Pravidlá celoročná súťaž 2019

Úplné pravidlá súťaže 
„Celoročná súťaž pre členov NIVEA klubu“
- pre Slovenskú republiku -Zmyslom týchto pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie nazvanej „Celoročná súťaž pre členov NIVEA klubu“ (ďalej len „súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky predmetnej súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto úplných pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.
Tieto úplné pravidlá môžu byť zmenené zo strany organizátora súťaže formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom súťaže je
Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 31 380 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B (ďalej len „usporiadateľ“)

Organizátorom súťaže je
Etnetera Motion s.r.o., so sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 028 320 20, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 224167 (ďalej len „organizátor“)


Technickým správcom je
Direct Solutions Pro s.r.o., so sídlom: Štrossova 291, Bilé Předměstí, 530 12 Pardubice, Česká republika,
IČO: 062 39 986, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Královom, oddiel C, vložka 39888 (ďalej len „technický správca“)

Originál úplných pravidiel bude počas celej doby súťaže zverejnený na internetových stránkach https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

I. Termín a miesto konania súťaže:
1. Súťaž prebieha v termíne od ..... 3. 2019 00:00:00 hod. do 31. 12. 2019 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok www.nivea.sk (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Súťaž je na účely určenia výhercov bonusových výhier rozdelená na 3 samostatne vyhodnocované súťažné kolá:

1. kolo: od .... 3. 2019 00:00:00 hod. do 30. 6. 2019 23:59:59 hod.
2. kolo: od 1. 7. 2019 00:00:00 hod. do 30. 9. 2019 23:59:59 hod. 
3. kolo: od 1. 10. 2019 00:00:00 hod. do 31. 12. 2019 23:59:59 hod.

(ďalej jednotlivo len „súťažné kolo“, spoločne „súťažné kolá“) 

II. Súťažiaci:
1. Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 16 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá je v momente registrácie do súťaže registrovaným členom klubu NIVEA (a zostane ním po celú dobu konania súťaže, až do jej /ev. čiastočného/ vyhodnotenia),  a ktorá zároveň nie je v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi a technickému správcovi, ako aj ku všetkým na tejto súťaži spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, príp. nie je vo vzťahu k uvedeným osobám osobou blízkou. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „záujemca“). 

2. Účastníkom súťaže sa stane osoba, spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcom bode, ktorá sa v dobe konania súťaže zapojí aspoň do jednej čiastkovej aktivity usporiadateľa, v rámci ktorej je možné zbierať body do tejto celoročnej súťaže, tak ako je stanovené ďalej v týchto pravidlách (ďalej len „súťažiaci“)

3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená. 

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:
1. V súťaži sa rozdeľujú nasledovné výhry:

a. Hlavná výhra:
„Nezvyčajný deň s NIVEA“ pre 2 osoby

Výhra obsahuje: deň strávený s NIVEA, občerstvenie, diagnostiku pleti a vlasov a následné odporúčanie vhodných výrobkov (ďalej „hlavná výhra“).

Termín a miesto, ako aj ďalšie detaily čerpania výhry budú výhercovi upresnené pri informovaní o výhre. K čerpaniu výhry nedôjde neskôr než 31. 5. 2020.

Výhru musí čerpať vždy výherca, ktorý určí aj osobu, ktorá bude výhru čerpať s ním. Zároveň platí, že aspoň jedna z osôb čerpajúcich výhru musí byť staršia ako 18 rokov.

Do súťaže je vložených 10 ks tejto výhry. Každý oprávnený výherca obdrží 1 ks výhry.

b. Bonusové výhry
Balíček produktov NIVEA
- V každom jednotlivom súťažnom kole sa hrá o balíček v inom zložení. Zloženie balíčkov  je uvedené v prílohe č. 1 týchto pravidiel.
- Do súťaže je celkom vložených 30 ks tejto výhry. Do každého súťažného kola je celkom vložených 10 ks tejto výhry. Každý oprávnený výherca v príslušnom súťažnom kole obdrží 1 ks výhry. 
(ďalej len „bonusová výhra“)

Hlavná výhra a bonusová výhra ďalej spoločne ako „výhra“ alebo „výhry
V súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať max. 1 hlavnú výhru a 3 bonusové výhry.
2. Skutočnosť, že súťažiaci získal najviac bodov (teda umiestnil sa na 1. - 10. mieste) v súťaži/súťažnom kole (príp. bol vylosovaný, viď. čl . IV., bod 6., písm. b. a c. týchto pravidiel), bude danému súťažiacemu oznámená do 21 dní od príslušného vyhodnotenia súťaže (ktoré sa uskutoční do 15 dní od ukončenia súťaže/súťažného kola) prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, s ktorou sa súťažiaci do súťaže zapojil (tzn. ktorá je uvedená v jeho členskom účte v rámci NIVEA klubu). Súčasťou informačného e-mailu môžu byť bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.

3. V prípade, ak v predchádzajúcom bode uvedený súťažiaci nebude reagovať na informáciu o výhre, nestáva sa výhercom v súťaži. Výhercom sa predmetný súťažiaci stane až okamihom doručenia odpovede na informáciu o výhre na e-mailovú adresu, z ktorej bola informácia o výhre odoslaná, a to v lehote uvedenej v bode 4 tohto článku pravidiel (v prípade, že organizátor alebo usporiadateľ nebudú požadovať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži alebo nároku na výhru. V opačnom prípade sa súťažiaci stáva výhercom až potvrdením zo strany organizátora alebo usporiadateľa, viď bod 4. tohto článku pravidiel). V prípade, že výherca neskôr nebude komunikovať s organizátorom resp. usporiadateľom a nebude, s ohľadom na uvedené, možné výhru realizovať, resp. sa s ním ohľadom realizácie spojiť, nárok výhercu na výhru zaniká. V oboch prípadoch prepadá táto výhra usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia náhradnému výhercovi.

4. Organizátor a usporiadateľ si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o splnení podmienok účasti v súťaži súťažiacim alebo nároku súťažiaceho na výhru od takéhoto záujemcu/súťažiaceho príslušné doklady na preukázanie konkrétnych skutočností (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na výzvu organizátora, príp. usporiadateľa adekvátne doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia náhradnému výhercovi. Záujemca/súťažiaci je povinný reagovať na akékoľvek výzvy organizátora a usporiadateľa v lehote piatich pracovných dní odo dňa odoslania príslušnej výzvy. 

5. Bonusová výhra bude výhercovi odoslaná prostredníctvom poskytovateľa doručovacích služieb na adresu, s ktorou sa súťažiaci zúčastnil súťaže (t.j. ktorá je uvedená v jeho členskom účte v rámci NIVEA klubu), a to do 30 pracovných dní od overenia nároku na výhru.

6. V prípade, že sa do súťaže počas jej konania platne zapojí menej súťažiacich (resp. bude do vyhodnotenia súťaže zaradených menej súťažiacich), než je výhier v súťaži, príp. nebude možné všetky výhry rozdeliť z iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami alebo právnymi predpismi), nerozdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. 

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:
1. Princíp súťaže spočíva v zbere bodov za účasť a výsledky dosiahnuté súťažiacim v čiastkových súťažiach organizovaných usporiadateľom v dobe konania tejto súťaže (najmä v súťažiach spojených s testovaním produktov usporiadateľa a „kvízových“ súťaží) (ďalej spoločne len ako „čiastkové súťaže“ alebo „čiastková súťaž“), za hodnotenia a recenzie produktov usporiadateľa, tzv. Rate&Review na webe www.nivea.sk uskutočnených v dobe konania súťaže (ďalej len „R&R“), za vyplnenie a odoslanie dotazníkov usporiadateľa (ďalej len ako „dotazníky“). Jednotlivé čiastkové súťaže (vrátane bodov, ktoré je v rámci nich možné získať do tejto súťaže) budú upravené vlastnými osobitnými pravidlami. Pravidlá R&R sú všeobecne upravené v „Pravidlách členstva „NIVEA klubu“ a rovnako (na účely tejto súťaže), v týchto pravidlách. Pravidlá dotazníkov usporiadateľa sú rámcovo upravené v týchto pravidlách s tým, že podmienky jednotlivých dotazníkov budú ďalej upravené vlastnými osobitnými pravidlami (čiastkové súťaže, R&R a dotazníky ďalej spoločne tiež ako „čiastkové aktivity“ alebo „súťažné aktivity“). 

2. Záujemca sa do súťaže zapojí tak, že sa  v dobe konania súťaže:
a. prihlási do svojho členského účtu v NIVEA klube (prípadne sa registruje spôsobom uvedeným na https://www.nivea.sk/klub-nivea);
b. zároveň sa zapojí do čiastkovej aktivity (apod. vyplnením/splnením súťažného formulára/úlohy/aktivity);
c. udelí odoslaním súťažného formulára /úlohy/aktivity stlačením príslušného tlačidla súhlas s pravidlami čiastkovej aktivity, s pravidlami tejto celoročnej súťaže a so spracúvaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok stanovených pravidlami tejto súťaže a čiastkovej aktivity.  Doručením uvedeného súhlasu spoločne s riadne splnenou súťažnou aktivitou technickému správcovi je súťažiaci registrovaný do súťaže (ďalej ako „súťažná registrácia“).  
3. Za svoju účasť a výsledky dosiahnuté v rámci čiastkovej súťaže získava súťažiaci body do tejto súťaže podľa kľúča uvedeného v čiastkových pravidlách konkrétnej čiastkovej súťaže.

4. Za každé R&R jedného konkrétneho produktu usporiadateľa na www.nivea.sk zodpovedajúce podmienkam uvedeným v „Pravidlách členstva „NIVEA klubu“ a pravidlám tejto súťaže získa súťažiaci 5 bodov do celkového hodnotenia súťaže. R&R možno splniť iba tak, že sa súťažiaci prihlási do svojho členského účtu v NIVEA klube a k vybranému produktu usporiadateľa pripojí tak hodnotenie, ako aj recenziu (t.j. R&R). Recenzia, tak aby za R&R účastník mohol získať body do súťaže, musí okrem splnenia podmienok uvedených v Pravidlách členstva „NIVEA klubu“ obsahovať podrobnejšie zhodnotenie produktu súťažiacim (musí byť zrejmé, v čom súťažiaci vidí kladné/záporné stránky produktu, v čom mu produkt vyhovuje atď.). Posúdiť, či R&R spĺňa podmienky súťaže, a rozhodnúť tak o udelení alebo neudelení bodov do celkového hodnotenia súťaže, je oprávnený výhradne usporiadateľ (príp. organizátor so súhlasom usporiadateľa). Každému jednotlivému produktu usporiadateľa môže konkrétny súťažiaci v dobe konania súťaže pripojiť iba jedno R&R (tak, aby mu boli zaň pripočítané body). Súčasne platí, že každý jednotlivý súťažiaci môže v dobe konania vykonať max. 100 recenzií (teda získať max. 500 bodov do súťaže).

5. Dotazníky: Počas doby konania súťaže (najviac však 4x) bude záujemca/súťažiaci môcť vyplniť dotazník týkajúci sa produktov a aktivít usporiadateľa. Za každý (z max. 4) riadne a úplne vyplnený dotazník doručený usporiadateľovi obdrží záujemca/súťažiaci 20 bodov. Pravidlá a podrobnosti pre vypĺňanie dotazníkov budú pre každý jednotlivý dotazník upravené osobitnými pravidlami, v dostatočnom predstihu zverejnenými usporiadateľom. 

6. Určenie výhercov:
a. V súťaži sa udeľuje 10 hlavných výhier a 30 bonusových výhier (viď. čl. III. bod 1. týchto pravidiel).
b. Výhercami hlavnej výhry sa stane 10 súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, pravidlami jednotlivých čiastkových súťaží a dotazníkov, do ktorých sa zapojili, a Pravidlami členstva „NIVEA klubu“, a zároveň získali k momentu ukončenia súťaže najviac bodov (umiestnili sa na 1. – 10. mieste v počte bodov nazbieraných v dobe konania súťaže) zo všetkých súťažiacich, ktorí sa od súťaže platne registrovali. V prípade, že podľa kritéria uvedeného v predchádzajúcej vete nebude možné výhercu v súťaži určiť (viac súťažiacich získa rovnaký počet bodov tak, že nie je podľa uvedeného kritéria možné určiť 10 súťažiacich, ktorí sa umiestnili na 1. – 10. mieste podľa počtu bodov), rozhodne o výhercoch v súťaži žrebovanie (s tým, že bude o lepšie poradie žrebované vždy iba zo súťažiacich, ktorí získali konkrétny zhodný počet bodov). Predmetné žrebovanie  vykoná technický správca súťaže do 15 dní od jej skončenia s tým, že o ňom bude vyhotovený písomný protokol. 
c. Výhercami bonusovej výhry sa v každom súťažnom kole stane 10 súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, pravidlami jednotlivých čiastkových súťaží a dotazníkov, do ktorých sa zapojili a Pravidlami členstva „NIVEA klubu“, a zároveň získali v rámci konkrétneho vyhodnocovaného súťažného kola (počítajú sa iba body získané v období konania konkrétneho súťažného kola) najviac bodov (umiestnili sa na 1. – 10. mieste v počte bodov nazbieraných v príslušnom súťažnom kole) zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zaregistrovali. V prípade, že podľa kritéria uvedeného v predchádzajúcej vete nebude možné všetkých výhercov v súťaži určiť (viac súťažiacich získa rovnaký počet bodov tak, že nie je možné určiť 10 súťažiacich, ktorí sa umiestnili na až 1. – 10. mieste podľa počtu bodov), rozhodne o výhercoch súťažného kola žrebovanie (s tým, že bude o lepšie poradie žrebované iba zo súťažiacich, ktorí získali konkrétny zhodný počet bodov). Uvedené žrebovanie vykoná technický správca súťaže do 15 dní od skončenia príslušného súťažného kola s tým, že o ňom bude vyhotovený písomný protokol.

V. Spracúvanie osobných  údajov a prejavov osobnej povahy:
1. Záujemca/súťažiaci súhlasí so spracúvaním osobných údajov zo svojho členského účtu NIVEA klubu v rozsahu: pohlavie, meno a priezvisko, adresa, e-mail, dátum narodenia, a ďalej údajov poskytnutých v období konania súťaže v rozsahu: hodnotenie a recenzia produktov usporiadateľa, odpovede na súťažné otázky, informácie z dotazníkov, body z čiastkových aktivít usporiadateľa, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas súťažnej registrácie, dátum a čas vykonania jednotlivých čiastkových aktivít, IP adresa zariadenia, z ktorého bola realizovaná registrácia, IP adresa zariadenia, z ktorého boli realizované čiastkové aktivity, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia. Osobné údaje budú spracúvané na účely vedenia, organizácie súťaže a jej vyhodnotenia vrátane doručenia výhier vrátane organizácie, realizácie a kontroly čiastkových aktivít. Prevádzkovateľom je usporiadateľ, pričom kontaktné údaje vrátane údajov na zodpovednú osobu sú uvedené v dokumente „Politika ochrany súkromia“. Sprostredkovateľmi sú organizátor a technický správca a ďalšie osoby (vrátane príjemcov) uvedení v „Politike ochrany súkromia“. Právnym základom spracúvania je dobrovoľný súhlas súťažiaceho. Doba spracúvania je doba trvania súťaže až do okamihu vysporiadania všetkých výhier v súťaži, resp. do odvolania súhlasu. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať na adrese info@nivea.sk, čím dôjde k ukončeniu spracúvania osobných údajov za týmto účelom a ukončeniu účasti súťažiaceho v súťaži. Ďalej bude spracúvaný iba obmedzený rozsah údajov počas obmedzenej doby troch rokov na účely obrany proti nárokom a ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhania pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu usporiadateľa (viac o oprávnenom záujme viď dokument „Politika ochrany súkromia“), ďalej len pri výhercoch, ak to ukladá osobitný právny predpis. Podrobné podmienky spracúvania, informácie o ochrane osobných údajov a o príjemcoch sú uvedené v dokumente „Politika ochrany súkromia“, v ktorom sú rovnako uvedené práva súťažiaceho, spôsob ich uplatnenia, orgán dozoru, spôsob, akým môže byť odvolaný súhlas na spracúvanie osobných údajov a podané námietky proti priamemu marketingu a ďalšie nevyhnutné informácie  o spracúvaní osobných údajov vrátane práva na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
  
2. Súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ aj organizátor súťaže sú oprávnení použiť v súlade s § 11 a § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, bezodplatne súťažiacim uvedené meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a organizátora v súvislosti s touto súťažou, ich výrobkami a službami s tým, že môžu byť získavané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas doby, ktorá skončí uplynutím 5 rokov od skončenia súťaže.

VI. Záverečné ustanovenia:
1. Usporiadateľ, prípadne organizátor so súhlasom usporiadateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Organizátor ani usporiadateľ týmto nepreberá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo  nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa alebo organizátora, než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. 

2. Usporiadateľ, prípadne organizátor s predchádzajúcim súhlasom usporiadateľa, je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá, ak si to vyžadujú okolnosti konania súťaže. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak urobené písomne, formou dodatku k týmto pravidlám, a zverejnené na adrese https://www.nivea.sk/sutaze-a-pravidla.

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ, prípadne organizátor so súhlasom usporiadateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

4. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži alebo vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarilo v rámci súťaže priradiť konkrétnemu výhercovi, ako aj výhry, ktoré nebolo možné doručiť výhercovi v súlade s týmito pravidlami súťaže, prepadajú bez ďalšieho usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. 

5. Organizátor súťaže ani jej usporiadateľ a technický správca nie sú zodpovední za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorú súťažiaci prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži alebo v súvislosti s užívaním výhry.

6. Organizátor, technický správca, ani usporiadateľ nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností usporiadateľa alebo organizátora o splnení podmienok súťaže súťažiacim, má dôkazné bremeno súťažiaci.

7. Súťažiaci bude vylúčený v prípade, že organizátor, technický správca alebo usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry. 

8. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.V Bratislave, dňa 18. 3. 2019

Príloha č. 1

Balíček výhier pre 1. súťažné kolo
Zloženie balíčka pre výhercov – ženy
Labello Balzam na pery Sun Protection, 5,5 ml
NIVEA Sprchový gél s ílom Zázvor & Bazalka, 250 ml
NIVEA SUN Pleťový krém na opaľovanie proti vráskam OF 50, 50 ml
NIVEA Nočná maska Q10 POWER, 50 ml
NIVEA Sprej na opaľovanie Sensitive OF 50+, 200 ml
NIVEA SOS upokojujúce mlieko po opaľovaní, 200 ml
NIVEA Ošetrujúci šampón Hairmilk Natural Shine, 250 ml
NIVEA Micelárne čistiace pleťové obrúsky 3 v 1, 25 ks
NIVEA Jemná ošetrujúca micelárna voda, 400 ml
NIVEA Pena na intímnu hygienu Sensitive, 250 ml
NIVEA Creme, 75 ml
NIVEA Sprej Antiperspirant Take me to Hawaii, 150 ml
Labello Balzam na pery v ceruzke s prírodnými olejmi Poppy Red, 3 g
NIVEA Výživná telová pena, 200 ml
NIVEA Osviežujúce telové mlieko na nohy Q10, 200 ml 

Zloženie balíčka pre výhercov– mužov
Labello Balzam na pery Sun Protection, 5,5 ml
NIVEA Sprchový gél s ílom Zázvor & Bazalka, 250 ml
NIVEA Sun Chladivý sprej na opaľovanie OF 20, 200 ml
NIVEA Hydratačné mlieko na opaľovanie, 200 ml
NIVEA Sprej na opaľovanie Sensitive OF 50+, 200 ml
NIVEA SOS upokojujúce mlieko po opaľovaní, 200 ml
NIVEA Sprchový gél pre mužov DEEP, 250 ml
NIVEA Šampón pre mužov DEEP, 250 ml
NIVEA Sprej antiperspirant pre mužov DEEP, 150 ml
NIVEA Men Deep Čistiaci gél, 100 ml
NIVEA Creme, 75 ml
NIVEA MEN Creme, 75 ml
Labello Balzam na pery pre mužov, 5,5 ml
NIVEA Gél na holenie DEEP, 200 ml
NIVEA Voda po holení DEEP, 100 ml

Balíček výhier pre 2. súťažné kolo
Zloženie balíčka pre výhercov – ženy
NIVEA Výživný denný krém proti vráskam Q10 Power, 50 ml
NIVEA Čistiaci olej pre citlivú pleť, 150 ml
NIVEA Výživný olej proti vráskam Q10 Power, 30 ml
NIVEA Nočná maska URBAN SKIN DETOX, 500 ml
NIVEA Dvojfázová micelárna voda s ružovou vodou, 400 ml
NIVEA Krémový sprchový gél Aloe Vera, 250 ml
NIVEA Creme, 75 ml
NIVEA Micelárny šampón Pure Color, 400 ml
NIVEA Micelárny kondicionér 2v1 Color, 200 ml
NIVEA Pena na intímnu hygienu Aloe, 250 ml
NIVEA Telové suflé s olejom: Čerešňový kvet & jojobový olej, 200 ml
NIVEA Sprej antiperspirant Deomilk Fresh, 150 ml
NIVEA Telová pena Smoothing, 200 ml
NIVEA Care Upokojujúci krém, 200 ml
Labellino Balzam na pery Watermelon&Pomegranate, 7 g

Zloženie balíčka pre výhercov – mužov
NIVEA MEN Hydratačný pleťový krém DNAge, 50 ml
NIVEA MEN Ošetrujúci olej na fúzy, 75 ml
NIVEA MEN Creme, 75 ml
NIVEA MEN Sprej antiperspirant pre mužov Invisible for Black & White, 150 ml
NIVEA Sprchový gél pre mužov Active Clean, 250 ml
NIVEA MEN Gél na holenie Sensitive, 200 ml
NIVEA MEN Pleťový krém Sensitive, 75 ml
NIVEA Umývací gél na tvár a fúzy, 100 ml
NIVEA Hydratačný gél na tvár a fúzy, 50 ml
NIVEA Telové mlieko pre mužov, 250 ml
NIVEA MEN Gél na vlasy Matný vzhľad, 200 ml 
NIVEA Creme, 75 ml
NIVEA Šampón pre mužov Active Clean, 250 ml
Labello Balzam na pery pre mužov, 5,5 ml

Balíček výhier pre 3. súťažné kolo
Zloženie balíčka pre výhercov – ženy
NIVEA Regeneračné telové mlieko Repair & Care, 250 ml
NIVEA Krém na ruky Repair&Care, 75 ml
Labello Balzam na pery Med Repair, 5,5 ml
NIVEA Creme, 75 ml
NIVEA Ošetrujúci sprchový gél Creme Care, 250 ml
NIVEA Sprej antiperspirant B&W Invisible Silky Smooth, 150 ml
NIVEA Expertná dvojfázová micelárna voda, 400 ml
NIVEA Tvarovací sprej Volume, 250 ml
NIVEA Stylingový Primer Volume, 150 ml
NIVEA Telové suflé s olejom: Kokos & olej Monoi, 200 ml
Labello Balzam na pery v ceruzke s prírodnými olejmi Hot Pink, 3 g
Labellino Balzam na pery Raspberry, 7 g
NIVEA Ryžový peeling pre citlivú pleť, 75 ml
NIVEA Čistiaci olej pre citlivú pleť, 150 ml
NIVEA Osviežujúce čistiace pleťové náplasti 6 ks

Zloženie balíčka pre – mužov
NIVEA MEN Deep Čistiaca pleťová maska, 75 ml
NIVEA Krém na ruky Repair&Care, 75 ml
Labello Balzam na pery Med Repair, 5,5 ml
NIVEA Ošetrujúci sprchový gél Creme Care, 250 ml
NIVEA MEN Balzam pre citlivú pleť a strnisko, 125 ml
NIVEA Creme, 75 ml
NIVEA MEN Creme, 75 ml
NIVEA MEN Gél na vlasy Lesklý vzhľad, 200 ml
NIVEA Guľôčkový antiperspirant pre mužov DEEP, 50 ml
NIVEA Šampón pre mužov Pure Clean, 250 ml
NIVEA MEN Gél na holenie Sensitive na 3-dňové strnisko, 200 ml
NIVEA MEN Sprej antiperspirant Deep Espresso, 150 ml
NIVEA Sprchový gél pre mužov Pure Impact, 250 ml
NIVEA Telové mlieko pre mužov, 250 ml
NIVEA Osviežujúce čistiace pleťové náplasti 6 ks