvorivým činnostiam, v ktorých sa zároveň učia preverovať a hodnotiť vlastné sily a schopnosti. V súlade s Rámcovým vzdelávacím programom pre predškolskú výchovu napĺňa nasledujúce hlavné ciele.

HLAVNÉ CIELE:

Integračné – poskytuje dlhodobú citlivú podporu deťom predškolského veku, pomoc deťom s odloženou školskou dochádzkou a špecifickými vzdelávacími potrebami – od problémov s neznalosťou jazyka, cez odlišnosti v sociokultúrnom zázemí a vývojovom oneskorení až k skutočnému fyzickému hendikepu.

Vzdelávacie – kladú dôraz na rozvoj individuálnych schopností dieťaťa, možnosť vlastnej voľby, hľadanie alternatívnych riešení, rozvíjajú činnosť dieťaťa v kolektíve, rodine a podporujú voľnočasové aktivity.

Výchovné – učia dieťa komunikovať, spolupracovať a overovať si získané znalosti. Zameriavajú sa na položenie základu etickej výchovy, ktorá úzko súvisí s adaptačným procesom.

PROGRAM SA PROFILUJE AKO PONUKA, KTORÁ PRINÁŠA:

Pedagógom – metodickú pomoc pri realizácii kľúčových kompetencií v oblasti diagnostiky, vzdelávania a osobnostného rozvoja dieťaťa.

Deťom – prirodzenú motiváciu na ceste od poznania k prežitku. Svojím etickým dosahom prispieva k ich všeobecnej kultivácii a humanizácii.

Rodičom – možnosť sledovať deti pri plnení úloh počiatočného vzdelávania. Vychádza z tzv. rodičovského desatora, ktoré by im malo pomôcť orientovať sa v tom, čo má ich dieťa pred vstupom do prvej triedy vedieť a poznať.

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU:

Každý školský rok obsahuje aktuálne nosné témy, ku ktorým sa viažu všetky materiály.

Materiály sú rozosielané jedenkrát v školskom roku – vždy na konci septembra.  Pred začiatkom programu sú všetky materiály pod dohľadom odborníkov z oblasti predškolskej výchovy testované vo vybraných materských školách.

Súbor materiálov pre pedagóga i deti tvorí prekomponovaný celok, kde sú úlohy (vo viac vrstvách) metodicky usporiadané a odstupňované podľa obťažnosti.

Obsahuje nezáväzné metodické odporúčania pre pedagógov.

ÚČASŤ V PROJEKTE:

  • Je úplne dobrovoľná.
  • Všetky materiály a pomôcky sú poskytované materským školám zadarmo.
  • Podmienkou účasti je vyplnenie záväznej prihlášky a spätného hodnotiaceho dotazníka.


FOTOGALÉRIA

FOTOGALÉRIA

Medvedík NIVEA 2003 - 2004

Cesty pešo, v aute i na bicykli s Medvedíkom NIVEA.

Medvedík NIVEA 2004 - 2005

Medvedík NIVEA zariaďuje dom.

Medvedík NIVEA 2005 - 2006

Medvedík NIVEA cvičí a stará sa o svoje zdravie.

Medvedík NIVEA 2015 - 2016

Medvedík pomáha deťom v príprave na školu.

Mevedík NIVEA 2015 - 2016

Medvedík NIVEA pomáha deťom v príprave na školu.


FAQ

FAQ

Áno. Pošlite nám, prosím, vaše kontaktné údaje (názov materskej školy, presnú adresu, telefón, email, meno a priezvisko kontaktnej osoby) na e-mail adresu medvedik@nivea.sk. Radi vám zašleme odkaz pre vyplnenie záväznej prihlášky pred začiatkom nového školského roka.

Vyplnenie a včasné doručenie záväznej prihlášky do projektu Medvedík NIVEA je pre nás veľmi dôležité. Potrebujeme:

a) Súhlas s účasťou v programe - pre každý školský rok zasielame s odkazom pre vyplnenie záväznej prihlášky do rúk riaditeľky MŠ. Iba v jej kompetencii je rozhodnúť, či sa materská škola programu zúčastní.

b) Vedieť základné informácie – presný názov materskej školy a jej doručovaciu adresu, meno a priezvisko kontaktnej osoby (vrátane kontaktného telefónu alebo e-mailu) a hlavne počet detí predškolského veku, ktoré sa programu zúčastnia.

Bohužiaľ, ak vyššie uvedené informácie nedostaneme včas, nemôžeme materskú školu do programu zaradiť.

 

Je to veľmi jednoduché. Po vašom zaradení do programu Medvedík NIVEA vám z účasti vyplývajú iba dve povinnosti:

1) Prostredníctvom odkazu, ktorý od nás dostanete elektronicky v ponukovom liste, vyplniť a včas nám zaslať záväznú prihlášku do programu – informácie, obsiahnuté v prihláške sú pre nás dôležité pre výrobu a včasnú distribúciu materiálov a herných pomôcok.

2) Po ukončení programu nám včas zaslať vyplnený spätný hodnotiaci dotazník – spätná väzba od vás je pre nás veľmi dôležitá a pomáha nám pri príprave programu na nový školský rok. Zároveň môžete, v prípade záujmu, materskú školu predbežne prihlásiť a v programe pokračovať.

Samozrejme, do projektu môže materská škola znovu vstúpiť. Bude však už považovaná za novú MŠ. Znamená to, že nás musí kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: medvedik@nivea.sk a požiadať o znovuzaradenie do projektu. Pre túto škôlku platia štandardné podmienky ako pre novú materskú školu. Pošle nám kontaktné údaje, t.j. presnú adresu MŠ, kontaktnú osobu, kontaktný telefón a e-mail. Potom je zaradená do poradovníka MŠ, ktoré čakajú, kým sa v projekte uvoľní miesto. Keď je táto MŠ na rade, o zaradení do projektu ju informuje koordinátorka projektu a elektronicky pošle materskej škole ponukový list s odkazom pre vyplnenie záväznej prihlášky do projektu.

Vzhľadom na to, že je o projekt mimoriadny záujem a účasť MŠ je limitovaná na 200, je potrebné rešpektovať skutočnosť, že do projektu možno prihlásiť vždy jednu triedu z prihlásenej MŠ. Ak je pod jednou adresou MŠ združených viac detašovaných pracovísk, potom je nevyhnutné vyplniť pre každé z týchto pracovísk vlastnú prihlášku.  Projekt je koncipovaný pre deti 5-6-ročné a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Nie je vhodný pre mladšie deti.

Bohužiaľ, potom bude MŠ z projektu vyradená. O tejto skutočnosti budete informovaní prostredníctvom e-mailu.

Počet účastníkov v programe je obmedzený na 200 materských škôl z celého Slovenska.
V súčasnej dobe je kapacita programu naplnená.
Zaradenie nových účastníkov je teda možné iba v dvoch prípadoch:

1) Zaradená MŠ sama požiada o vyradenie z programu.
2) Zaradená MŠ je vyradená z dôvodu nezaslania záväznej prihlášky alebo spätného hodnotiaceho dotazníka v požadovanom termíne.

V oboch týchto prípadoch ponúkame účasť novým záujemcom, ktorých žiadosti o zaradenie archivujeme. Žiadosť o zaradenie do programu posielajte na e-mailovú adresu: medvedik@nivea.sk.
Nezabudnite, prosím, v e-maili uvádzať:

• Názov materskej školy

• Adresu

• Kontaktnú osobu

• E-mailové a telefonické spojenie

Elektronicky.

Pre odoslanie záväznej prihlášky použijete odkaz, ktorý dostanete v ponukovom liste. List posielame k rukám riaditeľov/riaditeliek MŠ už od apríla pred začiatkom nového školského roka. Prihlášku je potom potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 30. júna pred začiatkom nového školského roka.

Na odoslanie spätného hodnotiaceho dotazníka použijete odkaz, ktorý dostane pedagóg, zodpovedný za prácu s programom počas školského roku, v liste spolu s materiálmi,  t. j. na konci septembra nového školského roka.

MŠ, ktoré sú členmi uzavretej skupiny Medvedík NIVEA na Facebooku, nájdete oba odkazy v sekcii „Viac informácií o projekte“. Spätný hodnotiaci dotazník je nutné vyplniť a odoslať najneskôr do 30. júna.

1. Ochrana osobných údajov fyzických osôb – t. j. meno a priezvisko osoby poverenej prácou s programom počas školského roku, event. kontaktný telefón a email, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

2. Osobné údaje fyzických osôb – t. j. meno a priezvisko osoby poverenej prácou s programom počas školského roka – sú spracovávané po dobu určitú, t. j. jeden rok. Slúžia len pre rozoslanie materiálov k programu, ktoré sú adresované na uvedenú adresu MŠ do rúk uvedenej kontaktnej osoby. Súhlas s ich použitím vyjadrí poverená osoba MŠ v záväznej prihláške a spätnom hodnotiacom dotazníku.