Podmienky použitia aplikácie NIVEA SKiN GUiDE

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Podmienky použitia aplikácie NIVEA SKiN GUiDE („Podmienky“) slúžia na úpravu práv a povinností prevádzkovateľa aplikácie a užívateľa aplikácie.
1.2. Mobilná aplikácia NIVEA SKiN GUiDE („Aplikácia“) je zriadená a prevádzkovaná spoločnosťou Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO 31 380 824, sídlom Einpark Office, Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Okr. súde v Bratislave, oddiel Sro, vložka 7685/D („BDF“).
1.3. Účelom aplikácie je poskytnutie nástroja na analýzu Vašej tváre na základe selfie a vďaka tomu bude možné zvoliť produkty podľa druhu pleti.
1.4. Užívateľom aplikácie môže akákoľvek byť fyzická osoba („Užívateľ“).

2. Funkcia Aplikácia

2.1. S webovou aplikáciou NIVEA SKiN GUiDE je možné vykonať analýzu Vašej tváre na základe selfie a vďaka tomu bude určená analýza vašej pleti.
2.2. Pre zaistenie najlepších výsledkov je nutné dodržať pokyny v rámci Aplikácie.
2.3. Analýza môže byť zaslaná na Vami zadaný e-mail.
2.4. Na základe analýzy Vám odporučíme vhodné produkty.
2.5. Funkcie je možné rozšíriť platnou registráciou (novou alebo existujúcou) do NIVEA klubu.
2.6. Ako člen(ka) NIVEA klubu si môžete robiť selfie každý deň a dlhodobo tak sledovať Váš stav pleti v digitálnom albume. Potom, čo NIVEA SKiN Guide lepšie spozná Vašu pleť (zhruba po dvoch týždňoch), dostanete individuálne na mieru prispôsobené odporúčania produktov rovnako ako individuálne tipy a triky.
2.7. Výsledok je iba odporúčanie k možným produktom, v prípade, že trpíte citlivosťou na niektorú zložku produktu alebo podozrenie na ochorenie alebo zdravotný problém s pleťou konzultujte pred použitím produktov ich použitie s Vaším lekárom. Aplikácia nenahrádza lekársku ani odbornú konzultáciu.

3. Používanie Aplikácie

3.1. Aplikácia je autorským dielom a autorské diela a iné chránené práva obsahuje. Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní Aplikácie nebude porušovať a poškodzovať práva BDF a/alebo tretích osôb, bude sa riadiť účinnou právnou úpravou a bude konať podľa týchto Podmienok a v súlade s dobrými mravmi.
3.2. Užívateľ nie je oprávnený:
3.2.1. Zasahovať do bezpečnosti Aplikácie,
3.2.2. Zneužívať Aplikáciu,
3.2.3. Šíriť škodlivý obsah, vírusy či iné nebezpečné programy,
3.2.4. Porušovať pri užívaní Aplikácie účinné právne predpisy a práva tretích osôb (napr. užívaním cudzích fotografií).
3.3. Užívateľ berie na vedomie, že Aplikácia môže mať obmedzenú dostupnosť (úplne alebo čiastočne) z dôvodu aktualizácie, poruchy, nedostupnosti pripojenia, následkom jednania tretej osoby.
3.4. BDF je oprávnené kedykoľvek zveriť prevádzku Aplikácie tretej osobe a/alebo tretím osobám.
3.5. BDF nezodpovedá za doručenie žiadnych správ a/alebo odozvu Aplikácie a/alebo funkčnosť v rámci Aplikácie.
3.6. BDF nie je zodpovedné a nie je povinné poskytovať pravidelnú údržbu či podporu Aplikácie, BDF nie je povinné vykonávať aktualizácie či vývoj.

4. Služby poskytované v rámci Aplikácie

4.1. Prijatím týchto Podmienok Užívateľom pri aktivácii Aplikácie znamená uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb Aplikácie medzi BDF a užívateľom.
4.2. Užívateľ mladší ako 15 rokov je oprávnený zmluvu uzavrieť iba, pokiaľ to odsúhlasí zákonný zástupca.
4.3. Prijatím Podmienok a užívaním Aplikácia Užívateľ prehlasuje, že je s Podmienkami oboznámený, rozumiem im a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
4.4. Obsah služieb je poskytovaný zadarmo.
4.5. BDF neposkytuje záruku, že všetky služby budú bezchybné, nepretržite dostupné a/alebo že nedôjde k ich poškodeniu/napadnutiu.
4.6. Aplikácia nie je zdravotnícka pomôcka a nenahrádza konzultáciu s lekárom. V prípade problémov s pleťou sa musí Užívateľ obrátiť na svojho lekára.

5. Licenčné ustanovenia

5.1. BDF si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu Aplikácie vrátane textov, grafiky, zdrojového kódu a ďalších diel v zmysle účinnej právnej úpravy. Rovnako práva tretích osôb sú vyhradené a predchádzajúcou vetou nedotknuté.
5.2. Obsah Aplikácia nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu BDF akokoľvek zmenený, kopírovaný či šírený.
5.3. Užívateľ je oprávnený Aplikáciu využívať iba na súkromné (nekomerčné účely). Akékoľvek komerčné použitie či iné použitie Aplikácie, než predvídajú tieto Podmienky podlieha písomnému súhlasu BDF.

6. Dôvernosť

6.1. BDF neposkytuje dôverné dáta Užívateľov tretím osobám s výnimkou prípadov, keď ide o dodávateľa služieb BDF, poverených spracovateľov osobných údajov a/alebo spoločnosti v skupine BDF zaisťujúce prevádzku Aplikácie.
6.2. Používaním súhlasí Užívateľ s tým, že BDF je oprávnená zhromažďovať technické informácie za účelom podpory Aplikácie, uľahčenia poskytovania služieb v rámci Aplikácie a/alebo na poskytnutie ďalších služieb.
6.3. Spracovanie osobných údajov pri využití Aplikácie je upravené v Politike ochrany súkromia.
6.4. Užívateľ sa zaväzuje chrániť prístup k Aplikácie a neumožňovať ho tretím osobám.
6.5. Užívateľ sa zaväzuje oznámiť BDF na kontaktoch zhora akékoľvek dôležité skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť dôvernosť Aplikácie, ochranu cudzích práv a/alebo spôsobiť iné škody BDF/tretím osobám.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Zmluva na poskytovanie služieb v rámci Aplikácie trvá, pokiaľ nie je ukončená zo strany Užívateľa a/alebo BDF.
7.2. BDF je oprávnené kedykoľvek ukončiť prevádzku Aplikácie či Aplikáciu zmeniť.
7.3. Užívateľ je oprávnený užívanie Aplikácie kedykoľvek zrušiť (ukončiť zmluvu), a to nasledujúcim postupom:
7.3.1. Užívateľ vykoná odinštalovanie Aplikácie zo svojho mobilného zariadenia.
7.4. Zmluva je ukončená dokončením odinštalovania.
7.5. Prevádzka Aplikácie a Podmienky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akýkoľvek spor, pokiaľ nebude vyriešený zmiernou cestou, bude rozhodovaný príslušným súdom v Slovenskej republike.
7.6. BDF nezodpovedá za dostupnosť Aplikácie a/alebo jej súčastí.
7.7. Užívateľ nemá právo na náhradu škody vzniknutej pri používaní Aplikácie a/alebo z dôvodu jej nedostupnosti či nefunkčnosti.
7.8. V prípade, že Aplikácia obsahuje odkazy na internetové stránky tretích strán, BDF nezodpovedá za ich obsah a za tieto odkazy.
7.9. Tieto Podmienky sú účinné od 1. 10. 2020, pričom BDF má právo Podmienky zmeniť s účinnosťou odo dňa oznámenia.